Nacházíte se zde: Úvod Úřední deskaÚřední deska rektorátu AMUPředpisyVýnosy rektoraplatné › Výnos rektora č. 6/2015

Výnos rektora č. 6/2015

jímž se stanovují nová pravidla pro rozdělování a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj (dále „IP DKR“) výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků podle Zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) Akademii múzických umění v Praze (dále „AMU“).

Tento dokument ve formátu pdf

V Praze dne 30. 6. 2015
Č.j. 900/15/00261PID 0230034

Výnos rektora č. 6/2015,

jímž se stanovují nová pravidla pro rozdělování a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj (dále „IP DKR“) výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků podle Zákona
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“)
Akademii múzických umění v Praze (dále „AMU“).

Výnos nabývá účinnost dnem podpisu.

 

I. Úvod

Prostředky poskytnuté MŠMT na IP DKR výzkumné organizace na příslušný kalendářní rok jsou přidělovány na základě zhodnocení jí dosažených výsledků, jež každoročně provádí Rada pro výzkum, vývoj a inovace.

Poskytnuté prostředky z MŠMT jsou na AMU dále přerozdělovány v Projektové soutěži tak, aby byla podpora v co nejvyšší míře soustředěna na pracoviště a badatele s nejlepším výzkumným potenciálem a vedla ke zkvalitnění vědecké a výzkumné činnosti AMU, a v důsledku toho i nárůstu objemu tohoto typu finanční podpory.

 

 

II. Rozdělení prostředků

Prostředky IP DKR na daný kalendářní rok se rozdělují následujícím způsobem:

  1. Nejvýše pět procent z celkového objemu běžných prostředků poskytnuté podpory na krytí administrativních výdajů rektorátu.
  2. Nejvýše deset procent z celkového objemu běžných prostředků poskytnuté podpory na budování vědecké infrastruktury AMU (např. elektronické databáze, SW, akvizice literatury), motivační odměny za úspěšné řešení projektu a za publikační činnost zaměstnanců AMU a na krytí nákladů na publikační výstupy projektů, jejichž rozdělení bude v kompetenci prorektora pro vědu, výzkum a rozvoj.

3. Zbývající část podpory bude rozdělena mezi jednotlivé projekty v Projektové soutěži AMU.

 

 

III. Vyhlášení Projektové soutěže AMU a podávání žádostí

1. Soutěž vyhlašuje každoročně prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj (dále „prorektor pro VaV“) a vyhlášení zveřejňuje na webu AMU (v sekci Oddělení pro vědu, výzkum a projekty a v Aktualitách). Součástí vyhlášení je formulář žádosti, harmonogram soutěže pro daný rok a harmonogram předkládání publikačních záměrů fakultním edičním komisím. Vyhlášení může obsahovat konkrétní podmínky vycházející z dané situace (např. specifikaci typu projektů, omezení maximální výše přidělovaných prostředků).

2. Žadatel podává žádost o projekt na Oddělení pro vědu, výzkum a projekty AMU na předepsaném formuláři v jedné podepsané tištěné podobě a zároveň elektronicky v systému VERSO, a to prostřednictvím grantových referentek jednotlivých fakult.

3. Každý žadatel může podat pouze jednu žádost a může být členem základního řešitelského týmu jiného projektu.

 

 

 

 

IV. Grantová komise AMU

1. Grantová komise AMU (dále „GK“) má celkem devět členů a tvoří ji rektor, prorektor pro VaV, jeden zástupce nominovaný každou fakultou AMU a čtyři odborníci, kteří nejsou zaměstnanci AMU.

2. Externí členy GK vybírá a jmenuje vedení AMU (rektor a prorektoři).

3. Funkční období GK je dva roky, členové mohou být voleni do komise opakovaně.

4. GK je usnášeníschopná, sejde-li se v počtu alespoň pěti členů.

 

 

V. Pravidla Projektové soutěže AMU a posuzování projektů

1. Soutěž je otevřena pro dva typy projektů – Krátkodobé s dobou řešení jeden nebo dva roky a Dlouhodobé s dobou řešení tři nebo pět let.

2. Řešitelem projektu je akademický pracovník AMU, tedy zaměstnanec AMU, který vykonává jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost (zejména vědeckou, výzkumnou, inovační či uměleckou).

3. O přijetí, nepřijetí, či přijetí s krácením rozpočtu Krátkodobého projektu rozhoduje GK hlasováním s přihlédnutím k fakultnímu doporučení. O přijetí, nepřijetí, či přijetí s krácením rozpočtu Dlouhodobého projektu rozhoduje GK hlasováním s přihlédnutím k fakultnímu doporučení a ke dvěma externím posudkům. Sestavení fakultních doporučení je v kompetenci fakultních grantových komisí. GK AMU hlasuje o přijetí / přijetí s krácením rozpočtu / nepřijetí všech projektů, včetně těch, které fakulty k financování nedoporučí.

4. GK může žadateli o Dlouhodobý projekt navrhnout přeřazení projektu mezi Krátkodobé a vyzvat žadatele k jeho přepracování.

5. Rozhodnutí GK bude nejpozději do deseti pracovních dnů od jejího zasedání zveřejněno na webových stránkách AMU v sekci Oddělení pro vědu, výzkum a projekty.

6. Formuláře s kritérii hodnocení pro externí posuzovatele Dlouhodobých projektů jsou k dispozici na webových stránkách Oddělení pro vědu výzkum a projekty AMU. Žadatel o finanční podporu dostane po zveřejnění výsledků soutěže oba posudky k nahlédnutí.

 

 

VI. Konkrétní výše finanční podpory pro jednotlivé projekty

Konkrétní výši finanční podpory pro projekty, u nichž GK rozhodla o „přijetí“ či „přijetí s krácením rozpočtu“ potvrzuje řešitelům prorektor pro VaV na základě rozhodnutí MŠMT o celkové výši IP DKR přiznané pro daný rok (zpravidla do konce ledna). V případě nižšího objemu finanční podpory ze strany MŠMT bude zkrácen rozpočet všech projektů, a to poměrným způsobem.

 

 

 

 

VII. Povinnosti řešitelů Krátkodobých a Dlouhodobých projektů

1. Po ukončení projektu odevzdá do 31. ledna následujícího roku řešitel projektu Závěrečnou zprávu, jejíž součástí je podrobné vyúčtování projektu a fyzicky přiložené výsledky projektu.

2. Výsledkem projektu je výstup, jenž bude moci být podle aktuálně platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací (dále „Metodiky“) zařazen do Rejstříku informací o výsledcích (dále „RIV“). Je-li výstupem projektu kniha, musí být k závěrečné zprávě připojen její rukopis. V případě odborného článku, který dosud nebyl publikován, také informace o probíhající fázi recenzního řízení a článek musí být uveřejněn do jednoho roku od ukončení projektu. V případě prodlevy v certifikaci nepublikačních výsledků podle aktuálně platné Metodiky specifikuje řešitel v Závěrečné zprávě stav certifikačního procesu.

3. Autorem výsledku zadávaného do RIV za AMU může být pouze akademický pracovník AMU, dále autor, který má s AMU uzavřenu dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti na vědecko-výzkumnou činnost, nebo student AMU.

4. Řešitelé dvouletých Krátkodobých projektů a tříletých Dlouhodobých projektů po ukončeném prvním roce řešení projektu a řešitelé Dlouhodobých pětiletých projektů po ukončeném prvním, druhém a čtvrtém roce řešení projektu podávají do 31. ledna Průběžnou zprávu o řešení projektu v uplynulém roce. Její součástí je podrobné finanční vyúčtování za uplynulý rok a rozpočet na daný rok aktualizovaný podle konkrétní částky, jež bude projektu na tento rok přidělena v závislosti na poměrném rozdělení podpory přidělené MŠMT. Průběžnou zprávu včetně vyúčtování schvaluje prorektor pro VaV a veškeré nedostatky tohoto vyúčtování budou vzaty v úvahu při přidělování finančních prostředků na následující rok řešení projektu.

5. Řešitelé Dlouhodobých projektů předkládají ve druhém roce trvání projektu (v případě tříletých projektů) a ve třetím roce trvání projektu (v případě pětiletých projektů) do 30. listopadu Bilanční zprávu, kterou posuzuje GK. V případě jejího schválení předkládají řešitelé pětiletých projektů po následujícím (čtvrtém) roce trvání projektu do 31. ledna prorektorovi pro VaV ke schválení pouze podrobné vyúčtování čerpání finančních prostředků za uplynulý rok a aktualizovaný rozpočet na daný rok.

6. Řešitelé všech typů projektů jsou povinni neprodleně oznámit prorektorovi pro VaV a grantové referentce své fakulty veškeré zamýšlené závažné změny v řešení projektu. Za závažné se považují změny v základním řešitelském týmu, změny v harmonogramu a charakteru publikací, stejně jako rozpočtové úpravy, které představují oproti schválenému rozpočtu změnu/přesun prostředků o více jak 20 % mezi kapitolami rozpočtu uvedenými v bodě VIII.1, nebo přesahují 150.000 Kč. Navyšování osobních nákladů není možné, ale připouští se přesun prostředků z osobních nákladů do ostatních kapitol rozpočtu, a to za podmínek uvedených v tomto bodě. Navržené změny schvaluje prorektor pro VaV, který si může vyžádat stanovisko GK.

7. Průběžné, Bilanční a Závěrečné zprávy se na Oddělení pro vědu, výzkum a projekty odevzdávají prostřednictvím grantových referentek jednotlivých fakult na předepsaných formulářích, a to v jedné podepsané tištěné a zároveň v elektronické podobě v systému VERSO.

 

 

VIII. Užití podpory

1. Z podpory na rozvoj výzkumné organizace lze hradit tyto způsobilé náklady nebo výdaje na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, na šíření jejich výsledků nebo na ochranu podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké a odborné činnosti:

A) osobní náklady, včetně povinných zákonných odvodů,

B) stipendia na výzkum, vývoj a inovace §91 odst. 2. písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

C) cestovné,

D) provozní náklady,

E) náklady na pořízení hmotného nebo nehmotného majetku (lze hradit pouze poměrnou část odpovídající využití tohoto majetku pro činnost ve výzkumu a vývoji),

F) služby přímo související s projektem,

G) ediční náklady a náklady spojené s vyvíjením metodik, softwarů, funkčních vzorků, patentů a dalších výsledků podle aktuálně platné Metodiky,

H) doplňkové (režijní) náklady.

2. Plánované ediční náklady (bod VIII. 1. G) jsou pouze přílohou a nikoli součástí rozpočtu projektu, a to v tomto rozsahu: (1) je-li vydání plánováno v NAMU, jsou součástí edičních nákladů všechny výdaje související s publikací knihy včetně autorského honoráře, pokud je plánován; (2) je-li vydání plánováno u externího nakladatele, jsou součástí oddělených edičních nákladů výdaje na grafickou úpravu knihy, sazbu, tisk a režii nakladatele, ostatní výdaje (redakční práce atd.) jsou součástí rozpočtu projektu. Tento rozpis edičních nákladů je orientační, odvíjí se od předpokládaného rozsahu a podoby knihy. Plánovat lze vždy pouze náklady na pokrytí předpokládané ztráty nakladatele.

Je-li vydání plánováno v NAMU, rozpočet na vydání publikace sestavuje nakladatelství a po přijetí projektu předkládá řešitel svůj publikační záměr ke schválení fakultní ediční komisi podle harmonogramu, který je přílohou vyhlášení Projektové soutěže.

Po skončení řešení projektu či jeho konkrétní etapy, odevzdání rukopisu a schválení Průběžné, Bilanční či Závěrečné zprávy budou ediční náklady převedeny přímo NAMU, případně externímu nakladateli na základě licenční smlouvy. Všechny publikace podpořené v rámci Projektové soutěže budou mít přiděleno také ISBN AMU a všechny licenční smlouvy, jejichž součástí mohou být požadavky AMU na finální úpravu publikace, budou podléhat schválení prorektorem pro VaV.

3. Doplňkové (režijní) náklady (bod VIII.1.H) činí (není-li zdůvodněno jinak) 10% z celkových běžných nákladů projektu. Tyto prostředky připadají jednotlivým fakultám, na nichž jsou projekty řešeny. Fakulta v součinnosti s řešitelem zabezpečí provozní podmínky pro řešení projektu a administrativní úkony s projektem spojené.

4. V případě pořízení investičního hmotného nebo nehmotného majetku je řešitel povinen předem projednat s kvestorem problematiku odpisů, tj. zatížení provozního rozpočtu AMU po ukončení projektu.

5. V případě, že bude projekt financován (či o financování žádáno) i z jiných zdrojů, je třeba tuto skutečnost výslovně uvést v žádosti a položky, které mají být z různých zdrojů financovány, přesně odlišit. Je povinností žadatelů ověřit si, zda souběžné financování z více zdrojů jiní poskytovatelé podpory umožňují. Souběžné financování ze Studentské grantové soutěže AMU je vyloučeno.

6. Podporu na projekt lze využít výhradně k úhradě způsobilých nákladů za daný kalendářní rok. Řešitel je povinen nejpozději do 31. října oznámit případný skluz v čerpání projektu. Prostředky, o nichž řešitel ví, že nebudou dočerpány, budou k 15. listopadu převedeny Oddělení pro vědu, výzkum a projekty k přerozdělení, případně převedeny do FÚUP.

7. O způsobilých nákladech podpory je AMU povinna vést oddělenou účetní evidenci.

IX. Kontrola plnění, předčasné zastavení a hodnocení projektu

1. Řešitel je povinen poskytnout prorektorovi pro VaV, GK, pověřenému pracovníkovi fakulty či rektorátu a případně pracovníkovi pověřenému MŠMT veškerou součinnost při provádění kontroly čerpání podpory projektu a průběhu řešení projektu.

2. V případě závažných nedostatků v Průběžné či Bilanční zprávě, v případě nenaplňování vytčených cílů projektu či v případě finanční nekázně bude řešitel vyzván prorektorem pro VaV k předložení vysvětlení. Pokud nebude vysvětlení uspokojivé, rozhoduje o předčasném ukončení projektu GK.

3. Závěrečné zprávy schvaluje GK, která projekt zhodnotí ve škále „vynikající“, „splněno“, „splněno s výhradami“ a „nesplněno“. Hodnocení v kategorii „nesplněno“ může být důvodem k vyřazení příštích žadatelových žádostí o podporu v dalších kolech Projektové soutěže.

X. Vlastnictví majetku, práva k výsledkům, jejich ochrana a využití

1. Vlastníkem hmotného i nehmotného majetku pořízeného z podpory na rozvoj výzkumné organizace je AMU.

2. Všechna práva k výsledkům výzkumu, vývoje a inovací dosažených z institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace náležejí AMU. S každým badatelem, který se bude na řešení projektu podílet a který není v pracovně-právním ani studijním vztahu k AMU, bude pracovně-právní vztah (pracovní poměr nebo právní vztah založený dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr) uzavřen.

3. Další nakládání s těmito výsledky upravuje Výnos rektora č. 4/2011 o nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a inovací na Akademii múzických umění v Praze.

4. Pokud se na pořízení majetku kromě AMU podílejí i třetí osoby, provede AMU taková opatření, aby vlastnický podíl AMU na majetku odpovídal alespoň podílu AMU na jeho pořízení.

5. Výnosy získané řešením projektu v průběhu jeho řešení je řešitel projektu povinen uvést v Závěrečné, Průběžné či Bilanční zprávě a navrhnout zároveň jejich využití při dalším řešení projektu. Výnosy, které nastanou po skončení řešení projektu, náležejí AMU a budou použity na její další vědecko-výzkumnou činnost.

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. U všech výstupů projektu je vždy třeba výslovně uvádět, že vznikly v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj AMU.

2. Řešitel je povinen předat spolu s Průběžnou, Bilanční či Závěrečnou zprávou fakultním referentkám všechny údaje o výstupech svého projektu, které lze zanést do RIV. V případě, že bude výsledek projektu opožděn dle bodu VII.1, předává tyto údaje až spolu s fyzickým předáním výsledku.

 

XII. Zrušuje se

  1. Zrušuje se Výnos rektora č. 2/2013 v plném rozsahu.

 

V Praze dne 30. června 2015

 

doc. Jan Hančil

rektor

© 2007-2011 Akademie múzických umění v Praze