Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisySměrnice kvestorasměrnice › Směrnice kvestora č. 3/2016

Směrnice kvestora č. 3/2016

Tento dokument včetně ve formátu pdf

Přílohy ve formátu pdf

V Praze dne 7. 11. 2016
Čj. 900/16/00311
PID 0267986

 

Směrnice kvestora č. 3/2016

Zajištění požární bezpečnosti při sváření a provádění prací s nebezpečím vzniku požáru pro činnosti provozované v objektu:

Kolej a učební středisko, ul. Hradební 7, 110 00 Praha 1

 

 

 

Obsah

1.        Účel 2

2.        Předání pracoviště. 2

3.        Povinnosti vedoucího zaměstnance, který vystavuje doklad. 2

4.        Povinnosti pracovníka, který provádí sváření 3

5.        Povinnosti osob při provádění stálého (asistenčního) požárního dohledu. 3

6.        Povinnosti osob po ukončení prací (následného požárního dohledu) 4

7.        Minimální bezpečnostní a protipožární opatření, která musí být učiněna při provádění prací s nebezpečím vzniku požáru. 4

8.        Zakázané činnosti 5

9.        Závěrečná ustanovení 5

 


 

1.     Účel

Tato směrnice určuje základní podmínky, které je nutné dodržet v případech, kdy jsou na pracovišti Kolej a učební středisko, ul. Hradební 7, 110 00 Praha 1 (dále jen „Kolej“) prováděny práce, u nichž hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.

a) Vztahuje se zejména na tyto práce:

-          zajištění požární bezpečnosti při sváření, ohřevu a řezání plamenem a elektrickým obloukem, broušení, nahřívání izolací a jiných materiálů, propanovým hořákem,

-          použití nářadí (rozbrušovačky, vrtačky, motorové řetězové pily),

-          sváření plamenem a elektrickým obloukem, elektrickým odporem, laserem, plazmou, aluminotermicky, jakož i pájení a ohřívání benzínovým či elektrickým pájedlem a svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle vyhlášky č. 87/2000 Sb.,

-          jiná manipulace s plamenem.

2.     Předání pracoviště

Pro provádění prací s nebezpečím vzniku požáru musí být vystaven „Příkaz pro práce s nebezpečím vzniku požáru“ a musí být stanovena zvláštní požárně bezpečnostní opatření.

b) Osoby oprávněné vystavit doklad o zvláštních požárně bezpečnostních opatřeních

-          Povolit sváření či práce s nebezpečím vzniku požáru má pouze vedoucí „Koleje Hradební“ nebo kvestor AMU.

-          Zvláštní požárně bezpečnostní opatření stanovuje vedoucí „Koleje“ nebo kvestor AMU.

-          V případě, že práce bude prováděna vlastními zaměstnanci AMU, vystaví doklad pro tyto práce vedoucí „Koleje“.

-          Pokud sváření budou vykonávat pracovníci jiné organizace (smluvní firmy), musí být pracoviště prokazatelně předáno odpovědným zaměstnancem (vedoucím „Koleje“) zástupci této smluvní firmy.

c) Doklad o požárně bezpečnostních opatřeních

-          Stanovení požárně bezpečnostních opatření musí mít písemnou formu (viz příloha). Platnost vydaného dokladu je omezena na 24 hodin ode dne a hodiny zahájení prací. Doklady musí být archivovány nejméně 1 rok po ukončení jejich platnosti u vedoucího „Koleje“.

-          O provádění prací je minimálně 2 pracovní dny před zahájením prací informován kvestor AMU.  O rozsahu prací musí být informována služba v recepci „Koleje“, povolení ke sváření je předána na recepci spolu s kontakty na odpovědné pracovníky smluvního dodavatele prací a osoby zajišťující dohled na pracovišti.

3.     Povinnosti vedoucího zaměstnance, který vystavuje doklad

a)      Před vystavením dokladu se musí přesvědčit, že zaměstnanec AMU nebo pracovníci smluvní firmy provádějící práce s nebezpečím požáru mají potřebnou kvalifikaci (platný svářečský průkaz na jednotlivý druh svařování, který budou provádět).

b)      Před zahájením prací provede fyzickou kontrolu místa práce a jeho okolí. Na základě této kontroly vyplní dvojmo doklad (viz příloha) a stanoví v něm požárně bezpečnostní opatření, určí zaměstnance provádějící požární asistenční i následný dohled při provádění prací a určí, komu bude nahlášeno ukončení prací. Dále určí zaměstnance, kteří zajistí provedení opatření stanovených v dokladu.

c)      V případě, že byla provedena všechna opatření uvedená v dokladu, zajistí podepsání dokladu pracovníkem, který bude práce provádět a pracovníky, kteří budou provádět stálý dohled a následný dohled. Zároveň zajistí nebo provede prokazatelné seznámení (s podpisem do dokladu) zaměstnanců, kteří budou provádět stálý a následný dohled, s jejich povinnostmi. Originál dokladu poté předá pracovníkovi, který bude práce provádět.

d)      Po skončení prací provede kontrolu místa práce (popř. jím pověřený oprávněný zaměstnanec, který prokazatelně potvrdil v dokladu převzetí povinností vystavovatele) a případně stanoví další opatření. Výsledek kontroly zapíše do dokladu jako následnou kontrolu v nulté hodině a potvrdí ji svým podpisem.

e)      V případě, že práce nebudou ukončeny ve směně, v které byly zahájeny, předá vystavovatel dokladu povinnosti zaměstnanci rovněž oprávněnému vystavovat doklad, který převzetí povinností prokazatelně potvrdil v dokladu.

4.     Povinnosti pracovníka, který provádí sváření

 1. Pracovník, který provádí práce (dále jen „pracovník provádějící práce“) musí mít příslušnou kvalifikaci pro provádění daných prací (např. platný svářečský průkaz).
 2. Zkontroluje, zda v prostoru svařování nejsou hořlavé materiály a zda je zamezen vznik možného požáru nebo výbuchu a také zda se v prostoru svařování nezdržují nepovolané osoby. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat svařovaným konstrukcím, které vedou přes zdi a ověřit, zda za zdí nejsou v blízkosti konstrukce hořlavé materiály. Stejná povinnost je určena v případě svařování v blízkosti jakýchkoliv prostupů a otvorů, kam by mohl padat rozžhavený materiál při svařování.
 3. Zkontroluje, zda jsou provedena všechna opatření uvedená v dokladu a zda je doklad podepsán zaměstnancem, který je oprávněn jej vystavit. Potom doklad podepíše a může zahájit práce.
 4. Doklad musí mít po celou dobu provádění prací u sebe na pracovišti, kde se práce provádějí.
 5. Pokud stálý požární dohled bude nucen opustit pracoviště, pracovník provádějící práce musí ihned přerušit provádění prací do doby, než bude stálý dohled opět na pracovišti přítomen.
 6. Po ukončení prací nahlásí ukončení prací osobně určené v dokladu a předá, po provedení kontroly pracoviště v nulté hodině, pracoviště a doklad vystaviteli příkazu nebo jeho nástupci, který byl dodatečně do dokladu zapsán.

5.     Povinnosti osob při provádění stálého (asistenčního) požárního dohledu

a)      Osoba, která provádí stálý požární dohled při výkonu prací, musí být prokazatelně seznámena
s pracovištěm, kde se budou tyto práce vykonávat, se svými povinnostmi a s používáním hasebních prostředků, které má k dispozici při výkonu stálého dohledu.

b)      Seznámit se s charakterem prováděných prací, pracovištěm, kde se budou práce provádět a se zvláštními požárně bezpečnostními opatřeními stanovenými v dokladu.

c)      Při provádění, popř. i přerušení prací musí neustále sledovat pracoviště a zvláštní pozornost věnovat sousedním místům bezprostředně nad a zejména pod místem provádění prací.

d)      Musí mít u sebe připravené nejméně dva přenosné hasicí přístroje s vhodnou náplní, z toho jeden musí být práškový s objemem min. 6 kg hasiva, eventuálně další určené hasební prostředky pro případný okamžitý zásah.

e)      V případě vzniku požáru provede ihned zásah připravenými hasebními prostředky. Pokud přesto dojde k rozvoji požáru, postupuje dále podle požární poplachové směrnice.

f)       Nesmí se zabývat ničím jiným než dohledem (s výjimkou prací, kdy hrozí jiné akutní nebezpečí).

g)      Kontroluje dodržování bezpečnostních a protipožárních opatření a předpisů a jsou-li porušovány, nařídí jejich nápravu, event. i zastavení prací.

h)      Musí-li pracoviště náhle opustit, nařídí zastavení prací.

i)        Zajistí, aby při svém vystřídání byl nový zaměstnanec vykovávající stálý dohled zapsán do dokladu a náležitě poučen zaměstnancem vydávajícím doklad.

j)        Po ukončení prací prohlédne místo, kde se práce prováděly i jeho okolí. V případě zjištění závad je odstraní, pokud je to v jeho silách, nebo je nahlásí zaměstnanci, který vystavil doklad.

6.     Povinnosti osob po ukončení prací (následného požárního dohledu)

a)      Osoba, která provádí následný dohled po ukončení prací, musí být prokazatelně seznámena s pracovištěm, kde se tyto práce vykonávaly, se svými povinnostmi a s používáním hasebních prostředků.

b)      Na místě, kde byly prováděny práce, provádí dohled po dobu nejméně 8 hodin po ukončení prací a to buď nepřetržitě, nebo v intervalu stanoveném pracovníkem, který vydal doklad. Provedenou kontrolu vždy zapíše a potvrdí svým podpisem do dokladu. Pokud zjistí nedostatky, snaží se je odstranit, není-li to v jeho možnostech, nahlásí je po skončení následného dohledu (pokud hrozí nebezpečí z prodlení tak ihned) zaměstnanci, který vystavil doklad.

c)      Musí mít k dispozici alespoň jeden přenosný hasicí přístroj s vhodnou náplní o objemu hasiva min. 6 kg (v případě prášku nebo CO2) nebo 9 litrů (v případě vody nebo pěny).

d)      V případě vzniku požáru provede zásah připravenými hasebními prostředky. Pokud přesto dojde k rozvoji požáru, postupuje dále podle požární poplachové směrnice.

e)      Po skončení doby stanovené pro výkon následného dohledu nahlásí ukončení své činnosti osobě určené v dokladu a zajistí, aby tento byl předán osobě, která doklad vystavila.

f)       Od následného požárního dohledu je možné upustit, je-li místo prací vybaveno funkční elektrickou požární signalizací.

7.     Minimální bezpečnostní a protipožární opatření, která musí být učiněna při provádění prací s nebezpečím vzniku požáru

a)      V místě provádění prací musí být k dispozici dostatečné množství hasebních prostředků (přenosné, hasicí přístroje, hydrantové systémy apod.), jejichž počet a druhy určí osoba, která příkaz na práce s nebezpečím vzniku požáru vystavila.

b)      V okruhu minimálně 10 metrů všemi směry od místa provádění prací musí být odstraněny hořlavé materiály (látky), které by se mohly vznítit v důsledku iniciace teplem, jiskrou, okují apod. Pozornost je nutno věnovat místům nad a zejména pod místem provádění prací.

c)      Pokud nelze odstranit hořlavé látky z prostoru uvedeného v bodě b), je nutno zajistit jejich zakrytí nehořlavou a tepelně izolující přikrývkou (nebo jiným vhodným materiálem) popř. zajistit jiný vhodný způsob (např. pravidelné skrápění vodou tak, aby hořlavé předměty nebo izolující materiál byly neustále vlhké).

d)      V případě, že práce budou prováděny v prostředí, kde je riziko požáru nebo výbuchu hořlavých prachů, musí být provedeno řádné skropení místa práce a jeho okolí vodou, v okruhu 15 metrů, a to všemi směry. Skrápění se musí pravidelně opakovat, aby skrápěná místa byla neustále vlhká. Dále musí být zajištěno, že se nevytvoří nebezpečná koncentrace hořlavých prachů v ovzduší (např. intenzívním větráním nebo zajištěním pravidelného měření koncentrace hořlavých prachů v ovzduší). Za nebezpečnou koncentraci se považuje dosažení 25 % hodnoty dolní meze výbušnosti.

e)      V případě, že budou práce prováděny v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých kapalin nebo nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par je nutno provést i následující opatření:

 • Musí být zajištěno, že v prostoru provádění prací se nevytvoří nebezpečná koncentrace hořlavých plynů nebo par. Toho lze dosáhnout např. intenzivním větráním, zajištěním pravidelného měření koncentrace plynů nebo par v ovzduší (za nebezpečnou koncentraci se považuje dosažení 25 % hodnoty dolní meze výbušnosti), popř. proplachováním nebo naplněním uzavřeného prostoru inertním plynem (resp. vodou) při zajištění bezpečnosti zaměstnanců, kteří práce provádějí (např. pomocí dýchacích přístrojů a dalších ochranných prostředků).
 • Zbytky hořlavých kapalin musí být z místa práce důkladně odstraněny.

f)       Instalovaná čidla elektrické požární signalizace mohou být aktivována i při nadměrné prašnosti na pracovišti (např. řezání či broušení sádrokartonu) nebo při použití sprejových nátěrových hmot. Při provádění těchto prací musí být zaměstnanci vrátnice rovněž informovány a je nutné dohodnout nezbytnou dobu vypnutí příslušného okruhu hlásičů požáru tak, aby při provádění prací nedošlo k aktivaci a vyhlášení planého požárního poplachu.

g)      Zvláštní pozornost je potřeba věnovat uvedeným protipožárním opatřením také při použití ručního elektrického nářadí, kde hrozí nebezpečí ohřevu materiálu nebo odlétajících jisker.

8.     Zakázané činnosti

a) Při práci s nářadím je zakázáno:

-          používat nářadí k jiným účelům, než pro které je určeno,

-          používat nářadí na elektrická zařízení pod napětím, pokud k tomu nejsou v návodu výrobce určeny,

-          vrtat, rozbrušovat do prostorů, kde by se mohly vyskytovat vodiče nebo zařízení pod napětím, bez předchozího ověření jejich umístění přístrojem,

-          bez provedení zvláštních bezpečnostních opatření používat nářadí v blízkosti lehce zápalných látek,

-          kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm při dolévání pohonných hmot u nářadí s motorovým pohonem.

9.     Závěrečná ustanovení

a)      Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance AMU a v přiměřeném rozsahu i pro studenty AMU.

b)      Povinnosti obsažené v této směrnici se rovněž vztahují na osoby, které nejsou v pracovněprávním vztahu k AMU a vykonávají svářečské práce a práce s nebezpečím vzniku požáru v objektu „Koleje“.

c)      Tento interní řídící dokument vstupuje v platnost dnem podpisu kvestora AMU.

 

 

Přílohya:

 1. VZOR Příkaz ke svařování
 2. VZOR Příkaz pro práce s nebezpečím vzniku požáru
 3. VZOR Záznam o provádění následného požárního dohledu po ukončení prací:

 

Odsouhlasil: Ing. František Petlach, vedoucí Koleje a učebního střediska.

 

Dokument schvaluje:

Ing. Ladislav Paluska, kvestor AMU

Zpracovala:   Zlata Zelená, osoba odborně způsobilá v požární ochraně č. osv. Z-OZO-97/2005

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze