Nacházíte se zde: Úvod AMUDokumentyZápisy akademického senátuRok 2003 › 16. duben 2003

16. duben 2003

Zápis 01-03 z jednání AS AMU 16.4.2003

Přítomní:  Mgr. Blaževič, Prof. PhDr.Císař,CSc., Doc. JUDr. Franz, Prof. PhDr. Havlík, Mgr. Janeček , Mgr. Matoušek,Ph.D. , o.a. Pachl, doc. Myslík, prof. Tomášek

SK: Bouček, Daňhel, Doubravová,  Wimmerová

Omluven: Jevič, Hlavsa

Hosté: prof. Toperczer, Ing. Čuříková

 Program:

1.      Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření 2002

2.      Projednání a schválení Aktualizace dlouhodobého záměru AMU pro rok 2003

3.      Rozpočet 2003

 

Jednání vedl předseda AS AMU prof. Císař a  konstatoval, že senát je usnášeníschopný.

 

Ad 1

Pan rektor a paní kvestorka shrnuli vznik výroční zprávy,  základní význam a obsah. Zodpověděli dotazy senátorů (např. byla vysvětlena ztráta v minulých účetních obdobích).

Doc. Franz upozornil na skutečnost, že v části zprávy o činnosti DAMU nejsou zmíněny ocenění, která obdržel v minulém roce. Senát doporučuje DAMU se touto skutečností zabývat a odstranit komunikační šum mezi vedoucími kateder a jednotlivými pedagogy.

Doc. Myslík doporučil způsob zpracování na FAMU, kdy jednotlivý vedoucí kateder požadují od svých pedagogů dodání podkladů, které  zapracují do činnosti kateder.

 

Po projednání AS AMU o zprávě hlasoval takto:

Pro:            13 hlasů

Zdržel se:    0 hlasů

Proti:           0 hlas

 

Ad 2

Senát věnoval pozornost zejména dvěma novým úkolům pro rok 2003 – znovuvybudování zvukového studia DAMU a vybudování malého atelieru ve Studiu FAMU.

 

AS AMU po projednání záměru hlasoval takto:

Pro:            13 hlasů

Zdržel se:    0 hlasů

Proti:           0 hlas

 

Ad 3

Pan rektor a paní kvestorka seznámili senát s dosavadní situací kolem rozpočtu AMU 2003. (Změna pravidel rozpisu rozpočtu pro UVŠ, dopis rektorů UVŠ náměstkovi ministryně, stanovisko ČKR, stanovisko RVŠ, jednání reprezentativní komise). Dále se mzdovou analýzou úrovně pedagogických platů na AMU v porovnání s průměrnými platy VVŠ za rok 2003.

Bylo dohodnuto, že se předseda AS AMU obrátí dopisem na předsedu RVŠ (viz příloha – dopis bude předán na jednání RVŠ 17.4) a podle vývoje situace senát požádal prof. Cisaře, aby případně připravil dopis pro pani ministryni, kterou by senát per rollam odhlasoval.

 Zapsala: Čuříková

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze