Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVýnosy rektoraplatné › Výnos rektora č. 4/2006

Výnos rektora č. 4/2006

pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU

Přílohy:
- č. 1 závazný vzor grafické úpravy titulního listu v ČJ ve formátu doc a ve formátu pdf
- č. 2 závazný vzor grafické úpravy údajů na deskách ve formátu doc a ve formátu pdf
- č. 3 závazný vzor grafické úpravy Prohlášení ve formátu doc a ve formátu pdf
- č. 4 závazný vzor grafické úpravy Evidenčního listu ve formátu doc a ve formátu pdf
- č. 5 pomůcka pro citování a seznam literatury ve a ve formátu pdf

V Praze dne 9.května 2006
Čj. 900/06/01715

Výnos rektora č. 4/2006

jímž se vydává
Pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU

(dále jen „Pokyn“)

čl. 1
Prostředky pro tvorbu zdrojového textu práce

1) Pro tvorbu zdrojového textu práce se využívají prostředky Open Office nebo MS Office (např. Word, Excel atd.) Notové zápisy se zpracovávají na standardních programech, umožňujících převod do formátu PDF.
2) Jiné prostředky je nutno předem konzultovat s Počítačovým centrem AMU. Obecné pokyny pro formátování textu viz čl. 4.
3) Doporučení pro tvorbu netextových prací viz samostatný předpis Formáty pro vysokoškolské kvalifikační práce na AMU (dále jen „Formáty“ a VŠKP).

čl. 2
Obecné zásady psaní odborného textu

1) Zásady uvedenými v tomto článku se řídí především práce, mající povahu samostatného teoretického odborného textu, který je předkládán k obhajobě jako její hlavní část. Pro psaní textů, které představují doplněk kreativního uměleckého výkonu nebo díla (dále jen UD, UV), se tyto zásady aplikují v přiměřené míře.
2) Bakalářskou prací se ověřují dovednosti a vědomosti, které student získal během studia a jeho schopnost využívat je při řešení konkrétních praktických úkolů. V této práci se snaží student podat co nejlepší obraz o svých schopnostech i o úrovni svých znalostí. Text bakalářské práce musí odpovídat zadání, které jasně vyjadřuje základní smysl práce a její zaměření. Vlastní text bakalářské práce (bez rejstříků atd.) zpravidla nepřesahuje 50 stran, minimální přípustný rozsah je 20 stran.
3) Magisterská práce překračuje úroveň bakalářské práce rozsahem i hloubkou zpracování. Má charakter rozsáhlejší teoretické studie, která přináší nový pohled na zadaný problém nebo je fundovanou analýzou zkoumaného problému a variant jeho řešení. Vlastní text práce zpravidla nepřesahuje 80 stran, minimální rozsah je 40 stran.
4) Pokud je hlavním předmětem obhajoby UD/UV, vypracuje autor předepsanou textovou práci podle pokynů příslušné katedry, schválených děkanem příslušné fakulty.
5) Hodnocenou součástí je i jazyková a stylistická kvalita a čistota. Je třeba dodržovat pravidla pravopisu, odborné názvosloví a jasný styl vyjadřování. Dlouhá souvětí, vsuvky, závorky apod. je nutno volit s rozmyslem, obvykle nepřispívají k přehlednosti. Text nelze zbytečně zahlcovat zkratkami. Vždy je třeba uvést jejich abecedně řazený seznam. Je třeba provést závěrečnou jazykovou a odbornou korekturu.
6) Název práce má být výstižný, jednoznačný a stručný. Jeho délka by neměla překročit 60 znaků. S postupem práce jej lze vhodně upřesnit pomocí podnázvu.
7) Na počátku je třeba rozvrhnout celkovou strukturu práce a vycházet ze zadání. Důležité je stanovení správné pracovní osnovy, kterou je s postupem práce nutno upřesňovat. Autor stanoví hlavní kapitoly, podkapitoly, oddíly a případně další pododdíly a jejich vzájemné hierarchické vztahy a označování.
8) Obsah uvádí seznam všech součástí práce (včetně příloh, rejstříků, seznamu literatury atd.) a čísla jejich stránek.
9) Je nutno vysvětlit obsah všech pojmů a termínů, které autor používá, pokud nejsou v daném oboru zcela běžné. Je-li téma práce velmi speciální, je třeba uvést stručně i základní údaje a souvislosti, pokud lze předpokládat, že nejsou obecně běžně známy. V úvodu by měl autor vysvětlit svou motivaci a cíl práce a stručně komentovat obsah jednotlivých kapitol.
10)Závěr má zhodnotit dosažené výsledky a závěry řešení, zejména z hlediska splnění zadaných cílů vlastního přínosu studenta, návrh postupu dalšího řešení problému atd.
11)Jako poslední se vytváří abstrakt obsahu práce v českém a dalším cizím jazyce (preferovaný jazyk je angličtina, použití jiného jazyka je nutno předem konzultovat s vedoucím VŠKP) v rozsahu nejméně 100 a nejvýše 300 slov.

čl. 3
Předepsaná struktura VŠKP
Uspořádání hotového textu je předepsáno v tomto sledu:

 1. Titulní list (příloha č. 1) obsahuje: název VŠKP, název školy a fakulty, studijní program a obor, jméno vedoucího práce a autora, přidělovaný akademický titul, datum odevzdání práce.
 2. Překlad titulního listu do angličtiny, v případě cizojazyčné práce do češtiny.
 3. Prohlášení autora o původnosti práce na samostatném listě papíru (příloha č. 3).
 4. Souhlas s využitím práce pro prezenční studium v knihovně AMU na samostatném listě papíru s vlastnoručním podpisem (celé jméno) autora práce s udáním data odevzdání práce (příloha č. 4)
 5. Abstrakt v ČJ a AJ.
 6. Obsah.
 7. Seznam příloh.
 8. Seznam použitého označování a zkratek.
 9. Úvod.
 10. Text práce řazený podle kapitol a podkapitol (vhodné jsou maximálně tři úrovně členění) s případnými dílčími závěry za každou kapitolou.
 11. Závěr.
 12. Soupis citací použitých pramenů a literatury uspořádané podle platných norem (příloha č. 5), případně Bibliografie.
 13. Samostatně číslované Přílohy, obsahující nákresy, notové příklady, vývojové diagramy, fotografie a tabulky, pokud tyto nemohly být zařazeny do textu.

Konkrétní vzory jsou vystaveny na zde

 

čl. 4
Formální úprava textu VŠKP

1) Pro psaní běžného textu se používá písmo Verdana velikost 11 bodů (případně Arial 12 bodů). Barva písma je vždy černá včetně nákresů, grafů apod. umístěných přímo v textu. Normalizovaná stránka má tj. 1800 znaků včetně mezer na počítači. Okraje se nastavují na 2 cm dole, nahoře a vpravo, vlevo je třeba ponechat okraj 3 cm pro vazbu. Text se obvykle zarovnává vpravo i vlevo.
2) Pro konečnou úpravu titulního listu použijte vzor č. 1.
3) Obsah se umísťuje vždy na začátek práce.
4) Poděkování můžete zařadit volitelně.
5) Úprava Prohlášení se řídí vzorem č. 2.
6) Odstavce v textu se oddělují klávesou Enter, pro zvýraznění odsazení začátku odstavců se vkládá 1 prázdný řádek.
7) Kapitoly se začínají vždy na nové stránce. Nadpisy kapitol se zvýrazňují tučným písmem vždy o 1 bod větší. Zvolte vhodný a přehledný způsob jejich číslování, včetně podkapitol, které musí odpovídat celé struktuře práce.
8) Úvodní stránky se nečíslují (vakáta) viz body a) - g) čl. 3. Průběžné arabské číslování všech dalších stránek se vkládá do pravého rohu zápatí.
9) Odstavce, které jsou doslovně citovány z literatury, musí být zřetelně vyznačeny uvozovkami. Vhodné je citovat vždy z primárních pramenů nebo z originálů.
10) Pro vkládání poznámek, které nemají být přímo součástí textu (komentáře, odkazy na citovaná díla nebo autory), použijte příslušnou funkci textového editoru a 10 bodové písmo. Dodržujte zvolený způsob jednotně v celé práci.
11) Rejstříky se uvádějí v pořadí jmenný, věcný.
12) Přílohy, exkursy, notové příklady, obrázky, fotografie, diagramy, statistické přílohy apod., pokud nejsou přímo v textu, se připojují na konec práce a průběžně se očíslují. Na jejich čísla se v textu odkazuje. Pro obrázky, diagramy apod. lze využít grafických programů nebo snímání scannerem. Fotografie lze umístit také hned za příslušnou stranu. Měly by být nalepeny do každé tištěné kopie. Je třeba uvést původ příloh, pokud nejsou výsledkem vlastní práce. Seznam příloh se zařazuje za rejstřík.
13) Hlavičky tabulek se označují v negativu (černé pozadí).
14) Za přílohami se vždy uvádí Seznam použitých pramenů a literatury (bibliografických citací), na které je v textu odkaz. Pořadí uvádění: archivní fondy, rukopisy, vydané prameny, periodický tisk. Literatura se uvádí v abecedním řazení autorů. Konkrétní způsoby citování se závazně řídí příslušnými normami. Podrobné návody najdete na adrese namu.cz/files/2016-04/160405094816.pdf. Viz též vzor č. 5.
15) Na závěr před tiskem je třeba celý text jednotně graficky upravit tj. zformátovat (nadpisy, řádkování, číslování, odstavce atd.) a zkontrolovat.

čl. 5
Forma digitálních exemplářů děl

 

1) Práce se zásadně odevzdávají na elektronickém nosiči typu CDR, který neumožňuje přepisování. Konkrétní uspořádání souborů se řídí zvláštním předpisem Počítačového centra AMU (dále jen „PC AMU“) „Formáty. Je třeba sledovat jeho aktuální verzi na webu AMU.
2) Výsledný text VŠKP je třeba vždy převést do formátu *.PDF. Návod pro převod je zveřejněn na webu AMU v sekci Nápověda. Vedle toho odevzdá autor textovou část VŠKP též v původním textovém formátu (např. *.doc, nebo *.rtf apod.).
3) Použije-li autor ve své práci grafy, diagramy, fotografie či jiné grafické prvky, ať již v textu či formou samostatných příloh, připojí tyto prvky k ostatním částem tak, aby s nimi tvořila jeden datový soubor (*.PDF). Vedle toho je však uloží také samostatně do pojmenovaných souborů původního formátu (např. tabulku jako *.xls apod.)
4) Autor nesmí použít heslo ani jiné programové (softwarové) nástroje pro zabezpečení VŠKP. Stránky se generují v rozměru A4.
5) Odůvodněné použití jiného než doporučeného počítačového formátu musí být předem povoleno vedoucím VŠKP. Pro úspěšnou práci je doporučena konzultace s vedoucím PC AMU. Pro VŠKP přijaté k obhajobě v jiných, než v povolených formátech, musí katedra sama zabezpečit převody do předepsaných formátů před jejich odevzdáním k dalšímu zpracování (tj. nahráním).
6) Není-li autor schopen, nebo z objektivních důvodů nemůže sám převést svou VŠKP do předepsaných počítačových formátů, může se obrátit na PC AMU, které mu po předchozí dohodě podle svých provozních a kapacitních možností poskytne technickou podporu nebo doporučení postupu.
7) Obecná doporučení pro školní díla netextové povahy a pro trvalé zachycení UD/UV (pro záznamy videosnímků, zvukových záznamů aj.) viz „Formáty“.

Čl. 6
Úprava tištěné verze závěrečných prací


1) Závěrečné práce v tištěné formě se předkládají v předepsané úpravě:

 

a) Na deskách závěrečné práce se povinně uvádí název vysoké školy a fakulty (vysokoškolského ústavu), označení druhu závěrečné práce, jméno a příjmení autora a rok zpracování, volitelně též název závěrečné práce. Grafické uspořádání viz vzor č. 1a. Kroužkovaná vazba a rychlovazba je nepřípustná. Vhodné je použít černou barvu.
b) Bílý kancelářský papír musí splňovat kriteria pro kvalitní čtení, reprodukci a také možnost dlouhodobého uchovávání (nekyselý). Užívá se vždy rozměr A4 (210x297mm).
c) Na hřbet pevné vazby je třeba nechat vytisknout jméno autora a název VŠKP.
d) Dodatky, které není možné svázat, je třeba vložit do kapsy připevněné na vnitřní stranu zadní desky, stejně tak elektronický nosič.


2) Ostatní součásti práce se upravují podle předchozích pokynů.

čl. 7
Předepsané náležitosti k odevzdání VŠKP

a) Titulní list v ČJ.
b) Překlad titulního listu do AJ viz čl. 2.
c) Prohlášení autora.
d) Abstrakt v ČJ (uvnitř práce ).
e) Překlad abstraktu v AJ (uvnitř práce).
f) Dva tištěné svázané exempláře.
g) Pevně vložené označené nosiče se záznamem zdrojového textu a UD/UV.
h) Vyplněný webový Formulář (podle přílohy č.1 a č.2 Metodiky).
i) Dvakrát autorem podepsaný originál LS.

Čl. 8
Dodatečná digitalizace

1) V případě, že zvukový záznam (např. koncertu) či videozáznam (např. dramatického vystoupení) je pořizován přímo katedrou/ústavem AMU, kde se obhajoba UD/UV koná, a z technických důvodů není možné provést digitální záznam, je možné provést záznam analogový. Takovýto analogový záznam pak může být dodatečně digitalizován v PC AMU. Na podobě uvedeného analogového záznamu a jeho následné digitalizaci se musí příslušná katedra/ústav AMU s vedoucím PC AMU dohodnout předem.

Přílohy:
č. 1 závazný vzor grafické úpravy titulního listu v ČJ ve formátu pdf
č. 2 závazný vzor grafické úpravy údajů na deskách ve formátu pdf
č. 3 závazný vzor grafické úpravy Prohlášení ve formátu pdf
č. 4 závazný vzor grafické úpravy Evidenčního listu ve formátu pdf
č. 5 pomůcka pro citování a seznam literatury ve formátu pdf

Tento Pokyn nabývá účinnosti ode dne vydání Výnosu

doc. Ivo Mathé, v.r.
rektor AMUJe však třeba počítat s tím, že podnázev se netiskne na Diploma Supplement (pro nedostatek místa).
Jejich číslování se řídí normou ČSN 01 0184 Číselné označování částí textů.
Viz též ČSN 01 0184 Číselné označování textů.

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze