Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVýnosy rektoraplatné › Výnos rektora č. 11 /2005

Výnos rektora č. 11 /2005

k Pravidlům pro používání výpočetní techniky na AMU
Tento dokument ve formátu pdf

V Praze 4.8.2005

sekr.9759 /2005

VÝNOS REKTORA č. 11/2005

vydávající pravidla pro používání výpočetní techniky na Akademii múzických umění v Praze


S platností od 4.8.2005 vydávám tento výnos.

Rozdělovník:

Rektor, kvestorka,děkani, tajemnice,vedoucí EO, ředitel Studia, ředitel Disku, vedoucí KTV,KCJ,PC, ředitelka nakladatelství, ředitelka knihovny, vedoucí koleje, UZA,UVS Poněšice


I. Úvod - definice hlavních pojmů:

 1. Pravidla pro používání výpočetní techniky na AMU (dále jen Pravidla) definují podmínky používání výpočetní techniky AMU pro všechny uživatele.

 2. Hardware - jsou pro tato Pravidla všechny počítače, kabeláž, tiskárny či skenery a jiná zařízení hmotné povahy, v majetku AMU, nebo připojené do počítačové sítě AMU v rámci domény amu.cz.

 3. Software - jsou pro tato Pravidla všechny programy, služby a datové soubory, které jsou na výše uvedených zařízeních v provozu nebo k nim mají vztah.

 4. Sítí AMU nebo Výpočetní technika AMU se rozumí všechen hardware a software.

 5. Uživatelem se v Pravidlech rozumí každý, kdo používá libovolný prvek sítě AMU.

 6. Uživatelem sítě AMU je student AMU po dobu studia a pracovník AMU po dobu pracovněprávního vztahu. Vedoucí Počítačového centra AMU (dále jen PC AMU) může umožnit přístup k výpočetní technice AMU i jiným osobám.

 7. Odpovědnost za provoz výpočetní techniky mají odborní pracovníci PC AMU nebo pověření pracovníci na fakultách (správci lokální sítě).

II. Základní principy

 1. Smyslem Pravidel je optimalizovat přínos výpočetní techniky k dosažení výukových, uměleckých, výzkumných a pracovních cílů činnosti AMU.

 2. Používání výpočetní techniky na AMU nesmí vést k materiálním nebo morálním škodám a nesmí narušovat činnosti školy.

 3. AMU se snaží udržovat a chránit svou výpočetní techniku, nemůže však zaručovat správné fungování a dodržení důvěrnosti informací zde uložených, pokud jejich charakter, účel získávání a metody správy nespadají do působnosti zákona na ochranu osobních údajů. AMU proto nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu nebo porušení důvěrnosti zpracovávaných informací, pokud nespadají do působnosti uvedeného zákona. Uživatelé by si proto měli data, která považují za důležitá (např. diplomové práce, e-maily apod.) samostatně zálohovat např. na vlastní disketu, CD apod.

 4. V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů je uživatelům zakázána práce s citlivými osobními daty, pokud není v souvislosti s pracovní náplní uživatele na AMU.

III. Přístup uživatelů k účtům a datům

 1. Každý zaměstnanec nebo student AMU má právo na uživatelský účet v síti AMU (přihlašovací jméno - login name, prvotní heslo - password, adresu elektronické pošty - e-mail a prostor na disku příslušného serveru AMU, tzv. domácí adresář uživatele - home). Data zde uložená jsou chráněna jeho heslem a nikdo jiný než uživatel je nemůže ani číst ani měnit. Diskové jednotky s těmito oblastmi jsou zálohovány a je jim věnována systematická péče. Proto se doporučuje ukládat si data pouze sem a nikoli na lokální disk C:. Lokální disky nelze spolehlivě chránit a data jsou zde vystavena riziku.

 2. Požadavky na větší diskový prostor s konkrétním zdůvodněním předkládá uživatel příslušnému odbornému pracovníku (viz odst. I. bod 7).

 3. Uživatelský účet zaniká ukončením pracovněprávního vztahu či studia. Uživatel může ve zdůvodněných případech požádat správce sítě o prodloužení funkčnosti účtu.

 4. Uživatel nesmí používat cizí přihlašovací jméno. Doporučuje se nepoužívat triviální hesla (křestní jména apod.). Uživatel plně zodpovídá za škody, ke kterým by došlo zneužitím jeho uživatelského jména v důsledku nedbalé manipulace s heslem.

 5. Přístupová práva a možnosti práce uživatele jsou dány jeho uživatelským jménem. Uživatel se nesmí pokoušet získat přístupová práva, která mu nebyla přidělena, a nesmí se snažit získat přístup k chráněným informacím a datům jiných uživatelů.

 6. Pokud uživatel jakýmkoli způsobem (včetně chyby systému) získal přístupová práva, která mu nepatří, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit správci počítače, na kterém pracuje (zodpovědné osobě, viz odst. I. bod 7).

 7. Uživatel nesmí provádět změny výpočetní techniky, které by mohly mít vliv na provoz sítě. Zejména zásahy do hardware a instalace či změny v software. Tato činnost je vyhrazena jen odborným pracovníkům PC AMU nebo pracovníkům odpovědným za provoz výpočetní techniky na fakultách, katedrách a pracovištích (viz odst. I. bod 7).

 8. Uživatel nesmí na výpočetní technice AMU instalovat, používat ani šířit nelegální software ani data, tj. získané v rozporu se zákony včetně autorského zákona.

 9. Uživatel nesmí vypínat nebo jinak obcházet antivirovou ochranu. Každý výskyt viru nebo podezření na přítomnost viru je povinen hlásit zodpovědnému pracovníkovi.

 10. Uživatel plně odpovídá za veškeré informace, které v počítačové síti AMU nebo jejím prostřednictvím zveřejnil. Pro používání elektronické pošty a vystavování informací na počítačích platí stejná etika jako pro používání klasické pošty. Je zakázáno sířit materiály, jejichž rozšiřování nebo veřejné vystavování je v rozporu se zákonem, omezuje soukromí ostatních a obtěžovat ostatní uživatele např. zasíláním řetězových a hromadných dopisů

 11. Uživatel nesmí vyvíjet činnost, která by ostatním bránila v řádném využívaní sítě.

 12. Při ukončení práce je uživatel povinen odpojit se od sítě. Jinak může dojít k manipulaci s jeho daty a pod jménem uživatele může dojít ke škodě jiným uživatelům.

 13. Konkrétní chování uživatelů může být dále upraveno provozními řády pracovišť.

IV. přístup jiných osob - odpovědné osoby

 1. Odborní pracovníci PC AMU nebo pověření pracovníci na fakultách, katedrách a pracovištích zodpovídají za provoz svěřeného úseku výpočetní techniky.

 2. Výše uvedené odpovědné osoby nesmí využívat či měnit informace zpracovávané výpočetní technikou, pokud to výslovně neslouží výkonu jejich povinností na AMU.

 3. Odpovědná osoba smí pracovat se stanicemi uživatele v době jeho nepřítomnosti v případě nebezpečí z prodlení, nebo v případě že by absence uživatele nebo jeho nekvalifikované zásahy mohly narušovat činnost výpočetní techniky AMU. Tyto zásahy bez vědomí uživatele se mohou uskutečnit jen ve vážných důvodech, kdy nestačí odpojení zařízení ze sítě AMU, a uživatel o nich musí být neprodleně informován.

 4. Odpovědnost za prvky výpočetní techniky na rektorátu AMU stanovuje pracovníkům PC AMU vedoucí PC AMU, pověřeným pracovníkům na fakultách, katedrách a pracovištích ji stanovuje jejich vedoucí pracovník a informuje o tom vedoucího PC AMU.

 5. Vedoucí PC AMU organizuje podle potřeby (nejméně však jednou ročně) koordinační porady všech zodpovědných pracovníků rektorátu, jednotlivých fakult a samostatných pracovišť.

V. Zodpovědnost a sankce

 1. Uživatel je zodpovědný za následky jakéhokoli porušení těchto Pravidel.

 2. Při prvním či jasně neúmyslném porušení Pravidel, musí o něm příslušný zodpovědný pracovník bezprostředně informovat uživatele a vysvětlit mu podstatu problému.

 3. Při opakovaném porušení pravidel bude uživateli písemně oznámeno, které ustanovení porušuje, a bude informován vedoucí pracoviště (děkan) pod kterého uživatel spadá. Případný rozpor mezi uživatelem a odpovědnou osobou řeší rektor AMU.

VI. Podmínky využívání výpočetní techniky AMU pro soukromé účely

 1. Soukromé využívání výpočetní techniky je definováno jako jakékoli využití, které není zařazeno do studijních nebo pracovních povinností uživatele.

 2. Soukromé použití výpočetní techniky je povoleno jen je-li v souladu s Pravidly a nepředstavuje-li politické, obchodní a zisk tvořící aktivity a neporušuje platné zákony.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem podpisu rektora AMU a po schválení AS AMU. Jsou uveřejněna na adrese http://plone-web.amu.cz/amu/predpisy/vynosy-rektora/platne/vynos-rektora-c-11-2005-k-pravidlum-pro-pouzivani-vypocetni-techniky-na-amu/ a v „Průvodcích studiem“.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze