Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVýnosy rektoraplatné › Výnos rektora č. 3/2015

Výnos rektora č. 3/2015

o habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem na Akademii múzických umění v Praze (AMU)

Tento dokument ve formátu pdf

V Praze dne 14. května 2015
Čj: 900/15/00177
PID 225730

Výnos rektora č. 3/2015

o habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem
na Akademii múzických umění v Praze (AMU)

Výnos nabývá účinnost dne 14. května 2015


Část I.

 

Habilitační řízení

 

Čl. 1

 1. Habilitační řízení se řídí ustanoveními §§ 71 až 72 zákona č. 111/1998 Sb.,
  v platném znění (dále jen „zákon“).
 2. Návrh s kompletními přílohami podle § 72 odst. 2 zákona a s uvedením tématu habilitační přednášky podává uchazeč děkanovi příslušné fakulty, které byla udělena akreditace pro uchazečem uvedený habilitační obor.
 3. Habilitační prací se ve smyslu § 72 odst. 3 zákona rozumí

a)    dosud nepublikovaná písemná teoretická/vědecká práce, která přináší nové vědecké poznatky, nebo

b)   soubor uveřejněných vědeckých prací doplněný komentářem, nebo

c)    tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky v oboru, nebo

d)   umělecké dílo nebo umělecký výkon nebo jejich soubor, kterým
je například vynikající veřejná umělecká činnost.

 1. Jestliže návrh nemá zákonem stanovené náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění nedostatků. Pokud uchazeč ve lhůtě tří měsíců
  ode dne, kdy mu výzva děkana byla doručena, nedostatky neodstraní, řízení se zastavuje a děkan předložené materiály uchazeči vrátí.

Čl. 2

 

 1. Děkan připraví do jednoho měsíce ode dne podání návrhu uchazeče, popř. ode dne, kdy uchazeč na výzvu děkana svůj návrh doplnil, návrh na ustanovení habilitační komise a jmenování jejího předsedy a dalších členů. Tento návrh předloží ke schválení nejbližšímu zasedání umělecké rady fakulty. Před předložením návrhu na jmenování členů habilitační komise umělecké radě,
  si děkan vyžádá jejich souhlas.

 

 1. Habilitační komise je dle § 72 odst. 5 zákona pětičlenná a skládá se
  z profesorů, docentů a dalších významných představitelů uchazečem uvedeného oboru nebo oboru příbuzného. Předsedou habilitační komise musí být profesor, kterého děkan předsednictvím pověří. Nejméně tři členové habilitační komise nesmí být zaměstnanci AMU ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.

 

 1. Spoluautor díla, které je předkládáno jako habilitační práce, nemůže být členem habilitační komise.

 

 1. Děkan členům habilitační komise oznámí, že jejich jmenování bylo schváleno uměleckou radou fakulty a zašle jim podklady nutné pro posouzení umělecké a odborné kvalifikace uchazeče a jeho pedagogické způsobilosti ve smyslu
  § 72 odst. 8 zákona.

 

Čl. 3

 

 1. Zasedání habilitační komise řídí její předseda, za jeho nepřítomnosti člen habilitační komise, kterého pověřil, jinak nejstarší člen habilitační komise (dále jen „ pověřený člen“).

 

 1. Habilitační komise je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové.

 

 1. Habilitační komise jmenuje tři oponenty habilitační práce, z nichž dva nesmí být zaměstnanci AMU ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč. Předseda habilitační komise nebo pověřený člen zašle oponentům neprodleně žádost o vypracování oponentského posudku spolu s habilitační prací uchazeče.

 

 1. Členové habilitační komise mohou být zároveň oponenty jen zcela výjimečně.

 

 1. Habilitační komise posoudí vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci uchazeče pro daný obor a jeho předcházející pedagogickou praxi. Na základě posudků oponentů zhodnotí úroveň habilitační práce. Habilitační komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů habilitační komise, platí, že habilitační komise doporučuje habilitační řízení zastavit. Své usnesení spolu s výsledkem hlasování předloží děkanovi.

 

 1. Děkan věc zařadí na program zasedání umělecké rady fakulty dle pořadníku uchazečů.

 

 1. Stanovisko habilitační komise přednese na zasedání umělecké rady fakulty předseda habilitační komise nebo pověřený člen. Přednáška uchazeče
  a obhajoba habilitační práce se koná na veřejné části zasedání umělecké rady. Po rozpravě, ve které musí být uchazeči dána možnost vyjádřit se k posudkům oponentů, obhajovat svoji habilitační práci a vyslovit se ke své dosavadní vědecké nebo umělecké a pedagogické činnosti, se umělecká rada fakulty tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů umělecké rady fakulty, platí, že umělecká rada fakulty habilitační řízení zastavuje.

 

 1. Hlasování umělecké rady fakulty je dle § 72 odst. 9 zákona tajné.

 

 1. Návrh na jmenování docentem postoupí umělecká rada fakulty rektorovi.

 

Čl. 4

 

 1. Pokud rektor s návrhem na jmenování docentem souhlasí, sdělí písemně uchazeči termín, od kterého jej jmenuje docentem a kdy mu bude jmenovací dekret oficiálně předán.

 

 1. Nesouhlasí-li rektor s návrhem, předloží jej bez průtahů dle § 72 odst. 11 zákona se svým odůvodněním umělecké radě AMU, která jej projedná
  a tajným hlasováním se usnáší, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů umělecké rady AMU, platí, že se řízení zastavuje. V opačném případě rektor docenta jmenuje.

 

Čl. 5

 

 1. Proti postupu při habilitačním řízení může uchazeč podat námitky. Námitky
  se podávají děkanovi, jde-li o řízení na fakultě, jinak rektorovi.

 

 1. Nevyhoví-li námitkám děkan, předá je k rozhodnutí rektorovi. Rozhodnutí rektora je vždy konečné. 

Část II.

 

Řízení ke jmenování profesorem

Čl. 6

 1. Řízení ke jmenování profesorem se řídí ustanoveními §§ 73 až 74 zákona. Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh uchazeče podpořený alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru nebo na návrh děkana nebo rektora podaný umělecké radě fakulty, která má akreditaci pro uvedený obor jmenování, nebo umělecké radě AMU. Řízení může zahájit z vlastního podnětu i umělecká rada fakulty nebo umělecká rada AMU.

 

 1. Návrh s přílohami podle § 72 odst. 2 věty zákona, s uvedením oboru,
  ve kterém se řízení ke jmenování profesorem zahajuje, a s uvedením tématu přednášky se podává děkanovi příslušné fakulty. Není-li řízení zahajováno na návrh uchazeče a vysloví-li uchazeč se zahájením řízení písemný nesouhlas, řízení se zastavuje.

 

 1. Jestliže návrh nemá zákonem stanovené náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění nedostatků. Pokud uchazeč ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy mu výzva děkana byla doručena, nedostatky neodstraní, řízení se zastavuje a děkan předložené materiály uchazeči vrátí.

 

 1. Řízení má být vedeno tak, aby mohlo být ukončeno ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne podání návrhu uchazeče, popř. ode dne, kdy uchazeč na výzvu děkana svoji žádost doplnil.

 

Čl. 7

 

 1. Děkan připraví do jednoho měsíce ode dne podání návrhu, popř. ode dne, kdy uchazeč na výzvu děkana svoji žádost doplnil, návrh na ustanovení hodnotící komise a jmenování jejího předsedy a dalších členů. Tento návrh předloží ke schválení nebližšímu zasedání umělecké rady fakulty. Před předložením návrhu na jmenování členů hodnotící komise umělecké radě si děkan vyžádá jejich souhlas.

 

 1. Hodnotící komise je pětičlenná, skládá se z profesorů, docentů a dalších významných představitelů uchazečem uvedeného oboru nebo oborů příbuzných. Předsedou komise musí být profesor, kterého děkan předsednictvím pověří. Tři členové hodnotící komise nesmí být zaměstnanci AMU ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.

 

 1. Děkan členům hodnotící komise oznámí, že jejich jmenování bylo schváleno uměleckou radou fakulty a zašle jim podklady nutné pro posouzení pedagogické a umělecké kvalifikace nebo kvalifikace v oboru teorie uchazeče ve smyslu § 74 odst. 1 cit. zákona.

 

Čl. 8

 

 1. Zasedání hodnotící komise řídí její předseda, za jeho nepřítomnosti člen hodnotící komise, kterého pověřil, jinak nejstarší člen hodnotící komise (dále jen „ pověřený člen“).

 

 1. Hodnotící komise je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové. Hodnotící komise posoudí kvalifikaci uchazeče a tajným hlasováním se usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů hodnotící komise, platí, že hodnotící komise doporučuje řízení ke jmenování profesorem zastavit. Své usnesení spolu s výsledkem tajného hlasování předloží děkanovi.

 

 1. Děkan věc zařadí na program zasedání umělecké rady fakulty dle pořadníku uchazečů.

 

 1. Stanovisko hodnotící komise přednese na zasedání umělecké rady fakulty předseda hodnotící komise nebo pověřený člen. Přednáška uchazeče se koná ve veřejné části zasedání umělecké rady.  Po přednášce se umělecká rada fakulty tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů umělecké rady fakulty, platí, že umělecká rada fakulty řízení ke jmenování profesorem zastavuje.

 

 1. Hlasování umělecké rady fakulty je dle § 74 odst. 6 zákona tajné.

 

 1. V případě, že návrh na jmenování profesorem získal souhlas nadpoloviční většiny ze všech členů umělecké rady fakulty, předloží jej děkan bez průtahů se všemi materiály rektorovi.

 

Čl. 9

 

 1. Rektor návrh na jmenování profesorem předloží umělecké radě AMU dle pořadí uchazečů.

 

 1. Uchazeč má právo vystoupit před uměleckou radou AMU s krátkým sdělením o výhledech svého oboru; o tomto právu rektor uchazeče předem uvědomí.

 

 1. Umělecká rada AMU se o návrhu na jmenování profesorem usnáší tajným hlasováním. V případě, že návrh na jmenování profesorem získal souhlas nadpoloviční většiny ze všech členů umělecké rady AMU, předloží jej rektor bez průtahů se všemi materiály ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
 2. Nezíská-li návrh na jmenování profesorem potřebnou většinu, řízení
  se zastavuje.

 

Čl. 10

 

Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem může uchazeč podat námitky. Námitky se písemně podávají rektorovi. Rozhodnutí rektora je konečné.

 

Čl. 11

 

Zrušuje se:
Výnos rektora č. 1/2012

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze