Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › Osnova školení BOZP a tématický a časový plán školení PO pro studenty

Osnova školení BOZP a tématický a časový plán školení PO pro studenty

Osnova školení BOZP a tématický a časový plán školení PO pro studenty

OSNOVA KE ŠKOLENÍ BOZP  PRO STUDENTY

Zákoník práce v platném znění

 • §§ 32, 37, 94, 101 – 108, 238 – 241, 265, 273 – 274, 301, 321 – 322, 349, 366 – 369, 380, 387, 391
 • Z. 309/2006 Sb. v platném znění, vybraná ustanovení
 • Z. 379/2005 Sb. zákaz kouření, alkohol
 • NV 378/2001 Sb. vybraná ustanovení
 • NV 361/2007 Sb. vybraná ustanovení
 • NV 101/2005 Sb. vybraná ustanovení
 • EN 1176 – 7, kontrola tělovýchovných zařízení a prvků dětských hřišť (metodické doporučení)

Zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon)

 • Ustanovení § 29 zákona a vybraná ustanovení z právních předpisů k jednotlivým typům škol ve smyslu problematiky BOZP
 • pedagogický dohled – poučení žáků, dozory apod.
 • Směrnice k zajištění BOZP pro děti, žáky, studenty
 • Vyhláška MŠMT 263/2007 Sb. – Pracovní řád

Dopravní předpisy a bezpečnost při těchto činnostech

 • Ustanovení ze zákona č 361/2000 Sb.
  • Přesuny mezi objekty apod.
 • NV 168/2002 Sb. (bezpečnost práce při používání vozidel – vesty s vysokou svítivostí)

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.

 • Směrnice pro problematiku pracovních úrazů
 • Traumatologický plán a seznámení s průběžným rozborem pracovních úrazů

Vyhláška MŠMT 64/2005 Sb.

 • Směrnice pro problematiku úrazů dětí, žáků a studentů, informace o průběžném rozboru úrazů dětí, žáků, studentů

Vyhláška 137/2004 Sb. ve znění 602/2006 Sb.,

 • kuchyně a školní stravování, podmínky bezpečné práce, kritické body apod.
 • Seznámení pracovníků školních kuchyní s prací na strojích a přístrojích, dodržování technologického postupu prací, čištění strojů za vypnutého stavu apod.

Nařízení vlády 362/2005 Sb.

 • Práce ve výškách
 • Práce na žebříku a jejich kontroly
 • Regály a místa k ukládání předmětů

Vyhláška ČUBP č. 50/1978 Sb., NV 101/2005 Sb.

 • Práce na elektrických zařízení v rozsahu § 3
 • Vybraná ustanovení NV 101/2005 Sb. – elektro

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

 • Směrnice pro poskytování OOPP

Zákon 356/2000 Sb. v platném znění

 • Problematika činností s chemickými látkami, použití OOPP při práci s chemickými látkami, čistícími prostředky apod.

Zákon 251/2005 Sb.,

 • vybraná ustanovení o správních deliktech na úseku BOZP

Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb.

 • Vybraná ustanovení (povinnosti škol, ŠvP, zotavovací akce apod.)
 • Vyhláška 432/2003 Sb. (informace o zařazení prací do kategorie)
 • Vybraná ustanovení Vyhlášky č. 106/2001 Sb. ve znění 148/2004 Sb.
 • Vybraná ustanovení Vyhlášky 410/2005 Sb.
 • Preventivní lékařské prohlídky pracovníků (Směrnice Ministerstva zdravotnictví 49/1967 Sb. HP)

Vyhláška č. 288/2003 Sb.

 • Směrnice pro problematiku zakázaných prací a pracovišť pro těhotné ženy a mladistvé

Identifikace a vyhledání rizik

 • povinnost pracovníků spolupracovat, hlášení závad a nedostatků apod.

Informace o specifiku

 • jednotlivých objektů (schodiště, organizace příchodů a odchodů, pohyb na komunikacích v objektu, okolí apod.)

Ověření znalostí

 • diskuse, zodpovězení dotazů a písemný test

 

 

TÉMATICKÝ A ČASOVÝ PLÁN ŠKOLENÍ O PO – STUDENTI

Struktura požární ochrany v podmínkách organizace, právní rámec a vybraná ustanovení

 • Začlenění do kategorie dle podmínek požárního nebezpečí
 • Povinnosti a pravomoci preventisty PO nebo osoby, která provádí požární preventivní kontroly
 • Vybraná ustanovení NV 101/2005 Sb. – ve vztahu k PO

Informace o možných rizicích při provozovaných činnostech

 • Nebezpečí při používání spotřebičů, strojů, přístrojů, používání hořlavých látek (čistící prostředky, chemie, školní kuchyně apod.) – viz návody k použití nebo Místní provozní předpis
 • Nebezpečí vzhledem k chování dětí, žáků, studentů (nedbalost, apod.)

Informace o dokumentech na úseku PO

 • Požární poplachové směrnice (důležitá telefonní čísla, způsob vyhlášení požárního poplachu) popř. Opatření pro mimořádné události
 • Požární řád pro jednotlivá pracoviště (pokud je určen dle Začlenění do kategorie)
 • Způsob evakuace z objektu (značení směru úniku, volné únikové cesty, místo shromáždění) včetně fyzického projití jednotlivých únikových cest
 • Pohyb pracovníků v mimopracovní dobu a zajištění PO

Informace o technických zařízeních v organizaci

 • Zákaz vstupu do prostor, kde se mohou zdržovat pouze osoby pověřené (plynová kotelna, rozvodna, výměníková stanice apod.)
 • Seznámení s místem umístění hlavního uzávěru plynu, elektro, vody

Informace o stavu a rozmístění věcných prostředků požární ochrany

 • Informace a fyzická obhlídka prostor organizace se zaměřením na umístění jednotlivých hasicích přístrojů
 • Informace o způsobu použití PHP včetně upozornění na zákaz použití PHP voda na zařízení pod elektrickým proudem
 • NV 11/2002 Sb. – značky a signály k zajištění evakuace osob

Informace o požárně bezpečnostních zařízeních v organizaci

 • Informace o použití a obsluze instalovaných požárně bezpečnostních zařízeních (specifikováno dle Organizační směrnice PO), např. požární dveře, nouzové osvětlení, nástěnné hydranty atd.
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze