Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisySměrnice kvestorasměrnice › Směrnice kvestora č. 1/2017

Směrnice kvestora č. 1/2017

o vnitřním kontrolním systému na Akademii múzických umění v Praze

Tento dokument ve formátu pdf

Příloha ve formátu pdf

Č. j. 900/17/00231

PID 0294154

V Praze dne 26. 9. 2017

SMĚRNICE KVESTORA č. 1/2017

o vnitřním kontrolním systému na Akademii múzických umění v Praze

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2017.

1. Účel

Účelem této Směrnice je základní vymezení vnitřního kontrolního systému (dále jen VKS) Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU), který navazuje na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášku č. 416/2004 Sb. k tomuto zákonu a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

 

2. Rozsah platnosti

  Směrnice je platná a závazná pro všechny zaměstnance AMU.

   

  3. Systém VKS

   3.1.   Definice VKS

   Vnitřní kontrolní systém zahrnuje veškerou kontrolní činnost prováděnou vedoucími zaměstnanci na všech stupních řízení a činnost interního auditora AMU.

   Systém vnitřních kontrol AMU tvoří:

   • řídící finanční kontrola,

   • interní audit,

   • veřejnosprávní kontrola,

   • kontrola ze strany vedoucího zaměstnance.

   Tato Směrnice upravuje zejména řídící finanční kontrolu. Ostatní prvky VKS jsou upraveny v samostatných interních předpisech AMU, v této Směrnici jsou zmíněny pouze obecně.

    

   3.2.   Účel VKS

   Účelem VKS je zajistit hospodárný, efektivní a účelný výkon činností AMU. Dalším cílem VKS je pak zajišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat operativní, finanční, právní a další rizika, která vznikají
   v souvislosti s plněním schválených cílů AMU a stanovuje postupy pro včasné podávání informací příslušným úrovním řízení o výskytu závažných nedostatků a o přijímaných a plněných opatřeních
   k jejich nápravě.

    

   4. Řídící finanční kontrola

    4.1.   Kritéria výkonu řídící finanční kontroly

    Při výkonu řídící finanční kontroly (dále také „řídící kontrola“) se použijí kritéria odpovídající povaze konkrétního případu. Pokud nejsou kritéria stanovena právními předpisy, technickými nebo jinými normami, vychází se z těchto obecných kritérií:

    a)    hospodárnost, kterou se rozumí použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů,

    b)    efektivnost, kterou se rozumí takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění,

    c)    účelnost, kterou se rozumí takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů.

     

    4.2.   Vymezení pojmů

    Pro účely vnitřního řídícího kontrolního systému se rozumí:

    • funkcí Příkazce operace rektor AMU, kvestor, děkan fakulty a vedoucí oddělení podle Organizačního řádu AMU, kteří jsou pověřeni k nakládání s prostředky AMU nebo jiní pověření vedoucí zaměstnanci, pro potřeby řízení projektů je v souvislosti s touto Směrnicí řešitel projektu považován za vedoucího zaměstnance,
    • funkcí Správce rozpočtu vedoucí Finanční účtárny nebo jiný pověřený zaměstnanec,
    • funkcí Správce dílčího rozpočtu příslušný pověřený zaměstnanec fakulty nebo složky,
    • funkcí Hlavní účetní vedoucí Finanční účtárny, v případě dílčích rozpočtů příslušný pověřený zaměstnanec fakulty nebo složky

    A dále:

    • Dílčím rozpočtem fakulty nebo složky se rozumí finanční částka vyčleněná rozpisem z rozpočtu výdajů nebo příjmů schváleného příslušnými orgány na určené rozpočtové období, se kterou je oprávněn příkazce nakládat a správce dílčího rozpočtu schvalovat v souladu s pravidly stanovenými pro jejich hospodaření
    • Oprávněným zaměstnancem zaměstnanec určený k vyhotovení dokladů připravované operace.
    • Objednacím místem organizační útvar (v ojedinělých případech konkrétní pověřený pracovník), jehož určení zaměstnanci jsou oprávněni objednávat majetek, zboží, práce a služby.

     

    4.3.   Kontrolní postupy

    4.3.1. Použité kontrolní postupy

    Při výkonu předběžné řídící kontroly jsou použity schvalovací postupy, a to před učiněním právního úkonu, kterým vzniká AMU nárok na příjem nebo jiné plnění (dále jen „nárok“), anebo závazek k výdaji nebo jinému plnění (dále jen „závazek“), nebo po vzniku nároku nebo závazku. Pro výkon průběžné řídící kontroly jsou uplatněny operační postupy, pro výkon následné řídící kontroly se uplatní hodnotící nebo revizní postupy.

    Uplatňované postupy jsou vykonávány v souladu se zákonem o finanční kontrole.

     

    4.3.2. Předběžná řídící kontrola před vznikem nároku

    Předběžnou kontrolu před vznikem nároku zajistí ve své působnosti Příkazce operace.

    Příkazce operace schvalovacím postupem prověří:

    • soulad připravované operace se stanovenými úkoly a schválenými záměry a cíli AMU,
    • dodržení právních předpisů a vnitřních předpisů AMU,
    • dodržení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti připravované operace,
    • přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik, která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout,
    • doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady.

    Příkazce operace potvrdí provedení předběžné kontroly na příslušném dokladu k připravované operaci (vyplněním likvidačního razítka, které obsahuje zdroj/zdroje financování). Jedná-li se o nahodilé příjmy, např. refundaci výdajů uskutečněných AMU, nemusí být předběžná řídící kontrola před vznikem nároku provedena.

     

    4.3.3. Předběžná řídící kontrola po vzniku nároku

    Předběžnou kontrolu po vzniku nároku zajistí ve své působnosti příkazce operace a hlavní

    účetní.

    Příkazce operace prověří:

    • správnost určení dlužníka, výši a splatnost vzniklého nároku AMU.

    Příkazce operace vystaví pokyn/standardní účetní doklad k plnění veřejných příjmů opatřený svým podpisem a předá jej s doklady o nároku AMU opatřenými řádně vyplněným likvidačním razítkem hlavnímu účetnímu k přijetí konkrétního příjmu nebo k zajištění vymáhání pohledávky.

    Hlavní účetní svým schvalovacím postupem prověří:

    • soulad podpisu příkazce operace v pokynu k plnění veřejných příjmů nebo k zajištění platby
     s podpisem uvedeným v podpisovém vzoru,
    • správnost určení dlužníka, výši a splatnosti vzniklého nároku AMU s údaji ve vydaném pokynu k plnění nároku,
    • jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního případu podle zvláštních právních předpisů pro vedení účetnictví, souvisejících účetních rizik, které se při jejím uskutečňování mohou vyskytnout včetně přijetí případných opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění.

    Dokladem o provedené kontrole je podpis Hlavní účetní na pokynu k plnění veřejných příjmů.

     

    4.3.4. Předběžná řídící kontrola před vznikem závazku

    Předběžnou kontrolu před vznikem závazku zajistí ve své působnosti příkazce operace, správce dílčího rozpočtu a správce rozpočtu.

    Příkazce operace schvalovacím postupem prověří:

    • soulad připravované operace se stanovenými úkoly a schválenými záměry a cíli AMU,
    • dodržení právních předpisů a vnitřních předpisů AMU,
    • dodržení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti připravované operace,
    • přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik, která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout,
    • doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady,
    • nezbytnost připravované operace k zajištění stanovených úkolů a schválených záměrů a cílů AMU,
    • a zajistí postup a podmínky stanovené pro zadávání veřejných zakázek.

    Příkazce operace potvrdí provedení předběžné kontroly na příslušném dokladu k připravované operaci

    (průvodka ke smlouvě).

    V případě, že není uzavřena smlouva, je dokladem předběžné řídící kontroly schválená žádanka k vystavení objednávky či objednávka.

    Závazky vyplývající z pracovněprávních vztahů a služebních cest jsou řešeny samostatnými předpisy.

    Na jednotlivé výdaje, hrazené v hotovosti, které nepřesáhnou částku 3.000 Kč vč. DPH, může být uplatněna kontrola tak, že na doklad o nákupu uvede svůj podpis příkazce a zároveň osoba, která převzala plnění uvedené na dokladu. Tímto způsobem mohou být řešeny také neočekávané výdaje hrazené fakturou, které nepřesáhnou stejnou výši, tj. 3.000 Kč vč. DPH (např. náhlé opravy, zásilková či přepravní služba).

    Správce dílčího rozpočtu schvalovacím postupem prověří, zda připravovaná operace:

    • byla ověřena příkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění k tomuto úkonu, a zda jeho podpis na podkladu k připravované operaci souhlasí s podpisem uvedeným v podpisovém vzoru,
    • je v souladu s jím spravovaným schváleným dílčím rozpočtem AMU, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s finančními prostředky AMU,
    • odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními právními předpisy a vnitřním předpisům AMU,
    • byla prověřena v souvislosti s rozpočtovými riziky, která se při jejím uskutečňování mohou vyskytnout, zejména v souvislosti s dopadem uskutečnění operace na zdroje financování činnosti AMU použitelné v příslušném rozpočtovém období a s potřebou zajištění zdrojů pro financování činnosti AMU v navazujícím rozpočtovém období, a zda byla provedena opatření k vyloučení nebo zmírnění těchto rizik.

    Neshledá-li správce dílčího rozpočtu nedostatky, potvrdí svým podpisem doklad k připravované operaci. Podpis správce dílčího rozpočtu, případně s připojenými písemnými omezujícími podmínkami je pro účely finančního řízení dokladem o kontrolním zajištění finančního krytí připravovaného závazku
    v navržené výši a o předpokládaném termínu jeho plnění konkrétnímu věřiteli.

    Shledá-li správce dílčího rozpočtu při předběžné kontrole připravované operace nedostatky, přeruší schvalovací postup a oznámí své zjištění písemně příkazci operace s uvedením důvodů a případně přiloží další doklady o oprávněnosti svého postupu.

    Správce rozpočtu prověřuje a schvaluje pravidelně měsíčně provedenou předběžnou kontrolu správců dílčích rozpočtů na soupisu připravovaných operací (podpisem na účetní sestavě nebo na odpovídajícím dokumentu) a potvrdí jej svým podpisem.

    Zjistí-li Příkazce operace nebo Správce dílčího rozpočtu při výkonu předběžné kontroly, že by bylo s finančními prostředky nakládáno nehospodárně, neefektivně a neúčelně nebo v rozporu s právními předpisy, oznámí své zjištění Správci rozpočtu. Ten zjištění prověří a poté jej písemně oznámí kvestorovi AMU, který přijme opatření k nápravě zjištěných nedostatků a opatření k zabezpečení řádného výkonu této kontroly.

    Příkazce operace, je-li to účelné k zajištění provozních potřeb vyplývajících z běžné, pravidelné činnosti AMU, které je nutno zabezpečovat operativně, může předložit Správci rozpočtu návrh na zajištění finančního krytí předpokládaných operací a s tím souvisejících závazků, jejichž výše a případně i věřitel nejsou předem známy (formou limitovaných příslibů/mimořádných rozpočtových požadavků).

     

    4.3.5. Předběžná řídící kontrola po vzniku závazku

    Předběžnou kontrolu po vzniku závazku zajistí ve své působnosti Příkazce operace, Správce rozpočtu nebo Správce dílčího rozpočtu a Hlavní účetní.

    Příkazce operace prověří:

    • správnost určení věřitele, výši a splatnost vzniklého závazku AMU,
    • oprávněnost platby (např. zda kvalita plnění odpovídá smlouvě, dohodě, popř. objednávce),
     a zkontroluje, zda přijaté plnění bylo věcně schváleno oprávněnou osobou,
    • soulad výše závazku s příslušnou akcí, správnost čerpání dle závazného členění výdajů.

    Dokladem k provedené kontrole je vyplněný a podepsaný otisk/výtisk likvidačního razítka.

    Správce rozpočtu nebo Správce dílčího rozpočtu u vybraných operací prověří:

    • správnost určení věřitele, soulad výše vzniklého závazku se smlouvou, příp. objednávkou, splatnost vzniklého závazku AMU a ověří správnost akce, na kterou bude závazek zaúčtován,
    • ověří správnost zařazení závazku na investiční nebo neinvestiční.

    Dokladem k provedené kontrole je podepsaný otisk likvidačního razítka.

    Hlavní účetní schvalovacím postupem prověří:

    • soulad podpisu příkazce operace v pokynu k zajištění platby s podpisem uvedeným v podpisovém vzoru,
    • soulad údajů o věřiteli, výši a splatnosti vzniklého závazku s údaji ve vydaném pokynu k zajištění platby, kterou je AMU povinen zaplatit věřiteli,
    • jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace jako účetního případu podle zvláštních právních předpisů pro vedení účetnictví, souvisejících účetních rizik, které se při jejím uskutečňování mohou vyskytnout včetně přijetí případných opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění.

    Dokladem k provedené kontrole je podpis likvidačního razítka.

    Shledá-li hlavní účetní při předběžné kontrole nedostatky, přeruší schvalovací postup a oznámí své zjištěni písemně příkazci s uvedením důvodů a případně přiloží další doklady o oprávněnosti svého postupu.

     

    4.3.6. Průběžná řídící kontrola

    Průběžná řídící kontrola je kontrola činností v průběhu operace, která zajišťuje úplný a přesný průběh operací v návaznosti na předem dohodnuté smluvní podmínky až do jejich konečného vypořádání
    a vyúčtování. Průběžnou řídící kontrolu realizuje každý vedoucí zaměstnanec v rámci své pravomoci
    a odpovědnosti dané pracovním zařazením. Provedení průběžné řídící kontroly musí být průkazným způsobem zaznamenáno. Příkazce operace při průběžné řídící kontrole prověřuje, jak zaměstnanci jednotlivých útvarů nebo pověření zaměstnanci zajišťují přímé uskutečňování operací při hospodaření
    s prostředky AMU. Prověřuje dodržení stanovených podmínek a postupů při uskutečňování, vypořádání a vyúčtování schválených operací, nová i stávající rizika při změnách ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek. Ověřuje včasné a přesné provádění zápisů o uskutečňovaných operacích v zavedených evidencích a automatizovaných informačních systémech a zajišťování včasné přípravy stanovených finančních, účetních a jiných výkazů, hlášení a zpráv.

    Správce rozpočtu a Správce dílčího rozpočtu provádí průběžnou kontrolu čerpání finančních prostředků. Dále ji provádí při předkládání změn rozpočtu a při realizaci rozpočtových opatření.

    Hlavní účetní provádí průběžnou řídící kontrolu při účtování jednotlivých finančních operací. Kontroluje zejména, zda při účtování jednotlivých finančních operací jsou dodržovány platební nebo splátkové kalendáře, zda doklady k zaúčtování mají všechny předepsané náležitosti a zda jsou schváleny odpovědnými správci rozpočtu.

    Dokladem o provedení průběžné řídící kontroly jsou dále např. zápisy z porad, zápisy z kontrolních dnů ve stavebním deníku, zápisy o kontrole plnění úkolů, záznamy v informačních systémech, aj.

     

    4.3.7. Následná řídící kontrola

    Následná řídící kontrola zahrnuje kontrolu vybraného vzorku operací po ukončení a následném vyúčtování finančních operací. Cílem je vyhodnotit, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb finančních prostředků AMU a zda tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným pro uskutečnění příjmů, výdajů a nakládání s finančními prostředky. Dále je ověřováno, zda přezkoumávané operace jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími přijatými v rámci řízení a splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti a zda jsou plněna přijatá opatření k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik. Tuto kontrolu provádějí vedoucí zaměstnanci jednotlivých organizačních útvarů nebo k tomu pověření zaměstnanci. Provedení následné řídící kontroly musí být průkazným způsobem zaznamenáno.

     

    5. Veřejnosprávní kontrola

     Při veřejnosprávní kontrole podléhá AMU kontrole oprávněných orgánů (MŠMT, MF ČR, NKÚ, FÚ
     a dalších kontrolních orgánů), která je prováděna v souladu s požadavky zákona o finanční kontrole
     a další legislativy.

     Při zahájení veřejnosprávní kontroly musí kontrolní orgán předložit písemné pověření. Při zjištění nedostatků musí být ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem přijata opatření k nápravě. O zahájení
     a výsledcích veřejnosprávních kontrol je kontrolovaným subjektem informován také interní audit AMU.

      

     6. Interní audit

      6.1.   Role interního auditu

      Úkolem interního auditu ve vnitřním kontrolním systému je organizačně oddělené a funkčně nezávislé systematické přezkoumávání a vyhodnocování nastaveného kontrolního systému a analýza rizik v souladu s platnou legislativou.

       

      6.2.   Interní audit AMU a jeho činnost

      Interní audit AMU je reprezentován interním auditorem, který je jmenován rektorem AMU. Činnost interního auditora je popsána ve Statutu interního auditu.

       

      7. Kontrola ze strany vedoucího zaměstnance

       Součástí vnitřního kontrolního systému jsou vnitřní kontroly prováděné vedoucími zaměstnanci.

       Cílem těchto kontrol je nastavení kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců tak, aby byl zajištěn dohled nad operačními riziky plynoucími z činností zajišťovaných v příslušném útvaru, dále monitorování kvality, účinnosti a spolehlivosti nastavených pracovních postupů a v neposlední řadě ověřování, zda zaměstnanci dodržují platné předpisy a postupy a v případě zjištění nedostatků stanovení nápravných opatření.

        

       8. Podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol

        V souladu s požadavky legislativy podává AMU každoročně, prostřednictvím IS MFČR (htps://fkvs.mfcr.cz, modul Roční zprávy) Zprávu o výsledcích finančních kontrol. Zprávu připravuje interní audit AMU, schvaluje rektor AMU.

         

        9. Závěr

         Tato Směrnice ruší „Výnos rektora č. 3/2001 o vnitřním kontrolním systému AMU“ a dále „Směrnici kvestorky AMU č. 6/2003 o vnitřním kontrolním systému“.

          

         Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2017.

          

         Použité zkratky:

         ZFK – zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
         o finanční kontrole)

         Vyhláška 416/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

         AMU – Akademie múzických umění v Praze

         MF – ministerstvo financí ČR

         MŠMT – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

         IA – interní audit

         VKS – vnitřní kontrolní systém

          

         Příloha:

         Otisk likvidačního razítka

         © 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze