Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVýnosy rektoraarchiv2013 › Výnos rektora č. 4/2013

Výnos rektora č. 4/2013

PRAVIDLA VNITŘNÍ SOUTĚŽE AMU

tento dokument  ve formátu pdf
V Praze dne 30.9.2013
Čj. 900/13/283
PID 180083

Výnos rektora č. 4/2013

Pravidla vnitřní soutěže AMU,

kterými se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části Institucionálního plánu pro rok 2014.

Výnos nabývá účinnosti dnem podpisu

V souladu s vyhlášením Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VVŠ pro rok 2014 a s ním souvisejícím Vyhlášením institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2014 vyhlašuje rektor AMU vnitřní soutěž v těchto okruzích:

Okruh 1: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let

Okruh 2: Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

Okruh 3: Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti (specifikace pravidel bude provedena na jednotlivých fakultách AMU s tím, že budou zohledněny jejich potřeby pro čerpání prostředků).

Společná ustanovení:

  • Všechny tři okruhy vnitřní soutěže jsou určeny k posílení slabých stránek fakult, tak jak jsou vyhodnoceny ve strategických materiálech jednotlivých kateder a fakult AMU a uvedeny v Aktualizaci Dlouhodobého záměru AMU pro rok 2014. Cílem vnitřní soutěže je podpora iniciativy akademických pracovníků a studentů, zvýšení úrovně klauzurních prací a jejich prezentace.
  • Rektor přiděluje fakultě celkový objem prostředků pro všechny tři okruhy. Objem prostředků alokovaných na konkrétní okruh určuje děkan na základě strategických priorit a potřeb fakulty. Rozdělované prostředky v žádném z okruhů vnitřní soutěže nesmí být na dané fakultě stanoveny nižší než 200 tis. Kč, avšak konečné rozdělení finančních prostředků na jednotlivé okruhy může být stanoveno až po vyhodnocení projektů, které výběrová komise doporučí.
  • Výběrová komise zasedá ve složení: děkan, proděkani, tajemník a člen akademického senátu fakulty. V případě okruhu 3 jde o člena studentské komory AS fakulty. Komise pro závěrečné hodnocení projektů je totožná.

Harmonogram vnitřní soutěže:

  • Pravidla soutěže včetně navrhovaných prostředků jsou vyhlášena nejpozději do 7.10.2013.
  • Uzávěrky přihlášek v jednotlivých okruzích si stanoví fakulty.
  • Výběrová komise rozhodne o udělení nebo neudělení grantu do 14 dnů po uzávěrce. Výsledky jsou zveřejněny na úřední desce a na úřední desce fakulty.
  • Prostředky jsou přidělovány v kalendářním roce po obdržení písemného rozhodnutí o přidělení prostředků na IP.
  • Závěrečné zprávy projektů se podávají do 30.11.2014. U projektů, které probíhají ještě v prosinci 2014, je možné odevzdat závěrečnou zprávu do 31.1.2015.
  • Výběrová komise vyhodnotí závěrečné zprávy před přidělením prostředků na rok 2015. Hodnotící zpráva bude jedním z relevantních bodů při rozhodování o přidělené prostředků na rok 2015.

Okruh 1: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let

I. Obecná část.

Tato část Institucionálního plánu je zaměřena na zvýšení podílu mladých akademických pracovníků na výuce. Akademickým pracovníkem se rozumí zaměstnanec, který je v pracovním poměru k AMU a prošel výběrovým řízením. Prostředky umožní posílení studijních plánů tam, kde je to zvláště potřeba respektive omlazení kádru pracovníků na pracovištích, kde není optimální věková skladba akademických pracovníků. Prostředky je možno použít i na vedení tvůrčí činnosti studentů provozované v rámci i nad rámec úvazku. Prostředky mohou být typicky poskytnuty na termínované navýšení pracovního úvazku, formou jednorázové mimořádné odměny za práci nad rámec pracovního úvazku, respektive formou osobního příplatku. Ve výjimečných případech lze vypsat výběrové řízení na nového pracovníka. Prostředky z IP však lze i v tomto případě garantovat pouze do konce roku 2014.

Projekt je přihláškou do soutěže v rámci příslušné fakulty. Předložený projekt musí splňovat formální i obsahové náležitosti. Předkládané projekty by měly odkazovat na strategické priority fakulty respektive katedry, zejména klást důraz na zajišťování kvality studijních programů a na jejich inovaci formou vytváření nových popřípadě inovace stávajících předmětů/kurzů. Projekt bude mít tuto povinnou strukturu:

1) název projektu (zaváděného předmětu nebo inovace předmětu)

2) tematický okruh

3) údaje o řešiteli, tzn. jméno, příjmení, strukturované CV

4) fakulta – katedra

5) případní spoluřešitelé

6) anotace

7) přínos k rozvoji fakulty – oboru

8) cílová skupina projektu a počet studentů, kterých se inovační změny studijních programů budou týkat

9) doporučení příslušné katedry včetně vyjádření, jaký přínos tento projekt pro katedru má.

10) rozpočet

II. Rozpočet

V této kapitole budou uvedeny pouze náklady, které se týkají inovace oboru, např. mzdové náklady včetně zákonných plateb, potřeba přístrojového vybavení, investic, neinvestic, dovybavení literaturou k danému předmětu, cestovné. Mzdové náklady navrhuje vedoucí pracoviště. Výběrová komise může upravit rozpočet s ohledem na nepřekročitelné položky (investice), tak aby v součtu nepřekročily limit přidělený fakultě. Jakékoli změny ve výši překračující 10% rozpočtu schvaluje děkan fakulty.

III.

Projekty podává akademický pracovník (řešitelem může být i vedoucí katedry) elektronicky i v písemné podobě na adresu příslušného proděkana. Uzávěrka projektů v tomto grantovém okruhu je 30. 11. 2013. U projektů, které probíhají ještě v prosinci 2014, je možné odevzdat závěrečnou zprávu do 31. 1. 2015.

IV. Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva se podává do 30.11.2014 písemně i elektronicky na sekretariát děkana fakulty. Závěrečná zpráva obsahuje zdůvodnění účelného vynaložení přidělených prostředků. Hodnotící komise bude totožná s komisí výběrovou. Vyhodnocení závěrečných zpráv probíhá vždy před výběrem projektů na následující rok.

 

Okruh 2: Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

I. Obecná část

Projekt je přihláškou do výběrového řízení v rámci příslušné fakulty. Předložený projekt musí splňovat formální i obsahové náležitosti. Předkládané projekty by měly odkazovat na strategické priority fakulty respektive katedry, zejména klást důraz na zajišťování kvality studijních programů a na jejich inovaci formou vytváření nových popřípadě inovací stávajících předmětů/kurzů. Projekt bude mít tuto povinnou strukturu:

1) název projektu

2) tematický okruh

3) údaje o řešiteli, tzn. jméno, příjmení, strukturované CV

4) fakulta - katedra

5) případní spoluřešitelé

6) anotace

7) přínos k rozvoji fakulty – oboru

8) seznam projektů, ve kterých byl řešitel již úspěšný

9) cílová skupina projektu a počet studentů, kterých se inovační změny studijních programů budou týkat

10) cíl řešení a způsob, kterým tohoto cíle dosáhnout

11) doporučení příslušné katedry.

12) rozpočet

II. Rozpočet

V této kapitole budou uvedeny pouze náklady, které se týkají inovace oboru, např. OON, potřeba přístrojového vybavení, investice, neinvestice, dovybavení literaturou k danému předmětu, cestovné, mzdové náklady. Výběrová komise může upravit rozpočet s ohledem na nepřekročitelné položky (investice), tak aby v součtu nepřekročily limit přidělený fakultě. Jakékoli změny ve výši překračující 10% rozpočtu schvaluje děkan fakulty.

III.

Řešitelem projektu může být kterýkoli pedagogický pracovník.

IV.

Projekty podává řešitel elektronicky i písemně do 30.11.2013 na adresu příslušného proděkana. U projektů, které probíhají ještě v prosinci 2014, je možné odevzdat závěrečnou zprávu do 31.1.2015.

V. Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva se podává do 30.11.2014 písemně i elektronicky na sekretariát děkana. Závěrečná zpráva bude obsahovat zdůvodnění účelného vynaložení přidělených prostředků. Hodnotící komise bude totožná s komisí výběrovou. Vyhodnocení závěrečných zpráv probíhá vždy před výběrem projektů na následující rok.

 

Okruh 3: Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.

V tomto okruhu se uplatňují výrazná specifika fakult/oborů. Pravidla jsou proto jen obecným rámcem. Předpokládá se, že fakulty v tomto okruhu vydají vlastní vyhlášení vnitřní soutěže, v němž budou pravidla specifikována. Návrhy fakultních vyhlášení zašle fakulta na rektorát AMU (k rukám prof. Zárubové do 30.9.2013).

I. Obecná část

Projekty budou podávány prostřednictvím jednotlivých kateder. Projekt musí obsahovat:

1) název

2) tematické upřesnění

3) údaje o pedagogovi, který bude za klauzuru zodpovědný

4) případně údaje o studentech, kteří se budou na klauzuře podílet jako organizátoři

5) časový harmonogram

6) rozpočet.

II. Rozpočet

Přílohou žádosti musí být rozpočet, kde jsou jednotlivé položky detailně rozpracovány.

III.

Projekty jsou podávány prostřednictvím kateder jak v elektronické tak i v písemné podobě na předepsaném formuláři do 31.1.2014 do sekretariátu děkana fakulty.

IV.

Projekty budou vyhodnoceny Komisí pro tvůrčí a uměleckou činnost fakulty (nedisponuje – li fakulta takovou komisí, budou projekty vyhodnoceny v rámci vedení fakulty) za přítomnosti jednoho člena akademického senátu (ze studentské komory) příslušné fakulty. Výsledky výběrového řízení budou uveřejněny na úřední desce fakulty.

V.

Závěrečná zpráva bude obsahovat zdůvodnění účelného vynaložení přidělených prostředků a dále doložení relevantních materiálů, že akce skutečně proběhla (program, plakát, DVD apod.). Hodnotící komise bude totožná s komisí výběrovou. Závěrečné zprávy budou odevzdány do 30.11.2014. U projektů, které budou probíhat ještě v prosinci, je možné odevzdat závěrečnou zprávu do 31.1.2015.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze