Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVýnosy rektoraplatné › Výnos rektora č. 6/2013

Výnos rektora č. 6/2013

kterým je upraveno zpracovávání znaleckých posudků na Akademii múzických umění v Praze a poskytování odměny za jejich vypracování

Tento dokument ve formátu pdf

příloha číslo 1
příloha číslo 2
příloha číslo 3
příloha číslo 4

 

V Praze dne 28.11.2013

Čj. 900/13/334

PID 185686

Výnos rektora č. 6/2013,

kterým je upraveno zpracovávání znaleckých posudků na Akademii múzických umění v Praze a poskytování odměny za jejich vypracování

 

I. Úvodní ustanovení

 

1. Akademie múzických umění v Praze (dále jen „AMU“) a její fakulty garantují obory umělecké a vědecké činnosti a jsou zapsány jako znalecké ústavy ve II. oddílu seznamu znaleckých ústavů. Při výkonu znalecké činnosti jsou fakulty povinny postupovat v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhláškou č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a řádně vypracovávat a evidovat znalecké posudky.

2. Fakulty AMU zpracovávají znalecké posudky pouze na základě žádostí orgánů veřejné moci ČR (dále jen „zadavatel“) ve zvlášť obtížných případech vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení. Znalecké posudky vyžádané jinou fyzickou nebo právnickou osobou nejsou předmětem činnosti fakult AMU.

3. Za fakulty AMU je oprávněna navenek vystupovat ve věcech týkajících se posudků osoba pověřená k tomu děkanem fakulty. Agendu posudků a jejich administrativní zajištění zabezpečuje sekretariát děkana příslušné fakulty.

4. K zajištění evidence posudků vedou jednotlivé fakulty AMU dle § 15 zákona znalecký deník, který obsahuje následující údaje:

1)   variabilní symbol posudku

2)   číslo jednací

3)   datum doručení usnesení o ustanovení znalcem a doručení spisu

4)   spisovou značku

5)   zadavatele

6)   jméno a příjmení akademického pracovníka pověřeného zpracováním posudku/složení znalecké komise

7)   lhůtu pro vypracování

8)   datum odeslání zpět zadavateli

9)   údaje o vyplacení znalečného.

 

 

II. Zpracování znaleckého posudku

 

1. Znalecký posudek zpracovává akademický pracovník AMU pověřený děkanem fakulty. V pověření děkan současně určí také nejzazší termín předložení zpracovaného znaleckého posudku na děkanát fakulty. Tento termín činí nejméně 10 pracovních dnů před termínem odevzdání, který stanovil zadavatel.

2. Pověřený akademický pracovník i ostatní zaměstnanci fakult AMU, kteří se podílejí na zpracování a vyhotovení znaleckého posudku, jsou povinni počínat si tak, aby mohl být znalecký posudek postoupen zadavateli v jím stanoveném termínu. Znalecký posudek musí splňovat náležitosti a povinnou strukturu znaleckého posudku dle zákona. Jeho kvalita musí odpovídat dobrému jménu a pověsti AMU.

3. Pověřený akademický pracovník odpovídá za věcnou správnost znaleckého posudku, znalecký posudek podepisuje a předává k podpisu děkanovi příslušné fakulty AMU který posudek spolupodepíše jako orgán fakulty příslušný jednat jménem zapsaného znaleckého ústavu v souladu s § 24 odst. 1 písm. b) a § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Znalecký posudek je evidován ve znaleckém deníku, který vede každá fakulta AMU samostatně.

4. Znalecký posudek je odesílán sekretariátem rektora na adresu příslušného orgánu veřejné správy prostřednictvím datové schránky AMU.

5. Jedno vyhotovení znaleckého posudku, opatřené podpisem pověřeného akademického pracovníka, podpisem děkana a otiskem pečeti (razítka) se ukládá na sekretariátě fakulty AMU, na které se posudek zpracovával.

 

III. Vyúčtování znaleckého posudku

  1. Současně se znaleckým posudkem předloží pověřený akademický pracovník sekretariátu děkana příslušné fakulty i návrh vyúčtování odměny za podání posudku dle vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění posledních předpisů, za jehož věcnou správnost odpovídá. Ve vyúčtování je vyčíslena jak odměna znaleckého ústavu tak i náklady, které byly vynaloženy na vypracování znaleckého posudku.

2. Sekretariát děkana vyúčtování předá ekonomickému oddělení AMU k vystavení faktury.

 

IV. Povinnosti ekonomického oddělení/finanční účtárny a odměna pověřeného akademického pracovníka

1. Ekonomické oddělení/finanční účtárna vystaví na základě vyúčtování fakturu, kterou zaúčtuje do výnosů AMU. K hodnotě vyúčtování, tj. k základu daně, bude ve faktuře přičtena DPH v částce odpovídající sazbě platné pro dané zdaňovací období.

2. Pověřenému akademickému pracovníkovi náleží odměna, výši stanovuje děkan fakulty, jejím základem je skutečná výše odměny vyplacená AMU zadavatelem po odpočtu zákonem stanovených odvodů, DPH a režie AMU.

3. Odměna za znalecký posudek bude pověřenému akademickému pracovníkovi vyplacena v nejbližším výplatním termínu mezd.

 

V. Závěrečná ustanovení

 

1. Metodický manuál a povinná struktura znaleckého posudku jsou uvedeny v příloze č. 1, dalšími přílohami výnosu jsou Rozhodnutí ministra spravedlnosti České republiky ze dne 23.7.2002 č.j M – 1009/2002 s uvedením rozsahu znaleckého oprávnění fakult AMU (příloha č. 2, 3, 4)

2. Tento výnos nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

 

doc. Jan Hančil

rektor

 

příloha číslo 1 příloha číslo 2 příloha číslo 3 příloha číslo 4

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze