Nacházíte se zde: Úvod AMUDokumentyZápisy akademického senátuRok 2002 › 20. únor 2002

20. únor 2002

Zápis 3/02 z jednání AS AMU 20.2.2002

Přítomní:   Doc. Adler, J. Bönisch, Doc. PhDr. Holas, Prof.PhDr. Císař, ,CSc.,   prof..PhDr.Havlík,Csc., E. Hníková, Mgr. Matoušek, Ph.D., P. Pachl, J. Peršín, Mgr. Skall,  Josef Moravec, Mgr. Vadas, Bc.A. Lázňovský (pouze bod 1)

 

Hosté:        Prof. Ing. Syrový, CSc., Ing. Čuříková,

                  5 studentů FAMU (od bodu 3)

Program:

1)    projednání a schválení rozdělení rozpočtu AMU na rok 2002

2)    nespecifikovaný výzkum na AMU

3)    zpráva o činnosti AS AMU za rok 2001

4)    různé

 

Jednání vedl předseda AS AMU doc. PhDr. Holas a konstatoval, že je senát usnášení schopný.

Doc. Holas přivítal nového senátora HAMU Josefa Moravce, který byl kooptován za kolegu Heřmana, který odjel na studijní stáž do Říma.

 

Ad 1

Na posledním zasedání AS AMU 13.2. obdrželi senátoři zápis vedení 3-02 z 11.2. a varianty rozpočtu I.a II., každá v modifikaci a) a b).

doc. Holas omluvil pana rektora, který je na zasedání ČKR v Brně a požádal paní kvestorku o krátký úvod do problematiky, po té otevřel k rozpočtu diskusi.

Paní kvestorka zodpověděla dotazy Doc. Adlera vztahující se k odpisovému plánu a rozdělení rozpočtu v TA 01 ONEI 2002.

Poté senát hlasoval o předloženém návrhu obsaženém v zápisu vedení AMU. Vedení AMU navrhuje:

přijmout variantu Ia) a při přerozdělování výnosů hlavní činnosti, k jehož prvé části by mělo dojít v 1. polovině května, zvolit tyto priority:

1)   dorovnat limity složek, které jsou variantou Ia) oproti Ib) poškozeny

2)    zohlednit v rozpočtu HAMU divadlo Inspirace

3)    stanovit účelové prostředky pro dokončení likvidace dřevomorky a prvotní vybavení DAMU

4)    vyčlenit účelové prostředky na stěhování DAMU, FAMU

 

Hlasování AS AMU:

Pro:                13 hlasů

Proti:                0 hlas

Zdržel se:         1 hlas

Předseda konstatoval, že návrh rozpočtu byl projednán a schválen.

 

Ad 2

Pan prorektor Syrový uvedl senátory do problematiky nespecifikovaného výzkumu na uměleckých školách. Dosud bylo rozpočtování nespecifikovaného výzkumu vždy skrytou  součástí rozpočtu a od letošního roku byly poprvé tyto prostředky též vyčleněny pro umělecké školy. Přidělují se na základě aktivit, které škola má v hlavní činnosti. Jedná se o aktivity registrované v celostátní databázi vědy a výzkumu. Ne všechny projekty jsou v této databázi registrované (např. granty FRVŠ sem nepatří). Registrované projekty je možné hledat na stránkách  rady vlády. Pro přidělení prostředků na nespecifikovaný výzkum je stanoven vzorec, který zahrnuje počet profesorů, docentů, posluchačů-především doktorských studií, ale především výši prostředků, které škola získala za registrované projekty.

Pan prorektor seznámil AS AMU se stanoviskem vedení na rozdělení a využití těchto prostředků. Bylo dohodnuto, že bez ohledu na podíl na získaných prostředcích bude pro rok 2002 vytvořena stejná startovací čára pro všechny fakulty, ale v budoucnu bude velmi sledováno, jak jsou prostředky využívány a zejména jednotlivými pracovišti zhodnocovány.

Pan předseda Holas podal návrh, zda senát nemá požádat děkany jednotlivých fakult, aby této problematice věnovali pozornost a vznikající komisi doplnili o člena senátu. Vzhledem ke své zkušenosti ve Výboru fondu rozvoje by měl zájem v této komisi pracovat.

Paní kvestorka vysvětlila, že záměrem vedení je nechat odpovědnost za využití prostředků na jednotlivých fakultách, ale kolem pana prorektora Syrového soustředit nikoli komisi, ale jakýsi koordinační orgán pro tuto činnost, který na začátku může pomoci zajistit metodiku pro tuto činnost.

Pan Doc. Adler navrhl, že by AS AMU měl deklarovat, že s návrhem vedení na rozdělení těchto prostředků souhlasí.

AS AMU hlasoval o předloženém návrhu takto:

Hlasování AS AMU:

Pro:                11 hlasů

Proti:                0 hlas

Zdržel se:         2 hlas

 

 Ad 3

Zpráva o činnosti AS AMU byla doplněna o chybějící tituly některých senátorů a data projednávaní.

Předseda AS AMU se domnívá, že tato zpráva je vyčerpávající a není třeba doplňovat o stanoviska jednotlivých senátorů, J. Peršín uvedl, že oficiální zápisy ze zasedání AS AMU jsou k dispozici.

Mgr. Vadas vyslovit politování nad skutečností, že na AMU zatím nejsou zápisy ze zasedání přístupné na webu, obdobně jako na UK, kde je možné se seznámit s materiály a příspěvky před jednáním.

Paní kvestorka uvedla, že na rozdíl od UK či ČVUT je PC personálně nedostatečně saturováno a rozvoj Intranetu na AMU je plánován v letošním roce a jistě přinese do vzájemné komunikace výrazné zlepšení. Činností PC se vedení zabývalo v polovině roku 2001 a konstatovalo, že při rozsahu sítí, serverů a složitosti problematiky je PC zatím plně vytížené.

 

Ad 4

Paní kvestorka seznámila zástupce FAMU se stanoviskem JUDr. Šipoviče k problematice tajné volby. Právní stanoviska se mohou na tento akt různit. JUDr. Šipovič upozorňuje na odpovědnost volební komise za průběh aktu a doporučuje, aby volební komise naprosto jasně a dopředu stanovila přesný popis volby: např. na lístku budou jména všech kandidátů, volič zaškrtne voleného kandidáta a jinou informaci lístek nesmí obsahovat, jinak je neplatný.

Princip tajné volby je nutné samozřejmě zachovat jejím zaručením, tzn. plentou, kde má volič možnost lístek vyplnit.

 

Příští zasedání AS AMU ve středu 13. března 2002 v 18 hodin.

Zapsala: Ing. Čuříková

Doc.PhDr. Milan Holas

Předseda AS AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze