Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVýnosy rektoraplatné › Výnos rektora č. 2/2006

Výnos rektora č. 2/2006

o zveřejňování závěrečných prací

Tento dokument ve formátu pdf

Příloha číslo 1 ve formátu docV Praze dne 9. května 2006
Čj. 900/06/01714

Výnos rektora č. 2/2006

o zveřejňování závěrečných prací

podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, dále jen (”zákon”).

Čl. 1

Tento Výnos je vydáván v souladu s Vnitřním předpisem o způsobu zveřejňování závěrečných prací na Akademii múzických umění v Praze (dále jen AMU).
Novelizace zákona ukládá za určitých podmínek vysoké škole zveřejnění závěrečných prací. Toto zveřejnění nelze pokládat za „zveřejnění a vydání díla“ podle § 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

 1. AMU zveřejňuje prostřednictvím databáze kvalifikačních prací nevýdělečně[1]) bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce (dále jen „závěrečná práce“), u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajob podle §47b zákona.
 2. Závěrečné práce budou zveřejněny již před obhajobou.
 3. Způsob zveřejnění závěrečných prací stanovuje tento Výnos.

Čl. 2

 1. Autor odevzdá spolus předepsanou tištěnou verzí také zdrojový text závěrečné práce na elektronickém nosiči. Jednotnou formální úpravu a další náležitosti závěrečné práce textové povahy stanoví Metodika jednotné úpravy, zpracovávání, ukládání a zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU (dále jen „Metodika“).
 2. Závěrečnou práci odevzdá uchazeč na příslušnou katedru, kde bude závěrečná práce v řádných úředních hodinách příslušné katedry za přítomnosti pověřeného pracovníka katedry k dispozici žadatelům z řad veřejnosti k nahlížení či k pořizování výpisů (dále jen „žadatel“).
 3. Žadatel požádá příslušnou katedru o nahlížení, pořizování výpisů, případně opis či rozmnoženinu ve smyslu § 47b odst. (2) písemně čtyři dny předem.
 4. V případě žádosti o opis či rozmnoženinu budou tyto pořízeny tiskem z elektronického nosiče proti úhradě žadatelem. Úhradu stanovuji ve výši 5Kč za jednu stranu formátu A4.
 5. V případě pořizování výpisů, opisů a rozmnoženin sepíše žadatel po vyhotovení seznam pořízených výpisů, opisů a rozmnoženin a odevzdá jej příslušné katedře. Maximální rozsah rozmnoženin stanovuji na deset stran z jednoho díla pro jednoho žadatele.
 6. Po úspěšné obhajobě budou závěrečné práce bez prodlení předány v souladu s Metodikou Knihovně AMU.


Čl. 3

 1. Shora uvedený postup nezbavuje fakulty povinnosti uzavírat se studenty jako autory licenční smlouvy ve smyslu autorského zákona, zejména § 35 autorského zákona[2], jehož ustanovení zůstalo nedotčeno. Fakulty uzavřou při zápisu na počátku studia konkrétního studenta Rámcovou licenční smlouvu (viz příloha č. 1), která vytváří základ pro budoucí poskytování licenčních práv ke konkrétním školním dílům a školním výkonům včetně kvalifikačních prací, jak budou postupně vytvářeny a předávány AMU. Rámcová licenční smlouva dopředu určuje rozsah licenčních práv k jednotlivým školním dílům.
 2. Při každém předání hmotného substrátu se školním dílem (do 5 dnů od výzvy) je nutné podepsat ze strany studenta (autora) i AMU potvrzení o předání hmotného substrátu, čímž dojde k poskytnutí Dílčí licence k danému školnímu dílu. Potvrzení o předání hmotného substrátu vyžaduje předchozí doplnění základních identifikačních údajů (např. typ, druh a název školního díla) a je možné v něm uvést podle potřeby i zvláštní ujednání (např. odchylky od předem vymezených licenčních práv či náklady školy na vytvoření hmotného substrátu). Vzor potvrzení o předání hmotného substrátu tvoří přílohu A Rámcové licenční smlouvy.
 3. Obdobné platí též u poskytování školního díla bez vazby na hmotný substrát (příloha B Rámcové licenční smlouvy – vzorové potvrzení o poskytnutí školního díla) a u poskytování školního výkonu (příloha C Rámcové licenční smlouvy– vzorové potvrzení o poskytnutí školního výkonu).
 4. Rámcová licenční smlouva, případně její přílohy se podepisují ve dvou exemplářích. Jeden náleží studentovi, druhý bude uložen v souladu se Spisovým a skartačním řádem AMU a vybaven skartačním znakem „A“.

Čl. 4


Přílohou č. 1 tohoto Výnosu je Rámcová licenční smlouva.

Tento Výnos nabývá účinnosti dnem vydání.

doc. Ivo Mathé, v.r.

rektor AMU[1]) § 35 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

[2] Např. § 46 až § 51 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze