Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyPokyny prorektoraArchiv › Metodický pokyn prorektorky č. 1/2014

Metodický pokyn prorektorky č. 1/2014

o poplatcích spojených se studiem

tento dokument ve formátu pdf

V Praze 23.1.2014
Čj. 900/14/0034
PID 191118

Metodický pokyn prorektorky č. 1/2014,o poplatcích spojených se studiem

Výnos nabývá účinnosti dnem podpisu

Část I.

Úvodní ustanovení

Článek 1
Základní ustanovení

1.    Vyměřování poplatků se řídí § 58 zákona č. 111 / 1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a je upraveno v čl. 18 Statutu AMU v Praze (dále jen „Statut“).

2.    Poplatky spojenými se studiem se podle tohoto metodického pokynu rozumí:

a)    Poplatek za studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok (dále jen „poplatek za delší studium“)
b)    Poplatek za studium v dalším studijním programu (dále jen „poplatek za studium absolventa“)
c)    Poplatek v dalším studijním programu za studium delší než je standardní doba studia (dále jen „poplatek za delší studium absolventa“).

3.    Výši poplatků, způsob a lhůty jejich placení stanoví pro každý akademický rok rektor v souladu s čl. 18 odst. 3 Statutu.

Část II.
Vznik povinnosti hradit poplatek spojený se studiem

Článek 2
Obecné zásady

1.    Poplatky spojené se studiem jsou povinny spravovat všechny fakulty AMU.

2.    Poplatky spojené se studiem jsou vyměřovány za započetí konkrétního období studia (dále „vyměřovací období“). Jestliže student odstuduje alespoň jeden den vyměřovacího období, má povinnost uhradit poplatek v plné výši, a to nezávisle na přerušení či ukončení studia, neurčí-li rektor v rámci přezkoumání rozhodnutí jinak.

3.    Poplatky spojené se studiem se studentovi vyměří pro každé studium v bakalářském nebo magisterském studijním programu samostatně.

4.    Přijetí do studia nelze podmiňovat vyrovnáním předchozích závazků uchazeče o studium vůči jakékoli součásti AMU. V případě nevyrovnaného závazku je doporučeno postupovat stejně jako při nezaplacení poplatku (čl. 9).

5.    Den, ve kterém bylo studium studentovi přerušeno, se nepovažuje za den, kdy student studoval ve studijním programu.

6.    Den, ve kterém se student zapsal ke studiu, se považuje za den, kdy student studoval ve studijním programu.

Článek 3
Poplatek za delší studium

1.    Podle § 58 odst. 3 zákona je poplatek povinen platit student, který studuje v bakalářském nebo magisterském studijním programu déle než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok.

2.    Do doby studia (dále „odstudovaná doba“) se kromě aktuálního studia započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně (tzv. neúspěšné studium). Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do odstudované doby započítávají pouze jednou. Do odstudované doby se též započítávají předchozí studia ukončená přestupem.

3.    Do odstudované doby se nezapočítává doba, po kterou bylo studium přerušeno, doba studia financovaná jinak než z rozpočtu MŠMT, uznaná doba rodičovství a doba studia, které bylo řádně ukončeno.

4.    Vyměřovací období pro poplatky za delší studium je šestiměsíční.

5.    Údaje potřebné k vyměření poplatku se čerpají ze systému Sdružené informace matrik studentů (dále jen „SIMS“), zejména odstudovaná doba, a to s přesností na dny.

Článek 4
Poplatek za studium absolventa

1.    Podle § 58 odst. 4 zákona je poplatek povinen platit student, který je absolventem bakalářského nebo magisterského studijního programu a studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu.

2.    Poplatek za studium absolventa se nevyměřuje

a)    v navazujícím magisterském studijním programu absolventovi bakalářského studijního programu
b)    ve studijním programu, v jehož průběhu student absolvoval jiný studijní program v době kratší, než je standardní doba tohoto jiného studijního programu.

3.    Vyměřovací období pro poplatky za studium absolventa je roční.

4.    Údaje potřebné k vyměření poplatku se čerpají ze systému SIMS.


Článek 5
Poplatek za delší studium absolventa

1.    Podle §58 odst. 4 zákona je poplatek povinen platit student, který je absolventem bakalářského nebo magisterského studijního programu a studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu déle, než je standardní doba studia.

2.    Poplatek za delší studium absolventa se vyměřuje podle stejných pravidel jako poplatek za delší studium (čl. 3 odst. 2 až 5).

3.    Vznikne-li studentovi povinnost hradit současně poplatek za studium absolventa a poplatek za delší studium absolventa, hradí pouze poplatek za delší studium absolventa („současně“ znamená, že začátek vyměřovacího období poplatku za studium absolventa spadá do platného vyměřovacího období poplatku za delší studium absolventa).

Část III.
Společná ustanovení

Článek 6
Vyměřování poplatků spojených se studiem

1.    Na AMU se poplatky spojené se studiem vyměřují zpětně.

2.    Hromadná vydání rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem („výměrů“) zajišťují fakulty s podporou informačního systému KOS 4x ročně, a to vždy nejpozději do 14 dnů po zpřístupnění aktualizovaných dat SIMS. Hromadná vydání se tedy provádí pravidelně každý rok přibližně v těchto termínech:

1. generování výměrů 25. 11.
2. generování výměrů 25. 01.
3. generování výměrů 25. 04.
4. generování výměrů 25. 07.

Vzory rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem jsou uvedeny v příloze č. 1, 2 a 3.

3.    Začátek vyměřovacího období se stanovuje studentovi individuálně, a to na den, kdy v jeho případě vznikla povinnost platit poplatek spojený se studiem.

4.    Vzhledem k tomu, že datum, kdy studentovi vznikla povinnost platit poplatek na základě překročení standardní doby studia resp. standardní doby studia zvětšené o jeden rok, není fixní, ale může se posunovat v čase (zpět i vpřed), dochází při každém generování výměru k přepočtu tohoto data a ke kontrole, zda má student skutečně povinnost hradit poplatek spojený se studiem.

5.    V případě, že je u studenta prvního ročníku při 1. generování zjištěno, že povinnost platit poplatek spojený se studiem vznikla ještě před zápisem do studia, je začátek vyměřovacího období shodný s datem zápisu do studia.

6.    Rozhodnutí o vyměření poplatku se vydává alespoň 90 dnů před datem splatnosti poplatku.

7.    Fakulta vydá (odešle) rozhodnutí do 5 dní od data vygenerování rozhodnutí.

Článek 7
Přerušení studia

1.    V den, kdy se student zapisuje do studia po přerušení, provede fakulta u daného studenta kontrolu povinnosti platit poplatek spojený se studiem. V případě, že je zjištěna povinnost studenta hradit poplatek, vydá fakulta rozhodnutí o vyměření poplatku. Kontrolní období je při jednorázové kontrole povinnosti platit nastaveno v souladu s kontrolními obdobími dle čl. 6 odst. 3.

Článek 8
Přezkoumání rozhodnutí

1.    Student může podle § 68 odst. 4 zákona požádat o přezkoumání rozhodnutí. Tato žádost má vždy odkladný účinek.

2.    Student může zažádat o prominutí, snížení, odložení splatnosti nebo rozložení poplatku maximálně do čtyř splátek z důvodů uvedených v čl. 19 odst. 2 Statutu AMU.

3.    Žádost o přezkoumání je předána děkanovi k vyjádření a poté rektorovi. Rektor o žádosti rozhodne do 30 dnů ode dne doručení žádosti na fakultu a o rozhodnutí o přezkoumání písemně vyrozumí studenta.

4.    Děkan rozhodne sám o žádosti v případě, kdy student žádá pouze o rozložení poplatku do splátek; fakulta písemně vyrozumí studenta o výsledku jeho žádosti.

5.    Fakulta zaeviduje v KOS informace o podání žádosti o přezkoumání a o výsledku přezkoumání a upraví údaje odpovídající pohledávky tak, aby byly v souladu s výsledkem přezkoumání.

Článek 9
Kontrola přijetí platby

1.    Kontrola přijetí platby probíhá automaticky v informačním systému AMU, údaje o uhrazení nebo neuhrazení poplatku jsou dostupné v KOS.

2.    Předložení dokladu o zaplacení není standardně vyžadováno. Na vyžádání je student povinen doklad o zaplacení předložit.

3.    Student může sledovat informace o stavu své platby v informačním systému KOS.

Článek 10
Nezaplacení poplatku

1.    Pokud není poplatek uhrazen, odesílá KOS automaticky 5. den po datu splatnosti studentovi e-mail s upozorněním, že doposud nebylo na AMU registrováno přijetí jeho platby. Pokud není poplatek nadále uhrazen, odesílá KOS automaticky 10. den po datu splatnosti studentovi další e-mail s upozorněním, že doposud nebylo na AMU registrováno přijetí jeho platby a s informacemi, jak je nezaplacení poplatku dle platné legislativy posuzováno.

2.    Pokud není poplatek uhrazen, fakulta odešle studentovi nejdříve 20 dní a nejpozději 30 dní od data splatnosti upomínku, a to písemně do vlastních rukou. Při vydání upomínky s podporou KOS je automaticky stanoveno nové datum splatnosti, které se promítne do údajů pohledávky vedené v IS iFIS. Nové datum splatnosti je 30 dní po datu generování upomínky.

3.    Nezaplacení poplatku do data stanoveného v upomínce se posuzuje jako disciplinární přestupek, nebo může být studentovi studium přerušeno (v souladu s čl. 8 odst. 10 nebo čl 14 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu AMU).

a)    Podnět k zahájení disciplinárního řízení předkládá studijní proděkan děkanovi nejpozději do 14 dní od data splatnosti uvedeného v upomínce.

b)    Návrh na přerušení studia předkládá studijní proděkan děkanovi nejpozději do jednoho měsíce od data splatnosti uvedeného v upomínce. O přerušení studia z důvodu nezaplacení poplatku rozhodne děkan v souladu s čl. 8 odst. 10 nebo čl. 14 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu AMU. Pokud je poplatek uhrazen a osoba zažádá o ukončení přerušení studia, děkan žádosti vyhoví s ohledem na harmonogram akademického roku a organizaci výuky.

4.    Zároveň, nezávisle na zahájení disciplinárního řízení nebo přerušení studia, může být poplatek vymáhán soudní cestou.

Část IV.
Závěrečná ustanovení

Článek 11
Další ustanovení

1.    Tento metodický pokyn nabývá platnosti a účinnosti dnem 23. ledna 2014.

 

V Praze dne 23. ledna 2014

prof. Noemi Zárubová-Pfeffermannová
Prorektorka pro studijní záležitosti a uměleckou činnost

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze