Nacházíte se zde: Úvod AMUDokumentyZápisy akademického senátuRok 2002 › 24. duben 2002

24. duben 2002

Zápis 6/02 z jednání AS AMU 24.4.2002

 

Přítomní:   Doc. PhDr. Holas,  Doc. Adler, J.Bönisch, Prof. PhDr.Císař, CSc.,

Prof.PhDr. Havlík,CSc., E. Hníková, P. Pachl, BcA. Lázňovský, Prof. Vyskočil,Mgr. Vadas

Omluven:  Mgr. Matoušek, BcA. Peršín, Mgr. Skall,

Hosté: prof. Toperczer, CSc., Ing. Čuříková

                 

Program:

1)   projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření AMU za rok 2001

2)   projednání a schválení Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2002

3)   různé

 

Jednání vedl předseda AS AMU Doc. PhDr. Holas a konstatoval, že senát je usnášení schopný.

 

Ad 1

Předseda senátu poděkoval kolegovi Vadasovi, p.rektorovi, p. prorektorovi Syrovému a pí kvestorce za projednání a zapracování připomínek kolegy Vadase do výroční zprávy.

Po krátké rozpravě senát hlasoval o zprávě takto:

Pro:                 8 hlasů

Proti:               0 hlas

Zdržel se:        2 hlasy

 

Ad 2

Předseda senátu poděkoval vedení školy a všem grémiím, která aktualizaci dlouhodobého záměru připravila. Nakladatelství AMU za svázanou podobu a grafickou úpravu. Na dotaz kolegy Adlera kvestorka vysvětlila problematiku energetických auditů. Senátor Vadas vyslovil pochybnost nad průběhem projednání aktualizace záměru na filmové fakultě. Senát AMU považuje tuto problematiku za vnitřní problém FAMU, který je třeba řešit uvnitř fakulty.

O předloženém návrhu aktualizace dlouhodobého záměru hlasoval AS AMU takto:

Pro:                 9 hlasů

Proti:               0 hlas

Zdržel se:        1 hlas

 

Ad 3

Senát vzal na vědomí dlouhodobou nepřítomnost senátora Peršína (tříměsíční stáž) a s návrhem předsedy senátu, aby po svém návratu pokračoval BcA. Peršín v práci senátora, vyslovil souhlas.

 

Pí kvestorka informovala senát o nutnosti novelizovat Statut AMU vzhledem k právě probíhajícím akreditacím, novelizaci zákona 111/98 Sb., kdy uvažujeme o rozšíření celoživotního vzdělávání, nutnosti dopracovat pasáž o hospodaření s majetkem školy a aktualizovat pravidla hospodaření v souvislosti s vývojem legislativy. Kolega Vadas požádal, aby k změnám byla vždy vypracována krátká důvodová zpráva. Pí kvestorka požádala senátory, aby ji neprodleně informovali o nutnosti dalších změn při revizi Statutu.

Doc.PhDr. Milan Holas

předseda AS AMU

Zapsala: Ing. Čuříková                   

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze