Nacházíte se zde: Úvod Aktuálně

Rektorátní novinky

Rektorátní novinky
V Nakladatelství AMU právě vychází 2. opravené vydání knihy Jacquese Aumonta OBRAZ.
Kniha předního francouzského odborníka na oblast vizuality a filmu shrnuje širokou problematiku fenoménu obrazu.
V pátek 19.3.2010 převzal Jeho Veličenstvo Norodom Sihamoni, král Kambodže, čestný doktorát Akademie múzických umění v Praze (AMU)
Pozvánka na výstavu katedry scénografie
V galegii GAMU se od 18.3. do 30.4.2010 koná výstava katedry scénografie DAMU.
Právě vyšel Disk 31 - březen 2010.
Časopis pro studium dramatického umění Disk připravuje Ústav dramatické a scénické tvorby DAMU pro Centrum základního výzkumu AMU v Praze a MU Brno. Ctižádostí čtvrtletníku, jehož náplň je spojená s činností jmenovaného ústavu, je přispívat ke studiu dramatického, resp. scénického umění na základě jeho reflexe v širším kontextu. Proto nevěnuje pozornost pouze těm uměním, která se tradičně řadí mezi dramatická, ale i různým aspektům dalších uměleckých disciplin, a to i z hlediska problematiky předpokladů a procesu jejich vzniku.
Zápis zasedání AS AMU č. 2 ze dne 12.3.2010
V rubrice Úřední deska deska rektorátu byl zveřejněn zápis z jednání Akademického senátu AMU ze dne 12. března 2010 včetně všech příloh.
Festival Zlomvaz 2010
17. ročník festivalu vysokých uměleckých škol Čech a Slovenska, setkání studentů a pedagogů vysokých uměleckých škol a vzájemná konfrontace jejich aktuální práce se koná 18.-22. května 2010. Již nyní se na stránkách zlomvaz.cz přihlášujte do divadelní, hudební, tanecní a filmové sekce.
Akademický senát AMU se sejde v pátek 12. března 2010 v 17 hodin v zasedací místnosti rektorátu.
Hlavní body programu jsou: projednání novely Statutu AMU, rozpočtu AMU na rok 2010 a Provozního řádu UVS v Poněšicích. Zasedání AS AMU je jako vždy veřejné, členové akademické obce AMU jsou srdečně zváni.
V Nakladatelství AMU právě vychází "Kolektiv: Miloslav Kabeláč - Eugen Suchoň"
Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference ke 100. výročí narození skladatelů. Dvoudenní konference konaná v říjnu 2008 na Hudební fakultě AMU měla dva základní cíle: 1) připomenout 100. výročí narození dvou významných skladatelských osobností 2) oživit vzájemné kontakty mezi českou a slovenskou muzikologií, které se po rozdělení společného státu oslabily. ...
V edici Disk právě vyšla kniha Giepa Hagoorta: Umělecký management v podnikatelském stylu .
Na celém světě se na začátku 21. století objevila velká poptávka po vysokém standardu znalosti managementu v kulturním sektoru. V populární příručce se autor – pedagog Vysoké školy umění v Utrechtu – pokouší prostřednictvím konkrétních příkladů spojit teorii obecného managementu s kulturní praxí. Přistupovat ke kulturnímu a uměleckému managementu z hlediska potřeb umělecké tvorby, tedy vzájemného propojení umění, kultury a managementu; chápat umění a kulturu jako základ, z něhož vyrůstá páteř systému uměleckého managementu; vnímat způsoby uměleckého myšlení a vyjadřování, porozumět uměleckým hodnotám a tvořivosti: tato východiska považuje autor této knihy za základní podmínku. Je to přístup ojedinělý, a jistě i proto se kniha dočkala opakovaných vydání v řadě zemí Evropy.
V Nakladatelství AMU právě vychází "Jan Bernard: Z šedé zóny"
Jan Bernard v letech, z nichž pochází většina textů v knize, náležel v českém prostředí bezpochyby k nejvýznamnějším filmovým kritikům a teoretikům – jeho erudované články, pedagogická a lektorská činnost ovlivnily nemálo diváků, stejně jako filmových odborníků a tvůrců... Jeho stati jsou přitom dodnes informačně bohaté a čtivé... Nalezneme tu kritiky, detailní analýzy, teoretické stati, informační materiály, referáty z odborných konferencí a interní zápisy ze schůzí a diskuzí. Mnohé z textů dnes náležejí k těžko dohledatelným a raritním... Kniha pomáhá připomenout si a zpětně lépe pochopit jak dobovou rétoriku textů o kinematografii, tak jejich institucionální a politické pozadí.
Jmenování děkana HAMU
Na základě návrhu Akademického senátu Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze z 27. listopadu 2009 v souladu s § 28, odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, rektor AMU jmenoval prof. Vlastimila Mareše s účinností od 1. února 2010 děkanem Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze na čtyřleté funkční období do 31. ledna 2014.
V edici Disk právě vyšla kniha Daniela Hrbka Budování divadla.
Jak vybudovat divadlo? Přirozenou cestou se stalo pro Daniela Hrbka založení studentského komediantského spolku CD 94, který se postupně profesionalizoval. Na přelomu tisíciletí vyhrál Daniel Hrbek konkurz na ředitele pražského Švandova divadla, kde ho čekal nelehký úkol: řídit náročnou přestavbu budovy a zahájit v ní pravidelný provoz. V knize tak rekapituluje své umělecké záměry a plasticky líčí – i za pomoci konkrétních čísel a technických údajů – fungování jeviště i zákulis
Zápis zasedání AS AMU č. 1 ze dne 22. 1. 2010
Festival Autorská tvorba na blízko
Letos stejně jako v loni si můžete v rámci dílen vyzkoušet práci s hlasem, dialogické jednání, pohyb a třeba i přečíst svůj vlastní autorský text.
Výnos rektora č. 1/2010
kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2010/2011.
Směrnice kvestora č. 1/2010
o komplexní prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) podle § 108 odst. 5 Zákoníku práce a o prověrce požární ochrany (PO)
Upgrade www systému AMU
V úterý 5. ledna 2010 byl dokončen upgrade systemu Plone z verze 2.5 na verzi 3.3. Zároveň byla provedena migrace dat z původních www stránek do nových. Pokud narazíte na jakékoliv nesrovnalosti, nepřesnosti, nedostatky či nefunkčnosti, informujte prosím správce stránek ing. Obadálka, nejlépe prostřednictvím formuláře, který naleznete vpravo nahoře na této stránce pod odkazem "Správce webu"
Dvě novinky ve velké řadě edice Disk
Jako 10. svazek vyšlo od autorů Jaroslava Vostrého a Zuzany Sílové "Je dnes ještě možné herecké umění? (Příspěvek ke scénologii herectví)". Zároveň vychází 11. svazek - "Generace a kontinuita (K českému scénickému umění 20. století)", který uspořádala Zuzana Sílová.
Vyšlo nové číslo časopisu Disk 30 - prosinec 2009
Evaluační anketa vybraných studijních předmětů
V rámci obecné snahy po neustálé reflexi a sebereflexi studijního procesu, jakožto nedílné součásti společných zájmů pedagogů a studentů, je jednou z poznávacích metod anketa.
Podmínky SGS AMU 2010
Jan Fleischer: : To by mohl být film
To by mohl být film je knížka o scenáristice, ale také o životě, konkrétně o dospívání v socialistickém Československu. Scenáristika se zde pojednává jako proces transformace životní zkušenosti ve sdělitelné dílo - a život se zde bere jako něco, v čem je teprve třeba hledat smysl. V žádném případě tedy nejde o nějaký předpis, formuli, jak se co dělá, či výklad, co je správné a co ne.
Marie Kronbergerová: Italština pro operní pěvce
Podstatnou část publikace tvoří texty písní a árií z pěveckých učebních pomůcek (Vaccai, Parisottiho arie antiche, Marchesiho vokalízy, Koželuhovy arietty) a frekventované árie z několika desítek oper. Všechny texty (celkem přes 350 ) jsou podloženy doslovným překladem.
Zápis ze zasedání AS AMU ze dne 20. 11. 2009
Jan Císař: Základy dramaturgie
Souhrnné vydání obou částí skript teoretika a pedagoga dramaturgie se v první části věnuje základům praktické i teoretické dramaturgie s důrazem na vztah dramatického textu k jevištní interpretaci z hlediska dramatické situace, druhá část nahlíží problematiku jevištního výkladu dramatického textu z hlediska dramatické postavy.
Výnos rektora č. 9/2009
kterým se vyhlašují ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE AMU NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU s platností od 1. listopadu 2009.
Výběrové řízení na obsazení místa ředitele Studia FAMU
Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele Studia FAMU ve smyslu Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU čl. 1, odst. 4) a § 77 odst. 2) zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění.
Daniela Jobertová: Když mluvit znamená jednat
Vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2009, 1. vydání, 196 stran
Výnos rektora číslo 8/2009
k zajištění řádné inventarizace na Akademii múzických umění v Praze v roce 2009
Libuše Tichá: Slyšet a myslet u klavíru
Práce na rozvoji talentu interpreta – klavíristy.
Novinka z Nakladatelství AMU
Mary Angiolillo, Pavel Jech: The Seven Minute Screenplay
Nové číslo časopisu Disk a kniha E. Vavříkové Mimesis a poiesis
Vyšlo nejen nové číslo časopisu Disk, ale i nová kniha v edici Disk.
Zápis ze schůze Umělecké rady AMU ze dne 24. 9. 2009
Schůze AS AMU se koná ve čtvrtek 17. září v 16:00 v galerii HAMU.
Všichni členové akademické obce jsou srdečně zváni.
Novinka z nakladatelství AMU: Jaroslav Vostrý - Režie je umění
Tématem tří studií zařazených do této knihy je režie chápaná nikoli jako pouhý pořádající činitel jednotlivých složek činoherního umění, ale jako specifická umělecká činnost, ve které právě vzhledem k tomu, že má (podobně jako herectví či scénografie) vlastní analyzovatelnou ,,techniku“, lze uplatnit inspirovanou tvořivost. První studie (Od výjevu k obrazu jednání) identifikuje vlastnosti režie u jejích předchůdců, druhá (Specifické problémy režie), jejíž osnova vychází ze zkušenosti se studiem základů režie na Divadelní fakultě AMU, zkoumá její elementy a obsahuje i výklad nejdůležitějších pojmů a rozbor některých konkrétních režijních přístupů, zatímco třetí představuje novou rozlišenou verzi dávno rozebraného autorova studijního textu Ejzenštejnovy lekce divadelní režie.
Výnos rektora č. 7/2009 - o rektorském volnu
Na pátek 18. září 2009 vyhlašuji rektorské volno pro studenty, pedagogy a zaměstnance Akademie múzických umění v Praze vzhledem k nutným úpravám zařízení a sítí výpočetní techniky. Od 22.00 hod. dne 17. září 2009 do 07.00 hod. dne 21. září 2009 bude výpočetní technika kompletně, tj. včetně IP telefonie, mimo provoz.
Muzejní noc v galerii AMU
Galerie Akademie múzických umění se 20. června zúčastnila Pražské muzejní noci a zaznamenala rekordní návštěvu zhruba přes 1100 diváků.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2008
Nový výnos rektora č.6/2009 o evidenci a používání razítek na AMU
AMU byl udělen Diploma Supplement Label
11. června byl v Bruselu udělen Diploma Supplement Label s platností od 2009 do 2013
Právě vyšel časopis Disk 28 - červen 2009
Zápis ze schůze Umělecké rady AMU ze dne 21. 5. 2009
Film Bába režisérky Zuzany Špidlové získal 1. cenu v Cannes
Bakalářský film Bába režisérky Zuzany Špidlové, který se jako vůbec jediný snímek českých tvůrců ucházel o cenu na prestižním filmovém festivalu v Cannes, získal 1. místo. Vítězný film loňského FAMUFESTu soutěžil v sekci Cinéfondation, určené filmovým školám a mladým filmařům. Gratulujeme!
Výnos rektora č. 5/2009
kterým se vzhledem k reálné poptávce a cenám srovnatelných ubytovacích zařízení upravují poplatky za ubytování na Koleji a učebním středisku AMU, Hradební 7, Praha 1, stanovené Výnosem č. 7/2008.
Zápis z jednání AS AMU dne 17. září 2009
Zápis z jednání AS AMU dne 13.května 2009
Zápis z jednání AS AMU dne 23. června 2009
Nakladatelství AMU spustilo své webové stránky
s integrovaným e-shopem na stránce www.namu.cz.
Zkoušky ECL z anglického a německého jazyka.
Studenti AMU, AVU a zájemci z řad veřejnosti mají možnost v červnovém termínu 2009 složit na Katedře cizích jazyků AMU mezinárodní zkoušky ECL z anglického a německého jazyka.
Zeptej se svého vysokoškoláka
Server My.cz připravuje na pondělí 18. května internetové fórum, kde středoškoláci mohou zanechat své dotazy, které studenti vysokých škol zodpoví. Zapojte se také a zodpovězte dotazy týkající se studia na AMU.
Nový výnos rektora č. 4/2009
jímž se vydává Metodika jednotné úpravy, zpracovávání, ukládání a zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU
Zápis ze zasedání AS AMU ze dne 21. 4. 2009
Prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO)
V souladu s Výnosem rektora č. 1/2009 proběhly na všech fakultách a organizačních součástech AMU v období leden-únor 2009 prověrky BOZP a PO. Při prověrkách nebyly zjištěny žádné závady, či porušení předpisů bránící nebo omezující provoz AMU. Vzhledem k tomu, že dle § 108, odst. 5 Zákoníku práce je povinností každého zaměstnance absolvovat periodická školení, je možné tuto povinnost splnit vyplněním elektronického testu umístěného v nové rubrice BOZP a PO.
8.ročník Evropského fóra vědy a techniky
dne 28. května 2009 se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze na Žižkově uskuteční 8.ročník Evropského fóra vědy a techniky od 9:00 do 15:30. Mezi hlavními řečníky se objeví také Kurt Wüthrich ze Švýcarska, který je nositelem Nobelovy ceny za chemii.Dalšími přednášejícími bude Clive W. J. Granger z Velké Británie jenž byl oceněn Nobelovou cenou za ekonomii, Jiří Paroubek – předseda ČSSD a mnozí další.
Nový stipendijní řád AMU
Ve znění ze dne 8. dubna 2009.
Zápis z jednání AS AMU ze dne 18. března 2009
Výsledky voleb AS AMU
Volby do AS AMU, 19. a 20. března 2009
Mimořádná porada členů volební komise ve středu 18. března, 2009 v zasedací místnosti rektorátu AMU v 17:00 hodin.
Zápis z mimořádné porady vedení AMU dne 18.3.09
Odstávka aplikace iFIS.
z důvodu plánovaného upgrade aplikace iFIS proběhne od čtvrtka 19. března od 16:00 hodin odstávka celé této aplikace, tj. včetně spisové služby a registru smluv. Obnovení provozu předpokládáme v pondělí 23. března od cca 7:00 hodin. V návaznosti na upg. bude hned v pondělí 23.3. v zasedací místnosti rektorátu provedeno paní Zemanovou z BBM seznámení se změnami a to pro rektorátní pracoviště od 9:00 do 11:00 hodin a pro fakulty a ostatní pracoviště od 13:00 do 15:00 hodin. V případě problémů se prosím obracejte na správce iFISu. Ing. Obadálka (linka 545) nebo pana Charváta (linka 547).
Nový výnos rektora č. 3/2009
Spisový a skartační řád
SEZNAM Kandidátů do voleb Akademického senátu Akademie múzických umění v Praze 19. a 20. března 2009
Prezident ČR Václav Klaus jmenoval doc. Iva Mathé rektorem AMU
Podle § 10 odst. 2 zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách byl s účinností od 15. února 2009 jmenován rektorem AMU v Praze doc. Ivo Mathé.
Zápis z jednání AS
ze dne 17. února 2009
Výnos rektora č.2/2009
kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2009/2010.
Vstup do Počítačového centra pouze pomocí průkazu AMU
Od 23. února je vstup do PC možný pouze pomocí průkazu studenta nebo průkazu pedagoga či zaměstnance AMU.
Volby do AS AMU, 19. a 20. března 2009
Volby proběhnou na všech třech fakultách – DAMU, FAMU a HAMU – ve stejnou dobu:
Zápis ze schůze Umělecké rady AMU ze dne 22. 1. 2009
naleznete na Úřední desce rektorátu v rubrice Zápisy umělecké rady → rok 2009 → Zápis ze schůze Umělecké rady AMU ze dne 22. 1. 2009
V Nakladatelství AMU právě vyšly dva nové tituly
"Skladatelův svět" autora Paula Hindemitha a kniha od Hany Ribi "Edward Gordon Craig - Figura a abstrakce"
V edici Disk vyšla kniha Miroslava Vojtěchovského a Jaroslava Vostrého Obraz a příběh - Scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění.
Problematiku obrazu sledují autoři této knihy ve spojitosti s problematikou příběhu. Obojí se propojuje v tom, co můžeme nazvat výjevem čili scénou: tak se tématem této knihy stává zásadně významná vlastnost i rovina současné doby, kvůli níž ji lze plným právem nazvat dobou všeobecné scénovanosti.
Vyhlášen termín voleb do Akademického senátu AMU
Podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších doplnění (vysokoškolský zákon) a Volebního a jednacího řádu AS AMU zaregistrovaného MŠMT dne 12. března 2008 pod čj. 4 601/2008 – 30 vyhlašuji na dny 19. a 20. března 2009 volby Akademického senátu AMU
Výnos rektora č. 1/2009
o komplexní prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) podle § 108 odst. 5 Zákoníku práce a o prověrce požární ochrany (PO)
Vyšel nový Disk 26 - prosinec 2008
Několik článků v tomto čísle se věnuje vztahu divadla a literárního či prostě psaného textu, případně divadlu v literatuře či dvojí (divadelní a literární) existenci dramatu, tedy scénickým možnostem neboli – nejstručněji řečeno – scénologii slova.
Helena Třeštíková převzala evropského Oscara
Film René režisérky a pedagožky Katedry dokumentární tvorby Heleny Třeštíkové získal cenu Evropské filmové akademie za nejlepší dokument Prix Arte. Blahopřejeme!
V edici Disk právě vyšlo
Ve velké řadě vychází titul "Fenomén Gilbert & Sullivan. Vznik anglické operety"od Moniky Bártové-Brabcové , v malé řadě pak "Dopis d'Alembertovi" od Jeana-Jacquese Rousseaua.
Závěry celostátní studentské konference „SOUČASNÁ ÚLOHA A POSTAVENÍ STUDENTŮ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 2008“
ACSA se věnuje vzdělávání aktivních vysokoškolských studentů, kteří působí ve vysokoškolských samosprávách na pozicích senátorů či členů studentských organizací.
Právní posudek
soudního znalce v oboru školství k usnesení AS HAMU k volbě rektora konané dne 8.10.2008.
Zápis z jednání Akademického senátu ze dne 14. ledna 2009
Zápis z jednání Akademického senátu ze dne 8. prosince 2008
Zápis z jednání Akademického senátu ze dne 3. listopadu 2008
Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí celoškolní katedry tělesné výchovy
Nové metodické pokyny prorektora AMU číslo 1 a 2
k průběhu habilitačních řízení a k průběhu řízení ke jmenování profesorem.
Oleg Pavlovič Tabakov - doctor honoris causa
dne 21. října 2008 byla na slavnostním zasedání Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze udělena čestná vědecká hodnost doctor honoris causa panu Olegu Pavlovičovi Tabakovovi.
Zápis ze zasedání AS AMU ze dne 8. 10. 2008
Výnos rektora č. 9/2008
k zajištění řádných inventarizací na Akademii múzických umění v Praze v roce 2008
Akademický senát AMU se usnesl v tajném hlasování na návrhu jmenovat rektorem Akademie múzických umění v Praze doc. Iva Mathé.
Na základě platného Volebního a jednacího řádu Akademického senátu AMU, na základě usnesení AS AMU, dle doporučení právních analýz, vč. stanoviska Ústavu státu a práva AV ČR a ve smyslu dopisu prezidenta republiky Václava Klause ze dne 12.5.2008, proběhla dne 8. října 2008 volba rektora AMU. Akademický senát AMU se usnesl v tajném hlasování na návrhu jmenovat rektorem Akademie múzických umění v Praze doc. Iva Mathé.
Novinka z Nakladatelství AMU – Švoma, Martin: Karel Vachek etc.
Kniha je prvním pokusem o komplexní pohled na tvorbu režiséra Karla Vachka.
Překladatelský seminář
Katedra cizích jazyků vypisuje v ZS 2008/09 překladatelský seminář (AJ), který povede dr. Zdeněk Beran z katedry anglistiky FF UK.
Ukončení provozu analogových telefonních linek.
Dne 3.10.2008 ve 12:00 bude vypnuta stávající telefonní ústředna pro objekty AMU - Malostranské náměstí (Lichtenštejnský palác, Hartigovský palác a UZA). V celé AMU budou od tohoto data fungovat pouze IP telefony a některé nutné přímé linky.
Ivo Mathé: Koncepce kandidáta na rektora AMU
v období 2008-2012
Právě vyšlo nové číslo časopisu Disk 25 - září 2008
Převážná část tohoto čísla Disku je věnována herectví a těm otázkám, kolem kterých se už dost dlouho točí úvahy inspirované ideou (konceptem, pojmem, nebo jen heslem?) performativity.
Nové výnosy rektora
č.7/2008 kterým se upravují poplatky za ubytování na Koleji a učebním středisku AMU, Hradební 7, Praha 1 a Učebním, výcvikovém a ubytovacím středisku Beroun a č.8/2008 o rekorském volnu.
Zápis z jednání AS AMU
ze dne 9. září 2008
Stanovisko Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, v.v.i.
ze dne 9. července 2008
V malé řadě edice Disk právě vyšla kniha doc. Josefa Valenty Scénologie krajiny
5. svazek malé řady edice Disk, doprovázený bohatým fotografickým materiálem, otvírá téma scénologie životního prostředí či životního prostoru člověka. Jak člověk uplatňuje scénický smysl při vnímání krajiny?
Rekonstrukce vrátnice Hartigovského paláce + Přístup k bankomatu tiskových služeb.
Z důvodu rekonstrukce vrátnice Hartigovského paláce bude v termínu 28.7.- 16.9.2008 uzavřen vchod do této budovy.
Nová telefonní čísla FAMU od 25.7.2007
V průběhu dne 25. 7. 2008 budou změněna pevná telefonní čísla FAMU na nový systém IP telefonie AMU. Čísla již dříve existujících IP přípojek se nemění.
Nová telefonní čísla DAMU od 8.7.2007
Dnem 8. 7. 2008 byla změněna pevná telefonní čísla DAMU na nový systém IP telefonie AMU.
Zápis z jednání AS AMU z 10. června 2008
Text zápisu a Dopis předsedy AS AMU členům Akademické obce AMU
Jan Hyvnar - O českém dramatickém herectví 20. století
V edici Disk velká řada právě vyšel 6. svazek
© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze