Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisySměrnice kvestorasměrnice › Směrnice kvestora č. 4/2016

Směrnice kvestora č. 4/2016

Organizační zajištění školení v oblasti BOZP a PO zaměstnanců a studentů AMU

 

Přílohy ke stažení ZDE

Dokument ke stažení ZDE

OBSAH

1.     účel......................................................................................... 2

2.     Zodpovědnost......................................................................... 2

2.1       Zaměstnavatel (AMU) je povinen:........................................ 2

2.2       Zaměstnanec je povinen:..................................................... 3

2.3       Student je povinen:.............................................................. 3

3.     Ověření znalostí získaných při školení..................................... 3

4.     Vedení dokumentace a Doklady k provedeným školením......... 3

5.     Přehled školení a instruktáží BOZP a PO.................................. 4

6.1       Vstupní školení zaměstnanců................................................ 4

6.2       Vstupní instruktáž na pracovišti............................................. 5

6.3       Školení studentů................................................................... 5

6.3.1    Vstupní - úvodní školení studentů k BOZP a PO................... 5

6.3.2    Instruktáž na pracovišti praktické výuky studentů................... 6

6.4       Praktický zácvik na pracovišti................................................. 6

6.5       Opakované školení zaměstnanců o BOZP a PO..................... 7

6.6       Opakované školení vedoucích zaměstnanců.......................... 7

6.7       Speciální a odborná školení zaměstnanců.............................. 8

6.8       Mimořádné školení zaměstnanců............................................. 8

6.9       Školení zaměstnanců určených pro poskytnutí první pomoci na pracovišti............. 9

6.10     Poučení zaměstnanců po pracovním úrazu............................. 9

6.11     Školení zaměstnanců pracujících na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti a dohod     o provedení práce........................................9

6.12     Poučení zaměstnanců jiných organizací a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) z BOZP a PO .....................................9

6.13     Poučení cizích osob (návštěv) o bezpečnostních a požárních pokynech................... 10

6.14     Školení řidičů referentských vozidel do 3,5 t............................................... 10

6.     Typy školení pro osoby zajišťující PO v době sníženého provozu, mimopracovní době a Odborná příprava preventistů PO a členů preventivní požární hlídky....................... 11

7.     Závěr................................................................................................... 11

8.     Přílohy.................................................................................................. 11

 

 

1.      účel

 

a)      Tato směrnice stanovuje závazný postup a povinnosti při provádění školení a instruktáži na pracovišti v oblasti výchovy zaměstnanců a studentů AMU k bezpečné a zdravotně nezávadné práci a k požární ochraně.

b)      Tato povinnost je pro oblast BOZP stanovena v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 103 zákoníku práce určuje obsah, lhůty a způsob provádění školení zaměstnavatel podle typu pracoviště.

c)      Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně (dále jen PO) a zajištění odborné přípravy preventistů PO a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

d)      Termíny školení a odborné přípravy PO jsou stanoveny §§ 22 – 25 Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. v platném znění.

e)      „Na studenta, který vykonává praktickou výuku a praxi, se vztahují obecné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pracovních podmínkách žen“ - § 62 odst. 2 zákona o vysokých školách.

 

2.      Použité zkratky

AMU – Akademie múzických umění v Praze – zaměstnavatel

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

PO – požární ochrana

OOPP – osobní ochranné pracovní pomůcky

OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná

3.      zODPOVĚDNOST

 

3.1         Zaměstnavatel (AMU) je povinen:

a)      zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a PO,

b)      zajistit řádné zpracování a ukládání záznamů o všech školeních,

c)      tuto povinnost na pracovištích AMU plní zaměstnanecké oddělení a vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí,

d)      povinnost zaměstnavatele zajistit školení se týká také tuzemských a zahraničních studentů, zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvých zaměstnanců a dalších osob na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.

e)      Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o BOZP a PO:

 

 • při nástupu zaměstnance na pracoviště,
 • při převedení zaměstnance na jinou práci nebo pracoviště, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě,
 • při podstatné změně pracovního zařazení, druhu práce,
 • při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických nebo pracovních postupů,
 • v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
 • opakovaně v termínech uvedených v této směrnici,
 • pro studenty prvních ročníků všech fakult AMU, vždy při zahájení daného akademického roku,
 • pro studenty- instruktáž při praktické výuce v dílnách a atelierech
 • při přijetí zahraničních zaměstnanců i studentů.

 

 

3.2         Zaměstnanec je povinen:

a)       zúčastnit se předepsaného vstupního a opakovaného školení BOZP a PO a podrobit se ověření znalostí.

b)       Neúčast na školení bez omluvy může být důvodem k rozvázání pracovního poměru.

 

3.3         Student je povinen:

a)      zúčastnit se předepsaného vstupního školení a instruktáží z BOZP a PO na pracovišti (např. dílně, atelieru, apod.) a podrobit se ověření znalostí.

b)      Neúčast na školení bez omluvy může být důvodem k vyloučení ze studia.

c)      Za dodržování této směrnice zodpovídají všichni vedoucí zaměstnanci, kteří zajistí informovanost všech svých podřízených zaměstnanců.

d)      Za proškolení všech zaměstnanců odpovídají příslušní vedoucí zaměstnanci. Jestliže se školený daného školení v plánovaném termínu nezúčastní, je příslušný vedoucí zaměstnanec zodpovědný za zajištění, příp. provedení dodatečného proškolení v náhradním termínu.

 

4.      Ověření znalostí získaných při školení

Ověřování a přezkušování znalostí u všech druhů školení a instruktáží uvedených v této směrnici se provádí pohovorem, příp. písemným testem (stanoví školitel), kterým si školitel ověří míru osvojení poznatků a vědomostí u školeného zaměstnance. Pokud je zjištěna odpovídající úroveň, hodnotí školitel stupněm „prospěl“. V opačném případě je třeba školení nebo instruktáž opakovat. Způsob ověřování a přezkušování znalostí zaměstnanců vybraných profesí stanoví příslušný školitel odborného školení.

Pokud by ani opravná zkouška nebyla úspěšná, bude toto hodnoceno jako nesplnění kvalifikačních předpokladů a u tohoto zaměstnance je možno změnit jeho pracovní zařazení tak, aby odpovídalo jeho znalostem.

 

5.      Vedení dokumentace a Doklady k provedeným školením

a)      Ke každému absolvovanému školení, instruktáži, zácviku, poučení a přezkoušení a ověření znalostí musí být proveden písemný záznam, pokud tato směrnice nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

 

Doklad o školení tvoří osnova školení a prezenční listina a musí zde být uvedeno:

 

 • druh školení, instruktáže, poučení, seznámení apod.,
 • datum konání (den, měsíc, rok),
 • časový rozsah školení,
 • osnova, podle které bylo školení prováděno,
 • způsob ověření znalostí a jeho výsledek,
 • jméno a podpis školených (zkoušených) osob,
 • jméno a podpis školitele, způsobilost ke školení.

 

 

b)      Za řádné vedení záznamů o školeních, instruktážích apod. zodpovídají všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí.

c)      Záznam o vstupním školení vystaví nově nastupujícímu zaměstnanci zaměstnanecké oddělení nebo jemu příslušný školící, tj. vedoucí zaměstnanec (který absolvoval školení vedoucích zaměstnanců). Jeho součástí je také záznam o provedené vstupní instruktáži na pracovišti, příp. o vykonání praktického zácviku.

d)      Doklady o provedeném školení se pro zaměstnance evidují v zaměstnaneckém oddělení.

e)      Doklady o úvodním školení studentů vede studijní oddělení příslušné fakulty.

f)       Kopie ze všech školení předají školící (včetně školících pedagogů) tajemníkovi fakulty, u ostatních útvarů kvestorovi.

 

6.      Přehled školení a instruktáží BOZP a PO

 

 • Vstupní školení zaměstnanců.
 • Vstupní instruktáž na pracovišti
 • Vstupní - úvodní školení studentů k BOZP a PO.
 • Praktický zácvik zaměstnanců
 • Opakované školení zaměstnanců.
 • Školení vedoucích zaměstnanců.
 • Mimořádné školení zaměstnanců.
 • Speciální a odborná školení zaměstnanců.
 • Školení první pomoci.
 • Poučení zaměstnanců po pracovním úrazu.
 • Školení zaměstnanců, kteří mají uzavřenou dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce
 • Školení cizinců /studentů a zaměstnanců) z BOZP a PO.
 • Poučení zaměstnanců jiných organizací, OSVČ a dodavatelů zboží a služeb k BOZP a PO.
 • Poučení cizích osob (návštěv) o bezpečnostních a požárních pokynech.
 • Školení řidičů referentských vozidel do 3,5 t.
 • Odborná příprava v požární ochraně (preventisty, preventivní požární hlídky, ohlašovny požárů).
 • Školení osob zabezpečujících požární ochranu v době sníženého provozu a v mimopracovní době (ostraha).

 

 

 

6.1         Vstupní školení zaměstnanců

Účelem vstupního školení je seznámit nově nastupující zaměstnance  s  předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP), s předpisy požární ochrany (dále jen PO), vnitřními řídícími normami (směrnice BOZP a PO, pracovním řádem, pokyny BOZP, seznámení s pracovními postupy, traumatologickým plánem, základními riziky vyskytujícími se na pracovištích, požárními řády, požární poplachovou směrnicí, způsobem evakuace, použitím hasebních prostředků, apod.).

Vstupní školení je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, (zpravidla v den vzniku pracovního poměru).

Vstupní školení absolvují povinně:

 

 • všichni nově přijatí zaměstnanci na začátku pracovního poměru,
 • všichni nově přijatí zaměstnanci na dohodu o provedení práce a na dohodu o pracovní činnosti,
 • všichni nově zapsaní studenti, kurzisté
 • všichni zaměstnanci a studenti, kteří z různých důvodů měli nepřítomnost v zaměstnání/studiu, trvající nepřetržitě déle než 6 měsíců (mateřská dovolená, dlouhodobá nemoc, studijní pobyt v zahraničí, přerušení studia apod.).

 

Vstupní školení provádí:

 • U zaměstnanců příslušný odpovědný zaměstnanec zaměstnaneckého oddělení, (který absolvoval školení vedoucích zaměstnanců).

Způsob provedení vstupního školení:

 • Vstupní školení pro zaměstnance je prováděno písemnou formou v rozsahu osnovy uvedené v příloze této směrnice. Za provedení tohoto školení odpovídá vedoucí zaměstnaneckého oddělení.
 • Časový rozsah vstupního školení zaměstnanců činí 60 minut.

Termín provedení vstupního školení:

 • vstupní školení zaměstnanců se koná před nástupem do pracovního poměru nebo v den nástupu.
 • vstupní školení/poučení zaměstnanců jiných zaměstnavatelů, podnikajících fyzických osob před zahájením práce na pracovištích AMU.

 

6.2         Vstupní instruktáž na pracovišti

Účelem tohoto školení – vstupní instruktáže je získání vědomostí o konkrétních podmínkách na pracovišti, které jsou nezbytné pro bezpečný výkon práce. Instruktáž obsahuje podrobný výklad o BOZP a PO charakteristický pro příslušné pracoviště, seznámení s návody k obsluze používaných strojů, nářadí, zařízení.

Vstupní instruktáž na pracovišti absolvují povinně:

 

 • všichni nově přijatí zaměstnanci na začátku pracovního poměru,
 • všichni nově přijatí zaměstnanci na dohodu o provedení práce a na dohodu o pracovní činnosti,
 • všichni nově zapsaní studenti,
 • všichni zaměstnanci a studenti, kteří z různých důvodů měli nepřítomnost v zaměstnání/studiu, trvající nepřetržitě déle než 6 měsíců (mateřská dovolená, dlouhodobá nemoc, studijní pobyt v zahraničí, přerušení studia apod.).

 

 • Uvedení těchto zaměstnanců na jejich pracoviště a provedení vstupní instruktáže na pracovišti je povinností jejich přímého nadřízeného vedoucího zaměstnance/pedagoga, který absolvoval školení vedoucích zaměstnanců o BOZP a PO.
 • Bez vykonané instruktáže na pracovním místě (stroji, zařízení apod.) nesmí být zaměstnanci/studenti pověřeni žádnou pracovní činností.

Vstupní instruktáž na pracovišti provádí:

 • přímý nadřízený zaměstnance (který má platné školení vedoucích zaměstnanců z BOZP a PO) dle osnovy, která je součástí tohoto organizačního předpisu, a kterou v případě potřeby doplní tak, aby odpovídala specifickým podmínkám daného pracoviště. Za doplnění osnovy zodpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec daného pracoviště, na které zaměstnanec nastupuje. Doplnění osnovy může konzultovat s OZO v BOZP a PO.

Termín provedení vstupní instruktáže na pracovišti a časový rozsah:

 • Vstupní instruktáž na pracovišti a ověření znalostí se vykonává v návaznosti na pracovní zařazení v  rozsahu 60 minut.

 

6.3         Školení studentů

Druhy prováděných školení a instruktáží pro studenty

 • Vstupní úvodní školení
 • Vstupní instruktáž na pracovišti praktické výuky (laboratoř, ateliér, dílna, , sportovní zařízení, ubytovací zařízení atd.)

6.3.1        Vstupní - úvodní školení studentů k BOZP a PO

Úkolem vstupního školení je seznámit studenty se základními informacemi a pokyny k BOZP a PO na pracovištích AMU, na kterých bude probíhat výuka, zejména formou seznámení s pracovními riziky, výsledky jejich vyhodnocení a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik.

Vstupní školení studentů absolvují povinně:

 • všichni studenti zapsaní do prvních ročníků všech forem studia včetně studia celoživotního vzdělávání.

Vstupní školení studentů provádí:

 • odborně způsobilá osoba v BOZP a PO, nebo příslušný odpovědný vedoucí zaměstnanec (studijní oddělení fakulty), který má platné školení vedoucích zaměstnanců.
 • za účast studenta na vstupním školení odpovídá vedoucí studijního oddělení příslušné fakulty.

Termín vstupního školení studentů:

 • Před zahájením studia v příslušném akademickém roce v rozsahu 75 minut

 

6.3.2        Instruktáž na pracovišti praktické výuky studentů

Cílem této vstupní instruktáže je seznámit studenty se základními pokyny k zajištění BOZP a PO pro dané pracoviště praktické výuky (např. laboratoř, dílnu, ateliér, atd.).

 

Způsob provedení instruktáže:

 • Poučení provádí vedoucí pracoviště/katedry nebo jím pověřený zaměstnanec před započetím práce, kurzu.
 • Instruktáž se provádí podle předem zpracované osnovy, která bude vzhledem k odlišnosti podmínek výuky, ubytování, zpracována pro každé pracoviště, kurz, kolej individuálně.
 • Osnovu včetně dokladu o provedené instruktáži zpracuje příslušný vedoucí katedry nebo jím pověřený zaměstnanec, na koleji vedoucí, ve spolupráci s OZO v BOZP a PO.
 • Poučení pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi se provádí prostřednictvím příslušného vedoucího zaměstnance/pedagoga.

Termín provedení instruktáže:

 • Vstupní instruktáž v laboratořích, ateliérech, dílnách, na koleji atd. se provádí v prvním ročníku studia, před prvním započetím práce a dále před zahájením práce v každém akademickém roku studia.
 • V daném akademickém roce se opakuje v případě, že se podstatně změní podmínky praktické výuky (technologické, pracovní postupy, stroje, zařízení atd.), které negativně ovlivní zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů při práci.
 • Pokud se týká jednorázových akcí (např. kurzů) provádí se instruktáž vždy před touto akcí.
 • Instruktáž na koleji se provádí vždy při prvním ubytování studenta na koleji.
 • Poučení pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi se zajišťuje před zahájením práce.
 • Pro studenty na provozní praxi platí stejná pravidla jako pro zaměstnance. Studenti musí absolvovat vstupní školení, vstupní instruktáž na pracovišti a případně praktický zácvik (viz příslušná kapitola).
 • Po celou dobu trvání praxe musí být zajištěn dozor vedoucím pedagogem nebo zkušeným zaměstnancem, tzn. zajištění jeho přítomnosti na daném pracovišti. V případě, že dozírající zaměstnanec vizuálně neobsáhne současně všechna pracovní místa, musí je chodit pravidelně kontrolovat.

6.4         Praktický zácvik na pracovišti

Praktický zácvik zaměstnanců nebo studentů. Po absolvování vstupní instruktáže na pracovišti jsou zaměstnanci zařazeni k praktickému zácviku. U jednoduchých prací (např. administrativa, archiv, knihovna, úklid) není praktický zácvik potřebný.

Praktický zácvik na pracovišti absolvuje povinně:

 • zaměstnanec, který nastupuje do zaměstnání, který bude obsluhovat strojní zařízení, elektrické nářadí a technické vybavení, bude na svoji práci pro obsluhu strojů a zařízení a pro ruční manipulaci s materiálem nejprve prokazatelně zaučen a zacvičen pod dohledem zkušeného zaměstnance, který má pro uvedenou práci potřebnou kvalifikaci.
 • Zaučení - pod tento pojem lze zařadit informace a seznámení s bezpečnými pracovními postupy, organizací práce na pracovišti, charakterem pracovní činnosti, dále seznámení s písemnými dokumenty z oblasti organizace pracovních činností, podřízenost a nadřízenost pracovního kolektivu, BOZP (zejména pracovní rizika a formy jejich eliminace), požární ochrana, ochrana složek životního prostředí atp.
 • Zácvik - pojem pro praktické uplatnění získaných vědomostí, znalostí a pracovních návyků pod dohledem pověřeného zaměstnance (školitele, patrona apod.), jejich kontrola, korigování atd. na daném pracovišti nebo pro danou profesi, příp. funkci.
 • Zaučení a zácvik spolu úzce souvisí, doplňují se, respektive protínají se navzájem a v jejich průběhu lze úroveň a efektivnost přípravy nového zaměstnance ověřovat.
 • Praktický zácvik se ukončuje ověřením teoretických vědomostí (znalostí bezpečnostních pokynů) a praktických dovedností (způsobilost k výkonu profese). Ověření za přítomnosti zaměstnance provádějícího zácvik provádí přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec. Podle jeho výsledku přiděluje zaměstnance k samostatné práci.

Praktický zácvik na pracovišti provádí:

 • Příslušný vedoucí zaměstnanec nebo jím pověřený zaměstnanec.

Termín provedení zácviku na pracovišti:

 • Praktický zácvik a ověření znalostí se vykonává v návaznosti na pracovní zařazení,
 • Obsah zaučení a zácviku určuje vedoucí pracoviště dle pracovní činnosti nového zaměstnance. Praktickým zácvikem se rovněž ověřuje schopnost zaměstnance vykonávat určitou pracovní činnost.
 • Časový rozsah zácviku na pracovišti určí vedoucí pracoviště dle náročnosti obsluhy příslušného technického zařízení.

 

6.5         Opakované školení zaměstnanců o BOZP a PO

Účelem tohoto školení je ucelené opakování zásad nutných pro výkon bezpečné a zdraví nezávadné práce.

Opakované školení zaměstnanců o BOZP a PO absolvují povinně:

 • všichni zaměstnanci AMU mimo zaměstnanců, kteří absolvují školení pro vedoucí zaměstnance.
 • Opakované školení je prováděno dle osnovy schválené zaměstnavatelem (statutárním zástupcem nebo zplnomocněným zástupcem).
 • Opakované školení zaměstnanců se provádí formou e-learninového programu AMU , nebo školení formou výkladu provádí proškolený vedoucí zaměstnanec, případně odborně způsobilá osoba v BOZP a PO.

Za opakované školení zaměstnanců o BOZP a PO odpovídají:

 • Přímí nadřízení zaměstnanců.

Termín provedení opakovaného školení BOZP a PO a časový rozsah:

 • Školení zaměstnanců se provádí pravidelně 1x za 2 roky
 • Časový rozsah opakovaného školení zaměstnanců z BOZP  činí 60 minut.
 • Časový rozsah opakované školení z PO je uveden v dokumentaci PO – tematický a časový plán školení zaměstnanců o PO.

 

6.6         Opakované školení vedoucích zaměstnanců

Školení o předpisech BOZP a PO a ověřování znalostí absolvují vedoucí zaměstnanci do 3 měsíců ode dne nástupu do vedoucí funkce. Toto se nevztahuje na vedoucí zaměstnance, kteří stejné školení a ověření znalostí již absolvovali ve své předchozí vedoucí funkci.

Školení vedoucích zaměstnanců absolvují povinně:

 • Všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení.

Školení vedoucích zaměstnanců provádí:

 • Školení vedoucích zaměstnanců o BOZP provádí odborně způsobilá osoba v prevenci rizik.
 • Školení vedoucích zaměstnanců o PO provádí odborně způsobilá osoba v požární ochraně.

Forma provedení školení vedoucích zaměstnanců:

 • Školení vedoucích zaměstnanců je prováděno dle osnovy a časového rozvrhu schváleného zaměstnavatelem (statutárním zástupcem nebo zplnomocněným zástupcem), které jsou přílohou této směrnice.
 • formou osobního výkladu osobou odborně způsobilou v BOZP a PO,
 • formou e-learningového programu AMU.

Termín provedení školení vedoucích zaměstnanců:

 • Školení vedoucích zaměstnanců se provádí pravidelně 1x za 3 roky.
 • Časový rozsah školení vedoucích zaměstnanců o BOZP  činí 90 minut.
 • Časový rozsah školení vedoucích zaměstnanců o PO je uveden v dokumentaci PO – tematický a časový plán školení zaměstnanců o PO.

 

6.7         Speciální a odborná školení zaměstnanců

a)      Speciální a odborná školení a zkoušky zaměstnanců AMU u vybraných technických profesí (např. obsluha tlakových nádob stabilních, obsluha plynového zařízení, svářeči, topiči profesní způsobilost řidičů vozidel nad 3,5t, pracovníci s vyšší elektrickou kvalifikací apod.), vyžadující odbornou, příp. zvláštní odbornou způsobilost školitele, se provádí podle zvláštních právních předpisů zpravidla externí odbornou firmou.

b)      Za organizaci těchto školení a vedení dokumentace o provedení školení odpovídá kvestor.

Speciální a odborná školení absolvují povinně:

 • Zaměstnanci AMU, kteří jsou pověřeni obsluhovat technická zařízení.
 • Účast zaměstnanců na těchto školeních a zkouškách zajišťuje přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec ve spolupráci se  zaměstnaneckým oddělením a kvestorem.
 • Pokud účast na školení vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti, je povinností zaměstnance na pokyn zaměstnaneckého oddělení absolvovat zdravotní prohlídku.

Termín provedení odborného školení zaměstnanců:

 • Opakované odborné školení zaměstnanců se provádí ve lhůtách, které stanoví AMU (viz příloha této směrnice – lhůtník školení).
 • Časový rozsah školení a osnovy školení zpracovává příslušný školitel – osoba s odbornou, příp. zvláštní odbornou způsobilostí.

Speciální a odborná školení provádí:

 • Osoba s odbornou, případně zvláštní odbornou způsobilostí.
 • Absolvování profesního odborného školení nenahrazuje  periodické školení BOZP a PO podle této směrnice.

 

6.8         Mimořádné školení zaměstnanců

a)      Mimořádné školení musí být provedeno:

 

 • při změně pracovních úkolů,
 • při zavedení nebo změně pracovních prostředků,
 • při zavedení nové technologie nebo změně technologie,
 • při zvýšení úrazovosti a zhoršení bezpečnostní situace na pracovišti,
 • při změně situace na pracovišti (např. rekonstrukce, opravy atd.),
 • před výkonem zvlášť nebezpečných prací,
 • po požáru, nebo jiné havarijní situaci ohrožující zdraví zaměstnanců.

 

b)      Osnovu školení zpracuje školitel, který také určí časový rozsah školení.

 • Mimořádné školení provádí proškolený vedoucí zaměstnanec ve spolupráci s odborně způsobilou osobou v BOZP a PO.

 

6.9         Školení zaměstnanců určených pro poskytnutí první pomoci na pracovišti

a)      Počet a konkrétní zaměstnance (tzv.:"zdravotníky"), určené k přivolání první pomoci a k poskytnutí neodkladné laické první pomoci do příjezdu záchranářů určí (na rektorátu kvestor, na jednotlivých fakultách tajemník fakulty, u ostatních útvarů kvestor ve spolupráci s vedoucím daného útvaru.

b)      Osnovu školení zpracuje školitel, který také určí časový rozsah školení.

c)      Školení obsahuje teoretickou část a praktický nácvik dovedností nezbytných k poskytnutí laické první pomoci.

Termín provedení školení první pomoci:

 • Školení zaměstnanců zařazených pro poskytnutí první pomoci na pracovišti se provádí pravidelně 1x za 2 roky.

 

6.10     Poučení zaměstnanců po pracovním úrazu

a)      Všichni zaměstnanci musí být seznámeni s úrazovými ději a opatřeními k pracovním úrazům, které vznikly na pracovištích  AMU (i v rámci opakovaného školení o BOZP).

b)      Zaměstnanci, kteří utrpěli pracovní úraz, musí být při nástupu do práce (po ukončení pracovní neschopnosti) prokazatelně poučeni o příčinách a okolnostech úrazu a toto musí být stvrzeno podpisy zaměstnance a toho, kdo poučení prováděl.

c)      O příčinných okolnostech jednotlivého pracovního úrazu musí být informováni všichni zaměstnanci na pracovišti, kde se úraz stal.

Poučení zaměstnanců po pracovním úrazu provádí:

 • Nadřízený vedoucí zaměstnanec.

Termín provedení poučení zaměstnanců po pracovním úrazu:

 • Úrazem postižený zaměstnanec – provedení poučení po nástupu do pracovního poměru po pracovní neschopnosti.
 • Všichni zaměstnanci na pracovišti – po úrazovém ději.

 

6.11     Školení zaměstnanců pracujících na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce

Zaměstnanci, kteří uzavřeli s AMU  tento typ dohody, musí absolvovat vstupní instruktáž na pracovišti a praktický zácvik na pracovišti, na němž budou práci vykonávat (viz příslušná kapitola této směrnice).

 

6.12     Poučení zaměstnanců jiných organizací a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) o BOZP a PO

a)      AMU/objednavatel prací a služeb prováděných zaměstnanci jiných zaměstnavatelů nebo podnikajícími fyzickými osobami (OSVČ) je povinen již při uzavírání smlouvy (objednávky) zajistit, aby dané osoby, které budou pracovat na pracovištích AMU, dostaly podle právních předpisů přiměřené informace:

 • o rizicích, kterými mohou být ohroženi a
 • o opatřeních stanovených k prevenci těchto rizik.

b)      Zástupce jiné organizace, jejíž pracovníci provádějí práce současně s pracovníky AMU, musí být písemně informován o povinnostech při zabezpečování BOZP a PO a rizicích prostřednictvím předaného dokumentu „Přehled rizik při činnostech AMU a jejich eliminace“ a je povinen před zahájením prací s tímto dokumentem prokazatelně seznámit vlastní zaměstnance a zabezpečit plnění stanovených opatření.

c)      Tyto informace musí být přílohou příslušné smlouvy nebo objednávky.

Každý ze zaměstnavatelů je povinen:

 • zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,
 • dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

 

Termín písemné informace o rizicích:

 • provádí se před prvním započetím práce. Dále se opakuje pouze v případě, že se podstatně změní podmínky pracoviště nebo práce - technologické, pracovní postupy, stroje, zařízení atd., které negativně ovlivní zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

 

6.13     Poučení cizích osob (návštěv) o bezpečnostních a požárních pokynech

a)      Poučení a informace o rizicích a bezpečnostních pokynech cizích osob, přítomných na AMU za účelem krátkodobých návštěv, provádí a zajišťuje obsluha vrátnice formou písemných informací.

b)      Poučení o BOZP a PO je provedeno také prostřednictvím bezpečnostních tabulek, bezpečnostního značení a informací vyvěšených na viditelných místech.

 

6.14     Školení řidičů referentských vozidel do 3,5 t

a)      AMU zajišťuje zaměstnancům, kteří ke své pracovní činnosti využívají referentská vozidla, nebo soukromá vozidla ke služebním účelům, periodická školení řidičů.

b)      Školení řidičů referentských vozidel do 3,5 t se provádí formou e-learningu  nebo školení provádí odborně způsobilá osoba v BOZP, případně proškolený odpovědný vedoucí zaměstnanec.

Školení řidičů „referentů“ absolvují povinně:

 • Všichni zaměstnanci vlastnící platný řidičský průkaz před zahájením pracovní cesty.
 • Účast zaměstnanců na těchto školeních a zkouškách (jedná se o akutní případy, kdy zaměstnanec nebude moci využít e-learningového programu AMU) zajišťuje přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec ve spolupráci se zaměstnaneckým oddělením.
 • Pokud účast na školení vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti, je povinností zaměstnance na pokyn zaměstnaneckého oddělení absolvovat zdravotní prohlídku.

Termín provádění školení řidičů referentských vozidel:

 • Před první pracovní / služební jízdou.
 • Opakovaně 1x 2 roky.
 • Po absenci delší než 6 měsíců.
 • Doba trvání školení 75 minut

 

7.      TYPY Školení PRO osobY zajišťující PO v době sníženého provozu, mimopracovní době a Odborná příprava preventistů PO a členů preventivní požární hlídky

a)       Školení osob zajišťujících PO v době sníženého provozu, mimopracovní době.

b)       Odborná příprava preventistů PO a členů preventivních požárních hlídek.

 

 • Požární nebezpečí a rizika
 • Předcházení vzniku požárů
 • Dokumentace požární ochrany
 • Kontrolní činnost, lhůty preventivních požárních prohlídek
 • Používaní a umístění hasebních prostředků a technických prostředků PO (PHP, hydrantů, hlásičů požárů – automatické protipožární systémy)
 • Co dělat při požáru
 • Bezpečnostní značky a signály – požární značení
 • Důležitá telefonní čísla
 • Způsoby provádění evakuace
 • Tepelné, elektrické a plynové spotřebiče
 • Další informace a pravidla pro zajištění bezpečnosti na pracovištích AMU

 

 

Termín provádění odborné přípravy v PO:

 • Opakovaně 1x za 1 rok
 • Způsob školení a veškeré požadavky s ním související jsou stanoveny v „Tématickém plánu a časovém rozvrhu školení“, který je součástí dokumentace požární ochrany.

 

8.      Závěr

 

a)      Při určování obsahu jednotlivých druhů školení je zaměstnavatel/AMU povinen zohledňovat současný stav BOZP a PO, respektovat všeobecně závazné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany, bezpečnosti technických zařízení a předpisy stanovující pracovní podmínky.

b)      Tato směrnice platí pro všechna pracoviště AMU.

c)      S touto směrnicí musí být seznámeni všichni zaměstnanci a studenti. Zodpovědnost za splnění tohoto požadavku má zaměstnavatel - AMU.

d)      Všichni zaměstnanci i studenti AMU jsou povinni ustanovení této směrnice dodržovat.

e)      Pro osoby vykonávající v AMU činnosti v mimo pracovněprávním vztahu (např. OSVČ, dodavatelé služeb apod.) platí tato směrnice v přiměřeném rozsahu, tj. seznámení s pracovními riziky a pracovištěm, na kterém budou svoji činnost vykonávat.

f)       Zaměstnavatel/(AMU) je povinen zajistit řádné zpracování, vedení a ukládání veškeré dokumentace týkající se plnění povinností na úseku BOZP a PO, včetně záznamů o školení, revizních zpráv, návodů k obsluze apod., udržovat zpracovanou dokumentaci aktuální a v případě změn zajistit její aktualizaci oprávněnou osobou.

g)      Bez absolvovaného vstupního školení, školení na pracovním místě, nesmí být zaměstnanci přidělena žádná práce.

h)      Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu osoby oprávněné ke schvalování dokumentace.

 

9.      Přílohy

 1. Lhůtník školení BOZP a PO.
 2. Vstupní školení zaměstnanců BOZP a PO.
 3. Vstupní školení studentů z BOZP a PO.
 4. Pravidla bezpečného chování studentů z hlediska BOZP a PO na přípravném kurzu AMU v ÚVS Poněšice.
 5. Vstupní instruktáž zaměstnanců na pracovišti z BOZP a PO.
 6. Vstupní instruktáž studentů na pracovišti praktické výuky a na koleji.
 7. Praktický zácvik zaměstnanců (studentů) na strojním nebo technickém zařízení.
 8. Školení zaměstnanců o BOZP a PO nevýrobní profese.
 9. Školení zaměstnanců o BOZP a PO dělnické profese.
 10. Školení vedoucích zaměstnanců o BOZP a PO.
 11. Školení zaměstnanců o BOZP po uznaném pracovním úrazu.
 12. Školení řidičů služebních vozidel do 3,5 t.
 13. Bezpečnostní pokyny pro návštěvy.
 14. Zaměstnanci jiných organizací seznámení s BOZP a PO.
 15. Školení zaměstnanců provádějících práce ve výškách.

 

Přílohy ke stažení ZDE

V Praze dne 3.11. 2016

 

 

Schválil: ………………………………………..

Ing. Ladislav Paluska

kvestor AMU

 

Zpracovatel dokumentu:  Zlata Zelená, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik a požární ochrany

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze