Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVýnosy rektoraplatné › Výnos rektora č. 1/2007

Výnos rektora č. 1/2007

o zásadách akvizice a evidence informačních zdrojů na AMU

Tento dokument ve formátu pdf

V Praze dne 10.1.2007
čj. 900/07/00132

Výnos rektora č. 1/2007


o zásadách akvizice a evidence informačních zdrojů na AMU
s platností od 15. ledna 2007


1. Informačními zdroji se rozumí: odborná knižní literatura včetně skript, časopisy tuzemské a zahraniční, tištěné hudebniny ve všech formách, zvukové dokumenty všech typů, videozáznamy všech typů, elektronické informační zdroje (zejména kompaktní disky CD-ROM), diplomové práce, sborníky z konferencí, výzkumné zprávy atp. Akvizicí informačních zdrojů se rozumí základní způsoby jejich získávání tj. nákup, dary, případně výměna.

2. Akvizici veškerých informačních zdrojů zabezpečují s celofakultní působností příslušné fakultní knihovny AMU, pro celoškolní pracoviště AMU je zabezpečuje pověřený pracovník ředitelství knihovny AMU.

3. Knihovna AMU a její součásti vzájemně mezi sebou koordinují vynakládání finančních prostředků na akvizici informačních zdrojů. Poradním orgánem je porada vedoucích Knihovny AMU, případně Knihovní rada AMU.

4. Z přidělených finančních prostředků AMU[1] zabezpečuje Knihovna AMU:

a) informační potřeby všech akreditovaných studijních programů fakult AMU,
b) oborové aj. informační zdroje přístupné v počítačové síti AMU,
c) informační potřeby celoškolních pracovišť: KCJ, PC, rektorátu a ředitelství knihovny AMU.

5. Fakultní knihovny poskytují také službu zabezpečování akvizice všech druhů informačních zdrojů z finančních prostředků grantů a nadací. Knihovny mohou vyřídit všechny požadavky, schválené vedoucím grantu, které jim budou předloženy nejpozději jeden měsíc před stanoveným ukončením čerpání grantu.

6. Fakultní knihovny provádějí akvizici podle svých dlouhodobých rámcových a ročních akvizičních plánů, které vedoucí fakultních knihoven předkládají ke schválení příslušné fakultní knihovní radě vždy do konce I. čtvrtletí běžného roku. Dále jsou fondy doplňovány na základě doporučení, požadavků nebo návrhů zaměstnanců a studentů AMU. O zařazení požadavku do akvizičního plánu rozhoduje vždy příslušný vedoucí fakultní knihovny.

7. Pro vyjmenovaná celoškolní pracoviště jsou informační dokumenty zabezpečovány na základě seznamu odevzdaného vedoucím příslušného pracoviště vždy do konce února běžného roku. Tyto dokumenty jsou evidovány v přírůstkovém seznamu na ředitelství knihovny AMU, poté je přebírá a za jejich další správu a využívání odpovídá příslušné pracoviště, které se dále řídí ustanoveními v bodě 9.

8. Nákup tuzemských i zahraničních časopisů se realizuje přednostně formou předplatného na celý kalendářní rok. Objednávky časopisů na následující kalendářní rok se přijímají vždy do konce srpna běžného roku. Tuzemské noviny a časopisy jsou z rozpočtu Knihovny AMU zajišťovány pro fakultní knihovny AMU a uvedená celoškolní pracoviště v rámci jim přiděleného finančního limitu a pouze v případě, že se jedná o pracovní pomůcku (např. sbírky zákonů, různé zpravodaje atp.)

9. V případě, že si pracovníci fakult zajišťují akvizici z prostředků grantů či z jiných prostředků včetně rozpočtu AMU vlastními silami, jsou povinni:

a) ověřit si – případně požádat o tuto službu knihovnu – v katalogu příslušné fakultní knihovny AMU, zda objednávané informační zdroje již nejsou v knihovních fondech AMU,
b) předložit nakoupené informační zdroje k evidenci a zpracování v příslušné fakultní knihovně – bez toho nebudou doklady propláceny. Knihovna zpracuje takové dokumenty přednostně tak, aby mohly být bez prodlení předány k využívání.

10. Běžné administrativní a hospodářsko-správní dokumenty (např. adresáře, manuály, návody, denní tisk a jiné materiály podléhající rychlému zastarávání) do hodnoty 500 Kč si katedry a ostatní pracoviště AMU kupují a evidují samostatně ze svých provozních prostředků. Tyto dokumenty se hodnotní jako pracovní pomůcky a nepodléhají knihovní evidenci.

11. V případě, že katedry nebo jednotliví pedagogové trvají na vyčlenění příručních studijních fondů mimo fakultní knihovnu, musejí:

a) předložit dokumenty k evidenci a zpracování do elektronického katalogu v příslušné fakultní knihovně,
b) převzít odpovědnost za správu a přiměřenou ochranu takto deponovaných fondů,
c) podle pokynů vedoucího příslušné fakultní knihovny evidovat výpůjční agendu, odevzdat její sumarizaci vždy ke 31.12. běžného roku a umožnit fakultní knihovně provést každoročně revizi deponovaného fondu v předem dohodnutém termínu,
d) zajistit po dohodě s vedoucím fakultní knihovny přístupnost dokumentů pro zájemce z řad ostatních pedagogů a studentů AMU,
e) bezprostředně po skončení výzkumného či podobného projektu odevzdat veškeré dokumenty do příslušné knihovny
f) pouze výjimečně lze po dohodě s vedoucím příslušné fakultní knihovny deponovat mimo knihovnu dokumenty nezbytné pro soustavné zajišťování výuky v rámci akademického roku a to formou dlouhodobé výpůjčky, která podléhá ustanovením uvedeným v bodech a) – d)

12. Předávání, zpracovávání a zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací se řídí samostatnými vnitřními předpisy AMU.

13. Skripta a jiné publikace vydávané v NAMU jsou v počtu 5 ks z nákladu předávány bezplatně do příslušné fakultní knihovny a po jednom také do zbylých dvou fakultních knihoven AMU.

14. Fakultní knihovny mohou přijímat dary od soukromých osob. Rozhodnutí o způsobu začlenění darů do fondu a jeho zpracování je v kompetenci příslušného vedoucího fakultní knihovny.[1] Dělení prostředků fakultním knihovnám a ostatním celoškolním složkám AMU na akvizici v rámci přiděleného rozpočtu Knihovny AMU každoročně stanovuje porada vedoucích Knihovny AMU.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze