Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVýnosy rektoraplatné › Dodatek č. 1 k výnosu rektora č. 6/2015

Dodatek č. 1 k výnosu rektora č. 6/2015

Tento dokument ve formátu pdf

V Praze dne 31. 3. 2013

K čj. 900/15/00261

 

Výnos rektora č. 6/2015,

jímž se stanovují nová pravidla pro rozdělování a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj (dále „IP DKR“) výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků podle
Zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) Akademii múzických umění v Praze (dále „AMU“).

Dodatek č. 1,

 

kterým se upravuje s účinností od 1. 4. 2016 rozdělení prostředků IP DKR na daný kalendářní rok a kterým se nově definuje postavení oprávněného žadatele

 

 

 

I. Rozdělení prostředků (článek II)

Prostředky IP DKR na daný kalendářní rok se rozdělují následujícím způsobem:

1.      Nejvýše pět procent z celkového objemu poskytnuté podpory na krytí administrativních výdajů rektorátu.

2.      Nejvýše deset procent z celkového objemu poskytnuté podpory
na budování vědecké infrastruktury AMU (např. elektronické databáze, SW, akvizice literatury), motivační odměny za úspěšné řešení projektu
a za publikační činnost zaměstnanců AMU.

3.      Zbývající část podpory bude rozdělena mezi jednotlivé projekty
v Projektové soutěži AMU a budou z ní hrazeny ediční náklady publikačních výstupů projektů, jejichž uvolnění je v kompetenci prorektora pro vědu, výzkum a rozvoj.

II. Pravidla Projektové soutěže AMU a posuzování projektů (článek V)

Řešitel projektu (V.2) Řešitelem projektu je akademický pracovník AMU (tedy zaměstnanec AMU, který vykonává jak umělecko-pedagogickou, tak umělecko-vědeckou a výzkumnou činnost či pracovník s platnou dohodou o pracovní činnosti, který vykonává jak umělecko-pedagogickou, tak umělecko-vědeckou a výzkumnou činnost), nebo vědecko-výzkumný pracovník AMU. Ve výjimečných případech (zejména vyžadují-li to podmínky stanovené ve vyhlášení soutěže) může být řešitelem projektu i žadatel, který v době podání projektové žádosti pracuje na AMU na základě DPP či DPČ s druhem práce pedagogický proces, výuka či vědecko-výzkumná činnost. V případě postdoktorandů může být řešitelem rovněž žadatel, který je v době podání projektu zaměstnán na základě pracovního poměru v kategorii technicko-hospodářský pracovník, s takovým řešitelem bude na dobu řešení projektu uzavřena DPČ s druhem práce vědecko-výzkumná činnost.

III. Tímto dodatkem se ruší článek II. a článek V.2 výnosu rektora č. 6/2015. Ostatní ustanovení tohoto výnosu zůstávají beze změny.

 

doc. Jan Hančil                                                                                                rektor

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze