Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVýnosy rektoraplatné › Výnos rektora č. 2/2017

Výnos rektora č. 2/2017

kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2017/2018.

Tento dokument ve formátu pdf

V Praze dne 10. 2. 2017

Č.j. 900/17/00026

PID 276624

 

 

Výnos rektora č. 2/2017,

kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2017/2018.

 

S platností od 1. října 2017 vydávám tento výnos o poplatcích spojených se studiem.

 

Čl. 1

Stanovení základu k výpočtu poplatků spojených se studiem

1. Poplatky spojené se studiem podle § 58 zákona č. 111/1998 Sb., zákona
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále „zákon“),
v platném znění, a podle článku 20 a 21 Statutu (dále „statut“) Akademie múzických umění v Praze (dále jen „AMU“) se odvozují od tzv. „základu“. Základ vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“). Základ platí pro akademický rok započatý v tomto kalendářním roce.

2. Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem stanovilo MŠMT
pro akademický rok započatý v roce 2017 dopisem, č.j.: MSMT-2002/2017-1
z 25. ledna 2017 ve výši 3270 Kč (slovy tři tisíce dvě stě sedmdesát korun).

3. Tento výnos je upřesněn Směrnicí prorektorky č.2/2017 o poplatcích spojených se studiem.

Čl. 2

Výše poplatků spojených se studiem

1. Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením jsou příjmem hlavní činnosti a činí:

Poplatek za podání přihlášky ke studiu činí 654 Kč (šest set padesát čtyři koruny).

2. Poplatky spojené se studiem jednotlivých bakalářských a magisterských programů jsou příjmem stipendijního fondu a činí:

Poplatek za delší studium, podle § 58 odst. 3 zákona a čl. 20 Statutu AMU,
14715,- Kč (čtrnáct tisíc sedm set patnáct korun) za každých dalších započatých šest měsíců studia.

3. Poplatky spojené se studiem studijního programu uskutečňovaného
v cizím jazyce
(podle § 58 odst. 4 zákona) jsou příjmem hlavní činnosti a jsou stanoveny dle Statutu AMU, článek 20, odst. 5.

Čl. 3

Forma placení a splatnost poplatků

1. Poplatky podle čl. 2 tohoto výnosu se platí bezhotovostním převodem
na bankovní účet AMU.

2. Splatnost poplatků uvedených v čl. 2 odst. 1 je dána termínem pro podání přihlášky ke studiu.

3. Poplatek uvedený v čl. 2 odst. 2 je splatný do 90 dnů
po doručení rozhodnutí o vyměření poplatku.

4. Poplatek uvedený v čl. 2 odst. 3 je splatný ve 2 splátkách do 15. dne kalendářního měsíce, ve kterém začal daný semestr. Podrobnosti stanoví smlouva o studiu zahraničního posluchače.

5. Po zaplacení výše uvedených poplatků je student či účastník povinen předložit studijnímu oddělení ke kontrole doklad o zaplacení.

Čl. 4

Úlevy na poplatcích

Rektor může poplatky uvedené v čl. 2 odst. 2 a 3 snížit, prominout nebo odložit termín jejich splatnosti, a to zpravidla na návrh děkana fakulty, na které je student veden, v případě:

a) vynikajících studijních výsledků,

b) tíživé sociální situace nebo z jiných vážných důvodů.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení a zároveň se dnem
1. října 2017 ruší Výnos rektora č.2/2016.

 

V Praze dne 10. 2. 2017

 

doc. Jan Hančil

rektor

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze