Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projekty › Grantová komise AMU

Grantová komise AMU

Grantovou komisi AMU zřizuje Výnos rektora 6/2015.

1. Grantová komise AMU (dále „GK“) má celkem devět členů a tvoří ji rektor, prorektor pro vědu, výzkum a projekty, jeden zástupce nominovaný každou fakultou AMU a čtyři odborníci, kteří nejsou zaměstnanci AMU.
2. Externí členy GK vybírá a jmenuje vedení AMU (rektor a prorektoři).
3. Funkční období GK je dva roky, členové mohou být voleni do komise opakovaně.
4. GK je usnášeníschopná, sejde-li se v počtu alespoň pěti členů.

 

složení GK AMU 2016/2017:

doc. Mgr. Jan HANČIL, rektor

PhDr. Filip SUCHOMEL, Ph.D., prorektor pro vědu, výzkum a projekty

Mgr. Libor JŮN, Ph.D. (FAMU)

prof. MgA. Karel MAKONJ (DAMU)

PhDr. Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ (HAMU)

prof. Mgr. Miroslav VOJTĚCHOVSKÝ (UJEP)

prof. PhDr. Vlastimil ZUSKA, CSc. (FF UK)

prof. PhDr. Milena BARTLOVÁ, CSc. (UMPRUM)

doc. PhDr. Vladimír CHRZ, Ph.D. (PsÚ AV)


© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze