Nacházíte se zde: Úvod Info službyKnihovny AMUKnihovna HAMUFondy knihovny HAMU › Koncepce akvizice knihovny HAMU

Koncepce akvizice knihovny HAMU

  

Knihovna Hudební fakulty AMU v Praze

koncepce akvizice

   

Zpracoval PhDr. Miloš Pokora, odborný pracovník knihovny

 

Koncepce akvizice

Knihovna HAMU obohacuje svůj fond (přes 116 000 knihovních jednotek) na základě koncepčních plánů jak o vycházející novinky, tak o dosud chybějící starší dokumenty, přičemž v oblasti hudebnin upřednostňuje urtextová vydání. Současně vychází podle svých možností vstříc požadavkům jednotlivých studentů i pedagogů a akvizičním záměrům jednotlivých kateder, které v tomto směru vyzývá k co nejuzší spolupráci.

Každý rokem přitom sleduje tři hlavní cíle:

První cíl spočívá ve snaze prostřednictvím systematického sledování publikačních novinek ve všech studijních oborech aktualizovat knihovní fond o nejvýznamnější dokumenty, jinými slovy nedopustit, aby tento fond v některém oboru zaostával. K tomuto účelu knihovna

a/ pravidelně mapuje soudobou hudbu v českém i ve světovém měřítku, a to především prostřednictvím sledování ohlasů na díla prováděná v rámci festivalů soudobé hudby nebo ohlasů na skladatelské premiéry, realizované v rámci běžného koncertního provozu.

b) doplňuje fond o notové zápisy a nahrávky děl oněch obecně uznávaných soudobých skladatelů, které v knihovně dosud chybějí.

c) pravidelně sleduje dramaturgické plány významných pořadatelských subjektů a na základě těchto zjištění rozšiřuje knihovní fond o notové zápisy a nahrávky vytipovaných  koncertně frekventovaných nebo znovu objevených děl, které v knihovně dosud chybějí.

d) cílevědomě sleduje nově vycházející hudebně-vědecké publikace a pravidelně aktualizuje knižní fond.

Druhý cíl spočívá v každoročním doplňování fondu o urtextová vydání s cílem mít v těchto vydáních co nejdříve k dispozici všechna klíčová díla hudebního repertoáru.

Třetí cíl spočívá ve snaze přiblížit se  takovému ideálnímu stavu, který by zaručoval, aby  každé hudebnině, zvláště v oblasti méně známého repertoáru, odpovídala zvuková nahrávka.
Pozn.: Obohacování audiovizuálního fondu zatím brání existující statut DVD nosičů jakožto výlučně prezenčních jednotek, omezující jejich využití.

Pár poznámek k technické stránce akviziční politiky

Knihovna HAMU připravuje své akviziční plány  pravidelně na každý následující akademický rok. V průběhu akademického roku pak flexibilně přihlíží k požadavkům, které se nově naskytnou ze strany kateder a studentů. Dochází k doladění akvizice podle těchto nových potřeb a jejich naléhavosti a také podle nově získaných darů.

Z celkového rozpočtu na provoz knihovny HAMU vykazuje část vynaložena na akvizici v posledních letech stoupající tendenci.

Knihovna získává do svého fondu dokumenty dary od pedagogů a studentů školy, od individuálních dárců z řad široké veřejnosti i od institucí. Nákupy realizuje jak z rozpočtu knihovny, tak z mimorozpočtových zdrojů (např. granty pedagogů apod.)

Co se týče dokumentů, které se jeví jako žádané, ale lze je získat pouze v antikvariátech nebo jsou dosažitelné za neúměrně drahou cenu, snaží se knihovna nacházet další možnosti jejich získávání, a to zejména prostřednictvím grantů.

V zájmu pečlivějšího zkoumání uživatelského zájmu o jednotlivé dokumenty se ve spolupráci s přestaviteli studentské obce snaží získat feedback od uživatelů.

O rozložení knihovního fondu a zastoupení jednotlivých typů dokumentů knihovna pravidelně informuje ve svých výročních zprávách.

 

V Praze dne 26.9.2013

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze