Nacházíte se zde: Úvod AMUDokumentyZápisy akademického senátuRok 2002 › 6. červen 2002

6. červen 2002

Zápis 7/02 z jednání AS AMU 6.6.2002

 Přítomní:   Doc. PhDr. Holas, CSc., J.Bönisch, Prof.PhDr. Havlík,CSc., P. Pachl, Mgr. Matoušek,Ph.D.,  BcA. Lázňovský, Mgr. Vadas

Omluven:  doc. Adler, E. Hníková, M.Ivanovič, , BcA. Peršín, J. Moravec, Prof. Vyskočil

Hosté: prof. Toperczer, Ing. Čuříková

Program:

1.    Akreditace AMU

2.    Změny Statutu AMU

3.    UR AMU

 

Jednání vedl předseda AS AMU doc. Holas.

 Ad 1

Pan rektor dnes obdržel Rozhodnutí MŠMT o akreditacích. Na předložené bakalářské a magisterské studijní programy byla AMU udělena akreditace na dvojnásobnou délku studia, v případě doktorských studijních programů do 31.5.2006. Zamítnuto bylo pouze rozšíření akreditace doktorského studijního programu Dramatická umění o studijní obor Autorská tvorba a pedagogika.

Pan rektor a AS AMU děkuje všem děkanům a proděkanům a jejich spolupracovníkům, kteří se na přípravě materiálů pro akreditace podíleli.

 Ad 2

Změny navržené vedením AMU 20.5.:

Čl. 1 odst . 1 – zákon 111/1998 Sb. v platném znění

Čl. 1 odst.  4 – sídlo AMU Praha a detašované pracoviště Beroun

Čl. 10 odst. c – Nakladatelství AMU

Čl. 12 odst. 3 - Akademie múzických umění, resp. její fakulty poskytuje programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání i zájmově. Toto studium probíhá mimo rámec studijních programů podle § 60 zákona o vysokých školách i v rámci stud. Programů podle novely zákona č. 147/2001 Sb.; jde zejména o stáže, mezinárodní kurzy výukové programy a semináře. Bližší podmínky, včetně úhrad  spojených s tímto studiem stanoví vnitřní předpisy fakult (bezplatně se celoživotní vzdělávání na AMU neposkytuje). V oblasti úhrad - jednotný tarif AMU je stanoven výnosem rektora a je novelizován podle situace.

Čl. 13 odst. 6, 7 (paralelní studijní program v cizím jazyce) – vedení se dohodlo, že ponechá současný text

Čl. 15 odst. 5 – směrnice o dokladech neexistuje (je uvedeno i ve fakultních přepisech)

Čl. 16 odst. 5 - vypustit a ošetřit ve fakultních předpisech

Čl. 18 odst. 4 - neděje se, určí vnitřní předpisy fakult

Čl. 22 odst. 4 - ukončit za slovem neurčitou.

Čl. 27 odst. 3 -  doplnit tajemníky

Čl. 30  - nově vložit  Nakládání s majetkem

O nakládání s majetkem AMU rozhoduje a jejím jménem v souvislosti s tím jedná :

a)    rektor vždy ve věcech uvedených v § 15 odst. 1 písm.,

       a) až d) zákona o vysokých školách

b)    kvestor ve věcech, které nejsou uvedeny pod písmeny a) c) nebo d)

c)    děkan, popřípadě v rozsahu stanoveném opatřením děkana tajemník  e věcech majetků, výkon jehož správy je jim svěřen, jde-li o:

·         nakládání s přidělenými finančními prostředky

·         nájem nebytových prostor v souladu s Organizačním řádem AMU

·         nakládání s movitými věcmi, jejichž pořizovací cena nepřesahuje částku 2 500 000 Kč

·         jednání ve věcech souvisejících s řádnou správou svěřeného majetku

d)   vedoucí složky

·         nakládání s přidělenými finančními prostředky

·         nájem nebytových prostor v souladu s Organizačním řádem AMU

·         nakládání s movitými věcmi, jejichž pořizovací cena nepřesahuje částku   2  500 000 Kč

·         jednání ve věcech souvisejících s řádnou správou svěřeného majetku

Důvodová zpráva:

V dosud registrovaném Statutu AMU chyběl tento článek a nakládání s majetkem AMU bylo upraveno pouze zákonem 111/1998 Sb. a směrnicí kvestorky 3/1998 o nakládání s přebytečným a neupotřebitelným národním majetkem včetně pokynů při odcizení majetku AMU.

Následné články Statutu přečíslovat.

Příloha 1 – akreditace.

Prorektor Kalfus zpracuje podle obdržené akreditace přílohu 1. Statutu.

Příloha č. 3 – Pravidla hospodaření AMU (v příloze zápisu)

Vedení všechny  tyto předložené změny projednalo a schválilo a předkládá změny Statutu k projednání a schválení AS AMU. Pan rektor vyzval děkany k revizi vnitřních předpisů fakult v návaznosti se změnami Statutu AMU.

Předseda doc. Holas poděkoval Mgr. Vadasovi za písemné připomínky k předloženým materiálům.

Po diskusi senátorů se pan rektor obrátil na všechny senáty fakult resp. děkany a žádá je, aby urychleně zahájili řízení k vypsání doktorských studijních programů.

Senát jednomyslně předložené návrhy změn schválil.

Ad 3

Pan rektor jmenoval k 20.5.2002 novým děkanem FAMU dr. Michala Breganta. Požádal AS AMU o schválení návrhu jmenovat dr. Breganta novým členem UR AMU.

Senát jednomyslně předložený návrh  schválil.

Zapsala:Ing. Čuříková                                                                                              

Doc.PhDr. Milan Holas

předseda AS AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze