Nacházíte se zde: Úvod AMUDokumentyZápisy akademického senátuRok 2002 › 13. březen 2002

13. březen 2002

Zápis 4/02 z jednání AS AMU 13.3.2002

 

Přítomní: doc. PhDr. Holas, Prof.PhDr. Císař, ,CSc.,   E. Hníková, Bc.A. Lázňovský, Mgr. Matoušek, Ph.D., P. Pachl, Mgr. Skall, Mgr. Vadas

Omluven:  Doc. Adler, J. Moravec, J. Bönisch

Hosté:  Mg.A..Korčák, Ing. Čuříková

                 

Program:

1)   projednání a schválení změn ve Studijním a zkušebním řádu DAMU

2)   projednání a schválení změn ve Stipendijním řádu DAMU

3)  projednání a schválení novelizace Vnitřního mzdového předpisu AMU

4)   různé.

 

Jednání vedl předseda AS AMU Doc. PhDr. Holas a konstatoval, že je senát usnášení schopný.

 

ad 1

Pan proděkan Korčák seznámil senát s rozsahem změn. Senátoři měli před jednáním změny k dispozici v elektronické podobě.

Senátor Vadas navrhl vhodnější dikci výsledků bakalářských zkoušek. …."prospěl s vyznamenáním" , "prospěl" ….

S touto navrženou změnou senát o změnách hlasoval takto:

Pro:          8 hlasů

Proti:        0 hlas

Zdržel se: 0 hlas

 

Ad 2

Pan proděkan Korčák seznámil Senát s důvodem, který vedl k vypuštění bodu d) ve Stipendijním řádu DAMU.

Senát s navrženou změnou vyslovil souhlas a hlasoval o ni takto:

Pro:          8 hlasů

Proti:        0 hlas

Zdržel se: 0 hlas

 

Ad 3

Senátoři měli možnost se podrobně seznámit se navrhovanými změnami ve Vnitřním mzdovém předpise AMU. Vedení AMU změny projednalo a schválilo  na svém zasedání 4.3.2002.

Senát navržené změny akceptoval a hlasoval o novelizaci VMP takto:

Pro:          8 hlasů

Proti:        0 hlas

Zdržel se: 0 hlas

 

Ad 4

Byla diskutována na základě zápisu z AS FAMU otázka výročních zpráv fakult. MŠMT předepisuje osnovu výroční zprávy o činnosti a hospodaření pro AMU jako celek. Součástí této zprávy je též zpráva o činnosti fakult, ta nemá pevně předepsanou osnovu, ale na základě historického vývoje vznikla ustálená osnova těchto fakultních zpráv.

 

Programem příštího  jednání bude projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU a Dlouhodobého záměru . Materiály budou senátorům elektronicky rozeslány 9.4.2002.

 

Příští zasedání AS AMU ve středu 17. dubna 2002 v 18 hodin.

Zapsala: Ing. Čuříková

 

Doc.PhDr. Milan Holas

předseda AS AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze