Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně

Rektorátní novinky

Rektorátní novinky
Směrnice kvestora č. 2/2013
kterou se stanovuje termínové a organizační zajištění provozu Učebního a výcvikového střediska Poněšice
Hlasování AS AMU o návrhu úpravy Provozního řádu UVS Poněšice.
AS AMU hlasoval per rollam 11 hlasy pro návrh úpravy Provozního řádu UVS Poněšice, na základě kterého je vydán Výnos rektora č.5/2013 a Směrnice kvestora č.2/2013.
V edici Disk vyšla monografie Sláva a bída herectví
Prohlášení Akademie múzických umění k soutěži „Miss AMU“
Akademie múzických umění v Praze (AMU) se nepodílí na organizaci soutěže Miss AMU, kterou pořádá Česká studentská unie (ČeSU) a nemá s touto soutěží nic společného. AMU nebyla informována o zřízení internetových stránek http://missamu.cz/ a nedala souhlas s použitím značky AMU v této soutěži.
Zápis ze zasedání Akademického senátu AMU ze dne 4.11.2013
Výnos rektora č. 5/2013
kterým se s účinností od 1. ledna 2014 upravují ceny doplňkové činnosti ve středisku UVS Poněšice
Zasedání Akademického senátu AMU se uskuteční 4. 11. 2013
Všichni členové akademické obce jsou zvání za zasedání AS AMU, které se uskuteční v pondělí 4. 11. 2013 od 18:00 v zasedací místnosti rektorátu.
Zápis ze zasedání Akademického senátu AMU ze dne 7. 10. 2013
Eva Machková: Mezi skutečností a snem
V edici Disk vyšla kniha Evy Machkové Mezi skutečností a snem. Kapitoly z poetiky pohádkové hry.
Směrnice kvestora č. 1/2013
o inventarizaci majetku a závazků na Akademii múzických umění v Praze
Zápis 13-02 ze zasedání Umělecké rady AMU dne 10.10.2013
Předseda Správní rady AMU - Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
Na podzimním zasedání SR AMU byl zvolen Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., český jaderný fyzik a vysokoškolský pedagog, emeritní rektor Univerzity Karlovy, předsedou Správní rady AMU s účinností od 18.11.2013.
Nový výnos rektora č. 4/2013
Pravidla vnitřní soutěže AMU, kterými se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části Institucionálního plánu pro rok 2014.
Osnova školení BOZP a tématický a časový plán školení PO pro studenty
Dancing beyond TIME
Umělecká tvorba AMU ve spojení se špičkovými technologiemi vyvinutými ve sdružení CESNET ukazuje světu dosud nevídané možnosti umění. V Česku se hraje, v Brazílii, ve Španělsku i v Koreji se tančí, publikum je v Koreji a sledují to na celém světě.
Nový výnos rektora č. 3/2013
k zajištění řádné inventarizace na Akademii múzických umění v Praze v roce 2013, jímž je zároveň vyhlášen její plán na všech fakultách a složkách
Vyhlášení Projektové soutěže AMU pro rok 2015
Prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj vyhlásil dne 3. 2. Projektovou soutěž AMU pro rok 2015.
Zasedání AS AMU dne 7.10. 2013 v 18:00 v zasedací místnosti rektorátu
Všichni členové akademické obce jsou zváni na zasedání Akademického senátu AMU v Praze v pondělí 7.10.2013 od 18:00. Program zasedání: Projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru AMU na rok 2014; Institucionální program AMU na rok 2014; Možnosti fungování UVS Poněšice; Různé
Nový výnos rektora č. 2/2013
jímž se stanovují nová pravidla pro rozdělování a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj (dále „IP DKR“) výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků podle Zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) Akademii múzických umění v Praze (dále „AMU“).
Pro studenty - nový emailový systém od 2.9.2013
Nové znění Studijního a zkušebního řádu a Stipendijního řádu
Od 1. srpna 2013 platí nový Studijní a zkušební řád a také Stipendijní řád.
Výběrové řízení Katedra scénáristiky a dramaturgie - 2 pozice
Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje výběrové řízení na 2 pozice odborného asistenta Katedry scenáristiky a dramaturgie.
Městská část Praha 1 vyhlásila soutěž pro mladé umělce do 35 let
Vítězové získávají nadační příspěvek
Zápis z porady proděkanů pro vědu a výzkum ze dne 24. 6. 2013
Alexandr Gregar: Město a (jeho) divadlo
Ve velké řadě edice Disk, svazek 22, vyšla kniha Alexandra Gregara Město a (jeho) divadlo
Zápis ze zasedání AS AMU ze dne 4. 6. 2013
Výběrové řízení na pozici pedagog oboru Restaurování fotografie KFo
Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa: Pedagog oboru Restaurování fotografie na Katedře fotografie Filmové a televizní fakulty
Zápis ze schůze Umělecké rady AMU ze dne 13. 6. 2013
Aplikace iFIS je po upgrade opět v provozu
Rozdílovou dokumentaci k nové verzi naleznete na startovací stránce v levém sloupci pod volbou "Rozdílová dok."
Laureáty 65. ročníku Mezinárodní hudební soutěže Pražského jara
se stali dva studenti HAMU - Kateřina Javůrková (1. cena - lesní roh) a Pavel Svoboda (3. cena - varhany). GRATULUJEME!
FAMU film opět oceněn v Cannes
Bakalářský film PANDY Matúše Vizára z Katedry Animace byl oceněn třetím místem v soutěži studentských filmů Cinéfondation Seléction na festivalu v Cannes. Přihlášeno bylo na 1550 filmů z 277 škol.
Zasedání AS AMU dne 4.6.2013 v 17:00 v zasedací místnosti rektorátu.
Všichni členové akademické obce jsou zváni na zasedání Akademického senátu AMU v úterý 4.6.2013 od 17:00 v zasedací místnosti rektorátu.
Zápis ze zasedání AS AMU č.3 ze dne 7.5.2013
Vyjádření rektora Akademie múzických umění v Praze
Vážení kolegové, studenti, členové akademické obce a zaměstnanci AMU, jistě víte, že se prezident Miloš Zeman nedávno vyjádřil v tom smyslu, že nehodlá jmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem, přestože splnil všechny zákonem stanovené podmínky a prošel rigorózním procesem profesorského jmenovacího řízení na Fakultě sociálních věd i před vědeckou radou Univerzity Karlovy.
Rezidence Nice a Štrasburk - září 2013
Nice - rezidence pro kurátora v oblasti vizuálního umění. Štrasburk - rezidence pro umělce v oblasti fotografie, nových médií a digitálního umění, videoartu.
INFORMAČNí DOPIS JMÉNEM DĚKANA FAMU PAVLA JECHA
rádi bychom Vás informovali o výbuchu, který se stal poblíž FAMU. Budova FAMU byla částečně poškozena a evakuována. Momentálně je okolí Lažanského paláce uzavřeno a čekáme na více informací.
Rezidence září 2013 - Lecce Itálie
Zaměřeno na umění ve veřejném prostoru a jeho sociální, urbání a další dopady.
Rezidence Rio de Janeiro 2013
Rezidence jsou určeny pro umělce, kurátory a akademické pracovníky.
Výběrové řízení na pozici asistenta Katedry kamery
Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje výběrové řízení na čtyři pozice asistentů Katedry kamery.
Mezinárodní fond na podporu kultury UNESCO
Výzva k podávání žádostí o podporu. Zaměřeno především na mladé umělce (18-30 let).
Nabídka uměleckých a výzkumných rezidencí na Balkáně a ve východní Evropě
Lublaň - Praha - Istanbul - Nicosie
Výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění pro rok 2013
Dotaci lze žádat na uhrazení nákladů spojených s účastí na odborné zahraniční konferenci, workshopu, výstavě atd.
Visegrádský program rezidenčních pobytů pro literáty
Rezidence jsou určeny i pro esejisty, kritiky a publicisty.
Zasedání AS AMU dne 7. 5. 2013 od 17:00 v zasedací místnosti rektorátu.
Všichni členové akademické obce jsou zvání na zasedání Akademického senátu AMU dne 7.5.2013 od 17:00 v zasedací místnosti rektorátu.
Dodatek č. 1 k výnosu rektora č. 3/2010
kterým se doplňuje Spisový a skartační řád AMU
Dodatek č. 1 k výnosu rektora č. 8/2012
kterým se upravují s účinností od 28.6.2013 ceny ubytování v průběhu akademického roku a hotelového provozu na Koleji a učebním středisku Hradební
Děkan FAMU vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry režie.
Rezidenční pobyt Rotterdam - výzva
Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2014
Aktivita MOBILITY – Francie, Argentina, Rakousko, Polsko, Slovensko
AMU v Praze příjme Metodika pro studijní záležitosti útvaru prorektora AMU pro studijní a uměleckou činnost
Výběrové řízení: Akademický pracovník pro vědu a výzkum
Děkan FAMU MgA. Pavel Jech, vypisuje výběrové řízení na místo: Akademický pracovník pro vědu a výzkum
AS AMU vyslovil oficiální podporu konání majálesu.
Majáles je organizován studenty Univerzity Karlovy v Praze a usiluje o navázání na původní tradici majálesu. Info viz: http://majalesstudentu.cz/
Doc. Daniela Jobertová, Ph.D. pověřena povinnostmi děkana DAMU
Vzhledem ke jmenování rektorem Akademie múzických umění v Praze s účinností od 15. února 2013 doc. Mgr. Jan Hančil ke dni 14. února 2013 abdikoval z funkce děkana Divadelní fakulty AMU. Povinnosti spojené s funkcí děkana Divadelní fakulty AMU bude počínaje dnem 15. února 2013 vykonávat v souladu s čl. 6 Statutu Divadelní fakulty AMU proděkanka doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.
Doc. Jan Hančil jmenován rektorem AMU
Prezident republiky dne 13.2. jmenoval doc. Jana Hančila rektorem Akademie múzických umění v Praze s účinností od 15. února 2013 na čtyřleté funkční období do 14. února 2017
Zápis ze zasedání Akademického senátu AMU ze dne 7.2.2013
Výběrové řízení na pozici vedoucího galerie GAMU
Akademie múzických umění v Praze vypisuje výběrové řízení na místo vedoucího galerie GAMU. Nutné předpoklady pro přijetí: znalost současné výtvarné scény s důrazem na technický obraz, schopnost vytvářet kvalitní a atraktivní výstavní projekty po stránce produkční i částečně kurátorské. Nutná je flexibilita a tvůrčí přístup. Plynulá znalost angličtiny je podmínkou. Grantové zkušenosti výhodou. Možný nástup v dubnu či květnu 2013, dle dohody i dříve. Poloviční úvazek. Motivační dopis s životopisem zasílejte nejpozději do 1.3.2013 na adresu: Filmová a televizní fakulta AMU, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, či na e-mailovou adresu famu@famu.cz.
Výnos rektora č. 1/2013
kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2013/2014.
Dodatek č. 1 - Směrnice kvestora č. 1/2012 o cestovních náhradách
Aktuální výše stravného a dalších náhrad
Audiovizuální 3D přenos koncertu harfy s kytarou z Prahy na Havaj
V rámci společné mezinárodní konference organizací APAN (sdružení asijských sítí národního výzkumu) a Internet2 (severoamerické vysokorychlostní sítě) TIP2013, která proběhla na University of Hawaii, se v úterý 15.1.2013 uskutečnil první 3D přímý přenos koncertu ze Zvukového studia HAMU do sálu na University of Hawaii v Honolulu. Příprava i přenos se zrealizoval za úzké spolupráce Zvukového studia HAMU, Počítačového centra AMU, Výzkumného centra hudební akustiky MARC a sdružení CESNET, z.s.p.o.
Zápis ze zasedání AS AMU č. 1 ze dne 7.1.2013
Jednání Akademického senátu AMU ve čtvrtek 7.2.2013
Akademický senát se sejde na svém řádném zasedání 7. února 2013 v zasedací místnosti rektorátu. Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni.
Volba rektora AMU
Na svém zasedání dne 7. ledna 2013 se Akademický senát AMU v tajném hlasování usnesl na návrhu jmenovat doc. MgA. Jana Hančila kandidátem na funkci rektora Akademie múzických umění v Praze na období 2013-2017. Na základě tohoto usnesení odešle předseda AS AMU příslušné dokumenty ministru školství, mládeže a tělovýchovy, aby jeho úřad mohl připravit podklady pro prezidenta ČR, potřebné pro jmenování rektora.
Výnos rektora č. 8/2012
kterým se v návaznosti na zákonnou změnu sazeb daně z přidané hodnoty (dále jen „ DPH“) od 1. ledna 2013 upravují ceny ve střediscích UVS Poněšice, UZA Tržiště, Kolej a učební středisko Hradební, UVS Beroun
Směrnice kvestora č. 4/2012
pro vedoucí zaměstnance Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU) na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP)
Právě vyšlo poslední - 42. číslo časopisu Disk (prosinec 2012)
KONCEPCE KANDIDÁTA NA REKTORA AMU 2013 - 2017 doc. MgA. Jan Hančil; Programové teze AMU 2013 - 2017
Sdělení k volbě rektora AMU na období 2013-2017
Zápis ze zasedání AS AMU č. 4 ze dne 4.12.2012
Výnos rektora č. 6/2012
jímž se stanovuje počet kreditů v doktorských studijních programech na Akademii múzických umění v Praze
Jednání Akademického senátu AMU v úterý 4.12.2012 v 17.hod
Akademický senát se sejde na svém řádném zasedání 4. prosince 2012 v 17. hod v zasedací místnosti rektorátu. Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni.
Oslavy 60 let KALD DAMU
KATEDRA ALTERNATIVNÍHO A LOUTKOVÉHO DIVADLA DAMU slaví 60 let. Výjimečnému výročí zasvětila první prosincové pondělí. Oslavy budou rozděleny na tři části – dopolední sympozium, odpolední prezentace a večerní společenský program.
Směrnice kvestora č. 3/2012
o komplexní prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) podle § 108 odst. 5 Zákoníku práce a o prověrce požární ochrany (PO)
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
NA DODÁVKU S NÁZVEM “AMU-Generální rekonstrukce a oprava objektu Tržiště 20"
Hubert Hermans - přednáška na DAMU
Katedra autorské tvorby a pedagogiky - Ústav pro výzkum a studium autorského herectví - DAMU zvou na přednášku, diskusi a workshop na téma Teorie Dialogického Já a Dialogické jednání s vnitřním partnerem:
Zápis ze schůze Umělecké rady AMU ze dne 11. 10. 2012
Zápis z jednání AS AMU ze dne 3.10.2012
Nový provozní řád učebního a výcvikového střediska AMU Poněšice
Prague Shakespeare Festival
Women of Will od 21. září v divadle Kolowrat: evropská premiéra inscenace Tiny Packer o ženských postavách v Shakespearovských hrách
Vyšlo nové číslo časopisu Disk 41 - září 2012.
Více na www stránkách časopisu
Výnos rektora č. 5/2012
k zajištění řádné inventarizace na Akademii múzických umění v Praze v roce 2012 a jímž zároveň vyhlašuji její plán na všech fakultách a složkách.
V Nakladatelství AMU právě vychází kniha Mervyna Cooka Dějiny filmové hudby.
Zápis ze schůze Umělecké rady AMU ze dne 14. 6. 2012
Právě vyšlo 40. číslo časopisu Disk
Vyšlo nové 40. číslo časopisu pro studium dramatického umění Disk. Anotace jednotlivých článků aktuálního čísla, všech předchozích čísel a celá starší čísla 1 až 10 ve formátu pdf naleznete na www stránkách časopisu Disk.
Dokumentace k nové verzi iFIS 10.10
po plánovaném upgrade aplikace iFIS je tato opět v provozu.
Zápis ze zasedání AS AMU č. 2 ze dne 4. 6. 2012
zápis včetně příloh - Výroční zpráva a činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 a Organizační řád knihovny
Festival SKRZ na SKRZ
SKRZ NA SKRZ FESTIVAL AMU A VŠUP 9.6. Městská knihovna a 15. - 16.6. Střelecký ostrov
Srdečně zveme na oslavu 25 let trvání programu ERASMUS!
program akcí oslav 25 let trvání programu ERASMUS:
4. díl Akustiky hudebních prostorů v České republice
V Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze ve spolupráci s firmou Soning Praha, a.s. vychází 4. díl Akustiky hudebních prostorů v České republice
Film Tambylles nominován do Cannes
Absolventský film Michala Hogenauera, studenta Katedry režie, Tambylles byl nominován do užšího výběru na festival v Cannes v sekci Cinéfondation. K velikému úspěchu gratulujeme!!!
Jan Hyvnar: Herec v moderním divadle - K divadelním reformám 20. století
V edici Disk velká řada vyšel 19. svazek
Zápis ze zasedání AS AMU č. 1 ze dne 26. 3. 2012
Vyšlo 39. číslo časopisu Disk - březen 2012
V Nakladatelství AMU právě vychází 2. dopl. vydání knihy Evy Machkové Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti
V Nakladatelství AMU právě vychází kniha Grigorije Michajloviče Kogana Před branou mistrovství
Výsledky voleb do AS AMU 14. a 15. března 2012
Výnos rektora č. 4/2012
o uznávání studia v rámci zahraničních studentských mobilit
Volná pracovní místa - Malíř a stavěč scénických dekorací ve Studiu FAMU
Ředitel Studia FAMU, servisního pracoviště Filmové a televizní fakulty AMU v Praze („FAMU“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice malíř a stavěč scénických dekorací.
SEZNAM Kandidátů do voleb
Akademického senátu Akademie múzických umění v Praze 14. a 15. března 2012
Týden neklidu na AMU
Studenti DAMU, FAMU i HAMU se připojují k Týdnu neklidu, který proběhne od 27.2. do 1.3. 2012. Více informací k chystaným akcím na jednotlivých fakultách naleznete zde:
Prohlášení akademické obce Akademie múzických umění v Praze, přijaté dne 21.2.2012.
Akademická obec AMU podporuje odbornou i veřejnou diskusi o zkvalitnění vysokého školství a jeho podmínek. Oba aktuální návrhy tzv. reformy vysokého školství však otázku kvality vůbec neřeší. Vedou pouze k většímu podřízení vysokých škol politické moci a k zadlužování studentů ...
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze