Nacházíte se zde: Úvod AMUPředpisyVnitřní předpisy › Knihovní a výpůjční řád

Knihovní a výpůjční řád

Tento dokument ve formátu pdf

 

Knihovny Akademie múzických umění v Praze (dále jen „AMU“)

Čl. 1 Základní ustanovení
1. Postavení Knihovny AMU
a)    Knihovna AMU je zřízena podle Statutu Akademie múzických umění v Praze (čl. 10, odstavec c) jako odborné informační pracoviště s celoškolskou působností. Její organizace, zásady řízení, vnitřní členění, vzájemné vztahy součástí a jejich působnost se řídí Organizačním řádem, který je samostatným vnitřním předpisem AMU. V evidenci knihoven podle § 5 knihovního zákona je registrována jako knihovna specializovaná.
2. Poslání a činnost knihovny
a)    Posláním Knihovny AMU je informační zabezpečení studia a odborné, vědecké a umělecké činnosti na AMU. Za tímto účelem knihovna shromažďuje, odborně zpracovává, uchovává a zpřístupňuje specializované knihovní fondy. Vzhledem ke své specializaci se podílí na řešení metodiky zpracovávání speciálních druhů fondů v národním měřítku.
b)    V souladu s § 4 odst. 5 knihovního zákona poskytuje knihovna veřejné knihovnické a informační služby a umožňuje svobodný a rovný přístup k informacím. Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma. Služby vyjmenované v čl. 3 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje všem svým řádně registrovaným uživatelům v souladu s pravidly tohoto KŘ a jeho Dodatků a podle svých provozních možností a podmínek jednotlivých fakultních knihoven. Prezenční služby (čl. 6. odst. 2.) poskytuje podle svých provozních a kapacitních možností i neregistrovaným uživatelům.

3. Činnost knihovny se řídí zejména následujícími právními předpisy:
a)    Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění.
b)    Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.
c)    Zákon č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění.
d)    Zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví, spisové službě a o změně některých zákonů.
e)    Vyhláškou Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb.
f)    Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
g)    Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
h)    Zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění.

Čl. 2 Knihovní fondy
a)    Knihovna buduje a uchovává specializované dokumentové fondy v souladu s akreditovanými studijními obory AMU. Svou činností se podílí na podpoře a rozvoji všech uměleckých, odborných a vědeckých aktivit pěstovaných na AMU.  
b)    Knihovní fondy tvoří tištěné texty, rukopisy a speciální druhy dokumentů tj. knihy, periodika, skripta, hudebniny, zvukové a zvukově-obrazové dokumenty, vysokoškolské kvalifikační práce. Součástí jsou dále sekundární informační zdroje (katalogy lístkové a elektronické) a elektronicky publikované dokumenty fixované na nosičích a další externí licencované databáze.
c)    Knihovní fondy jsou soustavně doplňovány podle příslušných profilů jednotlivých studijních oborů a v souladu s akvizičními plány z finančních zdrojů školy a z mimorozpočtových prostředků. Dalšími zdroji jsou dary, případně výměna publikací.
d)    Knihovní fondy odborně zpracovává a poté zpřístupňuje příslušná fakultní knihovna podle obecných pravidel stanovených v tomto KŘ a dále v jeho Dodatcích. Některé specializované fondy mohou být dočasně deponovány na katedrách a jejich přístupnost pak zajišťuje pracovník pověřený vedením příslušné katedry. Jejich evidence a zpracovávání však vždy podléhá příslušné fakultní knihovně, která také koná revize na uvedených pracovištích.
e)    Zpřístupňování elektronických katalogů v počítačové sítí školy a veřejně prostřednictvím Internetu zajišťuje ředitelství Knihovny AMU a Počítačové centrum AMU.
f)    Licencované elektronické zdroje jsou zpřístupňovány uživatelům AMU zpravidla v rozsahu IP adres školy, popř. v omezené míře, a to vždy podle uzavřené smlouvy a dále prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Čl. 3 Knihovnicko-informační služby
1. Služby jsou poskytovány ve fakultních knihovnách a to:
a)    v půjčovních prostorách
b)    ve specializovaných studovnách a videotékách
c)    v počítačových studovnách.

2. Druhy služeb:
a)    absenční (mimo knihovnu) půjčování dále stanovených dokumentů
b)    prezenční (jen ve vymezených prostorách) půjčování stanovených dokumentů
c)    referenční služby: poskytování informací o vlastních i cizích fondech, dostupných studijních pramenech k vybraným tematickým okruhům, eventuálně možnostech kontaktů s odborníky
d)    speciální služby na objednávku: vypracovávání rešerší, bibliografií případně anotací, konzultace k příslušnému oboru (divadlo, film, hudba) oborové informace o informačních zdrojích dostupných v počítačových sítích, pomoc při vyhledávání v elektronických katalozích, možnost práce s výpočetní technikou podle provozních podmínek příslušné fakultní knihovny
e)    služby elektronického katalogu AMU
f)    přístup do interních i externích databází
g)    přístup na internet (přednostně za účelem vyhledávání informací potřebných ke studiu a výuce)
h)    možnost připojení vlastního přenosného počítače k internetu prostřednictvím wifi bodů
i)    zpřístupňování informací o knihovně na webových stránkách knihovny
j)    přehled nových titulů ve fondech fakultních knihoven AMU
k)    instruktáže uživatelů
l)    možnost poskytovat po dohodě s vedoucím fakultní knihovny prostor pro konání speciálních studijních seminářů nebo výukových lekcí viz příslušné Dodatky.

Čl. 4 Poplatky
a)    Služby jsou poskytovány bezplatně, za meziknihovní službu knihovny stanoví poplatek podle svých skutečných nákladů.
b)    V některých případech může knihovna požadovat složení kauce za vzácné dokumenty. Složení kauce se požaduje také od osob, které nemají právní vztah k AMU a od zahraničních studentů. Pravidla stanovují příslušné Dodatky KŘ.

Čl. 5 Uživatelé
1. Uživatel knihovny:
a)    Uživatelem knihovny se může stát fyzická osoba s právním vztahem k AMU, která má platný studentský nebo zaměstnanecký průkaz AMU. Bez předložení tohoto průkazu nelze uskutečnit absenční výpůjčku.
b)    Každému uživateli je pro potřeby půjčování přidělena uživatelská kategorie, kterou se řídí podmínky půjčování. Tyto upravují Dodatky tohoto KŘ příslušných fakultních knihoven.
c)    Pro externí zaměstnance AMU, mimořádné studenty (včetně zahraničních) a veřejnost platí některá zvláštní ustanovení.
d)    Kategorie uživatelů stanovují příslušné Dodatky.

2. Registrace uživatelů:
a)    Při první návštěvě knihovny (registraci) uživatel předkládá platný průkaz AMU a seznamuje se s podmínkami tohoto Knihovního řádu a s jeho příslušnými Dodatky. Svým podpisem na registračním formuláři (viz příloha tohoto KŘ) se zavazuje, že bude dodržovat stanovená pravidla.  Délku platnosti registrace stanovuje příslušná fakultní knihovna. Průkaz je nepřenosný, každý držitel osobně odpovídá osobně za jeho nezneužití neoprávněnou osobou. Každému uživateli je přidělen v rámci AMU jedinečný identifikační znak, na jehož základě je automatizovaně vedeno také jeho uživatelské knihovní konto.

3. Obecné povinnosti a práva uživatelů knihovny AMU:
Každý uživatel knihovny je povinen dodržovat pravidla tohoto KŘ a to zejména:
a)    absolvovat vstupní přednášku o informačních a studijních možnostech, o zacházení s přístroji
b)    sledovat a dodržovat lhůty svých vypůjčených dokumentů prostřednictvím svého uživatelského konta v elektronickém katalogu, které je každému dostupné na základě přihlášení se jako do počítačové sítě AMU

c)    do vnitřních prostor knihovny vstupovat pouze po odložení svrchního oděvu a příručních zavazadel na místa k tomu určená

d)    dodržovat zákaz kouření a nepřinášet do prostor knihovny jídlo a pití
e)    nepoužívat v prostorách knihovny mobilní telefony
f)    v případě přinášení vlastních studijních materiálů oznámit tuto skutečnost službě
g)    řídit se pokyny služby, svým chováním nerušit ostatní návštěvníky, zacházet šetrně s veškerým fondem a zařízením knihovny
h)    neodnášet stanovený prezenční fond mimo prostor knihovny
i)    nevynášet mimo prostor knihovny jednotky výpůjčního fondu bez řádné výpůjční registrace
j)    vstupovat do depozitářů pouze s doprovodem služby
k)    při navracení vypůjčených dokumentů bezpodmínečně uvědomit službu
l)    všechna zařízení knihovny, tj. audiovizuální přístroje a počítačové stanice obsluhovat samostatně pouze se souhlasem služby a po příslušné instruktáži
m)    ohlásit službě zjištěnou závadu na přístrojích či vybavení knihovny
n)    dbát zásady, že vyhledávání žádaných dokumentů v počítačových databázích má přednost před využíváním počítačových stanic k ostatním činnostem
o)    vyhrazené stanice lze používat pouze k vyhledávání v katalogu knihovny AMU
p)    dbát na dodržování ustanovení autorského zákona tj. zejména na zákaz pořizování kopií zvukových, zvukově-obrazových záznamů a tištěných hudebnin
q)    uživatel je povinen seznámit se zejména s pravidly půjčování audiovizuálních dokumentů
r)    nevyjímat papírové lístky z katalogů
s)    umožnit službu konajícímu pracovníku případnou kontrolu tašek apod. před odchodem z knihovny
t)    uživatel má právo volného přístupu ke všem lístkovým katalogům a databázím Knihovny AMU a k využívání všech studoven a příručních fondů včetně periodik.

Čl. 6 Obecné podmínky poskytování služeb
1. Absenční výpůjčky
a)    Půjčování dokumentů mimo knihovnu lze uskutečnit pouze na základě předložení platného průkazu AMU. Ostatní uživatelé si mohou půjčovat dokumenty absenčně pouze při splnění zvláštních podmínek (viz příslušné Dodatky) a se souhlasem vedoucího příslušné fakultní knihovny.
b)    Výpůjční lhůty všech typů dokumentů a objemy výpůjček se řídí ustanovením příslušné fakultní knihovny v Dodatcích tohoto KŘ a dále přidělenou kategorií uživatele.
c)    Všechny materiály určené k absenčnímu půjčování se půjčují na základě vyhledání příslušné signatury. U dokumentů zpracovaných v elektronickém katalogu je žadatel též povinen si zjistit, zda je požadovaný materiál na místě.
d)    V případě, že na dokument je zadána rezervace, přednost má registrovaný žadatel.
e)    V případě obzvlášť cenných nebo drahých dokumentů může vedoucí fakultní knihovny rozhodnout buď o omezení na jejich pouhé prezenční půjčování, nebo o předepsání zvláštní kauce.
f)    Každý uživatel absenčních výpůjček je na konci semestru povinen sledovat instrukce příslušné knihovny ohledně termínů vracení dokumentů a výpůjček na prázdniny.
g)    Studenti, kteří končí nebo přerušují studium, jsou povinni tuto skutečnost oznámit knihovně a vyrovnat pohledávky ve všech fakultních knihovnách. Studijní oddělení příslušné fakulty bude žádat potvrzení o vrácení všech výpůjček (výstupní list). V případě nevyrovnání pohledávek bude knihovny postupovat podle platných právních předpisů.
h)    Poslední výpůjčku poskytne knihovna 15 minut před skončením provozní doby.
i)    Přednost při odbavování mají pedagogové AMU.
j)    Sankce za překročení výpůjčních lhůt se řídí Dodatky tohoto řádu. O výjimkách rozhoduje vedoucí příslušné fakultní knihovny.

2. Prezenční výpůjčky
a)    Prezenční výpůjčky jsou poskytovány všem zájemcům, tj. i návštěvníkům bez uživatelského průkazu. Při kumulovaném zájmu však mají přednost registrovaní uživatelé.
b)    Speciální a referenční služby (čl. 3. odst. 2, body c, d) mohou využívat i neregistrovaní uživatelé.

3. Upomínky
Upomínky jsou automaticky generovány knihovním systémem a zasílány na školní e-mailové adresy uživatelů příslušných fakult AMU.

4. Rezervace
Každý registrovaný uživatel knihovny si přes své uživatelské konto v elektronickém katalogu může rezervovat dokumenty v příslušných knihovnách, a nebo požádat o rezervaci dokumentu přímo v příslušné knihovně.

5. Zpřístupňování počítačů a sítí
a)    Knihovna umožňuje přístup na Internet všem osobám s právním vztahem k AMU. Přístup do elektronických katalogů mají všichni uživatelé. Do počítačové sítě školy (Intranet) je přístup možný pouze na základě individuálního uživatelského hesla, které přiděluje automaticky studentům, pedagogům a zaměstnancům AMU Počítačové centrum.
b)    Anonymní či skupinový přístup do sítě není z bezpečnostních důvodů povolen.

6. Poškození a ztráty dokumentů
a)    Uživatel plně zodpovídá za poškození nebo ztrátu knihovních dokumentů.  Při převzetí výpůjčky je povinen zkontrolovat její stav a nahlásit zjištěné závady. Pokud tak neučinil, bude mu předchozí poškození přičteno k tíži.
b)    Poškození dokumentu tak, že je nepoužitelný, je klasifikováno jako ztráta.
c)    V případě, že uživatel zavinil poškození nebo ztrátu díla, je povinen zajistit adekvátní náhradu stejného titulu v plné hodnotě. Kopie není možné považovat za náhradu.
d)    Uživatel je také povinen nahradit opravu či náhradu jím poškozeného obalu knihovního dokumentu.
e)    Uživatel má povinnost hradit škody, které způsobil na zařízení knihovny a studoven (zejména zvukových aparatur nebo počítačů) a nese také odpovědnost za případné zavinění zavirování počítačové sítě.

Čl. 7 Závěrečná ustanovení
a)    Pro půjčování knihovních fondů dále platí příslušná obecná ustanovení občanského zákoníku.
b)    Uživatel, který opakovaně hrubě porušuje tento řád, může být ředitelem knihovny AMU zbaven práva užívat služeb Knihovny AMU.
c)    Tento KŘ je obecně platný pro provoz všech fakultních Knihoven AMU. Výjimky může povolit ředitel knihovny AMU.
d)    Nedílnou součástí tohoto KŘ jsou příslušné Dodatky, které upravují specifické a konkrétní provozní podmínky jednotlivých fakultních knihoven. Výjimky z Dodatků může povolit vedoucí příslušné fakultní knihovny.

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 27. prosince 2011
doc. Ivo Mathé            PhDr. Michal Bregant        PhDr. Iva Horová
rektor AMU                předseda AS AMU             ředitelka Knihovny AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze