Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVnitřní předpisy › Statut Galerie Akademie múzických umění v Praze

Statut Galerie Akademie múzických umění v Praze

Tento statut ve formátu pdf


Článek 1

Základní ustanovení

1. 1. Galerie Akademie múzických umění (dále též „GAMU“) je součástí Akademie múzických umění v Praze (dále jen „AMU“), veřejné vysoké školy univerzitního typu dle zákona č.111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

1. 2. Sídlem GAMU je Malostranské náměstí 12/259, 118 00 Praha 1.


Článek 2

Poslání a činnost GAMU

2. 1. GAMU se zaměřuje na aktuální tendence zejména v tvorbě mladých tvůrců a vytváří zázemí pro širší kontextuální prezentaci soudobého umění s důrazem na studijní programy AMU.

2. 2. GAMU je výstavním prostorem zaměřeným především na prezentaci kvalifikačních prací/děl z oblasti fotografie, scénografie a nových médií, jejichž autoři jsou studenty AMU. GAMU poskytuje výstavní kapacity studentům dalších výtvarných a hudebních oborů na AMU a zajímavým projektům studentů jiných uměleckých škol.

2. 3. Výstavní program GAMU vytváří podmínky pro rozvíjení reflexe a širších kulturních a společenských souvislostí tvůrčího procesu.

Článek 3

Činnosti GAMU

3. 1. Filmová a televizní fakulta AMU (dále „FAMU“) odpovídá za výstavní program a harmonogram GAMU.

3. 2. GAMU plní činnost:

a) uměleckou, vzdělávací a výzkumnou

b) doplňkovou.

3. 3. Činnost GAMU je zaměřena především na prezentaci klauzur, projektů, závěrečných bakalářských a magisterských prací studentů Katedry fotografie FAMU, Katedry scénografie a Kabinetu scénografie Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU, práce studentů Centra audiovizuálních studií, na vybrané podané projekty z ostatních kateder a pracovišť AMU či jiných vysokých uměleckých škol či jejich studentů a na prezentace významných fotografických osobností.

3. 4. Doplňková činnost je realizována jak v oblasti vzdělávací (specializované kurzy, dílny, prezentace), tak v oblasti komerční.

Článek 4

Orgány GAMU a jejich kompetence

4. 1. Vrcholným orgánem GAMU je Umělecká rada GAMU ve složení:

- vedoucí Katedry fotografie FAMU

- děkan FAMU

- vedoucí Centra audiovizuálních studií FAMU

- vedoucí Katedry scénografie DAMU

- vedoucí Kabinetu scénografie katedry alternativního a loutkového divadla DAMU

- proděkan HAMU

- vedoucí GAMU

4. 2. Umělecká rada GAMU:

- rozhoduje o výstavním programu GAMU

- jmenuje a odvolává vedoucí/ho GAMU

- projednává rozpočet GAMU

- vypisuje výběrová řízení na výstavní projekty

- posuzuje výstavní projekty a žádosti zájemců o výstavy a využití prostor GAMU a rozhoduje o jejich zařazení do plánu činnosti GAMU

- Umělecká rada GAMU jedná minimálně jednou za tři měsíce

- jednání Umělecké rady GAMU se řídí Jednacím řádem Umělecké rady.

4. 3. Vedoucí GAMU:

Vedoucí GAMU jedná jménem GAMU ve věcech administrativně správních a hospodářsko právních, a to v rozsahu stanoveném Uměleckou radou GAMU. V souladu s Uměleckou radou zajišťuje rozvoj GAMU. Vedoucí GAMU odpovídá za svoji činnost Umělecké radě GAMU.

Vedoucí GAMU odpovídá za:

- organizaci, řízení činností a administrativní agendu GAMU

- za hospodaření

- pro výroční zprávu AMU předkládá textovou část a výsledky hospodářské činnosti GAMU

- plnění úkolů zadaných Uměleckou radou GAMU

Článek 5

Provoz GAMU

5. 1. Provoz GAMU se zajišťuje z rozpočtu AMU. Umělecké, výstavní a vzdělávací projekty jsou financovány vícezdrojově. Výnosy z doplňkové činnosti se řídí příslušnou vnitřní legislativou AMU.

5. 2. Technickou správu GAMU zajišťuje vedoucí GAMU v součinnosti s rektorátem AMU a HAMU.

5.3. GAMU je nákladové středisko.

Článek 6

Společná a závěrečná ustanovení

6. 1. Statut GAMU vzal Akademický senát AMU na vědomí dne 7.5.2008.

6. 2. Tento statut nabývá účinnosti dnem 12.5.2008.

prof. MgA. Miloslav Klíma, v.r.
prorektor pověřený funkcí rektora

Navigace

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze