Nacházíte se zde: Úvod AMUDokumentyZápisy akademického senátuRok 2002 › 16. leden 2002

16. leden 2002

Zápis 1/02 ze zasedání AS AMU dne 16.ledna 2002

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: dle prezenční listiny

Program:

1)   Doplnění Statutu FAMU (studio katedry fotografie)

2)   Provozní řád Divadelního studia DISK

3)   Statut nakladatelství a vydavatelství AMU a Zásady nakladatelské činnosti

4)   Různé

V úvodu zasedání popřál předseda AS AMU všem přítomným hodně pracovních úspěchů a klidu do nadcházejícího nového roku. Zároveň poblahopřál jménem svým i jménem AS AMU vše nejlepší prof.dr. Janu Císařovi, CSc. k jeho významnému životnímu jubileu. Poté senát přistoupil k pracovní části zasedání.

 

Ad 1) AS AMU projednal a schválil doplněk ke Statutu FAMU

          Hlasování:

          Pro: 12

          Proti: 0

          Zdržel se: 1

 

Ad 2) AS AMU projednal a schválil Provozní řád DS DISK

          Hlasování:

          Pro: 11

          Proti: 0

          Zdržel se: 2

 

Ad 3) Předseda AS AMU seznámil senát se závěry jednání komise, která ve složení doc. Adler, doc. Holas a Mgr. Vadas projednávala návrh Statutu nakladatelství a vydavatelství AMU a Zásady nakladatelské činnosti. V této souvislosti předseda poděkoval kolegům Adlerovi a Vadasovi za aktivní přístup k řešení uvedené problematiky. Konstatoval, že komise doporučila, aby se AS AMU hlasováním vyjádřil k následujícím otázkám: koncepce návrhu, název nakladatelství, výběrové řízení na místo vedoucího (ředitele) nakladatelství. Po diskusi následovalo hlasování s těmito  výsledky:

a)    AS AMU schválil koncepci návrhu Statutu Nakladatelství a vydavatelství AMU a  koncepci návrhu Zásad nakladatelské činnosti AMU s tím, že na příštím jednání za přítomnosti paní kvestorky budou upřesněny ekonomické otázky související s činností nakladatelství. Po tomto upřesnění a po vyřešení otázky názvu nakladatelství (viz bod b) bude na příštím zasedání AS AMU projednána definitivní verze Statutu nakladatelství a vydavatelství AMU.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se :1

b)    AS AMU projednal návrhy na název nakladatelství a rozhodl tuto otázku projednat na příštím zasedání         

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 4

c)     AS AMU na základě doporučení pana rektora schválil formulaci v návrhu Statutu, že vedoucího (ředitele) nakladatelství jmenuje rektor AMU.

Hlasování:

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

 

Ad 4)  Pan rektor informoval přítomné o nových možnostech financování vědy a výzkumu na naší škole. AS AMU vzal s potěšením jeho informaci na vědomí.

Zapsal: Holas

V Praze dne 18. ledna 2002

 

 

                                                                  Doc. PhDr. Milan Holas, CSc.

                                                                           předseda AS AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze