Nacházíte se zde: Úvod AMUDokumenty › Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva uzavřená dne 23.března 2007

Tento dokument ke stažení ve formátu pdf

 

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

uzavřená mezi
Akademií múzických umění v Praze (dále jen „AMU“), zastoupenou

rektorem doc. Ivo Mathé

a

Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu Akademie múzických umění v Praze (dále jen „ZO VOS AMU“) zastoupenou předsedou výboru ZO VOS AMU

panem Karlem Krumpholcem

Preambule

ustanovení této smlouvy jsou závazná pro AMU a všechny zaměstnance AMU.

 

1. Předmětem kolektivní smlouvy (dále jen „KS“) je úprava individuálních a kolektivních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci organizace v oblasti právní, mzdové a sociální.

 

2. Účastníci

2.1. Postavení smluvních stran

Při uzavírání KS, v případných kolektivních sporech o jejím naplnění obě strany vycházejí ze zákona o kolektivním vyjednávání č. 2/1991 Sb. v platném znění, zákona č. 262/2006 Sb., (zákoníku práce dále jen „ZP“) a ostatních obecně platných právních předpisů. Jednotlivá ustanovení KS nesmí být v rozporu se zákonem č. 111/1998 Sb., (zákon vysokých školách) v platném znění . ZO VOS AMU vystupuje jako smluvní strana zastupující zájmy, práva a potřeby zaměstnanců. Tato KS je závaznou pro všechna pracoviště AMU. Příslušným odborovým orgánem pro účely této kolektivní smlouvy je Výbor ZO VOS AMU (dále jen „VZO VOS AMU“), jehož jménem jedná předseda nebo jím pověřený člen výboru.

Zástupcem zaměstnavatele pro účely této kolektivní smlouvy je rektor AMU, případně jím pověřený zástupce. Obě strany se navzájem plně respektují a jejich postavení je rovnoprávné.

 

2.2. Zákaz diskriminace

Strany, které podepsaly tuto KS, se zavazují, že nebudou diskriminovat žádného ze zaměstnanců z důvodů jeho pohlaví, rasy, náboženského vyznání, politických názorů, členství v odborovém svazu, národnosti, věku a sociálního původu. Rozlišení podle požadované kvalifikace pro určité zaměstnání se nepovažuje za diskriminační.

 

2.3. Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti v den, kdy obě strany smlouvu podepíší a sjednává se na dobu neurčitou. Její obsah může kterákoliv strana vypovědět v šestiměsíční výpovědní lhůtě, která započne od prvního dne následujícího měsíce, kdy byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

 

Veškeré změny a doplňky této kolektivní smlouvy jsou podmíněny dohodou smluvních stran. Musí být vypracovány písemně. Jednání o změně či dodatku se uskuteční do 21 dne od jeho předložení. Doplňky a změny jsou závazné ode dne podpisu obou stran.

 

Veškeré nároky a povinnosti v této KS vznikají zaměstnancům ode dne vzniku pracovního poměru bez ohledu na to, zda jsou odborově organizováni.

 

2.4. Formy vzájemné spolupráce smluvních stran

Vedení AMU a VZO VOS AMU se budou vzájemně informovat o svých jednáních. Zápisy z jednání, na kterých se řešily otázky a problémy, týkající se jakýmkoliv způsobem zaměstnanců AMU (např. mzdové, sociálněprávní, rozpočtové apod.) budou zveřejňovány na intranetu AMU.

 

3.AMU se zavazuje

3.1. Respektovat právo zaměstnance odborově se organizovat.

 

3.2. Spolupracovat a jednat s odborovou organizací o dodatcích ke KS, eventuálně na novém znění KS.

 

3.3. Projednávat s VZO VOS AMU podněty, které tento vznese. Týká se i podnětů od zaměstnanců, výkladu jednotlivých ustanovení KS a jejich plnění.

 

3.4. Evidovat stanoviska VZO VOS AMU, odpovídat na jeho písemné návrhy a dotazy v obvyklém rozsahu a formě a sdělovat, jaká případná opatření AMU učinila na základě těchto návrhů v termínu do 30 dnů.

 

3.5. Odborové organizaci budou poskytnuty přehledy o počtu zaměstnanců, objemu mzdových prostředků a neinvestičních prostředků, jejich čerpání, o celkovém vývoji průměrné mzdy a jejich jednotlivých složkách. Dále budou poskytnuty materiály předkládané k projednání a schválení Akademickému senátu AMU (dále jen „AS AMU“), zabývající se mzdovými a pracovněprávními otázkami a informace, v souladu s §279, §280, §287 ZP.

 

3.6. Poskytovat VZO VOS AMU bezplatně zasedací místnost a technické vybavení nutné pro její činnost (např. telefon, fax, kopírku, počítač s tiskárnou, přístup na internet).

3.7. Zabezpečovat u členů odborové organizace výběr členských příspěvků formou srážek z platu (§146, písm. c) ZP) a tyto odvádět nejpozději do 9. dne daného měsíce na účet ZO VOS AMU, která se zavazuje poskytnout zaměstnavateli potřebnou součinnost, zejména zabezpečit souhlas jednotlivých členů ZO VOS AMU s prováděním těchto srážek ze mzdy a včas vyrozumět AMU o případných změnách. Zaměstnanec – člen ZO VOS AMU může svůj souhlas odvolat písemně nejméně jeden měsíc před počátkem příslušného zúčtovacího období.

 

3.8. Umožnit účast funkcionářů ZO VOS AMU, případně funkcionářů a pracovníků vyššího odborového orgánu, popř. nezávislého experta při řešení podnětů, stížností a oznámení zaměstnanců - členů i nečlenů ZO VOS AMU, budou-li tyto podněty, stížnosti a oznámení podány prostřednictvím nebo na vědomí VZO VOS AMU.

 

3.9. Poskytnout krátkodobé pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrné mzdy v rozsahu nezbytně nutném zaměstnancům – členům VZO VOS AMU – pro výkon jejich funkce, k účasti na školení, sjezdech a seminářích organizovaných Vysokoškolským odborovým svazem (dále jen „VOS“) nebo Českomoravskou konfederací odborových svazů (dále jen „ČMKOS“).

 

3.10. Poskytnout dlouhodobě uvolněnému pracovníku – funkcionáři VOS – pracovní volno bez náhrady mzdy na dobu výkonu funkce. Po skončení funkce je AMU povinna ho zařadit zpět na původní práci a pracoviště, není-li to možné, na práci odpovídající pracovní smlouvě.

 

3.11. Respektovat právo ZO VOS AMU poskytnout ochranu a jednat s AMU o každém členu odborové organizace, který by byl AMU diskriminován z důvodů výkonu funkce v odborech. AMU se zavazuje, že zaměstnanci vykonávající odborovou funkci budou v organizaci po dobu výkonu funkce a ještě následujících 12 měsíců požívat zvýšenou ochranu v souvislosti s možnou výpovědí. Tato ochrana spočívá v ustanovení, kterým se AMU zavazuje, že nedá tomuto okruhu zaměstnanců výpověď bez předchozího souhlasu VZO VOS AMU.

 

3.12. Vedení AMU nebo jeho pověřený zástupce se na požádání VZO VOS AMU zúčastní jeho jednání.

 

3.13. Vedení AMU bude podporovat zvyšování a prohlubování pracovní kvalifikace.

 

 

4. VZO VOS AMU

4.1. VZO VOS AMU poskytne AMU písemný seznam funkcionářů VZO VOS AMU a bude AMU neprodleně informovat o případných změnách. AMU také bude jednat s osobami, které budou mít pověření VOS, i když nejsou zaměstnanci organizace.

4.2. Bude AMU podporovat při realizaci všechna opatření, která povedou k modernizaci a zkvalitnění provozu a výuky na AMU a zvyšování jejího věhlasu v zahraničí. Bude spolupracovat při provádění veškerých kroků, které povedou k racionálnějšímu způsobu hospodaření, vytváření racionálních pracovních příležitostí a zvýšení reálných mezd. ZO VOS AMU bude propagovat a podporovat bezhotovostní výplatu mezd.

 

4.3. Zavazuje se nezneužít důvěrné informace poskytnuté AMU.

 

4.4. Informace a opatření předložená zaměstnavatelem bezodkladně projedná a nejpozději do 21 dnů od předložení mu oznámí své stanovisko.

 

4.5. Seznámí zaměstnance se schváleným obsahem této KS, popřípadě s jejími změnami včetně dodatků.

 

4.6. KS bude uložena na personálním oddělení AMU, u vedení jednotlivých fakult a ZO VOS.

 

5. Zaměstnanost a pracovně právní vztahy, vznik, změny a skončení pracovního poměru.

5.1. ZO VOS AMU uznává právo AMU zaměstnat a přeložit kteréhokoliv zaměstnance v souladu se ZP. Zaměstnanec má právo podat v případě porušení zákona nebo z kvalifikovaných důvodů proti danému rozhodnutí:

a) stížnost VZO VOS AMU. Řešení stížností za součinnosti VZO VOS AMU zabezpečí příslušný zástupce vysoké školy nebo fakulty v termínu do 30ti dnů.

b) návrh ve smyslu platných pracovně-právních předpisů u soudu.

 

5.2. AMU se zavazuje, že při jednání před vznikem pracovního poměru seznámí fyzickou osobu nad rámec stanovený v §31 ZP také s platnou KS a vnitřními předpisy. Zaměstnancům, kteří nastoupili do pracovního poměru k AMU uhradí náklady na vstupní lékařkou prohlídku zajištěnou smluvním lékařem, bude-li tato AMU požadována.

 

5.2.1. Vzhledem ke zvláštní povaze práce, kterou na AMU vykonávají vědecko-výzkumní pracovníci (práce na jednotlivých výzkumných projektech s časovým omezením, související umělecká a tvůrčí práce, průběžné hodnocení projektů) je možné pracovní poměry pro tuto kategorii pracovníků ve smyslu ustanovení §39 odst. 4 ZP uzavírat opakovaně na dobu určitou bez omezení.

 

5.3. Ochrana zaměstnanců při rozvázání pracovního poměru z důvodů organizačních změn.

 

5.3.1. AMU bude předkládat k projednání VZO VOS AMU návrhy organizačních změn nejpozději jeden měsíc předem. Seznam míst a zaměstnanců, u kterých pracovní místo zaniká, oznámí nejpozději 2 měsíce před uplatněním uvažovaných organizačních změn. Zároveň navrhne možnost případného dalšího pracovního zařazení.

 

5.3.2. Každý zaměstnanec, ohrožený ukončením pracovního poměru z organizačních důvodů, má právo ucházet se o volné místo na AMU ještě před tím, než bude nabídnuto jiným uchazečům o zaměstnání. Škola má povinnost přednostně mu toto místo nabídnout, splňuje-li kvalifikační předpoklady. Zaměstnavatel nabídku volných pracovních míst včas vhodným způsobem zveřejní (na nástěnce rektorátu, fakult a pracovišť). Toto ustanovení se netýká míst obsazovaných na základě výběrových řízení.

 

5.3.3. Při rozhodování o výběru zaměstnanců, u kterých má dojít k rozvázání pracovního poměru z titulu organizačních změn, se přihlíží k celkovým pracovním výsledkům, k délce pracovního poměru k AMU a dosažené kvalifikaci, jakož i případně změněné pracovní schopnosti, zdravotní a sociální situaci.

 

5.3.4. AMU se v případě reorganizace zavazuje dle možností přednostně řešit pracovní působení zaměstnanců v pracovním poměru v předdůchodovém věku, tj. 5 let a méně před dosažením nároku na starobní důchod a u samoživitelů.

 

5.3.5. AMU se zavazuje při snižování stavu nepedagogických zaměstnanců využívat zejména přirozeného odchodu pracovníků do důchodu a v případě nutnosti s předstihem zvážit všechna potřebná opatření k tomu, zda by stejného efektu nemohlo být dosaženo sjednáním kratší pracovní doby.

 

5.3.6 Zaměstnanci, jehož pracovní poměr na AMU trvá minimálně 5 let a u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodu uvedených v §52 a) až c) ZP, nebo dohodou z týchž důvodů a jemuž ke dni rozvázání pracovního poměru zbývá 5 let a méně k prvnímu odchodu do starobního důchodu, náleží vedle odstupného podle §67, odst.1 ZP další odstupné ve výši trojnásobku průměrné mzdy.

 

5.4. Skončení pracovněprávního vztahu.

 

5.4.1. AMU může se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí podle §52 ZP jen jestliže zaměstnanci před dáním výpovědi nenašel jinou, pro něho vhodnou práci. Mimo případy, uvedené v §53, odst.1, nesmí dát zaměstnavatel výpověď zaměstnanci, který pobírá rodičovský příspěvek.

 

5.4.2. Výpovědní doby u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr k AMU trvá 10 a více let, činí 3 měsíce.

 

5.5. Převedení na jinou práci.

AMU se zavazuje, že nejpozději 3 pracovní dny před převedením zaměstnance na jinou práci, než která odpovídá jeho pracovní smlouvě, při nesouhlasu zaměstnance projedná uvedenou záležitost s VZO VOS AMU. V případě jejího odlišného stanoviska zaměstnavatel svůj záměr znovu posoudí.

 

6. Mzda a odměňování

6.1. Odměňování zaměstnanců AMU se řídí ZP, Vnitřním mzdovým předpisem (dále jen „VMP“) a ustanoveními této kolektivní smlouvy. VMP AMU je přílohou této KS. O obsahu VMP je AMU povinna jednat s VZO VOS AMU ještě před schválením AS AMU.

 

6.2. Výplata mzdy

Mzda je splatná pozadu za měsíční období. Datum výplaty mzdy je 9. den v měsíci s důrazem na ustanovení 4.2. této KS. V případě, že tento den je pracovní volno, nejbližší pracovní den předem.

 

6.3. Systém odměňování včetně příplatku za práci přesčas, ve svátek, v noci a za práci v sobotu a neděli, je součástí VMP AMU.

 

6.4. Vedení AMU a ZO VOS AMU deklarují společný zájem jednat o možnosti valorizace mezd v rámci finančních možností školy pro příslušný rok.

 

6.5. Zaměstnancům se nezávisle na celkových výsledcích AMU zaručují vzniklé nároky na tarifní mzdu, mzdové příplatky a další nárokové složky mzdy, stanovené VMP a touto KS.

 

6.5.1. Práce přesčas nesmí v průměru překročit 8 hodin týdně v období 52 týdnů. Práce přesčas, která přesahuje 150 hodin ročně, bude písemně sjednána s jednotlivými zaměstnanci (§93, odst.3 ZP).

 

6.5.2. V případech prací, u nichž je doba nerovnoměrně rozvržena, může doba nepřetržitého odpočinku v týdnu činit 24 hodin s tím, že zaměstnancům bude poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů činila délka tohoto odpočinku cekem alespoň 70 hodin (týká se pracovníků starších 18 let).

 

6.6. Odměny

6.6.1. Zaměstnancům se poskytují odměny v těchto případech:

a) za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele např.: za poskytnutí osobní pomoci při požáru nebo živelné události v objektech AMU,

b) při životním jubileu 50 let .

c) při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu.

 

6.6.2. O výši odměn podle 6.6.1. rozhoduje rektor či děkan na návrh vedoucího pracoviště.

 

6.6.3. Při dosažení věku 50 a při skončení pracovního poměru z důvodu nabytí nároku na starobní nebo plný invalidní důchod, bude zaměstnancům vyplacena s ohledem na délku trvání pracovního poměru u zaměstnavatele odměna ve výši 4.000 až 8.000 Kč. Odměna bude poskytnuta pouze v roce, na který připadlo příslušné výročí. Odměny k jubileu budou vypláceny v měsíci, na který jubileum připadá. Minimální délka trvání pracovního poměru je v tomto případě 3 roky.

 

6.6.4. Při pracovních výročích 20 let a každých dalších 5 let nepřetržitého pracovního poměru u zaměstnavatele včetně započtené doby zaměstnání u organizace, jejíž práva a povinnosti z pracovně-právních vztahů přešly na zaměstnavatele, bude zaměstnancům poskytnuta odměna ve výši 2 000 Kč.

 

6.6.5. Odměnu za pracovní pohotovost upravuje ZP a VMP.

 

7. Oblast provozně technická a bezpečnost a ochrana zdraví při práci

7.1. Základní právní úpravu na tomto úseku vymezuje mezinárodní úmluva č. 155 Mezinárodní organizace práce, vyhláška MZV č. 20/1989 Sb., ustanovení §101 až 108 ZP a právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

7.2. AMU zajistí svým zaměstnancům přiměřené kulturní pracovní prostředí. Vedení AMU bude projednávat s VZO VOS AMU podněty směřující ke zlepšení pracovního prostředí, které tento vznese.

 

7.3. AMU se zavazuje informovat VZO VOS AMU o výsledcích kontrol prováděných v rámci výkonů dozoru orgánů hygienické služby, státního odborného dozoru, požární ochrany a kontrol odborových orgánů, o vydaných závazných pokynech včetně zákazů určité činnosti a v dohodnutých termínech předkládat zprávy o odstranění závad a nedostatků.

 

7.4. VZO VOS AMU bude informován o všech provozních nehodách, haváriích a pracovních úrazech.

 

7.5. AMU bude předávat kopii záznamu o pracovním úrazu VZO VOS AMU neprodleně po jeho sepsání. VZO VOS AMU je povinen se vyjádřit k navrhovaným opatřením. K vyšetření pracovních úrazů bude AMU zvát zástupce VZO VOS AMU a projedná s ním do 30 dnů od dne, kdy se o úrazu dozvěděl způsob a rozsah náhrady vzniklé úrazem nebo nemocí z povolání. Rozhodným obdobím pro zjišťování průměrného výdělku pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání je předchozí kalendářní rok.

 

7.6. AMU zajistí v případě, kdy je zaměstnanci přiznána změněná pracovní schopnost v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, vzniklé při plnění pracovní povinnosti vhodné místo, eventuálně bude účinně napomáhat při zajištění vhodného místa u jiného zaměstnavatele.

 

7.7. AMU uhradí zaměstnanci náklady spojené s pracovně-lékařkou prohlídkou, pakliže je tato prohlídka v souvislosti s jeho pracovním zařazením ze zákona povinná (v duchu §151 ZP).

 

7.8. Osobní ochranné pracovní prostředky, osobní ochranné pracovní oděvy a obuv, mycí, čistící a dezinfekční prostředky bude zaměstnavatel bezplatně poskytovat zaměstnancům podle Směrnice kvestorky č. 3/2003.

8. Péče o zaměstnance

8.1.Sociální fond.
Zaměstnavatel projedná s VZO VOS AMU vytvoření, naplňování a možnosti využití sociálního fondu. Dohodnuté možnosti využití budou přílohou této KS.

 

 

8.2. Příspěvek na stravování

Organizace poskytne zaměstnanci příspěvek na jedno teplé jídlo denně formou poukázek. Tyto poukázky jsou zajišťovány, distribuovány a finančně vypořádávány ekonomickým odborem rektorátu. Hodnota jedné poukázky je 60 Kč.

Výše příspěvku z rozpočtu AMU na tyto poukázky je 55% hodnoty poukázky.

 

Hodnotové poukázky se poskytují zaměstnancům, kteří mají s AMU uzavřenou pracovní smlouvu, v množství, které odpovídá jejich sjednanému týdennímu pracovnímu úvazku (tj. při plném pracovním úvazku jednu stravenku na jeden pracovní den, při nižším pracovním úvazku odpovídající počet stravenek. Při sjednaném týdenním úvazku menším než 0,75 stanoveného týdenního úvazku, nemá zaměstnanec na poukázku nárok. Dále na poukázku nemá nárok zaměstnanec v době dovolené, pracovního volna, v době kdy je na služební cestě a pobírá cestovní náhrady a v době nemoci.

 

8.3 Přestávky v práci.

8.3.1. Přestávku v práci v délce 30 minut mohou zaměstnanci čerpat již po odpracování 4 hodin s ohledem na pracovní podmínky na pracovišti.

Při směně přesahující 10,5 hod. má zaměstnanec nárok na poskytnutí další přestávky na jídlo v délce 15 minut.

 

8.3.2. Bezpečnostní přestávka v práci se poskytne těm zaměstnancům, kteří trvale pracují na zařízeních se zobrazovacími jednotkami (počítače, monitory apod.).Tato přestávka bude poskytnuta po 2 hodinách práce v délce 10 minut a započítává se do pracovní doby.

 

8.4 Překážky v práci

8.4.1 AMU poskytne matkám a osamělým mužům pečujícím o dítě mladší než 10 let na jejich žádost pracovní volno bez náhrady mzdy v rozsahu dvou týdnů v kalendářním roce po vyčerpání řádné dovolené, je-li tato žádost podána nejméně 14 dní předem. Neohrozí-li to řádný chod pracoviště, mohou o toto neplacené volno žádat i ostatní zaměstnanci.

 

8.4.2 Vedoucí pracoviště může přiznat zaměstnanci volno s náhradou mzdy v rozsahu dvou pracovních dnů za půl roku (6 měsíců) z důvodů náhlé nevolnosti i bez lékařského potvrzení.

 

8.4.3 AMU poskytne krátkodobé pracovní volno s náhradou mzdy zaměstnancům vyslaným zaměstnavatelem nebo VZO VOS AMU na pohřeb spoluzaměstnance.

 

8.4.4. Nepedagogičtí pracovníci mají nárok na zákonnou dobu dovolené, prodlouženou o jeden týden, tj. o 5 pracovních dnů.

 

8.5. Rekreace

8.5.1 Ve spolupráci s VZO VOS AMU umožní AMU letní rekreaci zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům v UVS Poněšice v délce 6 dnů. Rekreace se pořádá se v pěti šestidenních turnusech za ceny ve středisku obvyklé.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tato KS se stává závazným dokumentem platným dnem podpisu smluvních stran.

 

9.2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré dodatky či změny této KS mohou být provedeny jen písemně a pouze se souhlasem smluvních stran. Při návrhu změny KS nebo dodatku ke KS, postupují smluvní strany jako při uzavírání KS, tj. dle zákona č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání.

 

9.3. Změny a úpravy se řeší na základě návrhu jedné ze smluvních stran s tím, že druhá strana je povinna na návrh písemně odpovědět nejpozději do 21 dne. Účastníci KS se zavazují, že v zájmu zachování sociálního smíru budou jednat o všech změnách tak, aby dospěli co nejrychleji ke vzájemné dohodě. Změny této KS jsou možné toliko písemně formou Dodatku ke KS.

 

9.4. KS podléhá pravidelnému hodnocení a kontrole plnění jednotlivých závazků a to vždy k 1.10. příslušného kalendářního roku. Hodnocení a kontrolu připravuje VZO VOS AMU a projedná s AMU.

 

 

V Praze dne 23.března 2007

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze