Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisy › Organizační řád

Organizační řád

Organizační řád

Organizační řád AMU,

který upravuje podpisová oprávnění

v oblasti pracovně-právní a hospodářsko-správníOBLAST PRACOVNĚ- PRÁVNÍ


 1. V případě pracovního zařazení akademického pracovníka uzavírá na fakultě pracovní poměr jménem AMU děkan/ka, v případě pracovního zařazení akademického či neakademického pracovníka do funkce vedoucího pedagogického či informačního pracoviště s celoškolní působností uzavírá pracovní smlouvu nebo ustanovení do funkce rektor/ka. V případě ředitele/ředitelky Studia FAMU uzavírá pracovní smlouvu děkan/ka FAMU, ředitele/ředitelky ds Disk děkan/ka DAMU.

 2. V případě pracovního zařazení ostatních pracovníků (akademických i neakademických) na pedagogických či informačních pracovištích s celoškolní působností uzavírá pracovní smlouvu vedoucí příslušného pracoviště.

 3. Pracovní smlouvu uzavírá a za pracovní zařazení neakademických pracovníků (dále jen zaměstnanců) na AMU odpovídá na fakultě tajemník/tajemnice, na rektorátě a v účelových zařízeních s celoškolní působností u vedoucích zaměstnanců/zaměstnankyň kvestor/ka, ve Studiu FAMU ředitel/ka, v ds Disku ředitel/ka.

 4. V účelových zařízeních s celoškolní působností uzavírá pracovní smlouvu a za pracovní zařazení ostatních zaměstnanců odpovídá vedoucí zaměstnanec/ zaměstnankyně.
 5. Pro stanovení příplatků (osobních, za vedení, směnnost), odměn a dovolené je stanoven stejný postup jako v bodě 1-4.

 6. Dohody v pedagogickém procesu uzavírá na návrh vedoucí/ho katedry děkan/ka. V případě mezifakultních kateder vedoucí pracoviště.

 7. Ostatní dohody uzavírá kvestor/ka, tajemník/tajemnice, vedoucí organizační složky.
 8. Žádosti o mimořádné zálohy povoluje kvestor/ka, tajemník/tajemnice, vedoucí složky.

 9. Žádosti o neplacené volno u pedagogických pracovníků povoluje děkan/ka v případě fakult, v případě mezifakultních kateder rektor/ka na základě doporučení vedoucí/ho katedry. Žádosti ostatních pracovníků povoluje kvestor/ka, tajemník/tajemnice, vedoucí složky.

 10. Evidenci docházky a výkazy odpracovaných hodin potvrzuje přímý/á nadřízený/á.

 11. Pro oblast grantů veškeré pracovně-právní úkony podepisuje děkan/ka na návrh odpovědného řešitele/řešitelky v případě fakult, v případě rektorátních pracovišť odpovědný prorektor/ka na návrh řešitele/řešitelky s parafou tajemníka/tajemnice, kvestora/ky.

 12. Pro oblast zahraničních projektů veškeré pracovně-právní úkony podepisuje odpovědný prorektor/ka na návrh příslušného proděkana/proděkanky s parafou tajemníka/tajemnice, kvestora/ky.

 13. Pracovně-právní vztahy v doplňkové činnosti se řídí směrnicí kvestora/kvestorky pro tuto oblast.OBLAST HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ


Podpisová oprávnění:

Smlouvy o pronájmu

- dlouhodobé:

kvestor/ka + děkan/ka v případě fakult

kvestor/ka + vedoucí složky v ostatních případech

- krátkodobé (tj. do dvou měsíců, bez finančního omezení):

kvestor/ka, tajemník/tajemnice, vedoucí složky


Smlouvy o nájmu

- dlouhodobé:

kvestor/ka + děkan/ka v případě fakult

kvestor/ka + vedoucí složky v ostatních případech


- krátkodobé: (tj. na 1 semestr, bez finančního omezení)

kvestor/ka, tajemník/tajemnice, vedoucí složky


Darovací smlouvy - kvestor/ka, tajemník/tajemnice, vedoucí složky

Smlouvy o reklamě - kvestor/ka , tajemník/tajemnice nebo vedoucí složky


Smlouvy o dílo

provozního, údržbového charakteru a služby : kvestor/ka, tajemník/tajemnice, vedoucí složky

vyplývající ze stavebních záměrů : kvestor/ka


Koprodukční smlouvy
- děkan/ka, ředitel/ka Studia FAMU

Autorské smlouvy - děkan/ka, ředitel/ka Studia FAMU, ředitel/ka ds DISK, ředitel/ka NAMU

Objednávky- kvestor/ka, tajemník/tajemnice, vedoucí složky a ostatní pověření pracovníci dle dispozičního oprávnění.


Ostatní pracovníci jsou oprávněni podepisovat jménem školy či fakulty/složky doklady pouze ve vymezeném rozsahu dle dispozičního oprávnění. (viz metodicky pokyn vedoucí/ho EO ke směrnici kvestora/ky o oběhu účetních dokladů.

Dispoziční oprávnění však musí existovat i ke všem jednotlivým výše uvedeným smlouvám, aby byla dodržena pravidla všech interních předpisů (např.směrnic kvestora/ky o oběhu účetních dokladů, o kontrole, o provádění doplňkové činnosti atd.), které zajišťují správné naplňování zákonů (např. zákonů o účetnictví a o kontrole).


Náhrady cestovních výdajů se řídí směrnicí kvestora/kvestorky.UMĚLECKÉ A ORGANIZAĆNÍ ŘÍZENÍ


Umělecký provoz řízen uměleckou radou uměleckého provozu s pravomocí dramaturgického výběru a přímého řízení umělecké a komerční strategie.

Hudební vydavatelství umělecká rada uměleckého provozu HAMU řídí hudební vydavatelství po umělecké, organizační i ekonomické stránce.

Studio TON umělecká rada Studia TON řídí tento subjekt po umělecké a organizační stránce, dohlíží na finační zajištění (granty, příspěvky školy, nadace atd.) i ekonomickou rentabilitu.

 1. Ruší se organizační řád schválený AS AMU 24.10.2001.
 2. Tento organizační řád byl projednán a schválen vedením AMU dne 22.11.2004.
 3. Tento organizační řád byl projednán a schválen AS AMU dne 15.12.2004.
 4. Tento řád nabývá účinnosti dnem 15. 12.2004.


Prof. Peter Toperczer
Rektor AMU

Prof. PhDr. Jan Císař, CSc.
předseda AS AMU

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze