Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVýnosy rektoraplatné › Výnos rektora č.6/2009

Výnos rektora č.6/2009

o evidenci a používání razítek na AMU

  dokument včetně příloh ve formátu pdf

V Praze dne 22. června 2009

PID 79646

Čj. 900/09/1855

 

Výnos rektora č.6/2009

o evidenci a používání razítek na AMU

 

S platností od 1.7.2009 vydávám tento výnos o používání úředních razítek na AMU


V souladu s ustanoveními zákonů č. 352/2001 Sb., v platném znění, a  č. 111/1998 Sb., v platném znění, v souladu se Statutem AMU čl. 32 odst. 2 vydávám tento výnos upravující distribuci a užívání razítek na AMU.

 

1. S nabytím platnosti tohoto výnosu budou na AMU užívána následující razítka:

 

a) kulatá razítka s malým státním znakem o průměrech 36mm resp. 25mm pořadově číslovaná (dle vzoru č. 1 resp. vzoru č. 2)

 

Razítka podle písm. a) se nepoužívají v běžném korespondenčním styku.

 

b) provozní (hranatá) razítka s textem “Akademie múzických umění v Praze”, s názvem a adresou příslušného pracoviště, případně uvedením adresy pracoviště, IČO, DIČ (dle vzoru č. 3).

 

c) provozní (kulaté) razítko bez státního znaku s textem “Akademie múzických umění v Praze” pro potřeby knihovny AMU (dle vzoru č. 4).

 

2. Ukládám zajistit potřebný počet provozních razítek (dle vzoru č. 3) a současně provést evidenci těchto razítek a předat ji rektorátu.

 

Odpovídá: kvestor, děkani, vedoucí složek.

Termín: do 1.8.2009

 

3. Děkani a vedoucí složek shromáždí všechna dosud vydaná razítka, která nelze dle tohoto výnosu užívat, a zároveň s evidencí používaných je protokolárně předají rektorátu.

 

Odpovídá: kvestor, děkani,  vedoucí složek.

Termín: do 1.8.2009

 

4. Použití razítek dle vzoru č. 1 a č. 2 je možné pouze při vzniku, změně nebo zániku právních vztahů a dále při vyhotovování dokladů, na kterých zákon nebo vnitřní předpisy a normy AMU jejich otisk předpokládají. Použití je dále vymezeno kompetencemi jednotlivých vedoucích zaměstnanců AMU, v jejichž rámci jednají jménem AMU. Provozní razítka dle vzoru č. 3 smějí být užívána jednotlivými útvary příslušných organizačních součástí AMU k ostatním běžným účelům.

 

5. Zaměstnanci oprávnění jménem AMU používat razítka vzoru č. 1 a č. 2 vydají normu upravující režim používání a ochrany razítka pro úseky jimi řízené.

 

6. Zničení všech druhů razítek se provádí komisionelně a protokol se odevzdá rektorátu.

 

7. Použití úředních razítek k jiným účelům, než jsou stanoveny v tomto výnosu, nebo jejich zneužití, bude považováno za závažné porušení pracovní kázně.

 

9. Zrušuje se Výnos rektora č. 4/2005 a Dodatek č. 1.

 

Přílohou č. 1 tohoto výnosu jsou vzory razítek č. 1, č. 2 a č. 4.

Přílohou č. 2 ukázka vzoru č. 3

dokument včetně příloh ve formátu pdf

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze