Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVýnosy rektoraplatné › VÝNOS REKTORA č. 5/2017

VÝNOS REKTORA č. 5/2017

k zajištění řádné inventarizace na Akademii múzických umění v Praze v roce 2017,

Dodatek číslo 1

Tento dokument v pdf formátu

Č. j. 900/17/00182
PID 0290138
V Praze dne 1. 8. 2017

VÝNOS REKTORA č. 5/2017

k zajištění řádné inventarizace na Akademii múzických umění v Praze

v roce 2017, jímž je zároveň vyhlášen její plán na všech fakultách a složkách.

Výnos nabývá účinnosti dnem podpisu.

Inventarizace majetku a závazků na Akademii múzických umění v Praze bude provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a v souladu s Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Inventarizace veškerého majetku a závazků bude provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou k 31. 12. 2017.

 

Za plnění, průběh a výsledky činností spojených s prováděním inventarizací odpovídají kvestor, tajemníci fakult, vedoucí organizačních složek a předsedové inventarizačních komisí.

 

Při inventarizaci jsou inventarizační komise povinny dodržovat Směrnici kvestora č. 1/2013
o inventarizaci majetku a závazků na Akademii múzických umění v Praze a Směrnici č. 2/2002
o ochraně majetku pracovišť Akademie múzických umění v Praze.

 

Jmenuji předsedy a členy inventarizačních komisí na jednotlivých inventárních úsecích ve složení uvedeném v příloze č. 1 tohoto výnosu. Časový plán jednotlivý inventur a způsob provedení jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto výnosu.

 

Fyzická inventura majetku na všech fakultách a složkách AMU bude provedena pracovníky AMU.

 

Tímto výnosem se ruší Výnos rektora č. 6/2016.

doc. Jan Hančil

rektor

 

Příloha č. 1 - Jmenování inventarizačních komisí pro rok 2017

 

HIK – Hlavní inventarizační komise

Předseda:                    Ing. Jindřich Kolek

Členové:                      Alena Malenovská

Olga Altmanová

Jiří Charvát, DiS.

 

DIK – Dílčí inventarizační komise

Název DIK

Inventární úsek

Předseda

členové

DIK AMU

Finanční účtárna

Ing. Alena Slepičková

Dana Jančovičová

Veronika Liptáková

DIK DAMU

DAMU

Ing. Dagmar Halenka

Mgr. Běla Chocová

Hana Schreiberová

Martin Zalabák

Jakub Kavan

DIK DISK

Divadlo DISK

Rudolf Bartoš

Jan Bohuňovský

RNDr. Jan Veselý

Ladislava Sasková

DIK FAMU

FAMU

Jitka Luláková

Judita Filipová

Věra Šírová

Jarmila Steckerová

Petra Hofmanová

DIK HAMU

HAMU

Ing. František Petlach

Eva Petráková

Ing. Vladimír Jakeš

Michaela Šlapalová

Ing. Marian Smutný

DIK AMU

Rektorát, podatelna

Ondřej Šejnoha, DiS.

Alena Malenovská

Daniela Portešová

NAMU

Ondřej Šejnoha, DiS.

Alena Malenovská

Jan Omasta

Bc. Ondřej Vaverka

Kolej Hradební

Ondřej Šejnoha, DiS.

Alena Malenovská

Jana Nováková

Počítačové centrum

Ondřej Šejnoha, DiS.

Alena Malenovská

Oldřich Vlček

CPP

Ondřej Šejnoha, DiS.

Alena Malenovská

Mgr. Jitka Dolečková

Mgr. Martin Pádivý

CJP

Ondřej Šejnoha, DiS.

Alena Malenovská

RNDr. Alena Kolafová

UVS Beroun

Ondřej Šejnoha, DiS.

Alena Malenovská

Bc. Ondřej Vaverka

Jiří Zavadil

UVS Poněšice

Ondřej Šejnoha, DiS.

Alena Malenovská

Jana Nováková

Ing. František Petlach

UZA

Ondřej Šejnoha, DiS.

Jana Nováková

Alena Malenovská

 

Příloha č. 2 - Časový plán inventarizací pro rok 2017

Inventarizací je zjišťován skutečný stav majetku a závazků a ověřováno, zda zjištěný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví.

Stavy zjištěné fyzickou inventurou se opraví o přírůstky a úbytky, které nastanou mezi rozhodným a rozvahovým dnem tak, aby byl prokázán stav ke dni účetní závěrky k 31. 12. 2017.

Skutečné stavy majetku a závazků budou zaznamenány v inventurních soupisech.

DIK jsou povinny předat všechny inventurní soupisy včetně příloh k těmto soupisům náležícím do 15 dnů od ukončení fyzické inventury k rukám člena HIK, a to v jednom vyhotovení.

 

Fyzickou inventuru fondu majetku a skladů provedou jednotlivé dílčí inventarizační komise k rozhodnému dni 2. 10. 2017.

 

Fyzické inventury fondu majetku budou kontrolovány pomocí mobilních terminálů.

Jedná se o samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný dlouhodobý hmotný
a nehmotný majetek vedený v rozvaze i na podrozvahových účtech, software, ocenitelná práva, budovy, haly, stavby, sklady a majetek v operativní evidenci. V případě, že povaha předmětu neumožní provést fyzickou inventuru, provede se dokladová inventura. U položek, které si vyžadují kombinaci obou způsobů provedení, se provede fyzická i dokladová inventura.

 

Vzhledem k probíhající generální rekonstrukci Studia FAMU bude v tomto útvaru pro letošní rok stanovení rozhodného dne a inventarizační komise řešeno dodatkem tohoto výnosu.

 

Termín provedení fyzické inventury:                 2. 10. 2017 – 30. 10. 2017

 

Termín fyzické inventura pokladny:                  29. 12. 2017 – DIK AMU finanční účtárna

 

Dokladová inventura majetku se provede k  31. 12. 2017.

Dokladovou inventuru provede DIK AMU finanční účtárna.

Jedná se o pohledávky, závazky a majetek, u nichž nelze provést fyzickou inventuru a které jsou uvedené v Článku I. Směrnice kvestora č. 1/2013.

 

Termín provedení dokladové inventury:             29. 1. 2018 – 9. 2. 2018

 

 

Hlavní inventarizační komise zpracuje a vydá pokyn k organizačnímu zajištění jednotlivých inventur a současně připraví potřebné formuláře inventarizačních písemností v elektronické podobě.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze