Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně › AS AMU se 28.11.2007 podle svého volebního a jednacího řádu článek 5 a článek 6 usnesl navrhnout na jmenování rektorem prezidentu republiky pana prof. Jiřího Hlaváče

AS AMU se 28.11.2007 podle svého volebního a jednacího řádu článek 5 a článek 6 usnesl navrhnout na jmenování rektorem prezidentu republiky pana prof. Jiřího Hlaváče

Zápis 07/ 05 z jednání AS AMU 28.11.2007

Přítomní:
doc.PhDr. Jan Dvořák, MgA. Adam.Halaš, doc. MgA. Marek Jícha, Mgr. BcA. Vít
Janeček, odb.as.Ing. Hana Jarošová, MgA. Ivo Kahánek, doc. Pavel Kalfus, Mgr.Viktor Košut, odb.as. Petr Pachl, doc. Vladimír Rejlek, Daniel Strejc, prof. Mgr. Jaroslav Šaroun,
Petra Tejnorová, prof. Jiří Tomášek, Mgr.Tomáš Vrána

Hosté:    Ing. Čuříková  (bod 2)


Program:
1.Volba rektora AMU
2.Stipendijní řád AMU

Předseda AS AMU konstatoval, že senát je usnášeníschopný.

ad 1)
AS AMU navrhl na svém zasedání 7.11.2007 a schválil pro volbu rektora dle článku 6 ods. 1 Volebního a jednacího řádu AS AMU tříčlennou volební komisi ve složení:
Mgr. BcA.Vít Janeček
Mgr. Viktor Košut
MgA. Adam Halaš
Předsedou volební komise byl zvolen Mgr. BcA.Vít Janeček


Protokol o hlasování dle Volebního a jednacího řádu AS AMU

Volební komise rozdala podle čl. 6 odstavec 5 každému členovi AS AMU soubor hlasovacích lístků s předtištěnými jmény kandidátů a obálku. Členové AS AMU potvrdili převzetí hlasovacích lístků na listině, která je přílohou 1 tohoto protokolu o hlasování.

Volební komise podle čl. 6, odst 7 otevřela obálky a sečetla hlasovací lístky:
Počet odevzdaných obálek:                15
Počet odevzdaných hlasů:                15
Počet platných hlasů:                15
prof. Jiří Hlaváč                    8 hlasů
doc. Ivo Mathé                    7 hlasů

Varianty:
1. varianta)
Předseda volební komise konstatoval, že vítězným kandidátem se stal v 1. kole pan .prof. Jiří Hlaváč, AS AMU děkuje všem kandidátům a blahopřeje panu prof. Jiřímu Hlaváčovi.                                        doc. PhDr. Jan Dvořák
                                            předseda AS AMU

ad 2) Stipendijní řád
AS AMU na svém zasedání schválil předloženou novelu.
Pro:      .15 hlasů
Proti:         0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů
doc. PhDr. Jan Dvořák
předseda AS AMU


Zapsala: Ing. Čuříková

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze