Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVýnosy rektoraplatné › Výnos rektora č. 4/2009

Výnos rektora č. 4/2009

Metodika jednotné úpravy, zpracovávání, ukládání a zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU

výnos ve formátu pdf

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Účelem této Metodiky je zajistit:

a) jednotnou formální strukturu a úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací (dále jen VŠKP) AMU,


b) shromažďování a evidenci VŠKP pro potřeby budování databáze a digitální knihovny AMU v souladu s doporučenými národními standardy,


c) zpřístupňování VŠKP AMU v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, a se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění (dle Výnosu rektora č. 6/2006 se doplňuje:) a zejména v důsledku platnosti zákona č. 216/2006 Sb., jímž byl novelizován text autorského zákona, a se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění,

d) archivaci VŠKP AMU v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví, spisové službě a o změně některých zákonů.

 

Čl.2

Formální úprava prací

Závazná doporučení jak postupovat při vypracovávání a formálním uspořádání VŠKP stanoví Pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU.

 

Čl. 3

Evidence prací

Za účelem zpřístupňování databáze VŠKP shromažďuje AMU údaje pro potřeby tvorby bibliografických a metadatových záznamů.

a) Konkrétní způsob a postup shromažďování údajů stanovuje Příloha č. 1 této Metodiky.

b) Migraci údajů do knihovního katalogu (bibliografické záznamy) a zpracování metadat v souladu s doporučenými národními standardy pro potřeby budování národního registru VŠKP zajišťuje Knihovna AMU ve spolupráci s Počítačovým centrem AMU (dále jen „PC AMU“). Bibliografické záznamy kontroluje a doplňuje Knihovna AMU.

 

Čl. 4

Shromažďování prací

 

a) Autoři odevzdají VŠKP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou na příslušné katedře nebo − v případě doktorandských studií − příslušnému proděkanovi. Vedoucím katedry či proděkanem pověřená osoba odpovídá za to, že práce má všechny předepsané náležitosti stanovené Výnosem č. 4/2006. Zajistí také nahrání z nosiče způsobem určeným vedoucím PC AMU.

 

b) Studijní oddělení zajistí podle Výnosu rektora č. 2/2006 podepsání licenčních smluv děkanem/děkankou do týdne po obhajobě a provede další běžné úkony.

 

c) Pověření pracovníci dle odst. (a) budou postupovat podle Přílohy č. 1 k tomuto Výnosu.

 

d) Jeden tištěný exemplář každé VŠKP (vč. praktické, umělecké) se záznamem na elektronickém nosiči a ke každé práci s jedním exemplářem autorem i děkanem podepsané licenční smlouvy předají pověření pracovníci dle odst. (a) do týdne po obhajobě příslušné fakultní knihovně.

 

Čl. 5

Archivování

 

a) Vyřazování tištěných exemplářů VŠKP po uplynutí stanovené skartační lhůty z knihovny může proběhnout pouze na základě rozhodnutí ředitele Knihovny AMU, který předkládá písemný seznam ke schválení vedení AMU. Dále se postupuje podle Spisového a skartačního řádu AMU a v souladu s celostátně platnými normami a předpisy. 

b) Archivace licenčních smluv v knihovně trvá po dobu zpřístupňování VŠKP v jakékoliv formě. 

c) Archivace elektronických nosičů trvá v knihovně z důvodů zálohování elektronické verze po dobu jednoho roku od data obhajoby. 
d) Archivace digitálních textů a dalších typů prací je zajištěna v digitální knihovně AMU (repozitář).

 

Čl. 6.

Zpřístupňování prací

 

a) AMU zpřístupňuje VŠKP prostřednictvím:

 ·        elektronického katalogu Knihovny AMU (databáze bibliografických záznamů)

 ·        digitální knihovny AMU budované PC AMU:
o       metadata a plné verze textových prací
o       metadata a případně náhledové formáty uměleckých děl nebo praktických prací

b) Originální podoby (plné texty, umělecká díla) VŠKP v tištěné i digitální formě jsou v souladu s Výnosem rektora č. 2/2006 zpřístupňovány v rozsahu stanoveném příslušnou licenční smlouvou a v souladu s platným zněním autorského zákona.

c) Originály VŠKP se zásadně nepůjčují mimo knihovnu AMU.

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 

a) Výnosy rektora č. 3/2006 a č. 6/2007 se zrušují.
b) Tato Metodika nabývá účinnosti dnem vydání Výnosu.

 

Příloha:

Příloha č. 1 Výnosu č. 4/2009 „Metodika“

 

Pokyny pro vyplnění údajů o VŠKP

ve Studijním informačním systému AMU (KOS):
1)    Pověřené osoby dle čl. 4 odst. a) Výnosu č. 4/2009 zapíší do příslušných formulářů[1]:

  • ·        schválený název textové práce;
  • ·        název praktické práce, uměleckého díla (dále také „UD“) nebo uměleckého výkonu (dále také „UV“) apod.;
  • ·        jména vedoucích práce a oponentů[2].

2)    Studijní oddělení vydá pokyn, aby studenti zahájili doplňování údajů.

3)    Student resp.autor:

    • doplní předepsané údaje[3] o všech odevzdávaných pracích před jejich odevzdáváním k obhajobě[4]
    • po dokončení vyplňování uzamkne formuláře; 
    • pokud by poté znovu potřeboval opravit údaje, musí o zpřístupnění formuláře požádat pověřenou osobu dle čl.4 odst. a) Výnosu č. 4/2009.

4)    Pověřené osoby dle čl. 4 odst. a) Výnosu č. 4/2009 zkontrolují obsah abstraktu a jeho překlad do AJ, zapíší do formulářů data přijetí prací od studentů (položka datum odevzdání) a formulář uzamknou.

 

5)    Studijní oddělení zapíše do systému data obhajoby a hodnocení prací.

 

 


 

[1] Ke každé práci (včetně praktické, umělecké) je třeba vybrat a vyplnit příslušný samostatný formulář.

[2] Ke každé práci je třeba zapsat vedoucí a oponenty.

[3]  Překlad názvu do anglického jazyka, abstrakt v českém a anglickém jazyce podle znění uvedeného v práci., jazyk práce, práva k využívaní v souladu s vyplněnou Licenční smlouvou,  datový formát elektronické verze práce.

Název a podnázev UD /UV,  překlad a podnázvu UD /UV do AJ, abstrakt UD/UV v ČJ a AJ, práva k využívaní (do přesně předdefinovaných možností),  datový formát elektronické verze (výběrem z přednastavených možností).

[4] Včetně údajů o výstavě, provedení koncertu, hry, demonstrace apod.

 

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze