Nacházíte se zde: Úvod AMUDokumentyZápisy akademického senátuRok 2010 › 10-01-22.1.

Zápis zasedání AS AMU č. 1 ze dne 22. 1. 2010

Zápis zasedání AS AMU č. 1 ze dne 22. 1. 2010, zasedací místnost rektorátu AMU

 

Přítomni (bez titulů): Michal Bregant, Jaromír Havlík, František Herman, Ondřej Chalupský, Vít Janeček, Viola Ježková, Marek Jícha, Lukáš Kokeš, Tomáš Krejča, Karel Makonj, Petr Pachl, Petr Prokop, Vladimír Rejlek, David Šiktanc, Irvin Venyš.

Hosté: Karel Foustka, Boris Hybner, Ivanka Kubicová, Ivo Mathé, Ladislav Paluska, Peter Toperczer, Daniel Veis (do 18:20), Noemi Zárubová-Pfeffermannová (do 18:20)

Program:

  1. kontrola zápisu AS AMU z 20.11.2009
  2. novela Statutu HAMU
  3. různé
    1. korespondence
    2. informace o festivalu Zlomvaz
    3. informace rektora

Předseda AS AMU přivítal přítomné senátory a hosty, poděkoval za účast a konstatoval, že senát je usnášeníschopný.

Ad 1.

Ze zápisu AS HAMU z 15.1.2010 vyplývá, že AS HAMU vůbec nejednal o usneseních, která jsou součástí zápisu z jednání AS AMU dne 20.11.2009. Jedná se o dvě usnesení v bodu 3 (návrh na změnu ve Statutu HAMU a usnesení k volbám kandidáta na děkana HAMU). Předseda považuje za nepřijatelné, aby fakultní senát takto ignoroval většinově přijatá usnesení senátu AMU a žádá ty senátory, kteří jsou zároveň členy fakultních senátů, aby vždy a věrně přenášeli informace ze zasedání AS AMU na jednání fakultních senátů. Je to i povinnost členů AS AMU, která vyplývá z článku 4, odst. 9 Volebního a jednacího řádu AS AMU. V rámci komunikace akademické samosprávy je to důležitá zpětná vazba.

J. Havlík: připomínky AS AMU k novele Statutu HAMU byly zapracovány do nového textu, senát HAMU tedy reagoval věcně, i když jistě měl obě usnesení AS AMU řádně projednat. Za chybu se omlouvá a slibuje sjednat nápravu, a to včetně zkvalitnění zápisů z jednání AS HAMU.

K druhému usnesení J. Havlík pouze sdělil, že AS HAMU trvá na tom, že kandidát na děkana HAMU byl zvolen dle platného Statutu HAMU předpisu.

K prvnímu usnesení J. Havlík sdělil, že AS HAMU neshledal důvod k explicitnímu otevření okruhu kandidátů na děkana HAMU i mimo akademickou obec fakulty, a proto navrhuje, aby příslušné ustanovení znělo: „Návrh na zvolení děkana, zpravidla z řad docentů a profesorů, kteří jsou členy akademické obce HAMU, může podat písemně kterýkoli člen akademické obce HAMU (se souhlasem navrhovaného).“

K. Makonj upozornil, že usnesení AS AMU má jistou váhu a nelze jej ignorovat. Doporučil znovu jednat o usnesení AS AMU, jímž se okruh kandidátů na děkana neomezuje na akademickou obec HAMU.

V diskusi vystoupili někteří další senátoři zvolení za HAMU s názorem, že formulace, kterou v návrhu předkládá vedení HAMU a již AS HAMU přijal, je dostatečným otevřením. K tomu se přiklonili i přítomní členové vedení HAMU, děkan Toperczer a proděkan Veis. L. Kokeš upozornil, že z čistě jazykového hlediska je příslušná věta v čl. 8, odst. 3 krkolomná a nevhodná, neboť její stavba připouští dvojí význam.

Senátoři i někteří hosté diskutovali o formulacích příslušného opatření ve statutech DAMU a FAMU. J. Havlík navrhl, aby se z inkriminované pasáže statutu HAMU zcela vypustila věta o tom, kdo může kandidovat do děkanských voleb a jaké jsou náležitosti kandidatury.

P. Prokop připomněl, že statut má také praktickou funkci a je dobré, aby z něj byly základní procedurální aspekty zřejmé. V. Janeček navrhl, aby se znovu jednalo o návrhu, s nímž AS AMU přišel minule. Senátoři shledali, že argument P. Prokopa je vážný. Děkan HAMU neměl námitek.

AS AMU hlasoval o návrhu usnesení, aby druhá věta v čl. 8, odst. 3 Statutu HAMU zněla:

Návrh na zvolení děkana může podatpísemně kterýkoli člen akademické obce HAMU (se souhlasem navrhovaného).

 

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 1

AS AMU schválil tento návrh usnesení.

Ad 2.

- Nově předkládaný návrh novely Statutu HAMU obdrželi členové AS AMU hned poté, co ho schválil AS HAMU. Celý text prošel diskusí; tam, kde to bylo vhodné, byli prof. Toperczer jako reprezentant předkladatele a prof. Havlík jako předseda AS HAMU požádáni o stanovisko k navrhované změně.

K článku 12, odst. 5: Kdo schvaluje vnitřní předpisy účelových zařízení HAMU? P. Toperczer přijal navrhované rozšíření věty, která bude znít: „Každé z těchto zařízení má svůj vnitřní předpis, jehož platnost je podmíněná schválením akademickým senátem HAMU.“

- K. Makonj, V. Janeček a další senátoři se dotázali, proč není v článku 13 nijak časově omezeno funkční období vedoucího katedry. Na DAMU i na FAMU se výběrová řízení na místa vedoucích kateder velmi dobře osvědčují, neboť obvykle přivádějí do školy vážné zájemce a inspirativní ideje. I. Venyš, J. Havlík, F. Herman, T. Krejča konstatovali, že dosavadní praxe HAMU zcela vyhovuje: vedoucího katedry vybere děkan a jeho jmenování podléhá schválení uměleckou radou a akademickým senátem HAMU. M. Bregant upozornil, že ač to není de iure nutné, výběrová řízení na místa vedoucích kateder se konají podle závazného řádu výběrového řízení pro obsazování akademických pracovníků AMU (= vnitřní předpis AMU). Smysl těchto výběrových řízení je především v tom, že se jimi fakulta otevírá směrem k odborné veřejnosti a také v tom, že fakulta jimi získává cennou zpětnou vazbu. Jmenování vedoucího katedry je nicméně vždy v pravomoci děkana a podléhá souhlasu fakultního senátu, příp. umělecké rady. F. Herman a další senátoři zvolení za HAMU konstatovali, že na HAMU je to jinak, že určitý tón musí každý dobrý hráč slyšet stejně a nevidí smysl takové konkurence. O. Chalupský připomněl, že vedoucí katedry by měl být nejen kvalitním odborníkem a silnou osobností, ale také managerem katedry, protože garantuje rozvoj katedry i oborů, které se na příslušné katedře učí. V. Janeček konstatoval, že pro každého kvalitního vedoucího katedry je výběrové řízení příležitostí, aby svou pozici obhájil a zároveň získal zpětnou vazbu a impulsy pro své další působení.

V obsáhlé diskusi zazněly názory, že by se způsob obsazování míst vedoucích kateder mohl upravit jednotně v rámci připravované novely Statutu AMU.

- K. Foustka požádal AS AMU, aby se místo termínu „zahraniční styky“ ve Statutu HAMU používal pojem „mezinárodní vztahy“, neboť přesněji odpovídá náplni a smyslu práce proděkanů, kteří mají tuto oblast na starosti. Děkan HAMU neměl námitek.

AS AMU hlasoval o návrhu usnesení:

Pojem „zahraniční styky” se ve všech výskytech ve Statutu HAMU nahrazuje pojmem „mezinárodní vztahy”.

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 1

AS AMU schválil tento návrh usnesení.

- M. Bregant navrhl vypustit odstavec 2 v článku 20 (Akademičtí pracovníci), který zní: „Na výuce se mohou podílet i další odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.“ Tito odborníci se nemnohou stát akademickými pracovníky, aniž by uspěli ve výběrovém řízení, což jasně upravuje čl. 4, odst. 2. Děkan HAMU neměl námitek.

 

AS AMU hlasoval o návrhu vypustit bod 2 z článku 20 Statutu HAMU takto:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 1

AS AMU schválil tento návrh usnesení.

- M. Bregant upozornil, že článku 27, odst. 1 chybí odkaz na metodické pokyny prorektora č. 1/2008 a 2/2008. Jedná se o formální opomenutí, které bude napraveno a oba odkazy budou doplněny.

Poté, co AS AMU projednal text novely Statutu HAMU, předseda otevřel diskusi o zásadní změně, již novela navrhuje, a sice přejmenování fakulty na Hudební a taneční fakulta. M. Bregant požádal přítomné vedoucí kateder tance a pantomimy, I. Kubicovou a B. Hybnera, aby se k návrhu vyjádřili. I. Kubicová sdělila, že změna názvu fakulty se na HAMU projednávala už před více než dvěma roky a nyní se tu objevuje jako uznání postavení dvou jmenovaných kateder v rámci HAMU. Vytvoření samostatné fakulty je dlouhodobým projektem pedagogů katedry tance a vítá všechny kroky, které k němu povedou. B. Hybner konstatoval, že pantomima je dostatečně široký a vhodný název, který je publiku srozumitelný a neodrazuje tak, jako např. označení „nonverbál“. Velmi uvítá začlenění katedry pantomimy do projektu čtvrté fakulty AMU.

K. Makonj upozornil, že v současném divadle existuje široký okruh žánrů, kterým se AMU věnuje jen okrajově nebo vůbec ne, a to je třeba změnit.

M. Bregant citoval z dekretu č. 127 presidenta republiky ze dne 27. října 1945 o zřízení vysoké školy „Akademie musických umění v Praze“, kde se v paragrafu 1 říká: „Tato vysoká škola má 4 odbory, a to odbor hudební, odbor dramatický, odbor taneční a odbor filmový.“ Idea založení čtvrté fakulty si vyžádá širokou a kvalifikovanou diskusi a právě nyní je k tomu vhodná chvíle.

I. Mathé: Rektor vítá toto téma a zařadí je na program kulatého stolu, který se bude opět konat na jaře. Poté musí následovat projednání v rámci přípravy dlouhodobého záměru, který se pak bude projednávat na MŠMT. Změna názvu fakulty na „Hudební a taneční“ je dobrým začátkem na cestě k založení nové fakulty.

Rozproudila se diskuse na téma vymezení pedagogického a uměleckého působení nové fakulty. M. Bregant požádal přítomné I. Kubicovou a B. Hybnera, aby připravili vstupní materiál pro diskusi o nové fakultě, o němž pak bude moci AS AMU strukturovaně jednat.

V. Janeček a K. Makonj: pokud je tak výrazná shoda na potřebě založit novou fakultu, je nutné nyní měnit název HAMU? I. Kubicová: taneční obory bojovaly dlouhá léta o větší autonomii v rámci HAMU a prosazená změnu názvu fakulty je pro ně důležitá.

 

Uzavřením diskuse o změně názvu fakulty bylo ukončeno projednávání Statutu HAMU. AS AMU hlasoval o usnesení v tomto znění:

AS AMU schvaluje návrh nového Statutu Hudební fakulty AMU, a to s dílčími úpravami, o nichž AS AMU již jednotlivě hlasoval.

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 1

 

AS AMU schválil tento návrh usnesení.

 

AS AMU dále hlasoval o usnesení, kterým se iniciuje vznik čtvrté fakulty AMU:

AS AMU podporuje vznik čtvrté fakulty AMU, jejímž jádrem budou obory tance a pantomimy. AS AMU vyzývá Akademickou obec AMU, aby k tomuto tématu zahájila širokou a kvalifikovanou diskusi. AS AMU vyzývá vedení AMU, aby při přípravě dlouhodobého záměru na léta 2011–2015 zohlednilo založení čtvrté fakulty AMU.

 

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

AS AMU schválil návrh usnesení, který se iniciuje vznik čtvrté fakulty AMU.

Ad 3.

ad a.

M. Bregant informoval AS AMU o dopisu Mgr. Jana Nepomuka Piskače z 27. 11. 2009, jímž žádá o zjednání nápravy ve věci neoprávněného zrušení konání státní závěrečné doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce. Předseda AS AMU konstatoval, že vedení DAMU kauzu již vyřešilo, a to tak, že uznalo své pochybení a stanovilo J. N. Piskačovi nový termín na 5.2.2010. Příslušná korespondence bude uložena ve spisech AS AMU.

 

ad b.

P. Prokop informoval o novém formátu festivalu Zlomvaz, který se letošním rokem stává festivalem vysokých uměleckých škol, včetně mimopražských i slovenských, a bude otevřen široké veřejnosti. Žádá senátory, aby na svých fakultách šířili tuto zprávu mezi studenty i pedagogy. Zlomvaz 2010 se bude konat 19.-22.5., viz www.zlomvaz.cz

 

ad c.

I.Mathé: v minulém usnesení AS AMU byl požádán, aby neakceptoval výsledky děkanských voleb zorganizovaných podle pochybných pravidel. Byl si vědom nesouladu tehdy platného Statutu HAMU s dalšími předpisy, včetně zákona 111. Poté, co obdržel relevantní sdělení AS HAMU o volbě kandidáta na děkana HAMU, čekal, zda se objeví např. stížnost někoho, kdo by se cítil být tehdy platným statutem neprávem zbaven pasivního volebního práva. Nestalo se tak. Dnes, teprve poté, co AS AMU projednal a schválil novelu Statutu HAMU, předal prof. Vlastimilu Marešovi jmenovací dekret. J. Havlík poděkoval rektorovi jménem AS HAMU i celé akademické obce HAMU za tento vstřícný krok.

 

 

Jednání skončilo v 19:00 hod.

 

 

Příloha: schválený text Statutu Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze

 

Zapsala: Silvie Demartini

Za správnost: M. Bregant, předseda AS AMU

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze