Nacházíte se zde: Úvod AMUDokumentyZápisy akademického senátuRok 2002 › 10. prosinec 2002

10. prosinec 2002

Zápis 9/02 z jednání AS AMU 10.12.2002 

Přítomní:   Doc. PhDr. Holas, CSc., Doc. Rudolf Adler, Jaroslav Bönisch, P. Pachl, Prof. PhDr. Jan Císař, CSc., BcA. Michal Lázňovský, Josef Moravec,

BcA. Jakub Peršín, BcA.Michal Lázňovský

Omluven:  Prof. Ivan Vyskočil, Erika Hníková, Marko Ivanovič

Hosté: Prof. Peter Toperczer,  Ing. Tamara Čuříková

 

Program:

1.      Volby do AS AMU

2.      Novela Statutu FAMU a Volebního a jednací řádu AS FAMU

3.      Novela Statutu DAMU, SZ Ř DAMU, Disciplinárního řádu

4.      Organizační řád UVS Beroun

5.      Návrh rektora na nové doplnění  UR AMU

6.      Různé

 

Jednání vedl předseda AS AMU Doc. Holas. Senát byl usnášeníschopný.

 

Ad 1

Volby již proběhly na DAMU a HAMU, na FAMU probíhají.

 

Ad 2

AS AMU projednal a schválil:

Novelu Statutu Filmové a televizní fakulty

Pro:           6 hlasů

Zdržel se:  1 hlas

Proti:         0 hlas

 

Novelu Volebního a jednací řádu AS FAMU a pléna akademické obce FAMU do AS FAMU a AS AMU

Pro:            6 hlasů

Zdržel se:   1 hlas

Proti:          0 hlas

 

Ad 3

AS projednal a schválil:

Novelu Statutu divadelní fakulty AMU

Pro:            7 hlasů

Zdržel se:   0 hlas

Proti:          0 hlas

 

Novelu Studijního a zkušebního řádu DAMU

Pro:            7 hlasů

Zdržel se:   0 hlas

Proti:          0 hlas

Novelu Disciplinárního řádu DAMU

Pro:            7 hlasů

Zdržel se:   0 hlas

Proti:          0 hlas

 

Ad 4

Senát projednal doplnění Organizačního řádu UVS Beroun o článek V, bod 6, v tomto znění:

„Vedoucí kateder a jejich jmenovaní zodpovědní pracovníci pracoviště UVS Beroun mají vstup na svá dislokovaná pracoviště volný v kteroukoliv dobu s povinností nahlásit svůj vstup školníkovi, domovníkovi a uvést údaj v knize příchodů a odchodů.“

Dále projednal doplnění  přílohy 3 – provozního řádu – v bodě 8 - doplnil hosty AMU

Senát po těchto úpravách schválil:

Organizační řád UVS Beroun a jeho 3 přílohy

Pro:            7 hlasů

Zdržel se:   0 hlas

Proti:          0 hlas

 

 

Ad 5

Pan rektor seznámil AS AMU s  nominací dvou tvůrců za FAMU do UR AMU po odmítnutí prof. Svobody a prof. Špáty - Lubora Dohnala a  prof. Miroslava Vojtěchovského.

Senát vyslovil s návrhy pana rektora souhlas.

 

Ad 6

Předseda AS AMU poděkoval senátorkám a senátorům za báječnou spolupráci a za jejich činnost v AS AMU.

Pan rektor rovněž poděkoval stávajícím senátorům za vždy korektní a velmi rychlá jednání AS AMU a dobrou spolupráci.

 

Pan Pachl pozval senátory na křtění CD-R o KTV, které se uskuteční 18.12.

 

Zapsala: Ing. Čuříková                                                                                                

Doc.PhDr. Milan Holas

                                                                                                                       Předseda AS AMU

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze