Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVýnosy rektoraplatné › Výnos rektora č. 1/2017

Výnos rektora č. 1/2017

kterým se upravují poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem

Tento dokument ve formátu pdf

 

V Praze dne 2. ledna 2017

Č.j. 900/17/00002

PID 0273998

 

Výnos rektora č. 1/2017,

kterým se upravují poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením
a s řízením ke jmenování profesorem

 

S platností od 3. ledna 2017 vydávám tento výnos o poplatcích s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem.

 

Čl. 1

Výše poplatků spojených s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem

1. V souladu s § 72 odst. 16 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb., je stanoven poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením, který činí čtyřnásobek základu stanoveného podle § 58 odst. 2.

2. Dle § 74 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona
č. 137/2016 Sb., je stanoven poplatek za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem, který činí šestinásobek základu stanoveného podle § 58 odst. 2.

3. Základ je zveřejněn pro každý kalendářní rok zvláštním výnosem rektora.
Do zveřejnění výše základu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy platí výše základu předchozího kalendářního roku.

4. Poplatek je příjmem vysoké školy.

Čl. 2

Forma placení a splatnost poplatků

1. Poplatky podle čl. 1 odst. 1 a 2 tohoto výnosu se platí bezhotovostním převodem na bankovní účet AMU.

2. Poplatky podle čl. 1 odst. 1 a 2 tohoto výnosu se vztahují na všechna habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem započatá k datu platnosti tohoto výnosu.

2. Splatnost poplatků uvedených v čl. 1 odst. 1 a 2 je dána termínem podání návrhu na zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.

3. Doklad o zaplacení (spolu s dalšími náležitostmi) předloží uchazeč společně s návrhem na zahájení habilitačního a jmenovacího řízení.

Tento výnos nabývá platnosti a účinnosti dne 3. ledna 2017.

V Praze dne 2. 1. 2017

 

doc. Jan Hančil

rektor

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze