Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projektyOperační programy na AMUOperační program Praha - Adaptabilita (OPPA) › Nový studijní program: Divadelní tvorba v netradičních prostorech

Nový studijní program: Divadelní tvorba v netradičních prostorech

Projekt DAMU byl podpořen v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita finanční částkou ve výši 4.192 tis. Kč. Realizace projektu byla zahájena k 1.4.2010, projekt byl řádně ukončen k 30.9.2012.

 

  Dnem 1.4.2010 byl oficiálně zahájen projekt s názvem „Nový studijní program: Divadelní tvorba v netradičních prostorech“ v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, prioritní osa 17.3 – Modernizace počátečního vzdělávání. Finanční podpora projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/46 ze dne 17.12.2009 ve výši 4.192 tis. Kč.

  Operační program Praha - Adaptabilita byl spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF), který podporuje projekty v oblastech zaměstnanosti a lidských zdrojů. Doba trvání projektu byla 30 měsíců, tj. do 30.9.2012.

  Stručný popis a výhledové cíle projektu

  Základním cílem projektu byla příprava a zavedení nového prezenčního bakalářského programu "Divadelní tvorba v netradičních prostorech", který by se sestával ze 6 semestrů studia na Katedře alternativního a loutkového divadla.

  Tento program měl propojovat stávající studijní programy:

  Inscenační tvorba, Herecká tvorba, Režijní tvorba, Dramaturgická tvorba, Scénografická tvorba a Produkce.

  Během tohoto projektu měly vzniknout specifické a neopakovatelné tvůrčí týmy (tvořený režisérem, dramaturgem, scénografem, produkčním a hercem), v nichž by studenti spolupracovaly na společných projektech. Tím se zamezí profilu absolventa-sólisty, který je úzce specializován a střetává se tak s obtížným uměleckým uplatněním v praxi. Výzvou by také byly inscenace mimo provozní zázemí tradičních divadelních budov, a to v opuštěných kulturních objektech a jiných nevyužívaných prostorech. Vzniklý studijní program by takodstraňoval bariéry mezi jednotlivými obory studia směrem k integraci a studentiby se staly flexibilnějšími v rámci mezioborové spolupráce a v oblasti místa performance v praxi adaptabilnějšími absolventy.

  Průběh projektu a výstup v podobě nově akreditovaného studijního programu

  V akademickém roce 2010/11 byl v říjnu nejprve zaveden transformující se program, kde 20 stávajících studentů (pocházejících ze tří různých, vlastně izolovaných, oborů a z různých semestrů bakalářského studia: Režie-dramaturgie, Scénografie a Herectví) ověřilo náplň všech nových předmětů. Společně tak vytvořily tvůrčí tým a společný ročník transformujícího se plánovaného studijního programu, který obsáhl všechny předměty. Cílem bylo, aby minimálně 15 z celkového počtu 20 studentů dokončilo 4 semestry transformovaného studijního programu. Účast na novém programu tedy proběhne v řádné délce jejich studia a to paralelně se studiem jejich stávajícího oboru. Dalším důležitým cílem bylo přijetí 20 nových studentů do 1. ročníku akreditovaného bakalářského programu "Divadelní tvorba v netradičních prostorech" v září 2012 po úspěšně absolvovaných přijímacích zkouškách, které proběhly na jaře 2012.

  Poté byl otevřen pilotní studijní program s názvem „Divadelní tvorba v netradičních prostorech“.

  Šlo o unikátní projekt, kterého se jako přednášející účastnili experti z celé České republiky. Z důvodu své jedinečnosti a inovační náplni byl tento projekt podpořen z Evropského sociálního fondu.

  Program se sestával z 10 nových studijních předmětů, jejichž výuka probíhala paralelně se stávajícími předměty blokovou formou (převážně v pátek, sobotu a neděli).

  Výuka probíhala formou přednášek, konzultací k projektům a workshopů. Každý semestr vyústil v realizaci studentského projektu. Studenti měli rovněž příležitost ověřit životaschopnost svých představení v předem vytypovaném netradičním prostoru tím, že na konci každého semestru na toto téma oslovili publikum, případně úřady v dané lokalitě. Všechny aktivity směřovaly na přínos pro studenta, cílem projektu bylo umožnit studentům účastnit se nově vznikajícího oboru s celorepublikovou potřebností a využitelností.

  Následující tabulka uvádí jednotlivé předměty a jejich přednášející s odkazem na jejich webové stránky:

  Název předmětu

  Přednášející

  Antropologie prostorů

  RnDr. Václav Cílek, CSc.

  Transformace prostorů

  PhDr. Benjamin Fragner

  Dramaturgické možnosti v netradičním prostoru

  MgA. Sodja Zupanc Lotker

  Alternativy 21. století

  doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

  Herec jako site specific

  MgA. Howard Lotker

  Režijní možnosti v netradičním prostoru

  Prof. MgA. Karel Makonj

  Scénografické možnosti netradičních prostorů

  Prof. Tomáš Ruller

  Sociologie prostorů

  PhDr. Rudolf Šmíd

  Produkce netradičních míst

  Mgr. Pavel Štorek

  Site specific

  MgA. Tomáš Žižka

  Každý semestr bylo otevřeno všech 10 předmětů. Vždy byla nejprve přednášena teorie, která souvisela s  vytypovaným netradičním prostorem ke kterému se pak vztahovaly i závěrečné studentské projekty.

  Doporučován byl 2letý cyklus studia.

  Dne 30.5.2010 se v Jičíně uskutečnilo 1. kolokvium. Dne 19.1. se v plzeňském Divadle Pod Lampou uskutečnilo 2. kolokvium jako zakončení výuky 1. semestru, dne 16.9.2011 se uskutečnilo 3. kolokvium v KC Vltavská v Praze jako ukončení letního semestru 2011/12. Mimo Prahu se uskutečnilo i 4. kolokvium - studentské projekty měly své premiéry v terénu Ústí nad Labem dne 2.3.2012, premiérám předcházel týden příprav. Závěrečné kolokvium, shrnutí projektů uskutečněných během posledních 2 akademických let a představení projektů konaných během letních měsíců 2012, se konalo opět v KC Vltavská dne 15.6.2012.

   

  3 loga

  Evropský sociální fond
  Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

  © 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze