Nacházíte se zde: Úvod Info službyKnihovny AMUHistorie Knihovny AMUHistorie modernizace Knihovny AMU (1993 - 2013) › Historie modernizace knihovny

Historie modernizace Knihovny AMU

Historie modernizace Knihovny AMU

 • 1993
  - vybavení: 1 počítač a jehličková tiskárna v knihovně HAMU
  - zahájení práce na interní aplikaci pro evidenci kompaktních disků (analytické zpracování, systém FOX PRO 2.0)
  - zahájení práce na ukládání záznamů knih (přírůstky) v CDS/ ISIS/MAKS
  - vypracování rámcové koncepce zavedení automatizace
  - podání grantu na systémové vybavení výpočetní technikou a vybudování počítačových sítí
  a základů elektronických katalogů

  1994
  - získání grantu na zahájení automatizace Knihovny AMU
  - systémové vybavení knihovny HAMU (LAN, nededikovaný server a
  4 pracovní stanice, modem pro připojení do Internetu přes komutovanou linku, laserová tiskárna)
  - instalace síťových aplikací v knihovně HAMU
  - vybavení knihoven DAMU a FAMU jedním počítačem, tiskárnou a modemem, instalace CDC/ISIS/MAKS
  - školení pracovníků pro práci s výpočetní technikou
  - zahájení zpracovávání knih (přírůstky) v knihovnách DAMU a FAMU
  - zahájení rutinní práce na retrospektivním zpracování fondu kompaktních disků v knihovně HAMU
  - úprava interní aplikace pro evidenci studijních videozáznamů a zahájení ukládání v knihovně FAMU
  - zahájení retrospektivního zpracování knižních fondů HAMU
  - podání grantu na systémové vybavení knihovny DAMU

  1995
  - získání grantu na automatizaci knihovny DAMU
  - systémové vybavení knihovny DAMU na úroveň knihovny HAMU
  - instalace síťových verzí programového vybavení v knihovně DAMU
  - vývoj vlastní aplikace pro vedení výpůjční agendy v knihovně DAMU
  - zahájení zpracování přírůstků hudebnin v aplikaci CDS/ISIS/MAKS v knihovně HAMU
  - podání grantu na systémové vybavení knihovny FAMU

  1996
  - získání grantu na automatizaci knihovny FAMU
  - systémové vybavení knihovny FAMU na úroveň knihovny HAMU a DAMU
  - připojení původní počítačové studovny Kabinetu výpočetní techniky ke knihovně FAMU
  - instalace síťových verzí programového vybavení v knihovně FAMU
  - doplnění vybavení knihoven HAMU a DAMU
  - rozšíření sítě knihovny HAMU a propojení se sítí fakulty, přístup do Internetu přes radiové spojení
  - testování a vybírání integrovaného knihovního automatizovaného systému

  1997
  - zakoupení integrovaného knihovního automatizovaného systému Tinlib, jeho testování a uvedení do zkušebního režimu zejména z hlediska katalogizace a vyhledávání speciálních typů dokumentů (zvukové dokumenty, hudebniny, videozáznamy na úrovni analytického zpracování)
  - vypracování koncepce postupného přechodu na nový systém
  - zahájení příprav na postupnou konverzi dat z původních systémů do
  - převedení všech lístkových katalogů všech knihoven do počítačové podoby metodou
  scannování
  - zahájení systematického retrospektivního zpracování všech knižních fondů
  - podání grantu na automatizaci výpůjčního protokolu knihovny HAMU se zavedením
  čárových kódů a systému elektronické ochrany fondů

  1998
  - získání grantu na automatizaci výpůjčního procesu knihovny HAMU
  - přechod na nový systém: ve všech knihovnách uveden do provozu modul Katalog a zahájeno zpracovávání knižních přírůstků
  - přeškolení pracovníků pro práci s novým systémem
  - osazení fondů knihovny HAMU čárovými kódy a ochrannými etiketami
  - instalace ochranného systému fondů knihovně HAMU
  - konverze dat ze systému ISIS všech knihoven a první konverze báze kompaktních disků
  knihovny HAMU pro potřeby půjčování
  - přepis lístkového katalogu LP desek knihovny HAMU do Tinlibu
  - v knihovně HAMU uveden do provozu modul Výpůjční protokol
  - řešení metodiky analytického popisu speciálních typů dokumentů v novém systému
  - zahájení rutinního zpracovávání zvukových dokumentů v novém systému v knihovně HAMU
  - připojení knihovny DAMU do Internetu

  1999
  - pokračování v přechodu na nový systém
  - dokončení retrospektivního přepisu a kontrol záznamů LP desek a zpřístupnění těchto záznamů v Tinlibu
  - spolupráce s dodavatelem na úpravách pro specifické potřeby AMU
  - vypracování metodiky pro analytický popis speciálních typů dokumentů v systému Tinlib
  - provedení druhé konverze báze kompaktních disků knihovny HAMU tj. převod a systémové úpravy
 • a doplňování všech původních údajů
  - zahájení rutinní katalogizace všech typů záznamů v novém systému v knihovně FAMU
  - zahájení konverze dat knihovny FAMU

  2000
  - přechod na Výpůjční modul systému Tinlib v knihovně DAMU
  - konverze dat z původního výpůjčního systému této knihovny
  - osazení fondů knihovny DAMU čárovými kódy
  - přeškolení personálu knihovny DAMU
  - dokončení souborů autorit pro popis hudebních žánrů/forem a filmových žánrů
  - návrhy na úpravy menu uživatelského přístupu do on-line katalogu

  2001
  - získání grantu na digitalizaci a záchranu zvukových záznamů
  - zpřístupnění katalogu knihovny HAMU v Internetu
  - zpřístupnění digitalizovaných lístkových katalogů všech tří knihoven na webu
  - příprava webové stránky knihovny
  - instalace unixových serverů
  - pro celou knihovnu byla vybudována UTP kabeláž 100Mb/100sec.

  2002
  - získání grantu na digitalizaci diplomových a habilitačních prací
  - zpřístupnění webové stránky knihovny
  - převod knihovního systému z DOS (Novell) na Unix
  - upgrade knihovního systému na verzi 307 ve všech knihovnách
  - dokončení konverze dat z původního systému knihovny FAMU
  - osazení fondů knihovny FAMU čárovými kódy
  - zahájení školení personálu knihovny FAMU pro práci s výpůjčním protokolem
  - spolupráce na vytváření databáze filmů studentů FAMU

  2003
  - získání grantu na pokračování v digitalizaci zvukových záznamů
  - nové vybavení výpočetní technikou knihovny FAMU v rámci rekonstrukce fakulty
  - zahájení automatizovaného provozu výpůjčního systému v knihovně FAMU
  - zpřístupnění katalogů knihovny DAMU a FAMU v Internetu
  - zahájení přímého přebírání záznamů z ČNB (Download)
  - zpřístupnění nových částí webové stránky knihovny pro aktuální informace
  - pokračování spolupráce na vytváření databáze filmů studentů FAMU
  - pokračování v harmonizaci a opravách záznamů všech lokálních katalogů
  - příprava na poskytování on-line služeb

  2004
  - zásadní kvalitativní změna webové nadstavy e-katalogů
  - zahájení on-line služeb
  - rozšíření a aktualizace webových stránek
  - konverze záznamů absolvenstkých prací do e-katalogu FAMU
  - dokončení retrospektivního zpracování knižního fondu knihovny FAMU
  - pokračování spolupráce na vytváření databáze filmů studentů FAMU
  - spolupráce na přípravě projektu digitalizace studentských filmů FAMU

  2005
  - přechod na nové uživatelské průkazy, společné se školou
  - propojení knihovního systému s databází zaměstnanců a sudentů
  - automatické předávání a aktualizace údajů o uživatelích do knihovního  systému
  - příprava na ukládání a zpřístupňování eVŠKP
  - dokončení retrospektivního zpracování knižního fondu knihovny HAMU
 • 2006
  - zásadní proměna struktury a obsahu webové prezentace knihovny
  - zavedení e-mailové komunikace knihoven se čtenáři (včetně automatických hlášek)
  - rozšíření on-line služeb
  - spolupráce na metodice sběru a zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních pracích a na přípravě interních předpisů školy
  - dokončení retrospektivního zpracování knižního fondu knihovny FAMU
  - inovace přístrojového vybavení (počítačů, přehrávačů)
  - příprava centralizovaného rozvojového projektu
 • 2007
  - převod webové prezentace knihovny pod portál AMU a do nového redakčního systému (Plone)
  - vytvoření a zpřístupnění anglické mutace webové prezentace knihovny
  - dokončení retrokonverze záznamů všech fondů knihovny DAMU
  - řešení převodu záznamů o VŠKP ze studijního systému do knihovního katalogu
  - zavedení IP telefonie do knihovny
  - nový výpůjční pult knihovny HAMU
  - inovace počítačového parku knihovny DAMU
  - rozšíření depositního prostoru videotéky FAMU
  - testování a připomínkování nové verze webové nadstavby knihovního katalogu
 • 2008
  - knihovna se podílela na řešení centralizovaného rozvojového projektu zaměřeného na sběr, popis a zpřístupňování VŠKP v systému DSpace a předávání metadat do národního registru na MU
  - řešení problému metadatového popisu netextových prací
  - nasazení nové, zásadním způsobem inovované verze webového prohlížeče pro elektronické katalogy
  - nové regály pro rozšíření kapacity videotéky na FAMU
  -  nová metoda provádění revizí pomocí knihovního systému, ladění metodiky
  - revize metodiky tvorby jmenných autorit
 • 2009
  - upgrade knihovního sytému
  - další nové regály pro rozšíření kapacity videotéky na FAMU
  - malování knihovny HAMU
  - instalace nové detekční brány a deaktivátoru v knihovně HAMU
  - instalace automatického sledování návštěvnosti
  - mimořádné revize VŠKP a zpracování pokladů pro doplnění nedostatků
 • 2010
  - kompletní obměna počítačů z grantu FRVŠ
  - další regály pro videotéku FAMU
  - stavební oprava a revize kompkatních regálů HAMU
  - zpřístupnění dalších záznamů VŠKP v Dpsace
  - testování a výběr nového knihovního systému

2011
- příprava pro převod všech dat do nového knihovního systému
- instalace nového systému, konverze, ladění funkcí, testování
- zahájení nového provozu od září
- optimalizace webového knihovního katalogu CARMEN
- nový stůl v půjčovně knihovny HAMU

2012

- pokračování v ladění funkcí knihovného katalogu,zejména webové nadstavby CARMEN

 • - zahájena revize jmenných autoritních záznamů s podporou grantu z VISK7 - MK
 • - zahájeno předávání bibliografických záznamů do souborného katalogu ČR
 • - konverze dalších externích dat
 • - propojení katalogu se studijním informačním systémem KOS a zahájeno přebírání záznamů VŠKP do knihovního katalogu včetně verifikace a doplňování záznamů
 • © 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze