Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVnitřní předpisy › h) disciplinární řád pro studenty AMU

h) disciplinární řád pro studenty AMU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. listopadu 2004 pod čj. 29 861/2004-30 Disciplinární řád pro studenty Akademie múzických umění v Praze.

Ing. J. Beneš, CSc.

ředitel odboru vysokých školDisciplinární řád pro studenty

Akademie múzických umění v Praze

Článek 1

Projednávání disciplinárního přestupku

1. Disciplinární řád pro studenty Akademie múzických umění v Praze je podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen „zákon“) vnitřním předpisem Akademie múzických umění v Praze (dále jen „AMU“) a je platný pro studenty zapsané na fakultách AMU.

2. Disciplinární řád se řídí ustanoveními § 64 až 69 zákona.

3. Disciplinární přestupek studenta projednává disciplinární komise fakulty, na níž je student zapsán (dále jen „disciplinární komise“).

4. Disciplinární komise je čtyřčlenná a funkční období jejích členů je dvouleté. Předsedou je proděkan pro studijní záležitosti příslušné fakulty. Disciplinární komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň tři čtvrtiny jejích členů. V případě nepřítomnosti předsedy usnášení schopná komise si zvolí místopředsedu. Členem disciplinární komise je nejméně jeden člen akademického senátu fakulty.

5. Jednání disciplinární komise svolává písemně na podnět děkana její předseda.

6. Studentovi, jehož disciplinární přestupek má být projednán, musí být předvolání doručeno do vlastních rukou alespoň s dvoutýdenním předstihem. Předvolání lze studentovi do vlastních rukou doručit přímo na fakultě, která zajišťuje organizační a právní stránku uskutečňování studijního programu a na níž jsou studenti tohoto studijního programu zapsáni, nebo poštovní zásilkou určenou do vlastních rukou. Předvolání je považováno za doručené dnem jeho převzetí, dnem odepření zásilku převzít nebo uplynutím tří dnů od jejího uložení na poště. Nepodaří-li se předvolání doručit, je vyvěšeno na úřední desce fakulty. Datum jeho vyvěšení je dnem jeho doručení.

7. Část jednání disciplinární komise, při kterém se zjišťuje skutková podstata věci, je veřejná.

8. O jednání disciplinární komise je veden protokol, do kterého se zaznamenávají skutečnosti relevantní pro rozhodnutí o návrhu sankce. Přítomný student má právo se k nim vyjádřit.

9. O návrhu sankce rozhoduje disciplinární komise hlasováním. Návrh je přijat, získá-li většinu hlasů všech členů disciplinární komise. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy disciplinární komise. V případě, že jeden člen disciplinární komise požádá o tajné hlasování, je mu vyhověno.

10. Uložená sankce je zveřejněna na úřední desce fakulty.

11. Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně, musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání, (dále jen „odvolání“) a musí být doručeno studentovi do vlastních rukou obdobným způsobem jako předvolání.

Článek 2

Disciplinární přestupek

1. Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy fakulty, popřípadě AMU

2. Podnět k zahájení disciplinárního řízení může podat děkanovi i člen akademické obce nebo zaměstnanec AMU. Děkan rozhodne o svolání disciplinární komise nebo podnět zamítne.

3. Za disciplinární přestupek lze uložit jednu z následujících sankcí:

  1. napomenutí

  2. podmínečné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek pro nápravu.

  3. vyloučení ze studia

4. Od uložení sankce lze upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku vede k nápravě.

5. Ze studia bude vyloučen student, který byl ke studiu přijat v důsledku svého podvodného jednání.

6. Disciplinární přestupek, nelze projednat, jestliže uplynula doba jednoho roku od jeho spáchání nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku ve věci trestní.

7. Způsob odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise a postup při rozhodování děkana nebo rektora v těchto záležitostech upravuje zákon v § 68 a 69.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Zrušuje se Disciplinární řád pro studenty AMU registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 7. června 1999 pod čj. 21 413/99-30.

2. Tento disciplinární řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) schválena Akademickým senátem AMU dne 10. listopadu 2004.

3. Tento disciplinární řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Prof. Peter Toperczer, v. r.

rektor


© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze