Nacházíte se zde: Úvod AMUDokumenty › Etický kodex pro akademické pedagogické a vědecké pracovníky Akademie múzických umění v Praze

Etický kodex pro akademické pedagogické a vědecké pracovníky Akademie múzických umění v Praze


Část I.

Obecné zásady

1. Akademický pedagogický a vědecký pracovník zachovává ve své práci vysoký standard dodržování lidských mravních principů a etických zásad, plně respektuje zásady Evropské charty pro výzkumné pracovníky (2005/251/ES - Úřední věstník EU ze dne 22. 3. 2005) a tohoto kodexu.

2. Totéž vyžaduje od svých spolupracovníků a studentů, aktivně v tomto směru působí zejména na studenty, je jim v tom vždy příkladem.

3. Neobhajuje a nekryje neetické chování a jednání, a to ani tehdy, bylo-li by takové chování nebo jednání zdůvodňováno účelovou prospěšností, poslušností a loajalitou.

4. Považuje pedagogickou, vědeckou, uměleckou a obecně tvůrčí práci za integrální příspěvek k rozvoji lidského poznání, kultury, inovací a k obecnému užitku, podporuje její pluralitní charakter a hájí ji proti nespravedlivému zpochybňování nebo zneužívání, pečlivě dodržuje a šíří zásady spolehlivé a důvěryhodné vědecké, umělecké a další tvůrčí práce na veřejnosti, v okruhu svých spolupracovníků, a zejména mezi studenty.

5. Trvale rozvíjí své schopnosti, rozšiřuje a prohlubuje si znalosti a dovednosti v oblasti svého profesního zaměření i obecné pedagogické práce.

6. Zachovává si kritičnost vůči výsledkům své práce, získaným poznatkům a závěrům, objektivně, kriticky, ale kolegiálně přistupuje k výsledkům svých spolupracovníků a studentů, je přístupný diskusím a argumentům.

7. Obhajuje svobodu myšlení, bádání,vyjadřování, výměnu názorů a informací. Ve své vědecké či jiné tvůrčí práci a v pedagogické činnosti nezastává ideologické přístupy, odmítá vše, co může urážet lidskou důstojnost nebo ohrožuje řádný chod a rozvoj lidské společnosti.

Část II.

Zásady v pedagogické práci

1. Pedagogický pracovník jedná se studenty vždy na základě objektivního, korektního, náročného, ale citlivého hodnocení jejich schopností, znalostí, píle a ostatních osobnostních charakteristik, při klasifikaci studijních výsledků si počíná nestranně a objektivně.

2. Komunikuje se studenty otevřeným a korektním způsobem, neuchyluje se k jejich podceňování, ponižování a jakémukoliv znevažování.

3. Chová se k nim vždy spravedlivě, nevyžaduje od nich činnosti, které patří k jeho vlastním povinnostem, nepřivlastňuje si nijak jejich práci a jimi dosažené výsledky.

4. Předává jim ochotně své znalosti, dovednosti a zkušenosti.

5. Snaží se pedagogicky působit nejen kvalitní výukou a výcvikem, ale za každých okolností i osobním příkladem.

6. Plně a iniciativně se věnuje kolektivní a individuální výuce a výchově studentů, napomáhá rozvoji jejich samostatného a kritického myšlení, všestranně podporuje jejich kvalifikační růst a profesní rozvoj, tvůrčí a publikační aktivity, pomáhá jim navazovat vnější kontakty včetně kontaktů mezinárodních.

7. Vyvozuje přiměřené důsledky z případných selhání, neetického chování nebo jednání studentů.

Část III.

Zásady pro vědeckou, uměleckou a další tvůrčí práci

1. Vědecký pracovník zaměřuje svůj výzkum, popř. své umělecké nebo ostatní tvůrčí aktivity na rozšiřování hranic lidského poznání, rozvoj uměleckých a kulturních hodnot, vzdělanosti, technických inovací atd.

2. Vždy dbá na to, aby těmito aktivitami neohrožoval spolupracovníky, společnost, životní prostředí, materiální, kulturní a etické hodnoty.

3. Uvědomuje si svoji odpovědnost za spolehlivost, přesnost a průkaznost svého bádání při respektování používaných metod.

4. Při zveřejňování svých poznatků a výsledků dbá na jejich úplnost, ověřitelnost a průkaznou interpretaci.

5. Po zveřejnění svých výsledků uchovává primární data a dokumentaci po dobu obvyklou v příslušném oboru, pokud tomu nebrání jiné legitimní závazky nebo předpisy.

6. Dbá na účelné a efektivní využívání prostředků poskytnutých mu na výzkum, uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost.

7. Neduplikuje výzkum uskutečněný jinde, pokud to není potřebné k ověření, doplnění nebo porovnání výsledků.

8. Předává své výsledky, pokud nepodléhají legitimnímu utajení, vědecké, odborné nebo umělecké veřejnosti. Se získanými poznatky uvážlivě seznamuje širokou veřejnost.

9. Jako autor nebo spoluautor výsledků se prezentuje pouze tehdy, jestliže jich sám dosáhl nebo k nim přispěl významným tvůrčím způsobem, důsledně se vystříhá jakékoliv formy plagiátu.

10. V prezentacích výsledků objektivně uznává přínos svých kolegů a předchůdců, při citování vždy vhodnou formou uvádí zřetelný a přesný odkaz na příslušný zdroj.

11. Cituje i podstatné práce, které nejsou v souladu s jeho výsledky a názory.

12. Nefragmentuje své výsledky, tj. nedělí je zbytečně do více prezentací za účelem zvyšování jejich počtu.

13. Objeví-li ve svých prezentacích omyl, podnikne všechny potřebné a možné kroky k jeho nápravě, nesnaží se ho tajit nebo maskovat.

14. Provádí jemu zadanou posuzovatelskou, recenzní nebo jinou hodnotitelskou činnost osobně, nezávisle a pečlivě dle pravidel zadavatele.

15. Chrání duševní vlastnictví autorů posuzovaných rukopisů, návrhů projektů a zpráv, uměleckých děl apod., nepoužívá údaje obsažené v hodnocených podkladech k jinému účelu než k vypracování příslušného posudku a neposkytne je třetí osobě.

16. Neprodlužuje záměrně dobu hodnocení za účelem dosažení vlastních výhod či výhod pro třetí osobu.

17. Odmítne vypracovat vědecké, odborné nebo umělecké stanovisko, jestliže by závěry mohly být ovlivněny jeho osobním zájmem, nebo na tuto skutečnost jasně upozorní, vystříhá se jakýchkoliv vědomých střetů zájmů.

18. Expertní stanoviska zpracovává zodpovědně a vždy jen z tematické oblasti svého oboru a nepodléhá přitom vnějším tlakům.

19. Jako člen výběrových komisí respektuje zásady „Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků“ (2005/251/ES – Úřední věstník EU ze dne 22. 3. 2005.)

Tento Etický kodex byl projednán Akademickým senátem AMU dne 26. dubna 2007a Uměleckou radou AMU dne 22. května 2008, která se usnesla, že Etický kodex bere na vědomí a vyjadřuje pochybnost o účelnosti tohoto matreriálu.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze