Nacházíte se zde: Úvod AMUDokumentyZápisy akademického senátuRok 2003 › 8. říjen 2003

8. říjen 2003

Zápis 03-03 z jednání AS AMU 8.10.2003

Přítomni: Prof. PhDr.Císař,CSc.,  T. Doubravová, prof. PhDr. Havlík, CSc., J. Hlavsa, Mgr. Janeček, F.Jevič, Mgr. Matoušek,Ph.D., Doc. Myslík, o.a. Pachl, prof.Tomášek

Omluveni: Mgr. Blaževič, L. Daňhel, Doc.JUDr. Franz,  L.Wimmerová

Hosté: prof. Toperczer, Ing. Čuříková

 

Program:

1) Studijní a zkušební řád DAMU

2) Seznam akreditovaných studijních programů a oborů – příloha 1 ke Statutu AMU

3) Návrh na úpravu kolejného

3) Různé

 

Jednání AS AMU vedl prof. Císař, konstatoval, že AS AMU je usnášeníschopný.

 

ad 1

Prof. Císař informoval o hlasování per rollam o změnách ve Studijním a zkušebním řádu DAMU.

8 senátorů zaslalo svůj souhlas

1 senátorka se zdržela a

6 senátorů se nevyjádřilo

 

Prof. Císař nechal o předložených změnách znovu hlasovat na dnešním jednání a přítomné senátorky vyslovili s změnami svůj souhlas.

Pro:          10 hlasů

Zdržel se:  0 hlasů

Proti:         0 hlasů

 

ad 2

Pan rektor uvedl změny v číselníku KKOV, pro které je tato příloha Statutu AMU znovu předkládána ke schválení AS AMU.

Senátoři o uvedené změně hlasovali takto:

Pro:          10 hlasů

Zdržel se:  0 hlasů

Proti:         0 hlasů

 

ad 3

Senát se seznámil s dopisem vedoucí koleje K. Fialové z 8.10.2003 adresovaný kvestorce s požadavkem o projednání možnosti zvýšení kolejného.

Senát doporučuje navrhované změny projednat nejprve na úrovni odpovědného prorektora a kolejní rady, po té ve vedení AMU a výsledek jednání předložit k projednání AS AMU. Současně doporučuje do navržených změn promítnou předpokládané změny sazeb DPH, které se na výši kolejného nezbytně od roku 2004 musí projevit.

Rovněž doporučuje zvážit, zda. by ke změně výše kolejného nemělo dojít až od 1.1.2004.

 

ad 4

Prof. Císař poděkoval za prezentaci v knihovně AMU, která byla pro senátory před zasedáním AS AMU zorganizována ředitelkou knihovny dr. Horovou.

 

zapsala: Čuříková                          prof. PhDr. Jan Císař, CSc.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze