Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVýnosy rektoraarchiv2005 › Směrnice rektora č. 2/2005

Směrnice rektora č. 2/2005

k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

V Praze 31.1.2005

Sekret. 1053/2005

SMĚRNICE K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Směrnice, která doplňuje náležitosti vyplývající ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a částečně je aplikuje na podmínky AMU.

Část I.

Habilitační řízení

Čl. 1

1. Habilitační řízení je zahájeno podáním návrhu uchazeče.

2. Návrh s přílohami podle § 72 odst. 2 zákona o vysokých školách a s uvedením tématu

habilitační přednášky se podává děkanovi fakulty, které byla udělena akreditace pro

uchazečem uvedený habilitační obor.

3. Jestliže návrh nemá zákonem stanovené náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče k

odstranění nedostatků. Pokud uchazeč ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy mu výzva děkana byla doručena, nedostatky neodstraní, řízení se zastavuje a děkan předložené materiály uchazeči vrátí.

4. Nepůsobí-li uchazeč jako akademický pracovník na Akademii múzických umění v Praze (dále jen „AMU“), je povinen uhradit za habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem poplatek, který je stanoven výnosem rektora č.7/2001.

Čl. 2

1. Děkan připraví do jednoho měsíce ode dne podání návrhu uchazeče, popř. ode dne, kdy uchazeč na výzvu děkana svůj návrh doplnil, návrh na ustanovení habilitační komise a jmenování jejího předsedy a dalších členů. Tento návrh předloží ke schválení nejbližšímu zasedání umělecké rady fakulty. Před předložením návrhu na jmenování členů habilitační komise umělecké radě, si děkan vyžádá jejich souhlas.

2. Habilitační komise je pětičlenná, skládá se z profesorů, docentů a dalších významných představitelů uchazečem uvedeného oboru nebo oborů příbuzných. Předsedou habilitační komise musí být profesor, kterého děkan předsednictvím pověří. Nejméně tři členové musí být odborníci z jiného pracoviště než z vysoké školy, na které se habilitační řízení koná.

3. Děkan členům habilitační komise oznámí, že jejich jmenování bylo schváleno UR a zašle jim podklady nutné pro posouzení umělecké a odborné kvalifikace uchazeče a jeho pedagogické způsobilosti ve smyslu § 72 odst. 8 zákona o vysokých školách.

Čl. 3

1. Zasedání habilitační komise řídí její předseda, za jeho nepřítomnosti člen habilitační komise, kterého pověřil, jinak nejstarší člen habilitační komise, dále jen "pověřený člen".

2. Habilitační komise je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové. Usnesení habilitační komise je přijato, pokud se pro ně vyslovili alespoň tři členové habilitační komise.

3. Habilitační komise jmenuje tři oponenty habilitační práce, z nichž dva nesmí být akademičtí pracovníci AMU ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč. Předseda habilitační komise nebo pověřený člen zašle oponentům neprodleně žádost o vypracování oponentského posudku spolu s habilitační prací uchazeče, nejde-li o habilitační práce podle § 72 odst. 3 písm. d) zákona o vysokých školách.

4. Na základě návrhu uchazeče, oponentských posudků a pedagogické praxe a vyžádaných příloh, se habilitační komise usnese, že návrh na jmenování docentem umělecké radě fakulty doporučuje nebo nedoporučuje. Své usnesení a jeho odůvodnění spolu s výsledkem hlasování předloží děkanovi.

5. Děkan věc zařadí na program zasedání umělecké rady fakulty dle pořadníku uchazečů.

6. Stanovisko habilitační komise přednese na zasedání umělecké rady fakulty předseda habilitační komise nebo pověřený člen. Po přednášce habilitanta a následné diskusi ve veřejné i neveřejné části lze o návrhu na jmenování docentem hlasovat, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů umělecké rady fakulty. Hlasování je tajné.

7. V případě, že návrh na jmenování docentem získal souhlas nadpoloviční většiny ze všech členů umělecké rady fakulty, předloží jej děkan se všemi materiály k rozhodnutí rektorovi. Nezíská-li návrh na jmenování docentem potřebnou většinu, řízení se zastavuje.

8. Pokud umělecká rada fakulty rozhodla v souladu se stanoviskem habilitační komise, je odůvodněním jejího rozhodnutí odůvodnění habilitační komise. V opačném případě se umělecká rada fakulty na témže zasedání usnese většinou ze všech svých členů na důvodech svého rozhodnutí; není-li takové usnesení přijato a podal-li uchazeč proti tomu námitky, děkan vysloví neplatnost rozhodnutí umělecké rady fakulty a předá jí věc k novém projednání.

Čl. 4

1. Pokud rektor s návrhem na jmenování docentem souhlasí, sdělí písemně uchazeči termín, od kterého jej jmenuje docentem a kdy mu bude jmenovací dekret oficiálně předán. (Rektor stanoví minimálně dva termíny v akademickém roce).

2. Nesouhlasí-li rektor s návrhem na jmenování docentem, bez průtahů jej spolu s odůvodněním svého nesouhlasu předloží umělecké radě AMU.

3. Umělecká rada AMU se o návrhu na jmenování docentem usnáší tajným hlasováním. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny ze všech členů umělecké rady AMU.

4. Nezíská-li návrh na jmenování docentem potřebnou většinu, řízení se zastavuje a umělecká rada AMU se na témže zasedání usnese většinou ze všech svých členů na důvodech svého rozhodnutí; není-li takové usnesení přijato a podal-li uchazeč proti tomu námitky, rektor vysloví neplatnost rozhodnutí umělecké rady AMU a předá jí věc k novému projednání.

Čl. 5

V habilitačním řízení hodnotí habilitační komise, umělecká rada fakulty a rektor uměleckou nebo teoretickou kvalifikaci a pedagogickou způsobilost uchazeče.

Čl. 6

Proti postupu při habilitačním řízení může uchazeč podat námitky. Námitky se podávají děkanovi, jde-li o řízení na fakultě, jinak rektorovi. Rozhodnutí rektora je konečné.

Část II.

Řízení ke jmenování profesorem

Čl. 7

1. Řízení ke jmenování profesorem je zahájeno podáním návrhu uchazeče, na návrh děkana, rektora, nebo z vlastního podnětu umělecké rady fakulty, které byla udělena akreditace pro daný obor jmenování.

2. Návrh s přílohami podle § 72 odst. 2 věty druhé zákona o vysokých školách, s uvedením oboru, ve kterém se řízení ke jmenování profesorem zahajuje, a s uvedením tématu své přednášky se podává děkanovi fakulty, které byla udělena akreditace pro uchazečem uvedený obor jmenování. Je-li řízení zahajováno na návrh uchazeče, musí být k návrhu přiloženo písemné doporučení alespoň dvou profesorů téhož oboru nebo oborů příbuzných. Není-li řízení zahajováno na návrh uchazeče a vysloví-li uchazeč se zahájením řízení písemný nesouhlas, řízení se zastavuje.

3. Jestliže návrh nemá zákonem stanovené náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění nedostatků. Pokud uchazeč ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy mu výzva děkana byla doručena, nedostatky neodstraní, řízení se zastavuje a děkan předložené materiály uchazeči vrátí.

4. Řízení má být vedeno tak, aby mohlo být ukončeno ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne podání návrhu uchazeče, popř. ode dne, kdy uchazeč na výzvu děkana svoji žádost doplnil.

Čl. 8

1. Děkan připraví do jednoho měsíce ode dne podání návrhu, popř. ode dne, kdy uchazeč na výzvu děkana svoji žádost doplnil, návrh na ustanovení hodnotící komise a jmenování jejího předsedy a dalších členů. Tento návrh předloží ke schválení nebližšímu zasedání umělecké rady fakulty. Před předložením návrhu na jmenování členů hodnotící komise umělecké radě si děkan vyžádá jejich souhlas.

2. Hodnotící komise je pětičlenná, skládá se z profesorů, docentů a dalších významných představitelů uchazečem uvedeného oboru nebo oborů příbuzných. Předsedou komise musí být profesor jmenovaný děkanem. Nejméně tři členové musí být odborníci z jiného pracoviště než z vysoké školy, na které se habilitační řízení koná.

3. Děkan členům hodnotící komise oznámí, že jejich jmenování bylo schváleno a zašle jim podklady nutné pro posouzení pedagogické a umělecké kvalifikace nebo kvalifikace v oboru teorie uchazeče ve smyslu § 74 odst. 1 zákona o vysokých školách.

Čl. 9

1. Zasedání hodnotící komise řídí její předseda nebo člen pověřený předsedou.

2. Hodnotící komise je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové. Usnesení komise je přijato, pokud se pro ně vyslovili alespoň tři členové komise.

3. Hodnotící komise posoudí kvalifikaci uchazeče a usnese se, že návrh na jmenování profesorem umělecké radě fakulty doporučuje, nebo nedoporučuje. Své usnesení a jeho odůvodnění spolu s výsledkem tajného hlasování předloží děkanovi.

4. Děkan věc zařadí na program zasedání umělecké rady fakulty dle pořadníku uchazečů.

5. Stanovisko hodnotící komise přednese na zasedání umělecké rady fakulty předseda hodnotící komise nebo pověřený člen. Po přednášce uchazeče a následné diskusi ve veřejné i neveřejné části lze o návrhu na jmenování profesorem hlasovat, jsou-li přítomny alespoň dvětřetiny členů umělecké rady fakulty. Hlasování je tajné.

6. V případě, že návrh na jmenování profesorem získal souhlas nadpoloviční většiny ze všech členů umělecké rady fakulty, předloží jej děkan bez průtahů se všemi materiály rektorovi. Nezíská-li návrh na jmenování profesorem potřebnou většinu, řízení se zastavuje.

7. Pokud umělecká rada fakulty rozhodla v souladu se stanoviskem hodnotící komise, je odůvodněním jejího rozhodnutí odůvodnění hodnotící komise. V opačném případě se umělecká rada fakulty na témže zasedání usnese většinou ze všech svých členů na důvodech svého rozhodnutí; není-li takové usnesení přijato a podal-li uchazeč proti tomu námitky, rektor vysloví neplatnost rozhodnutí umělecké rady fakulty a předá jí věc k novému projednání.

Čl. 10

1. Rektor návrh na jmenování profesorem předloží umělecké radě AMU dle pořadí uchazečů.

2. Uchazeč má právo vystoupit před uměleckou radou AMU s krátkým sdělením o výhledech svého oboru; o tomto právu rektor uchazeče předem uvědomí.

3. Umělecká rada AMU se o návrhu na jmenování profesorem usnáší tajným hlasováním. V případě, že návrh na jmenování profesorem získal souhlas nadpoloviční většiny ze všech členů umělecké rady AMU, předloží jej rektor bez průtahů se všemi materiály k rozhodnutí ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.

4. Nezíská-li návrh na jmenování profesorem potřebnou většinu, řízení se zastavuje a umělecká rada AMU se na témže zasedání usnese většinou ze všech svých členů na důvodech svého rozhodnutí; není-li takové usnesení přijato a podal-li uchazeč proti tomu námitky, rektor vysloví neplatnost rozhodnutí umělecké rady AMU a předá jí věc k novém projednání.

Čl. 11

V řízení ke jmenování profesorem hodnotící komise, umělecká rada fakulty a umělecká rada AMU hodnotí pedagogickou a uměleckou kvalifikaci nebo kvalifikaci v oboru teorie uchazeče, který má být význačnou a uznávanou pedagogickou a uměleckou osobností ve svém oboru.

Čl. 12

Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem může uchazeč podat námitky. Námitky se písemně podávají rektorovi. Rozhodnutí rektora je konečné.

Čl. 13

  1. Zrušuje se Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem AMU z 30.10.2000 a nahrazuje se SMĚRNICÍ rektora AMU č. 2/2005.

  1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 31.1.2005.

Prof. Peter Toperczer

rektor AMU

Část III.

Společná a závěrečná ustanovení

Čl. 13

Společná a závěrečná ustanovení

1. Před předložením návrhu na jmenování členů habilitační nebo hodnotící komise umělecké radě, resp. návrhu na jmenování oponentů habilitační komisi, si děkan, resp. předseda habilitační komise, vyžádá jejich souhlas.

2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 31.1.2005

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze