Nacházíte se zde: Úvod AMUDokumentyZápisy akademického senátuRok 2003 › 21. květen 2003

21. květen 2003

Zápis 02-03 z jednání AS AMU 21.5.2003

Přítomní:, Prof. PhDr.Císař,CSc., L. Daňhel, T. Doubravová, Prof. PhDr. Havlík, CSc.,  J. Hlavsa, Mgr. Matoušek,Ph.D., Doc. Myslík, o.a. Pachl

Omluveni: Mgr. Blaževič, Mgr. Janeček ,Wimmerová

Hosté:  Prof. Toperczer, Ing. Čuříková, prof. Tichý

 

Program:

1) Studijní a zkušební řád doktorského studia HAMU

2) Rozpočet 2003

3) Různé

 

Jednání AS AMU vedl prof. Císař, konstatoval, že AS AMU je usnášeníschopný.

 

Ad 1

Prof. Tichý seznámil senát s uvedeným řádem.

 

Geneze:

Aspirantura – vědecká a umělecká

 

Doktorské studium:

Podle VŠ zákona z r. 1990 – pouze vědecké obory:

 

Na HAMU: Hudební teorie, Taneční věda

 

Nový VŠ zákon 111/ 1998 Sb. umožnil akreditaci dr. studijního programu nejen ve vědeckých oborech, ale též  v uměleckých oborech (resp. umožnil i zadání uměleckého díla, doplněného teoretickou složkou, jako téma doktorské disertace)

 

Na základě žádosti jsme v minulém roce získali akreditaci k uskutečňování Dr. studia též pro umělecké obory Skladba a teorie skladby, Interpretace a teorie interpretace, Zvuková tvorba a Taneční umění.

 

S ohledem na specifika nově akreditovaného studia byla v orgánech HAMU projednána aktualizace – AS HAMU tento návrh schválil 17.3.2003:

 

Změny:

-         Rigorózní (řád, práce, zkouška atd.) se vypouští, popř. se nahradí doktorská (zkouška) apod.

-         Studium distanční – nahrazuje se Kombinované

-         Upřesňují se pojmy přijímací řízení, přijímací zkouška, konkurs

-         Počet členů přijímací komise – min. 5, může být vyšší (podle spektra oborů)

-         Tříčlenná komise pro posouzení teoretické části projektů.

-         Schvalování jednotlivých kroků uměleckou radou (zjednodušuje se)

-         Upřesňují se úkoly a funkce studijního oddělení, přesně se upravuje dělba mezi resortem proděkana pro uměleckou a pedagogickou činnost a studijního proděkana, komunikace obou proděkanů s oborovými radami

-         Upřesňují se pojmy studijní plán, studijní program, studijní obor (v souladu se zákonem a s akreditačními materiály), v návaznosti na to též pojmy rámcový studijní plán DS místo dřívějšího rámcového studijního programu, individuální studijní plán DS, časový plán studia je jeho součástí a ruší se tedy jako samostatná kapitola

-         Na základě návrhu komise pro obhajoby a po projednání v příslušné oborové radě je posluchači udělen akademický titul doktor. Děkan o této skutečnosti podá zprávu Umělecké radě fakulty.

-         Drobné kosmetické úpravy formulační.

 

Pan prof. Císař ocenil preciznost s jakou je nový řád zpracován, AS AMU doporučuje vedení DAMU a FAMU a jejich senátům připravit rovněž revizi jejich studijních a zkušebních řádů doktorských studií.

 

Hlasování o předloženém řádu:

Pro:               8 hlasů

Zdržel se:      0 hlas

Proti:             0 hlas

 

Studijní a zkušební řád doktorského studia HAMU byl AS AMU 21.5.2003 jednomyslně schválen.

 

Dále byla otevřena diskuse na téma doktorských projektů v rámci GAČR, v letošním roce se o projekt uchází tým prof. Vostrý, prof. Kurz, prof. Syrový a doc. Gajdoš (MU), manažerská spolupráce  kvestorka.

Dále byla zmíněna možnost pro absolventy využít v rámci GAČR post doktorské projekty. (V letošním roce uspěla D. Jobertová, Ph.D.)

 

Ad 2

AMU má obdržela rozhodnutím ministryně č. 32131  z fondu F I částku 5.640 tis. Kč, tedy 1/2 požadované kompenzace. Paní kvestorka nechala zpracovat analýzu mzdového navýšení pedagogických pracovníků. Vedení  AMU na svém jednání 5.5.2003 rozhodlo celou částku kompenzace věnovat na navýšení tarifních  mezd pedagogických pracovníků.

 

5.640 tis. Kč – částka k navýšení

1.475 tis. Kč – ZP – 35,42%

4.165 tis. Kč – částka k navýšení MP

   501 tis. Kč – nové úvazky odsouhlasení vedením AMU v roce 2002

3.664 tis. Kč – navýšení MP pedagogů AMU

3.047 tis. Kč – 10% navýšení MP pedagogů AMU

  617 tis. Kč – rezerva

 

Návrh na rozdělení rezervy – ½ DAMU – 309 tis. Kč, ½ HAMU – 308 tis. Kč (kompenzace nižších průměrných platů profesorů a docentů v porovnání s FAMU).

Dle sdělení děkanů  budou fakulty upravovat mzdy individuálně.

Paní kvestorka předložila  návrh rozdělení rozpočtu, který vychází z varianty II. provizorního rozpočtu a uvedeného navýšení MP pro pedagogické pracovníky.

 

Prostředky na specifikovaný výzkum pro AMU 20032.339 tis. Kč. Dle usnesení vedení AMU i pro letošní rok mají být prostředky rozděleny rovnoměrně tj. 779 tis./fakulta,  od roku 2004 budou již prostředky rozdělovat nadále podle zásluh  jednotlivých pracovišť na jejich tvorbě.

 

Vedení AMU odsouhlasilo stejně jako při schválení rozpočtu v roce 2002 kompenzaci, která by odstraňovala znevýhodnění při přijetí varianty Ia) oproti variantě Ib v roce 2002 a při přerozdělování výnosů hlavní činnosti, k jehož prvé části by mělo dojít v červnu, zvolit tyto priority:

1)    dorovnat limity složek, které byly variantou Ia) oproti Ib) poškozeny v roce 2002

2)    zohlednit v rozpočtu HAMU divadlo Inspirace

 

NS

deficit

podíl na deficitu     v %

Divadlo Inspirace

247,21

10,65%

DAMU

554,56

23,90%

DISK

452,52

19,50%

Knihovna

43,51

1,88%

PC

418,82

18,05%

UVS Poněšice

80,16

3,45%

NAMU (EC)

160,14

6,90%

Rektorát

363,45

15,66%

Celkem

2 320,37

100,00%

 

Pokud by výše  výnosů byla vyšší než je částka určená ke kompenzaci 2 320 tis. Kč, nebo byla dodatečně přidělena dotace ze strany MŠMT  je navržena  priorita ke krytí potřeb:

1)    prvotní vybavení DAMU

2)    povodně a kabeláž HAMU

 

Návrh rozdělení rezervy pro stanovení vnitřní účelovosti uvedené v rozpočtu CP 857 tis. Kč doporučuje porada tajemníků použít na:

1)    stěhování FAMU              263 tis. Kč

2)    prvotní vybavení DAMU  455 tis. Kč (již zaplacené)

3)    prvotní vybavení DAMU  139 tis. Kč (dosud neobjednané)

 

O navrženém rozpočtu s uvedenými úpravami předpokládaných kompenzací a rozdělením účelové rezervy vedení  AS AMU hlasoval takto:

Pro:          8 hlasů

Proti:        0 hlas

Zdržel se: 0 hlas

 

AS AMU 21.5.2003 projednal a schválil předložený rozpočet AMU pro rok 2003.

 

Náměstek doc. Kolář se na plénu RVŠ a při osobním jednání s panem rektorem vyjádřil, že MŠMT se bude snažit o další kompenzaci UVŠ  v průběhu roku 2003.

 

 Ad 3

ZLOMVAZ 2003

• Cenu týdeníku REFLEX – 60 tis.Kč  na zahraniční stáž získali studenti DAMU, činoherní

   herectví  Daniel Špinar a Vladislav Hampl.

Cenu diváků – představení Platonov VŠMU

Cenu děkanky – představeni Není mi smutno- DAMU

Cenu časopisu Obratel – Roman Žáček z DAMU.

AS AMU  všem výhercům gratuluje.

 

• 55. ročník Pražského jara

• Roman Patočka (housle)II. cena + cena pro nejúspěšnějšího nejmladšího účastníka soutěže + cena za nejlepší provedení skladby.

Marek VAJO - - v oboru trubka – cena Českého hudební fondu.

AS AMU  vyslovuje gratulaci studentům.

 

• V pátek 13.6. 2003 bude udělen dr.h.c. mistru J. Sukovi, pan rektor pozval senátorky a senátory na slavnostní akt, pozvánka bude následovat.

 

• Na http://www.msmt.cz/Files/HTM/KonkurenceschopnostVVS_190503.htm visí materiál konkurencesponost českých veřejných vysokých škol – reforma financování. Materiál je určen k široké diskusi.

 

 

Zapsala: Čuříková

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze