Nacházíte se zde: Úvod AMUDokumentyZápisy akademického senátuRok 2002 › 18.prosinec

18.prosinec

Zápis 00-02 z jednání AS AMU 18.12.2002

Přítomní: Mgr. Blaževič, Prof. PhDr.Císař,CSc., Doc. JUDr. Franz, Prof. PhDr. Havlík,  o.a. Pachl, Bouček, Hlavsa, Jevič, Wimmerová, Mgr. Matoušek,Ph.D. (pouze na bod 1), Mgr. Janeček (od bodu 1 b)

Omluven: Doc. Myslík

Hosté:  prof. Toperczer, Doc, Kalfus, PhDr. Bregant, Ing. Čuříková, Doc. Holas

Program:

1.Volba předsedy a místopředsedů AS AMU

2. Zvýšení kolejného na koleji Hradební

3. Měsíční poplatek za připojení k Internetu na koleji Hradební

4. Různé

Do zvolení předsedy vedl 1. zasedání nového senátu předseda volební komise Doc. Kalfus.

Pan rektor s doc. Holasem (minulým předsedou AS AMU) přivítal nově zvolené členy AS AMU a popřál jim hodně úspěchů v jejich činnosti.

Ad 1

Doc. Kalfus seznámil senátorky a senátory s volebním a jednacím řádem AS AMU – článek 3 – Orgány AS AMU, který ošetřuje pravidla pro volbu předsedy a místopředsedů AS AMU.

 

a) Volba předseda:

Prorektor Kalfus oslovil přítomné senátorky a senátory, aby se vyjádřili, zda by přijali kandidaturu na post předsedy AS. Senátorky/senátoři se vyjádřili takto (bez titulů):

Ano –Franz, Matoušek, Císař, Myslík, Janeček

Ne – Bouček, Jevič, Havlík, Pachl, Wimmerová, Hlavsa, Blaževič

Byla ustanovena volební komise ve složení: Kalfus, Wimmerová, Hlavsa

 

1.     kolo hlasování:

odevzdáno 10 hlasů

1 hlas          - Franz

1 hlas          -  Matoušek

1 hlas          -  Myslík

2 hlasy         -  Císař

4 hlasy          -  Janeček

1 hlas se zdržel

 

Do druhého kola postoupili Císař a Janeček.

 

2.     kolo hlasování

odevzdáno 10 hlasů

3 hlasy                  - Janeček

6 hlasů                  - Císař

1 hlas se zdržel

 

Předsedou AS AMU byl zvolen prof. PhDr. Jan Císař, CSc., který dále vedl jednání.

 

b) Volba místopředsedů

Byla dohodnuta tajná volba.

Volba místopředsedy z řad pedagogů

Hlasování

Odevzdáno 11 hlasů

10 hlasů      - Matoušek

1 hlas se zdržel

 

Místopředsedou AS AMU byl zvolen Mgr. Matoušek,Ph.D.

Volba místopředsedy z řad studentů

Hlasování

Odevzdáno 11 hlasů

5 hlasů                  - Hlavsa

2 hlasy                  - Doubravová

1 hlas                    - Wimmerová

3 hlasy se zdržely

 

Místopředsedou AS AMU byl zvolen Jan Hlavsa.

 

 

Ad 2

Vedení AMU předložilo AS AMU návrh na zvýšení kolejného od 1.1.2003 o 100,- Kč za lůžko. (viz zápis vedení 15/02 z 16.12.2002).

AS AMU hlasoval o tomto návrhu na zvýšení kolejného  takto:

Pro:            10 hlasů

Proti:            0 hlasů

Zdržel se:     0 hlasů

Bude upraveno výnosem rektora 11/2002.

Prorektor Kalfus požádal senátorky/senátory studenty, aby iniciovali vznik kolejní rady, která nyní není ustanovena.

 

Ad 3

Poplatek za připojení Internetu na koleji

Kvestorka prověřila poplatky vybírané za připojení na internet na jiných vysokých školách. (50-200 Kč). Vedení AS AMU navrhlo ke schválení AS AMU  taxu 100 Kč/měsíčně.

AS AMU o poplatku 100 Kč/měsíčně za připojení na internet na koleji Hradební hlasoval takto:

Pro:            10 hlasů

Proti:           0 hlasů

Zdržel se:    0 hlasů

Bude upraveno v ceníku koleje s účinností od 1.1.2003.

 

 Ad 4

• Základní informace o legislativě a vnitřních předpisech AMU.

• Zákon 111/98 Sb. o vysokých školách na www.msmt.cz/vysokeškoly

• Vnitřní předpisy AMU a dlouhodobý záměr rozvoje AMU a výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU na www.amu.cz

• Na - dellivered application PC AMU bude pro senátorky/senátory, kteří jsou na systém připojeni otevřeny zápisy vedení AMU, porady tajemníků a zápisy AS AMU.

• Jednání senátu bude podle potřeby  svolávat předseda na středu v 18 hodin. Prosí senátorky/senátory, kteří se nebudou moci z vážných důvodů jednání zúčastnit, aby svou neúčast předem nahlásili do sekretariátu rektora  257533956.

 

 Zapsala: Čuříková

 

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze