Nacházíte se zde: Úvod Oddělení pro vědu, výzkum a projektyOperační programy na AMU › Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Klíčovým principem OP VVV je tedy rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti a je podporován intervencemi v rámci více prioritních os (PO). Relevantní pro AMU:

- PO 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum:

V PO 1 se předpokládají investice (EFRR) do finančně náročného přístrojového vybavení.

- PO 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj:

Alokace v PO 2 (část ESF) je určena především ke zkvalitnění studijních programů, zlepšení strategického řízení VŠ a výzkumných organizací, podporu lidských zdrojů ve VaV a realizaci RIS 3. Alokace v PO 2 (část EFRR) je určena na zkvalitnění infrastruktury pro výuku na VŠ a je doplňkovou částí k části ESF.


Souhrnná informace k OP VVV (interní podklad pro přípravu projektů AMU).

Podrobné informace k OP VVV naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Metodické dokumenty k OP VVV naleznete:

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze