Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVnitřní předpisy › Statut útvaru interního auditu AMU

Statut útvaru interního auditu AMU

Ve znění z 19.10.2005, dokument  ve formátu PDF

Statut útvaru interního auditu

Akademie múzických umění v Praze (dále jen „AMU“)


V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva financí č. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, vydávám tento „ Statut útvaru interního auditu AMU“.

§ 1

Úvodní ustanovení - vymezení pojmu

(1) Interní audit je definován jako nezávislá, objektivní, zjišťovací a konzultační činnost zaměřená na zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšení efektivity řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy a řízení organizace.

(2) Interní audit poskytuje vedení AMU pro jeho řídící činnost:

 1. informace,

 2. analýzy,

 3. hodnocení,

 4. návrhy,

 5. doporučení.

§ 2

Útvar interního auditu AMU

 1. Interní audit na AMU zajišťuje útvar interního auditu (dále jen „ÚIA“).

 2. ÚIA je přímo řízen rektorem AMU.

 3. ÚIA je organizačně oddělený od řídících a výkonných struktur.

 4. ÚIA je ve vlastní činnosti funkčně nezávislý, a proto jej nelze pověřovat úkoly, které jsou v rozporu s nezávislým plněním jemu stanovených úkolů.

 5. Vedoucího ÚIA jmenuje a odvolává rektor AMU.

§ 3

Předmět činnosti ÚIA

(1) Činnost ÚIA je zaměřena zejména na:

 1. dodržování obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů a norem AMU,

 2. dodržování rozpočtové kázně a finanční disciplíny,

 3. ochranu prostředků, majetku a zájmů AMU proti ztrátám a podvodům,

 4. hodnocení dostatečnosti či nadbytečnosti vnitřních předpisů a efektivity vnitřního kontrolního systému, včetně doporučení ke zdokonalování jeho kvality při snižování administrativy a předcházení nebo zmírnění rizik,

 5. hodnocení přijatých opatření k nápravě zjištěných nedostatků a jejich následného plnění,

 6. poskytování konzultační činnosti v oblasti interního auditu,

 7. uskutečňování „ad hoc“ auditu dle požadavku rektora AMU nebo z podnětu vedoucího ÚIA.

(2) Dále ÚIA zajišťuje:

 1. evidenci, prověřování a vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů,

 2. činnosti podle požadavků poskytovatelů dotací,

 3. činnosti podle požadavků oprávněných kontrolních orgánů.

§ 4

Typy interního auditu

(1) Podle časového programu:

 1. plánovaný (programově sestavený pro daný rok),

 2. vyžádaný (na základě požadavku rektora AMU).

(2) Podle rozsahu:

 1. komplexní (celkové prověrky v auditovaných činnostech),

 2. dílčí (zaměřený na určitou provozní funkci či činnost),

 3. specializovaný (zaměřený na vybrané detaily).

§ 5

Oprávnění a povinnosti ÚIA

(1) ÚIA je oprávněn:

 1. stanovit koncepci činnosti ÚIA v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy AMU,

 2. stanovit v rámci interního auditu způsob monitorování systémů a procesů ve sféře řízení, výkonu a kontroly ve finanční a provozní činnosti,

 3. mít přístup k informacím, dokladům, systémům a operacím, které souvisejí s auditovanou činností, a sledovat opatření k nápravě zjištěných nedostatků,

 4. obdržet kopie zpráv a informací předaných externími auditory a externími kontrolními orgány,

 5. účastnit se jednání s externími auditory a externími kontrolními orgány,

 6. vstupovat v rámci činnosti podle § 3 na pracoviště AMU a jejich součástí, v závislosti na specifických předpisech,

 7. vyžadovat informace o veškerých skutečnostech souvisejících s auditovanou činností součásti, resp. pracoviště AMU, v němž je vykonán interní audit,

 8. vyžadovat předložení všech dokladů, včetně originálů, nahlížet do písemných podkladů, dokumentace, databází automatizovaných informačních systémů, které obsahují informace, týkající se předmětu auditu, účetnictví a ostatních agend, vedených pomocí prostředků výpočetní techniky v příslušném režimu ochrany (bez možnosti údaje v databázi doplňovat, měnit nebo rušit),

 9. jednat se všemi vedoucími a ostatními zaměstnanci bez ohledu na jejich postavení v hierarchii řízení,

 10. vznášet dotazy a vyžadovat ústní nebo písemná vysvětlení, informace, názory, zkušenosti vedoucích a ostatních zaměstnanců z oblasti předmětných interních auditů,

 11. vyhovovat fotodokumentaci, videozáznamy, opisy, případně výpisy z originálních dokladů a získávat potřebná data z automatizovaných informačních systémů v tištěné podobě, případně kopie databází (souborů) v elektronické podobě, pokud to nevylučuje zvláštní předpis; vyhotovením vzniká ÚIA povinnost tyto doklady evidovat, řádně ochraňovat a zabránit přístupu nepovolaných osob k nim,

 12. odebrat v mimořádných a odůvodněných případech originály dokladů, u kterých hrozí nebezpečí jejich ztráty nebo zneužití, převzetím vzniká ÚIA povinnost tyto doklady evidovat, řádně ochraňovat a zabránit přístupu nepovolaných osob k nim,

 13. vyžadovat od vedoucích zaměstnanců zajištění součinnosti a vytvoření podmínek pro řádné vykonávání interního auditu.

(2) ÚIA je při výkonu své činnosti povinen:

 1. oznámit termín zahájení auditu, případně i jeho ukončení, typ a účel auditu,

 2. realizovat audit podle programu,

 3. realizovat audit na základě požadavku rektora AMU,

 4. respektovat odpovědnost zaměstnanců za plnění jejich pracovních úkolů,

 5. nezneužívat získaných informací,

 6. předat vedoucímu kontrolovaného pracoviště úplný seznam odebraných či zkopírovaných dokladů,

 7. důsledně ochraňovat veškerá data a všechny odebrané či vyhotovené doklady před jakýmkoli zneužitím a přístupem nepovolaných osob,

 8. po skončení auditu všechny doklady vrátit na příslušné pracoviště,

 9. nezasahovat do výkonných činností.

§ 6

Postup ÚIA při uskutečnění interního auditu na AMU

(1) Minimálně jeden týden před stanoveným auditem předloží vedoucí ÚIA vedoucímu prověřovaného útvaru písemnou informaci o programu auditu, obsahující:

 • tématiku auditu, typ auditu,

 • kritéria a standardy hodnocení,

 • harmonogram auditu,

 • kontrolní dotazníky (jsou-li potřebné),

 • seznam požadované dokumentace k předložení předem,

 • požadavek na přítomnost určených zaměstnanců,

 • specifikaci jiných požadavků.

(2) Vyžádané „ad hoc“ audity se realizují shodným postupem jako dle odst. (1) bez dodržení termínů a výše uvedených formalit.

(3) Po ukončení auditu zpracuje ÚIA „Závěrečnou zprávu“. Se zprávou seznámí vedoucího prověřovaného útvaru, který se k ní písemně vyjádří.

(4) Opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků jsou ÚIA následně prověřována.

(5) Dokumenty ÚIA se archivují 10 let.

§.7

Finanční kontrola

(1) ÚIA zajišťuje finanční kontrolu dle přímých požadavků poskytovatelů dotací ze státního rozpočtu.

(2) ÚIA zajišťuje finanční kontrolu dle interních pokynů zpracovaných dle požadavků poskytovatelů dotací a ostatních interních norem (výnosy a směrnice rektora, kvestory, odborných útvarů apod.).

(3) ÚIA zajišťuje finanční kontrolu dle přímých požadavků rektora AMU.

(4) Finanční kontrola se uskutečňuje jako:

 1. předběžná kontrola,

 2. průběžná kontrola,

 3. následná kontrola.

(5) O výsledku finanční kontroly se pořizuje „Protokol“. S protokolem je seznámen vedoucí kontrolovaného útvaru, který se k němu písemně vyjádří do sedmi kalendářních dnů.

(6) ÚIA sleduje, případně prověřuje plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků, o čemž písemně informuje rektora.

§.8

Personální zabezpečení interního auditu a kontroly

(1) Kontrolu zajišťují vedoucí zaměstnanci AMU v rámci svých kompetencí.

(2) Interní audit zajišťuje ÚIA.


§ 9

Etický kodex ÚIK

(1) ÚIA nepřijme úkol, který je v rozporu s nezávislým plněním stanovených úkolů v rámci výkonu interního auditu.

(2) ÚIA se nezapojí do činností, které by bránily plnit povinnosti a úkoly objektivně a nezávisle.

(3) ÚIA nesmí v zájmu objektivity provádět audit činností, za jejichž výkon nesli jeho pracovníci v minulosti zodpovědnost.

§ 10

Závěrečná ustanovení

(1) Tento statut je vnitřní směrnicí pro činnost ÚIA na AMU.

(2) Akademický senát projednal a schválil 19.10.2005. Statut nabývá účinnosti

schválením Akademickým senátem AMU.

V Praze dne: 19.10.2005

doc. Ivo Mathé
rektor AMU

prof. PhDr. Jan Císař, CSc.
předseda AS AMU

Navigace

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze