Nacházíte se zde: Úvod AMUOrganizační strukturaUVS Beroun › Organizační a provozní řád učebního, výcvikového a ubytovacího střediska Beroun

Organizační a provozní řád učebního, výcvikového a ubytovacího střediska Beroun

 tento dokument ve formátu pdf

 

 

Článek I.

Obecná ustanovení

 

1.       Učební, výcvikové a ubytovací středisko Beroun (dále „UVS Beroun“) je dle Statutu Akademie múzických umění v Praze (dále „AMU“) článek 1, bod 4, sídlem AMU.

 

2.       UVS Beroun je dle Statutu AMU článek 10, písmeno d), účelové zařízení s působností celoškolní.

 

3.       UVS Beroun ekonomicky řídí kvestor dle článku 9, bod 6, Statutu AMU. Správce střediska je přímo odpovědný kvestorovi, agendu ubytovací části střediska řeší správce střediska přímo s vedoucím koleje.

 

4.       Sídlem UVS Beroun je 266 01 Beroun, Barrandova 30.

 

5.       Areál budov je dislokačně rozčleněn na společně využívané prostory a prostory přidělené fakultám (katedrám/pracovištím) a dalším součástem AMU (viz příloha č.1).

 

 

Článek II.

Účel střediska

 

1.    V UVS Beroun se uskutečňuje umělecká, vědecká a výzkumná, vývojová nebo jiná tvůrčí činnost v oborech odpovídajícím zpravidla vybraným studijním programům AMU. Je zde možné konat soustředění posluchačů AMU, dílny a workshopy a příležitostné výstavy výsledků práce.

 

2.    UVS Beroun slouží pro krátkodobé ubytování pedagogů, zaměstnanců a studentů při plnění studijních programů nebo soustředěních a též pro ubytování zahraničních studentů, stážistů, hostů AMU. Cena ubytování v těchto případech odpovídá výši kolejného.

 

3.    UVS Beroun je určeno pro ubytování studentů AMU, které se v průběhu akademického roku nepodařilo ubytovat z kapacitních důvodů na Koleji Hradební. Ubytování je realizováno na základě ubytovací smlouvy.

 

4.    UVS Beroun slouží současně jako středisko centrálních spisových/specializovaných archivů a spisoven, skladů fundusu, scénografického depozitáře a pro účely dalších archivních, spisových a skladových potřeb.

 

 

Článek III.

Ekonomické zabezpečení

 

1.       UVS Beroun je samostatným nákladovým střediskem s povinností tvorby rozpočtu. Za hospodaření a čerpání finančních prostředků zodpovídají vedoucí koleje (ubytovací část), správce střediska a kvestor.

 

2.       Účetní a informační servis pro UVS Beroun obstarávají útvary rektorátu. EO předkládá v pravidelných termínech přehledy hospodaření vedoucímu koleje, správci střediska  a kvestorovi.

 

3.       Pro UVS Beroun jsou závazné všechny termíny předávání podkladů pro účetní zpracování.

 

4.       Cena kolejného je stanovena platným výnosem rektora.

 

 

Článek IV.

Technické vybavení

 

1.       UVS Beroun je vybaveno základním zařízením pro přechodné ubytování. Pokoje jsou čtyřlůžkové nebo dvoulůžkové bez  příslušenství. K dispozici je kuchyňka se základním vybavením.

 

2.       Technické vybavení je v majetkové evidenci příslušné fakulty (katedry/pracoviště). Za stav a evidenci majetku je odpovědný příslušný pracovník, do jehož pracovní náplně spadá majetková agenda. Vybavení ubytovací části spadá do majetkové evidence střediska.

 

3.       Obnova technického vybavení se provádí přednostně z finančních zdrojů příslušné fakulty (katedry/pracoviště), případně z tzv. centrálních prostředků nebo fondů UVS Beroun.

 

 

Článek V.

Organizační zajištění

 

1.    Za ekonomické vedení UVS Beroun je odpovědný kvestor.

 

2.    Provozně-technické vedení ubytovací části UVS Beroun zajišťuje vedoucí koleje, který je zodpovědný kvestorovi AMU.

 

3.    Za denní chod UVS Beroun zodpovídá správce střediska, který zajišťuje provoz střediska, běžnou údržbu, vytápění, vydávání lůžkovin na základě požadavků na ubytování a další činnosti spojené s bezproblémovým chodem střediska. Za agendu bezpečnosti práce a požární ochrany odpovídá bezpečnostní a investiční technik.

 

4.    Pro každé soustředění studentů, dílnu či workshop je určena z řad akademických pracovníků osoba, která je po dobu trvání akce plně zodpovědná za její průběh a předané prostory.

 

5.    Režim jednotlivých akcí je dán podpisem „Rezervace pracoviště“ (viz příloha č. 2, dále jen „rezervace“). Pro režim práce Katedry fotografie FAMU bude akceptován systém internetové rezervace. V tomto případě platí zásada, že potvrzení rezervace dispečinkem má platnost podpisu.

 

6.    V případě kateder/pracovišť AMU, které mají v UVS Beroun stálé dislokované prostory, je za tyto prostory zodpovědný vedoucí katedry/pracoviště. Příslušnému vedoucímu katedry byly na základě předávacího protokolu předány klíče od všech místností, které má katedra/pracoviště v užívání.

 

7.    Vedoucí kateder/pracovišť a jimi určení pracovníci mají vstup na svá dislokovaná pracoviště volný v kteroukoliv dobu s povinností nahlásit svůj vstup správci střediska a uvést údaj v knize příchodů a odchodů, pokud nebude zavedena elektronická evidence (vstup na el. klíč/karty).

 

 

Článek VI.

Provoz

 

1.    Správce střediska na základě rezervace nejméně 24 hodin předem (pondělí-pátek), 48 hodin (sobota-neděle) je povinen v uvedené době zajistit ubytování a vydat potřebné lůžkoviny.

Správce objektu vede evidenci rezervací a kontroluje provozní knihu (evidenci) příchodů a odchodů a zjištěných nedostatků v objektu. Ve zdůvodněných případech je možné umožnit vstup a práci i při oznámení v době kratší než je uvedeno v tomto bodě. Správce střediska je povinen být nápomocen při řešení vzniklých problémů.

 

2.    Ve smluvenou dobu očekává správce objektu osoby uvedené v zaslané rezervaci, předá klíče od požadovaných prostor a vchodových dveří, s výjimkou kateder/pracovišť, které mají v UVS Beroun stálé dislokované prostory.

Pro chod stálých dislokovaných prostor může příslušný vedoucí stanovit upřesňující provozní pravidla, která předá i správci objektu.

 

3.    Zjištěné nedostatky je třeba neprodleně nahlásit správci střediska.

 

4.    V případě ubytování (krátkodobého i dlouhodobého v ubytovací části) je ubytovaný povinen vrátit zapůjčené ložní prádlo a předat pokoj řádně uklizený.

 

5.    Studenti ubytovaní v ubytovací části střediska jsou v odůvodněných případech povinni umožnit vstup na pokoj vedoucímu koleje, správci střediska a kvestorovi.

 

6.    V případě konání větší akce (např. několikadenního soustředění či workshopu) a nedostatečné kapacitě vlastních prostor je nutná vzájemná dohoda příslušných akademických pracovníků, která je předložena spolu s rezervací.

 

7.    Do střediska není povolen vstup zvířatům.

 

8.    V celém areálu střediska, kromě vyhrazených míst, není dovoleno kouřit a rozdělávat oheň.

 

Tento Organizační a provozní řád projednal a schválil AS AMU dne 20.11.2009. Tímto dnem nabývá účinnosti.

 

kvestor AMU                                       
předseda AS AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze