Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyPokyny prorektoraPlatné › Směrnice prorektorky pro mezinárodní záležitosti č. 1/2017

Směrnice prorektorky pro mezinárodní záležitosti č. 1/2017

Vyhlášení programu na podporu mezinárodních krátkodobých mobilit studentů doktorských studijních programů AMU v roce 2017

Tento dokument ve formátu pdf

V Praze dne 20. 1. 2017

Čj. 900/17/00021
PID 0276264

 

 

Směrnice prorektorky pro mezinárodní záležitosti
č. 1/2017

Vyhlášení programu na podporu mezinárodních krátkodobých mobilit studentů doktorských studijních programů AMU v roce 2017


 1. Tato směrnice upravuje přiznávání finanční podpory studentům doktorských studijních programů AMU na mezinárodní krátkodobé mobility v roce 2017.
 2. Mezinárodní krátkodobou mobilitou se rozumí výjezd na konferenci, workshop, dílnu či individuální cílenou rešerši (může zahrnovat konzultace se zahraničními odborníky, práci v archivu, návštěvu zahraniční profesní instituce, návštěvu divadelního představení, festivalu, koncertu atd.), v trvání maximálně 10 kalendářních dnů. Jde o podporu takových mobilit, které není možné plánovat s ročním předstihem a nelze je tedy financovat z prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu (SGS), nebo jejichž délka je kratší než minimální délka pobytu stanovená pravidly programu Erasmus+.
 3. Kromě mezinárodních mobilit dle odst. 2. lze dále financovat účast na tuzemských konferencích a dalších odborných akcích, které mají doložený mezinárodní rozměr.
 4. Žádost o mezinárodní krátkodobou doktorandskou mobilitu obsahuje tyto náležitosti (formulář je zveřejněn na webových stránkách Mezinárodního oddělení AMU a na stránkách Centra pro doktorská studia AMU):
  1. Jméno studenta, studijní program, školitel, ročník studia, téma disertační práce
  2. Zdůvodnění nutnosti zahraničního výjezdu v souvislosti s probíhajícím výzkumem
  3. Termín a místo studijního pobytu studenta
  4. Přesný popis zahraniční akce včetně termínu konání (název pořádající instituce či instituce, v níž doktorand hodlá pracovat na rešerši) a typu účasti doktoranda (pasivní/aktivní/rešerše)
  5. Předpokládaný rozpočet s rozkladem: uznatelné náklady na cestovné, ubytování, náklady spojené s rešerší, tj. vstupné, poplatky za knihovny, archivy atd., případně konferenční poplatek)
  6. Případně zvací dopis pořádající instituce, potvrzení o registraci na akci
  7. Doporučení školitele a informace o tom, jak bude mobilita uznána v rámci individuálního studijního plánu doktoranda.
  8. O podporu se mohou ucházet studenti doktorských programů AMU jak v řádném, tak v kombinovaném studiu. Na podporu není právní nárok.
  9. Žádosti o podporu přijímá Mezinárodní oddělení AMU v průběhu celého roku.
  10. O přidělení podpory rozhoduje komise složená z prorektorů AMU
   a kvestora AMU. Komise se schází v souladu se čtyřmi uzávěrkami podávání žádostí dle následujícího harmonogramu:
   1. 28. února 2017 – rozhodnutí do 15. března
   2. 30. dubna 2017 – rozhodnutí do 15. května
   3. 10. září 2017 – rozhodnutí do 20. září
   4. 15. listopadu 2017 – rozhodnutí do 30. listopadu

Komise může navrhnout úpravu rozpočtu.

 1. Děkan fakulty, na níž student studuje, přiznává na návrh komise podporu formou stipendia dle Stipendijního řádu AMU, čl. 2. Dále AMU se studentem uzavírá dohodu, která specifikuje povinnosti obou stran. Dohodu zpracovává Mezinárodní oddělení AMU
 2. Podpora je studentovi vyplácena před schváleným výjezdem. V případě nekonání výjezdu či zásadní změny projektu je o tom doktorand povinen bezodkladně informovat Mezinárodní oddělení AMU.
 3. Doktorand má povinnost po návratu předložit veškeré relevantní doklady
  o uskutečněných výdajích a sepsat detailní závěrečnou zprávu
  o zahraničním pobytu. Formulář pro Závěrečnou zprávu je vyvěšen na webových stránkách Mezinárodního oddělení AMU.
 4. Školitel doktoranda, resp. předseda oborové rady příslušného doktorského studijního programu, má povinnost studentovi uznat nejméně 1 kredit v rámci studijního plánu doktoranda, a to buď v rámci existujících předmětů, či formou vytvoření specifického jednorázového předmětu; přidělené kredity musí odrážet povahu a náročnost práce vykonané v rámci zahraniční cesty.
 5. Veškeré doklady o podpoře krátkodobých mezinárodních mobilit, zejména žádosti o podporu, rozhodnutí, závěrečné zprávy a doklady o uznatelných nákladech, jsou uloženy na Mezinárodním oddělení AMU.

 

Tato směrnice vstupuje v platnost dne 20. ledna 2017; její platnost končí
31. prosince 2017.

 

 

 

doc. Mgr. Daniela Jobertová, PhD.

Prorektorka pro mezinárodní vztahy

 

 

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze