Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisySměrnice kvestorasměrnice › Směrnice kvestora č. 2/2016

Směrnice kvestora č. 2/2016

Tento dokument ve formátu pdf

V Praze dne 7. 11. 2016
Čj. 900/16/00310
PID 0267981

 

Směrnice kvestora č. 2/2016

Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců,
odborné přípravy preventistů požární ochrany a školení obsluhy místa pro ohlášení požárů

 

pro činnosti provozované v objektu

Kolej a učební středisko (dále jen Kolej),

ul. Hradební 7, 110 00 Praha 1

 

Obsah

 

1.      Úvod. 2

2.      Tematický plán a časový rozsah školení o PO pro zaměstnance. 2

3.      Tematický plán a časový rozsah školení o PO pro vedoucí zaměstnance. 3

4.      Tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventisty požární ochrany. 5

5.      Tematický plán a časový rozvrh školení pro zaměstnance pověřených zabezpečováním PO v době          sníženého provozu a mimopracovní době. 6

6.      Závěrečná ustanovení 7


 

1.     Úvod

 • Základním předpisem k provedení školení zaměstnanců o požární ochraně je vyhláška MV č. 246/2001 Sb., v platném znění.
 • Školení zaměstnanců o PO se provádí zvlášť pro zaměstnance/studenty a zvlášť pro vedoucí zaměstnance.
 • Pro fyzické osoby, které se zdržují na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, se školení o PO zabezpečuje, jestliže tyto osoby vykonávají požárně nebezpečné činnosti nebo přicházejí do styku s těmito činnostmi.
 • Školení vedoucích zaměstnanců o PO se provádí ihned po nástupu do funkce. Školení provádí odborně způsobilá osoba a opakuje se 1x za 3 roky.
 • Školení zaměstnanců o PO provádí proškolený vedoucí zaměstnanec (personalistka) při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností, se kterými má být zaměstnanec seznámen. Školení se opakuje 1x za 2 roky.
 • Vstupní – úvodní školení studentů o PO provádí osoba odborně způsobilá v požární ochraně, nebo proškolený vedoucí zaměstnanec studijního oddělení. Školení se provádí pro nově nastupující studenty do prvního ročníku studia v daném akademickém roce.
 • Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek - provádí odborně způsobilá osoba před zahájením činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Opakuje se 1x za rok.
 • Odborná příprava preventisty požární ochrany - provádí odborně způsobilá osoba před zahájením jejich činnosti. Opakuje se 1x za rok.
 • Tematický plán a časový rozvrh školení pro zaměstnance pověřených zabezpečováním PO v době sníženého provozu a mimopracovní době – provádí preventista PO, nebo osoba odborně způsobilá v PO. Opakuje se 1x za rok.

2.     Tematický plán a časový rozsah školení o PO pro zaměstnance

Školení bude ukončeno ověřením znalostí formou ústního pohovoru. Školení provádí nadřízený vedoucí zaměstnanec, nebo odborně způsobilá osoba v požární ochraně  formou výkladu. Školení může být provedeno také formou  e-learningu  a opakuje se jednou za dva roky.

Vstupní školení zaměstnanců je prováděno v rozsahu periodického školení o PO. Záznam ze vstupního školení je vyhotoven na společném dokumentu pro BOZP a PO.

a)      organizace a zajištění požární ochrany a základní povinnosti vyplývající z předpisů
o PO (zákon č. 133/1985 Sb., vyhl. MV č. 246/2001 Sb. a další podle specifik činnosti).

-          počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování hořlavých a požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm nebo jiným zdrojem zapálení

-          zajistit přístup k rozvodným zařízením el. energie a k uzávěrům plynu, vody a topení

-          plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se PO (kouření, dodržování pořádku apod.)

-          neprovádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru

-          zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany                        a udržovat je v provozuschopném stavu

-          nepoškozovat nebo zneužívat hasící přístroje, nebo jiné věcné  prostředky PO

-          dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností

........................10 minut

b)      požární nebezpečí při provozovaných činnostech

-          požární nebezpečí vyplývající z pracovní činnosti na Koleji

-          možné příčiny vzniku požáru na pracovišti a opatření k jejich  předcházení,

-          požární nebezpečí vyplývající z používání tepelných spotřebičů,  otevřeného ohně.

.......................10 minut

c)      dokumentace požární ochrany a její význam

-          začlenění provozovaných činností

-          stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

-          požární řády,

-          požární poplachové směrnice,

-          požární evakuační plán

-          směrnice pro elektrické spotřebiče

.......................10 minut

d)      zvláštní požadavky na provoz, údržbu a obsluhu zařízení v případě požáru

-          vyhlášení požárního poplachu,

-          organizace prvního zásahu,

-          přivolání požární jednotky,

-          zabezpečení zasaženého prostoru (vypnutí elektr. proudu,  únikové cesty),

-          seznámení s umístěním hl. vypínačů el. proudu, uzávěru vody apod.

.......................10 minut

 

e)      zajištění PO v době sníženého provozu a v mimoprovozní době

.......................  5 minut

f)       rozmístění a způsob použití věcných prostředků PO umístěných na pracovišti

.......................10 minut

 

g)      funkce a obsluha požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti

.......................10 minut

 

Celkový rozsah školení činí                                                                                                  .....................  65 minut

3.     Tematický plán a časový rozsah školení o PO pro vedoucí zaměstnance

Školení bude ukončeno ověřením znalostí formou testů nebo ústním pohovorem. Zkušební testy budou             obsahovat otázky v návaznosti na tematický plán školení. Školení provádí odborně způsobilá osoba v             požární ochraně  formou výkladu nebo formu  e-learningu  a opakuje se jednou za tři roky.

 

a)      organizace a zajištění požární ochrany a základní povinnosti vyplývající z předpisů
o PO (zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MV č. 246/2001 Sb. a další podle specifik činnosti).

-          povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

-          odborná způsobilost v PO

-          preventivní požární hlídky

-          dokumentace PO

-          státní požární dozor

-          postihy

-          povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

-          školení a odborná příprava o požární ochraně

........................20 minut

 

b)      požární nebezpečí vyplývající z provozu Koleje a činností včetně provozu el. zařízení.

-          podmínky pro hoření materiálů,

-          používané materiály, jejich požárně technické charakteristiky,

-          charakteristika jednotlivých pracovišť,

-          zajištění a provádění požárně nebezpečných prací,

-          instalace a používání tepelných spotřebičů,

-          revize el. zařízení a el. přenosného nářadí,

-          kouření na pracovištích,

-          požární nebezpečí vyplývající se svařování, a práce s nebezpečím vzniku požáru.

..................... 15 minut

c)      dokumentace PO dle  vyhl. MV č.246/2001 Sb.

-          začlenění provozovaných činností

-          směrnice pro organizační zabezpečení požární ochrany

-          požární řády pracovišť

-          požární poplachové směrnice

-          požární evakuační plán

 

-          požární kniha

..................... 10 minut

d)      zvláštní požadavky na provoz, údržbu a obsluhu zařízení v případě požáru

-          vyhlášení požárního poplachu,

-          organizace prvního zásahu,

-          přivolání požární jednotky,

-          zabezpečení zasaženého prostoru (vypnutí elektr. proudu,  únikové cesty),

-          seznámení s umístěním hl. vypínačů el. proudu, uzávěru vody apod.

.......................10 minut

 

e)      zajištění PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době

.......................  5 minut

 

f)       rozmístění a způsob použití věcných prostředků PO umístěných na pracovišti

-          běžné hasební prostředky, jejich vlastnosti a použití

-          jednoduché hasicí prostředky, přenosné hasicí přístroje a jejich  použití

-          výpočet počtu a umístění hasicích přístrojů, zajištění jejich pohotovosti,

odpovědnost za jejich provozuschopnost,

-          hydranty, jejich zkoušení, údržba.

.......................15 minut

g)      funkce a obsluha požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti

.......................10 minut

Celkový rozsah školení činí                                                                                     ......................85 minut

 

4.     Tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventisty požární ochrany

Odborná příprava preventistů požární ochrany se provádí nejméně 1 x za 1 rok.

Preventistu požární ochrany pro objekt Koleje jmenuje kvestor AMU. O provedené odborné         přípravě preventisty požární ochrany se vede záznam o účasti na odborné přípravě, který musí být             založen v dokumentaci PO. Odbornou přípravu provádí osoba odborně způsobilá v požární ochraně.

a)      organizace a zajištění požární ochrany a základní povinnosti vyplývající z předpisů
o PO (zákon č. 133/1985 Sb., vyhl. MV č. 246/2001 Sb. a další podle specifik činnosti)

-          počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování hořlavých a požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm nebo jiným zdrojem zapálení,

-          zajistit přístup k rozvodným zařízením el. energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,

-          plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se PO (kouření, dodržování pořádku apod.),

-          neprovádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru,

-          zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární

ochrany a udržovat je v provozuschopném stavu,

-          nepoškozovat nebo zneužívat hasící přístroje, nebo jiné věcné  prostředky PO,

-          dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

........................10 minut

 

b)      požární nebezpečí při činnostech provozu Koleje

-          požární nebezpečí vyplývající z pracovní činnosti na Koleji,

-          možné příčiny vzniku požáru na pracovišti a opatření k jejich předcházení,

-          povolené způsoby používání topidel (tepelných spotřebičů) používání otevřeného ohně,

-          prevence při sváření,

-          požární nebezpečí vyplývající z používání tepelných spotřebičů,  otevřeného ohně.

....................... 15 minut

c)      dokumentace požární ochrany a její význam

-          začlenění provozovaných činností

-          stanovení organizace zabezpečení,

-          požární řády,

-          požární poplachové směrnice,

-          požární evakuační plán,

-          směrnice pro elektrické spotřebiče.                                                                     .......................10 minut

d)      zvláštní požadavky na provoz, údržbu a obsluhu zařízení v případě požáru

-          vyhlášení požárního poplachu,

-          organizace prvního zásahu,

-          přivolání požární jednotky,

-          zabezpečení zasaženého prostoru (vypnutí elektr. proudu, únikové cesty),

-          seznámení s umístěním hl. vypínačů el. proudu, uzávěru plynu, vody apod.

....................... 10 minut

e)      zajištění PO v době sníženého provozu a v mimoprovozní době ..........................5 minut

 

f)       rozmístění a způsob použití věcných prostředků PO umístěných na pracovišti

-          běžné hasební prostředky, jejich vlastnosti a použití,

-          jednoduché hasicí prostředky, přenosné hasicí přístroje a jejich použití,

-          výpočet počtu a umístění hasicích přístrojů, zajištění jejich pohotovosti,

odpovědnost za jejich provozuschopnost,

-          hydranty, jejich zkoušení, údržba.                                                                      .......................15 minut

 

g)      funkce a obsluha požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti

-          elektrická požární signalizace,

-          tlačítkové hlásiče požárů,

-          manuální požární siréna,

-          zařízení pro odvod tepla a kouře,

-          protipožární klapky,

-          požární uzávěry (dveře)

-          nouzové osvětlení, panikové kování únikových východů,

-          zařízení pro zásobování požární vodou – vnitřní a vnější hydranty.

.......................10 minut

h) způsob provádění preventivních požárních prohlídek

....................... 5 minut

i) způsob vedení požární knihy

....................... 5 minut

Celkový rozsah odborné přípravy činí                                                                       ....................  85 minut

5.     Tematický plán a časový rozvrh školení pro zaměstnance pověřených zabezpečováním PO v době sníženého provozu a mimopracovní době

Požární ochranu v mimopracovní době zajišťuje služba v recepci v rámci ostrahy objektu.                                   Tito zaměstnanci nebo dodavatelé služby jsou školeni v požární ochraně 1x ročně preventistou PO nebo osobou odborně způsobilou.

a)      organizace, zajištění PO a základní povinnosti zaměstnanců podle předpisů PO                  ....10 minut

b)      požární nebezpečí při provozovaných činnostech                                                     .....15 minut

c)      dokumentace požární ochrany a její význam                                                            .....10 minut

d)      zvláštní požadavky na provoz, údržbu a obsluhu zařízení v případě požáru                        .....10 minut

e)      zajištění PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době, vyhlášení

požárního poplachu,                                                                                                 ......5 minut

f)       rozmístění a používání věcných prostředků PO na pracovišti                                               .....15 minut

g)      funkce a obsluha požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti                                         .....10 minut

 

Celkový rozsah školení činí                                                                                                       85 minut

6.     Závěrečná ustanovení

 

 • Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Koleje.
 • S touto směrnicí musí být seznámeni v rozsahu platném pro výkon jejich pracovního zařazení všichni zaměstnanci Koleje.
 • Tento interní řídící dokument vstupuje v platnost dnem podpisu kvestora AMU.

 

Dokument schvaluje:

………………………..………..……………………………

Ing. Ladislav Paluska

kvestor   AMU

 

 

 

 

 

Zpracovala:

Zlata Zelená, osoba odborně způsobilá v požární ochraně č. osv. Z-OZO-97/2005

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze