Nacházíte se zde: Úvod AMUOrganizační strukturaPočítačové centrum › Statut Počítačového centra AMU

Statut Počítačového centra AMU

Statut Počítačového centra AMU

1. Obecná ustanovení

Počítačové centrum Akademie múzických umění v Praze (dále jen Centrum) je odborné akademické informační pracoviště AMU s celoškolní působností.

Centrum je podřízeno příslušnému prorektorovi a má svůj samostatný rozpočet a řídí se organizačním řádem, který schvaluje rektor AMU.

Centrum je rektorátní pracoviště, vůči fakultám a ostatním složkám má roli poradenskou a koordinační.

Činnost Centra se řídí tímto Organizačním řádem. Přílohou Organizačního řádu je Provozní řád Počítačového centra AMU, který stanoví vedoucí Centra se souhlasem řídícího prorektora.

2. Činnost Počítačového centra

Hlavní úkoly Centra jsou:

Sledovat nové trendy informačních technologií a navrhovat vedení AMU opatření pro udržení školy na potřebné úrovni v oblasti výpočetní techniky.

Metodicky spolupracovat s rektorátem, fakultami a ostatními složkami školy při budování a rozvoji jejich výpočetně technických systémů a shromažďovat informace o jejich aktivitách v oblasti výpočetní techniky.

zabezpečit účast AMU na rozvoji a činnosti počítačových sítí vzdělávacích a kulturních institucí a zastupovat v tomto směru AMU v kontaktu s ostatními institucemi

zabezpečit uvnitř AMU jednotnou koncepci a propojitelnost lokálních sítí budovaných na jednotlivých fakultách a pracovištích

zabezpečit pracovníkům a studentům školy možnost tyto sítě využívat pro plnění jejich pracovních a studijních povinností. K tomuto účelu provozovat počítačovou učebnu v budově rektorátu AMU jako základnu pro samostatnou práci studentů a pracovníků školy a pro kursy a školení pořádané Centrem nebo po dohodě s jinými pracovišti AMU.

Garantovat provoz počítačové sítě rektorátu, hlavního serveru AMU a domovské stránky AMU na síti Internet a stanovené stránky systému Intranet.

Poskytovat fakultám a ostatním pracovištím AMU podle jejich požadavků technické konzultace a koncepční pomoc zejména pro provoz v oblasti výpočetní techniky, integraci do sítí, kompatibilitu se zainteresovanými partnery, hospodárné nákupy techniky a legální získávání a využívání programů.

Zabezpečovat pro AMU programové vybavení a případně instalaci ze školských multilicencí, vést agendu s tím spojenou.

Zpracovávat vlastní grantové návrhy podle konkrétních podmínek zaměření v každém roce a případně poskytovat konzultace ostatním pracovištím v oblasti výpočetní techniky.

3. Technické vybavení

Centrum je vybaveno výpočetní technikou a doplňky pro činnost počítačové učebny, a pro pl­nění úkolů uvedených výše. V souladu s finančními možnostmi školy je vybavení průběžně inovováno.

4. Ekonomické zabezpečení

Centrum je financováno z prostředků AMU. Hospodaří se samostatným rozpočtem.

Návrh provozního rozpočtu a návrh na nákupy nových zařízení investiční povahy zpracovává ve stanovených termínech vedoucí Centra a předkládá vedení AMU.

5. Vedoucí Počítačového centra

Vedoucí Počítačového centra je určován na základě výběrového řízení a doporučení příslušné komise. Jmenuje a odvolává jej rektor AMU. Vedoucí Centra je členem akademické obce AMU.

Zajišťuje činnost Centra a odpovídá za ni rektorovi, resp stanovenému prorektorovi, v ekonomických otázkách odpovídá kvestorovi AMU.

Řídí činnost pracovníků Centra a odpovídá za dodržování pracovně právních a bezpečnostních předpisů v Centru. V rámci své působnosti přijímá opatření k plnění úkolů z nich plynoucích.

Sestavuje návrhy rozpočtů a odpovídá za jejich dodržení ve stanovené výši, jakož i za hospodárné využívání technických prostředků.

Má podpisové oprávnění faktur, dokladů a jiných písemností souvisejících s činností Centra.

Podává řídícímu prorektorovi návrhy na přijetí, propuštění, platové zařazení, osobní hodnocení a odměny pracovníků Centra.

Pro plnění úkolů Centra je oprávněn uzavírat smlouvy s externími spolupracovníky v rámci schváleného finančního přídělu a odpovídá za jejich hospodárné naplnění.

Je členem poradní komise prorektora pro výpočetní techniku a sítě AMU.

Při dodržení příslušných předpisů (směrnice pro hospodářskou činnost AMU)je oprávněn sjednávat pronájem učebny Centra pro organizace mimo AMU.

6. Pracovníci Počítačového centra

Pracovníci Centra jsou zaměstnanci rektorátu AMU. Pracovní a platové poměry upravují příslušná obecná ustanovení. Vedoucí Centra se souhlasem prorektora a kvestora sjednává s pracovníky Centra jejich pracovní poměr, určuje jim pracovní a platové zařazení a stanovuje jejich pracovní povinnosti.

7. Názvy a sídlo Počítačového centra

Počítačové centrum AMU, oficiální zkratka je PC AMU.

sídlo: rektorát AMU, Malostranské náměstí 12, Praha 1

8. Závěrečná ustanovení

Tento Organizační řád Počítačového centra AMU vstupuje v platnost dnem 1. 6. 1997.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze